Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Volulyte

ÄndringsmarkeringUtökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-11-10 (Tillhandahålls ej) (En klar till svagt opaliserande lösning, färglös till svagt gul)

Plasmaersättningsmedel

ATC-kod: B05AA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-17.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Behandling av hypovolemi vid akut blodförlust när enbart kristalloider inte anses tillräckliga (se avsnitt Dosering, Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • Sepsis

 • Brännskador

 • Nedsatt njurfunktion eller dialysbehandling

 • Intrakraniell blödning eller hjärnblödning

 • Kritiskt sjuka patienter (vanligtvis inskrivna på intensivvårdsavdelning)

 • Hyperhydrering

 • Lungödem

 • Dehydrering

 • Svår hyperkalemi

 • Svår hypernatremi eller svår hyperkloremi

 • Kraftigt nedsatt leverfunktion

 • Kronisk hjärtsvikt

 • Svår koagulopati

 • Organtransplanterade patienter

Dosering

För intravenös infusion.


Användningen av HES bör begränsas till den inledande fasen av volymersättningen och användas under maximalt 24 timmar.


De första 10-20 ml bör infunderas långsamt och under noggrann övervakning av patienten, så att en eventuell anafylaktisk/anafylaktoid reaktion kan upptäckas så tidigt som möjligt.


Dygnsdos och infusionshastighet anpassas till patientens blodförlust, upprätthållandet eller återställandet av hemodynamiken och till hemodilutionen (spädningseffekt).


Den maximala dygnsdosen är 30 ml Volulyte per kg kroppsvikt.


Den lägsta möjliga effektiva dosen ska användas. Behandlingen bör åtföljas av kontinuerlig hemodynamisk övervakning så infusionen stoppas så snart lämpliga hemodynamiska mål har uppnåtts. Den maximala rekommenderade dygnsdosen får inte överskridas.


Pediatrisk population

Det finns begränsade data för barn, varför HES-produkter inte rekommenderas för denna population.


Anvisningar om hantering av läkemedlet finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring, och hantering.

Varningar och försiktighet

På grund av risken för allergiska (anafylaktiska/anafylaktoida) reaktioner bör patienten övervakas noggrant och infusionen inledas med låg hastighet (se avsnitt Biverkningar).


Kirurgi och trauma:

Det saknas robusta långsiktiga säkerhetsdata hos patienter som genomgår kirurgiska ingrepp och hos patienter med trauma. Den förväntade nyttan av behandlingen ska noga vägas mot ovissheten kring den långsiktiga säkerheten. Andra tillgängliga behandlingsalternativ bör övervägas.


Indikationen för volymersättning med HES måste övervägas noga, och hemodynamisk övervakning krävs för att kontrollera volym och dos (se även avsnitt Dosering).


Volymöverbelastning p.g.a. överdos eller alltför snabb infusion måste alltid undvikas. Doseringen måste justeras noggrant, särskilt hos patienter med lung- och hjärt-kärlproblem. Serumelektrolyter, vätskebalans och njurfunktion bör övervakas noga.


HES-produkter är kontraindicerade hos patienter med nedsatt njurfunktion eller dialysbehandling (se avsnitt Kontraindikationer). Användningen av HES måste avbrytas vid första tecknet på njurskada.

Ett ökat behov av dialysbehandling har rapporterats upp till 90 dagar efter administrering av HES. Övervakning av njurfunktionen rekommenderas under minst 90 dagar.


Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med nedsatt leverfunktion eller patienter med störningar i blodkoagulationen.

Svår hemodilution till följd av höga doser av HES-lösningar måste också undvikas vid behandling av hypovolemiska patienter.

Vid upprepad administrering bör blodkoagulationsparametrar övervakas noggrant. Avbryt administreringen av HES vid första tecknet på koagulopati.

Hos patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi med hjärt-lungmaskin rekommenderas inte användning av HES-produkter på grund av blödningsrisken.


Särskild hänsyn måste tas till patienter med elektrolytrubbningar, t.ex. hyperkalemi, hypernatremi, hypermagnesemi och hyperkloremi.


Vid metabolisk alkalos och kliniska situationer där alkalisering bör undvikas bör hellre saltbaserade lösningar som en likartad produkt innehållande HES 130/0,4 i 9 mg/ml natriumkloridlösning användas snarare än alkaliserande lösningar som Volulyte.


Pediatrisk population

Det finns begränsade data för barn, varför HES-produkter inte rekommenderas för denna population (se avsnitt Dosering).

Interaktioner

Inga interaktioner med andra läkemedel eller nutritionsprodukter är kända i dagsläget.


Hänsyn ska tas till att samtidig administrering av läkemedel kan orsaka kalium- eller natriumretention.


Se avsnitt Biverkningar beträffande koncentrationen av serumamylas, som kan stiga under tillförsel av hydroxietylstärkelse och kan interferera vid diagnos av pankreatit.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

För Volulyte saknas data från behandling av gravida kvinnor.


Det finns begränsade data tillgängliga från kliniska studier på användning av en engångsdos av HES 130/0,4 (60 mg/ml) hos gravida vid kejsarsnitt med spinal anestesi. Ingen negativ påverkan av HES 130/0,4 (60 mg/ml) i 9 mg/ml natriumklorid på patientsäkerhet kunde detekteras, inte heller kunde en negativ inverkan på det nyfödda barnet detekteras.


Djurstudier med en likartad produkt innehållande HES 130/0,4 i 9 mg/ml natriumkloridlösning tyder inte på skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Inga tecken på teratogenicitet har iakttagits.


Under graviditet ska Volulyte användas endast om nyttan överväger den eventuella risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt huruvida hydroxietylstärkelse utsöndras i bröstmjölk. Utsöndring av hydroxietylstärkelse i mjölk har inte studerats hos djur. Beslut om att fortsätta eller avbryta amning eller fortsätta/avbryta behandling med Volulyte ska tas med hänsyn till nyttan av att amma barnet och nyttan för kvinnan av Volulytebehandlingen.

Fertilitet

Se Graviditet och Amning.

Trafik

Volulyte påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna indelas i: mycket vanliga (> 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000 till < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet
Sällsynt (vid höga doser): Administrering av hydroxietylstärkelse kan medföra störningar av blodkoagulationen, beroende på dosen.


Immunsystemet

Sällsynt: Läkemedel som innehåller hydroxietylstärkelse kan orsaka anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner (överkänslighetsreaktioner, milda influensaliknande symptom, bradykardi, takykardi, bronkospasm och icke-kardiellt lungödem). Om en överkänslighetsreaktion uppträder ska infusionen omedelbart avbrytas och lämplig intensivvård initieras.


Hud och subkutan vävnad

Vanlig (dosberoende): Långvarig administrering av höga doser hydroxietylstärkelse kan orsaka klåda som är en känd biverkan av hydroxietylstärkelse. Klådan kan uppträda först flera veckor efter den sista infusionen och hålla i sig i flera månader.


Undersökningar

Vanlig (dosberoende): Koncentrationen av serumamylas kan öka vid administrering av hydroxietylstärkelse och kan interferera med diagnosen av pankreatit. Den förhöjda amylashalten beror på bildning av enzym-substrat-komplex av amylas och hydroxietylstärkelse på grund av långsam eliminering och får inte fungera som underlag för en pankreatitdiagnos.


Vanlig (dosberoende): Vid höga doser kan spädningseffekten resultera i motsvarande spädning av blodkomponenter såsom koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner och minskat hematokritvärde.


Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Leverskada


Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurskada


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Som för alla volymersättningsmedel kan överdosering leda till överbelastning av det cirkulatoriska systemet (t.ex. lungödem). Om detta inträffar ska infusionen omedelbart stoppas och om nödvändigt ska diuretika administreras.

Farmakodynamik

Volulyte är en syntetisk kolloid för volymersättning vars effekt på intravaskulär volymexpansion och hemodilution beror på såväl molär substitution av hydroxietylgrupper (0,4), medelmolekylvikten (130 000 Da) och koncentrationen (60 mg/ml) som på dosering och infusionshastighet. Hydroxietylstärkelsen (130/0,4) i Volulyte är tillverkad från vaxartad majsstärkelse och har ett substitutionsmönster (förhållande C2/C6) på ca 8-12.


Infusion av 500 ml av en likartad produkt innehållande HES 130/0,4 (60 mg/ml) i 9 mg/ml natriumkloridlösning i 30 minuter på frivilliga försökspersoner ger en platåliknande icke-expansiv volymökning på ungefär 100 % av den infunderade volymen som varar i ungefär 4 till 6 timmar.


Isovolemiskt blodutbyte med HES 130/0,4 i 9 mg/ml natriumkloridlösning upprätthåller blodvolymen i minst 6 timmar.


Volulyte innehåller elektrolyterna natrium (Na+), kalium (K+), magnesium (Mg++), klorid (Cl-) och acetat (CH3COO-) i en isoton sammansättning. Acetat är en metaboliserbar anjon som oxideras i olika organ och har en alkaliserande effekt.


Volulyte innehåller en reducerad mängd klorid och motverkar därför utveckling av hyperkloremisk metabolisk acidos, särskilt då stora infusionsdoser krävs eller för patienter som löper risk att utveckla metabolisk acidos.


Vid hjärtoperationer var kloridhalterna signifikant lägre och basöverskottshalterna mindre negativa för Volulyte jämfört med HES 130/0,4 (60 mg/ml) i 9 mg/ml natriumkloridlösning.


Pediatrisk population

Det finns begränsade data för barn, varför HES-produkter inte rekommenderas för denna population.


Behandling av gravida kvinnor som genomgår kejsarsnitt

Det finns begränsade data tillgängliga från kliniska studier på användning av en engångsdos av HES 130/0,4 (60 mg/ml) i 9 mg/ml natriumklorid hos gravida vid kejsarsnitt med spinal anestesi. Förekomsten av hypotoni var signifikant lägre för HES 130/0,4 (60 mg/ml) jämfört med den kristalloida kontrollen (36,6% mot 55,3%). Den totala utvärderingen av effekt visade signifikanta fördelar för HES 130/0,4 (60 mg/ml) för att förebygga hypotoni och förekomst av allvarlig hypotoni jämfört med den kristalloida kontrollen.

Farmakokinetik

Farmakokinetiken hos hydroxietylstärkelse är komplex och beror på molekylvikten och framför allt på den molära substitutionsgraden och på substitutionsmönstret (C2/C6-kvoten). När molekyler som är mindre än den renala tröskelnivån (60 000–70 000 Da) ges intravenöst utsöndras de utan svårighet via urinen medan större molekyler metaboliseras av plasma-alfa-amylas innan nedbrytningsprodukterna utsöndras renalt.


Medelmolekylvikten för HES 130/0,4 i plasma är 70 000–80 000 Da direkt efter infusion och förblir ovanför den renala tröskelnivån under hela den terapeutiska perioden.


Distributionsvolymen är omkring 5,9 liter. Trettio minuter efter infusion är plasmanivån av HES 130/0,4 (60 mg/ml) fortfarande 75 % av den maximala koncentrationen. Efter 6 timmar har plasmanivån sjunkit till 14 %. Tjugofyra timmar efter en engångsdos av 500 ml hydroxietylstärkelse har plasmanivån nästan återgått till basnivån.


Plasmaclearance var 31,4 ml/min när 500 ml HES 130/0,4 (60 mg/ml) administrerades, med ett AUC på 14,3 mg/ml × tim, vilket visar på en icke-linjär farmakokinetik. Halveringstiderna i plasma var t1/2α = 1,4 tim och t1/2β = 12,1 tim när 500 ml tillfördes som engångsdos.


Med samma dos (500 ml) till personer med stabil, mild till svårt nedsatt njurfunktion var AUC måttligt större med en faktor 1,7 (95 % konfidensintervall 1,44 och 2,07) hos personer med kreatininclearance < 50 ml/min jämfört med kreatininclearance > 50 ml/min. Den terminala halveringstiden och maximala plasmakoncentrationen av HES påverkades inte av nedsatt njurfunktion. Vid kreatininclearance ≥ 30 ml/min utsöndrades 59 % av läkemedlet i urinen, jämfört med 51 % vid kreatininclearance 15 till 30 ml/min.


Ingen signifikant ackumulation i plasma inträffade ens efter daglig tillförsel av 500 ml till frivilliga försökspersoner av en lösning innehållande 100 mg/ml hydroxietylstärkelse 130/0,4 under en period av 10 dagar. I en experimentell modell på råttor användes upprepad dosering av 0,7 g/kg kroppsvikt HES 130/0,4 per dag under 18 dagar. 52 dagar efter den sista administreringen innehöll vävnaderna 0,6 % av den totalt givna dosen.


I en annan farmakokinetisk studie erhöll åtta stabila patienter med terminal njursjukdom som krävde hemodialys en engångsdos av 250 ml (15 g) HES 130/0,4 (60 mg/ml).

3,6 g (24%) av HES-dosen eliminerades under en 2-timmars hemodialysbehandling (500 ml dialysat per minut, Filter HD Highflux FX 50, Fresenius Medical Care, Tyskland). Efter 24 timmar var genomsnittliga plasmakoncentrationen av HES 0,7 mg/ml. Efter 96 timmar var den genomsnittliga plasmakoncentrationen av HES 0,25 mg/ml. HES 130/0,4 (60 mg/ml) är kontraindicerat hos patienter som får dialysbehandling (se avsnitt Kontraindikationer).

Prekliniska uppgifter

Subkronisk toxicitet:

Intravenös infusion av 9 g/kg kroppsvikt och dygn till råtta och hund under 3 månader av den hydroxietylstärkelse som finns i Volulyte gav inga tecken på toxicitet, förutom toxicitet beroende på ökad belastning på njure och lever; upptag och metabolism av hydroxietylstärkelse i retikuloendoteliala systemet, hepatiskt parenkym och andra vävnader som berördes av djurens ofysiologiska tillstånd under testperioden.

Den lägsta toxiska dosen av den i Volulyte ingående hydroxietylstärkelsen är över 9 g/kg kroppsvikt och dygn, vilket är minst 5 gånger över den maximala humana terapeutiska dosen.


Reproduktionstoxicitet:

Den typ av hydroxietylstärkelse som ingår i Volulyte visade inga teratogena effekter hos råtta eller kanin. Embryoletala effekter observerades hos kanin vid dosen 5 g HES 130/0,4 (50 ml Voluven 100 mg/ml) per kg kroppsvikt och dag. Hos råtta gav bolusinjektion av 5 g HES 130/0,4 (50 ml Voluven 100 mg/ml) per kg kroppsvikt och dag under graviditet och amning minskad kroppsvikt hos avkomman och inducerade försenad utveckling. Embryonal/fetal toxicitet hos råtta och kanin observerades dock endast vid maternellt toxiska dosnivåer som är 2,8 gånger större än den maximala humana terapeutiska dosen. Tecken på övervätskning sågs hos honorna.

I en fertilitetsstudie på råttor observerades endast vid högsta dosen 5 g HES 130/0,4 per kg kroppsvikt given som bolus, en liten minskning av antalet corpora lutea och implantationsställen och följaktligen en liten minskning av genomsnittliga antalet foster. Denna dos är 2,8 gånger större än den maximala humana terapeutiska dosen.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1000 ml infusionsvätska, lösning innehåller:

Poly(O-2-hydroxietyl)stärkelse (Ph.Eur.)

   - Molär substitution 0,38–0,45

   - Medelmolekylvikt = 130 000 Da

     (tillverkad från majsstärkelse)

60,00 g

Natriumacetattrihydrat

4,63 g

Natriumklorid

6,02 g

Kaliumklorid

0,30 g

Magnesiumkloridhexahydrat

0,30 g

Elektrolyter:


Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CH3COO-

34,0 mmol/l

Teoretisk osmolaritet:

286,5 mosm/l

Syratiter:

< 2,5 mmol NaOH/l

pH:

5,7 – 6,5


Förteckning över hjälpämnen

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hydroxietylstärkelse, 130/0,4

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumkloridhexahydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Produkten ska användas omedelbart efter att förpackningen öppnats.


Särskilda förvaringsanvisningar:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Får ej frysas.

Endast för engångsbruk.


Används omedelbart efter att flaskan eller påsen öppnats.


Eventuell överbliven lösning kasseras.


Använd endast klar, partikelfri lösning och oskadade förpackningar.


Avlägsna ytterpåsen från polyolefinpåsen (freeflex) före användning.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Teoretisk osmolaritet: 286,5 mosm/l. Syratiter: < 2,5 mmol NaOH/l. pH: 5,7 – 6,5.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml En klar till svagt opaliserande lösning, färglös till svagt gul
20 x 500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av