FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Prolastina®

Grifols Nordic

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg
(Vitt till beige pulver)

Proteinashämmare

ATC-kod: B02AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Grifols Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För (Prolastina® Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg) finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Kombinationsförpackning 1000 milligram (vnr 046602)
Dispens beviljad
för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den danska och norska marknaden. Dispensen gäller längst till och med 30 juni 2021.
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2021-02-01
Prognos för slutdatum: 2021-04-01
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-07-07.

Indikationer

Prolastina används vid långtidssubstitutionsterapi hos individer med alfa1-proteinashämmarbrist (fenotyp PiZZ, PiZ(0), Pi(0,0) och PiSZ) vid moderat luftobstruktion (FEV1 35-60%) och efter utvärdering av patientens kliniska tillstånd (funktionsnedsättning).

Kontraindikationer

Prolastina ska inte användas hos patienter med:

 • selektiv IgA-brist som har antikroppar mot IgA, eftersom allvarliga allergiska reaktioner och även anafylaktisk chock kan uppstå,

 • överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet alfa1-proteinashämmare eller mot något hjälpämne.

Dosering

Läkare med erfarenhet av behandling av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom ska initiera behandlingen och övervaka de första infusionerna. Efterföljande infusioner kan administreras av annan sjukvårdspersonal.

Behandlingstidens längd bestäms av den behandlande läkaren. Det finns ingen specifik tidsbegränsning för behandlingen.


Dosering

Vuxna, inklusive äldre patienter

Om inget annat föreskrivs är en veckodos på 60 mg aktiv substans/kg kroppsvikt (motsvarar 180 ml beredd infusionsvätska, lösning innehållande 25 mg/ml alfa1-proteinashämmare (human) hos en patient som väger 75 kg), givet som korttidsinfusion, vanligen tillräckligt för att hålla serum alfa1-proteinashämmarnivån konstant över 80 mg/dl. Detta motsvarar en pulmonell nivå på 1,3 µM. Denna nivå i serum samt lungepitelvätska beräknas vara miniminivå för att skydda mot ytterligare förvärring av lungemfysemet.


Barn och ungdomar:

Det finns ingen erfarenhet från behandling av barn och ungdomar under 18 år.


Administreringssätt

Prolastina ska endast administreras genom intravenös infusion efter beredning.

Det torra pulvret måste lösas med lösningsmedlet (40 ml vatten för injektionsvätskor) enligt beskrivning nedan och administreras genom att använda passande infusionsset (ej inkluderat).

Läkemedlet ska användas inom tre timmar efter beredning.


Infusionshastigheten ska inte överstiga 0,08 ml/kg kropps­vikt per minut (motsvarar 6 ml per minut hos en patient som väger 75 kg). Infusionshastigheten kan justeras baserat på vad patienten tolererar.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrerings finns nedan.

Varningar och försiktighet

Den rekommenderade infusionshastigheten som anges nedan ska följas. Om någon reaktion uppstår som kan ha samband med Prolastina-administrering, ska infusionshastigheten sänkas eller administreringen avbrytas beroende på patientens kliniska tillstånd.


Eftersom Prolastina kan skapa en övergående blodvolymökning, bör särskild försiktighet iakttas hos patienter med svår hjärtsvikt och hos patienter med risk för cirkulatorisk överbelastning.


Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner kan inträffa i sällsynta fall, även hos patienter som tolererat tidigare behandling med human alfa1-proteinas-hämmare. I händelse av svår överkänslighetsreaktion (med ett blodtrycksfall till <90 mmHg, dyspné, eller till och med anaflylaktisk chock), ska Prolastinabehandlingen omedelbart avbrytas och en lämplig terapi, med behandling av chock om nödvändigt, initieras.


Behandling i hemmet

Det finns begränsade data om användning av Prolastina för hembehandling. Möjliga risker i samband med hembehandling har att göra med hantering och administrering av läkemedlet samt hantering av biverkningar. Patienterna ska informeras om tecken på överkänslighetsreaktioner.


Beslut om huruvida en patient lämpar sig för hembehandling ska fattas av den behandlande läkaren, som ska försäkra att lämplig träning ges (såsom beredning av lösningen, använding av Mix2Vial set, ihopsättning av infusionsslangar, infusionstekniker, upprätthållande av behandlingsdagbok, identifiering av biverkningar och hantering av dessa om biverkningar uppstår) och att användningen ses över med jämna mellanrum.


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektions­markörer samt att effektiva tillverknings­steg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverknings­processen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunobristvirus (HIV), hepatit B virus (HBV) och hepatit C virus (HCV). Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke hölje­försedda virus som hepatit A och parvovirus B19.

Parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för patienter med immunbrist eller ökad produktion av röda blodkroppar (t.ex. vid hemolytisk anemi).


Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regel­bundet/upprepat behandlas med plasma­deriverade proteinas­hämmare.


Spårbarhet

Varje gång Prolastina ges till en patient skall produkt­namn och sats­nummer tydligt noteras för att upprätt­hålla en koppling mellan patienten och produktens sats­nummer.


Rökning

Rökare kan inte nekas behandling med Prolastina, men eftersom effekten påverkas negativt av tobaksrök, rekommenderas rökstopp å det starkaste.


Natriuminnehåll

Läkemedlet innehåller 110,4 mg (4,8 mmol) natrium per flaska. För en patient som väger 75 kg motsvarar detta 24,84% av WHOs rekommenderade maximala dagsintag om 2 g natrium för en vuxen. Detta bör beaktas hos patienter som ordinerats en natriumreducerad kost.

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner mellan Prolastina och andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

För Prolastina saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier har inte utförts. Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om alfa1-proteinashämmare passerar över i modersmjölk. Utsöndringen av alfa1-proteinashämmare i mjölk har inte studerats hos djur. Vid beslut om att fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta behandlingen med Prolastina ska man beakta nyttan av amning för barnet och nyttan av Prolastinabehandling för modern.

Trafik

Prolastina har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av biverkningsprofilen

Behandling med Prolastina kan ge upphov till kända biverkningar såsom feber, influensaliknande symtom, dyspné, urtikaria, illamående etc. Mindre vanliga eller sällsynta immunologiska reaktioner kan emellertid uppstå liksom vid andra behandlingar med proteinläkemedel, även när patienten inte uppvisat överkänslighet eller allergisk reaktion vid tidigare administrering. Detta innefattar allergiska reaktioner såsom urtikaria eller dyspné, och i mycket sällsynta fall anafylaxi.

Symtom som kan vara av immunologiskt ursprung ska utvärderas innan ytterligare behandling ges.


Tabell över biverkningar

I tabellen nedan presenteras de biverkningar enligt MedDRA-systemets klassificering av organ (SOC och Preferred Term (PT) Level). Frekvensen har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)”.


Följande biverkningar har observerats vid Prolastina­behandling:

Organsystem

Mindre vanliga

>1/1000, <1/100

Sällsynta

>1/10 000, <1/1000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Immunsystemet

Urtikaria

Överkänslighets-reaktioner

Anafylaktisk chock

Centrala och perifiera nervsystemet

Yrsel, huvudvärkHjärtat


Takykardi


Blodkärl


Hypotension, hypertension


Andningsbesvär, bröstkorg och mediastinum

DyspnéHud och subkutan vävnad

UtslagMagtarmkanalen

IllamåendeMuskuloskeletala systemet och bindväv

Ledsmärta/ artralgi

Ryggsmärta


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Frossa, feber, influensaliknande symtom, bröstsmärtaFör information om virussäkerhet se ovan.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Följderna av överdosering är inte kända.

Vid överdosering ska patienten observeras noggrant för förekomst av bi­verkningar och understödjande behandlings­åtgärder finnas till­gängliga efter behov.

Farmakodynamik

Alfa1-proteinashämmare är en naturlig beståndsdel i humant blod som hämmar aktiviteten hos flera enzym däribland neutrofilelastas. Alfa1-proteinas­hämmare har en molekylvikt på 51 kDa och tillhör familjen serin­proteinas­hämmare.


Patogenesen för emfysemet vid alfa1-proteinashämmar­brist anses bero på en kronisk biokemisk obalans mellan elastas och alfa1-proteina­shämmare. Elastas, som syntetiseras av pro­inflammatoriska celler i de nedre luftvägarna, kan bryta ner bindväv. En av de huvudsakliga elastas­hämmarna är alfa1-proteinas­hämmare, vilken saknas vid ärftlig alfa1-proteinas­hämmarbrist. Detta resulterar i att den alveolära strukturen är oskyddad mot det elastas som frisätts av neutrofilerna i de nedre luftvägarna, och blir därför kroniskt exponerad för detta. Detta leder till prog­ressiv nedbrytning av bindvävnaden och när serum-alfa1-antitrypsin­nivåerna sjunker under 80 mg/dl är detta förenat med ökad risk för utvecklande av emfysem.

I två kontrollerade, observationella registerstudier har den mest signifikanta minskningen av försämrings­hastigheten av FEV1 observerats hos patienter med FEV1 på 35 – 60 % (av förväntat).

Farmakokinetik

Efter intravenös administrering är så gott som 100% av alfa1-proteinas­hämmar­dosen omedelbart till­gänglig i patientens blodomlopp. I medeltal är återvinnings­kvoten för substansen in vivo 4,2 mg/dl per kg kroppsvikt.

Halveringstiden in vivo är uppskattningsvis 4,5 dagar.

Prekliniska uppgifter

Den aktiva substansen i Prolastina är alfa1-proteinas­hämmare vilken utvinns ur human plasma och beter sig som en endogen plasma­bestånds­del. Administrering av en enkel­dos Prolastina till olika djurarter, såväl som administrering av dagliga doser under fem på varandra följande dagar till kaniner, visade inga tecken på toxicitet. Prekliniska studier med upprepad dosering (kronisk toxicitet, karcino­genicitet, reproduktions­effekter) har ej genomförts. Dessa studier kan inte på ett användbart sätt genomföras i konventionella djurm­odeller eftersom anti­kroppar förväntas bildas som ett resultat av administrering av heterologa humanproteiner.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 injektionsflaska innehåller: 1000 mg alfa1-proteinashämmare, human. 1 ml av den färdigberedda lösningen innehåller 25 mg alfa1-proteinashämmare (human).


Tillverkat från human plasma från donatorer.


Hjälpämnen med känd effekt:

Prolastina innehåller 2.76 mg natrium per ml färdigberedd lösning (120 mmol/l)


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se nedan.


Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

Natriumklorid

Natriumdivätefosfat


Vätska:

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel eller andra infusionsvätskor.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Den färdigberedda lösningen ska alltid användas inom tre timmar efter beredning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.

Får ej frysas.

Färdigberedd infusionsvätska, lösning ska ej förvaras i kylskåp.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Det torra pulvret ska komma i kontakt med och lösas i innehållet i en flaska med 40 ml vatten för injektionsvätskor, enligt beskrivning nedan. Den färdigberedda lösningen ska vara klar till svagt opaliserande och färglös till svagt gulaktig grön färg. Lösningen bör vara fullständigt upplöst inom 5 minuter.


Beredning av färdig infusionsvätska, lösning:

 1. Använd aseptisk (ren och desinficerad) teknik för att säkerställa fortsatt sterilitet. Beredningen av lösningen ska göras på en plan yta.

 2. Säkerställ att injektionsflaskor med Prolastina (pulver) och lösningsmedel (sterilt vatten för injektion) har uppnåt rumstemperatur (20-25ºC)

 3. Ta bort skyddshylsan från injektionsflaskan med Prolastina och rengör toppen av proppen med alkoholindränkt tuss. Låt gummiproppen torka.

 4. Upprepa detta med injektionsflaskan med sterilt vatten.

 5. Öppna den sterila förpackningen med överföringssetet Mix2Vial® genom att dra av locket (Bild 1). Ta inte ut överföringssetet ur förpackningen.

 6. Placera injektionsflaskan med vätska upprätt på ett plant underlag. Håll injektionsflaskan i ett stadigt grepp, tryck den blå delen av Mix2Vial rakt ned tills spetsen tränger igenom proppen (Bild 2).

 7. Ta bort den yttre genomskinliga förpackningen från Mix2Vial och kassera den (Bild 3).

 8. Placera injektionsflaskan med Prolastina upprätt på en plan yta och vänd injektionsflaskan med vätska upp och ned medan Mix2Vial fortfarande sitter kvar.

 9. Håll injektionsflaskan med Prolastin i ett stadigt grepp på den plana ytan, tryck den genomskinliga delen av Mix2Vial rakt ner tills spetsen tränger igenom proppen (Bild 4). Vakuumet i injektionsflaskan med Prolastina överför automatiskt lösningsmedlet till injektionsflaskan.

  Obs: Om Mix2Vial monteras snett, kan vakuumet försvinna från injektionsflaskan och lösningsmedlet kommer då inte att överföras till pulverflaskan. Om vakuumet försvinner, använd en steril spruta och nål för att föra över det sterila vattnet från injektionsflaskan och injicera det i injektionsflaskan med Prolastina genom att låta vätskan rinna längs flaskans vägg.

 10. Medan injektionsflaskorna med lösningsmedel respektive Prolastina fortfarande är kopplade till Mix2Vial, snurra försiktigt (Bild 5) tills allt pulver är fullständigt upplöst. Skaka inte för att undvika skumbildning. Den färdigberedda lösningen ska vara klar. Använd inte lösningen om den innehåller partiklar eller ändrar färg.

 11. Eftersom mer än en injektionsflaska kommer att behövas för att uppnå önskad dos, upprepa instruktionerna ovan med ytterligare en förpackning med en ny Mix2Vial. Återanvänd inte Mix2Vial.

 12. Ta bort Mix2Vial-överföringssetet (Bild 6) och administrera preparatet med aseptisk teknik.

Beredning av infusionslösning

Endast klara lösningar ska användas, Den färdigberedda lösningen ska alltid användas inom tre timmar efter beredning Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg Vitt till beige pulver
1000 milligram kombinationsförpackning (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av