FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

SmofKabiven

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, emulsion
(Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och partikelfria. Fettemulsionen är vit.)

Näringslösning med glukos, aminosyralösning med elektrolyter och fettemulsion. För intravenös nutrition i central ven.

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-25.

Indikationer

Parenteral nutrition till vuxna och barn som är 2 år eller äldre när oral eller enteral nutrition är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • Svår hyperlipidemi

 • Svår leversvikt

 • Svåra koagulationsrubbningar

 • Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen

 • Svår njursvikt utan tillgång till hemofiltration eller dialys

 • Akut chock

 • Okontrollerad hyperglykemi

 • Patologiskt förhöjda serumnivåer av någon av de ingående elektrolyterna

 • Allmänna kontraindikationer mot infusionsterapi: akut lungödem, övervätskning och okompenserad hjärtinsufficiens

 • Hemofagocyterande syndrom

 • Instabila tillstånd (t.ex. svåra posttraumatiska tillstånd, okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, embolism, metabolisk acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär koma)

 • Spädbarn och barn under 2 år

Dosering

Dosering

Efter blandning av de tre kamrarna framträder produkten som en vit emulsion.


Dosering och infusionshastighet bör styras av patientens förmåga att eliminera lipider och metabolisera kväve och glukos samt patientens näringsbehov, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Doseringen bör anpassas till patientens kliniska tillstånd, kroppsvikt, närings- och energibehov, och justeras vid oralt/enteralt näringsintag.


Den mängd kväve som krävs för att bibehålla kroppens proteinmassa beror på patientens tillstånd (t.ex. nutritionsstatus och grad av katabolisk stress eller anabolism).


Vuxna

Vid normal nutritionsstatus eller vid tillstånd med mild katabolisk stress är kvävebehovet 0,6-0,9 g aminosyror/kg/dygn (motsvarande 0,10-0,15 g kväve/kg/dygn). Hos patienter med måttlig till hög metabolisk stress med eller utan malnutrition är behovet 0,9-1,6 g aminosyror/kg/dygn (0,15-0,25 g kväve/kg/dygn). Vid vissa tillstånd (t.ex. brännskada eller uttalad anabolism) kan kvävebehovet vara ännu större.


Dos

Dosintervallet 13-31 ml SmofKabiven/kg/dygn ger 0,6-1,6 g aminosyror/kg/dygn (0,10-0,25 g kväve/kg/dygn) samt 14-35 kcal/kg/dygn av total energi (12-27 kcal/kg/dygn av icke-proteinhaltig energi). Detta täcker behovet för flertalet patienter. Till överviktiga patienter skall dosen beräknas från den uppskattade idealvikten.


Infusionshastighet

Maximal infusionshastighet för glukos är 0,25 g/kg/timme, för aminosyror 0,1 g/kg/timme och för lipider 0,15 g/kg/timme.


Infusionshastigheten skall inte överstiga 2,0 ml/kg/timme (motsvarande 0,25 g glukos, 0,1 g aminosyror och 0,08 g lipider/kg/timme). Rekommenderad infusionstid är 14-24 timmar.


Maximal dygnsdos

Den maximala dygnsdosen varierar med patientens kliniska tillstånd och kan också ändras från dag till dag. Den rekommenderade maximala dygnsdosen är 35 ml/kg/dygn.


Den maximala dygnsdosen på 35 ml/kg/dygn ger 1,8 g aminosyror/kg/dygn (0,28 g kväve/kg/dygn ), 4,5 g glukos/kg/dygn, 1,33 g lipider/kg/dygn och ett totalt energiinnehåll på 39 kcal/kg/dygn (motsvarande 31 kcal/kg/dygn av icke-proteinhaltig energi).


Pediatrisk population

Barn (2-11 år)


Dos

Dosen på upp till 35 ml/kg/dygn bör regelbundet anpassas till kraven hos den pediatriska patienten, som varierar mer än hos vuxna patienter.


Infusionshastighet

Den rekommenderade maximala infusionshastigheten är 2,4 ml/kg/timme (motsvarande 0,12 g aminosyror/kg/timme, 0,30 g glukos/kg/timme och 0,09 g lipider/kg/timme). Vid den rekommenderade maximala infusionshastigheten, infundera inte under längre tid än 14 timmar 30 minuter, utom i undantagsfall och då med noggrann övervakning.


Rekommenderad infusionstid är 12-24 timmar.


Maximal dygnsdos

Den maximala dygnsdosen varierar med patientens kliniska tillstånd och kan också ändras från dag till dag. Den rekommenderade maximala dygnsdosen är 35 ml/kg/dygn.


Den rekommenderade maximala dygnsdosen på 35 ml/kg/dygn ger 1,8 g aminosyror/kg/dygn (0,28 g kväve/kg/dygn), 4,5 g glukos/kg/dygn, 1,33 g lipider/kg/dygn och ett totalt energiinnehåll på 39 kcal/kg/dygn (motsvarande 31 kcal/kg/dygn av icke-proteinhaltig energi).


Ungdomar (12-18 år)

Till ungdomar kan SmofKabiven användas som till vuxna.


Administreringssätt
Intravenös användning, infusion i central ven.


SmofKabiven tillhandahålls i fem förpackningsstorlekar avsedda för patienter med högt, måttligt förhöjt eller basalt behov av näring. För att ge en total parenteral nutrition skall spårelement, vitaminer och ytterligare elektrolyter tillsättas till SmofKabiven enligt patientens behov.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Förmågan att eliminera lipider är individuell och bör därför övervakas enligt läkares rutiner. Detta görs i allmänhet genom att kontrollera triglyceridnivåerna. Serumkoncentrationen av triglycerider skall inte överstiga 4 mmol/l under infusionen. Överdosering kan leda till ”Fat overload syndrome”, se avsnitt Biverkningar.


SmofKabiven ska ges med försiktighet vid tillstånd med störd lipidmetabolism, vilket kan inträffa hos patienter med njurinsufficiens, diabetes mellitus, pankreatit, leverinsufficiens, hypotyreoidism eller sepsis.


SmofKabiven innehåller sojaolja, fiskolja och äggfosfolipider, vilka i sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner. Det har även förekommit korsallergireaktioner mellan sojabönor och jordnötter.


För att undvika risker förenade med för höga infusionshastigheter rekommenderas en kontinuerlig och välkontrollerad infusion, om möjligt administrerad med hjälp av en volumetrisk pump.


Störningar i elektrolyt- och vätskebalansen (t.ex. onormalt höga eller låga elektrolytnivåer i serum) skall korrigeras innan infusionen påbörjas.


SmofKabiven skall ges med försiktighet till patienter som har tendens till elektrolytretention. Vid start av intravenös infusion krävs alltid noggrann klinisk övervakning. Om något onormalt inträffar måste infusionen avbrytas.


På grund av ökad risk för infektioner vid infusion i central ven skall strikt aseptisk teknik tillämpas för att undvika kontaminering, särskilt vid kateterinläggning.


Kontroll av serumglukos, elektrolyter och osmolaritet såväl som vätskebalans, syra-basbalans och leverenzymtester rekommenderas.


Blod- och koagulationsvärden skall följas om lipider ges under en längre tidsperiod.


För patienter med njurinsufficiens bör tillförseln av fosfat och kalium kontrolleras noggrant för att undvika hyperfosfatemi och hyperkalemi.


Den mängd elektrolyter som ska tillsättas styrs av patientens tillstånd samt genom noggrann kontroll av elektrolytnivåerna i serum.


Parenteral nutrition skall ges med försiktighet vid laktacidos, vävnadshypoxi och ökad serumosmolaritet.


Vid varje tecken på anafylaktisk reaktion (såsom feber, frossa, utslag eller andnöd) skall infusionen omedelbart avbrytas.


Lipidinnehållet i SmofKabiven kan störa vissa laboratorieanalyser (bilirubin, laktatdehydrogenas, syremättnad, hemoglobin) om blodprov tas innan de tillförda lipiderna eliminerats från blodet. Hos de flesta patienter elimineras lipider från blodet inom 5-6 timmar efter avslutad infusion.


Intravenös infusion av aminosyror är förenad med ökad utsöndring av spårelement, i synnerhet koppar och zink. Detta skall beaktas vid dosering av spårelement, speciellt vid långvarig intravenös nutrition. Mängden zink som administreras med SmofKabiven bör tas med i beräkningen.


Hos undernärda patienter kan insättande av parenteral nutrition, och därmed en snabb ändring av vätskebalansen, orsaka lungödem och hjärtinsufficiens så väl som minskad serumkoncentration av kalium, fosfor, magnesium och vattenlösliga vitaminer. Förändringarna uppträder inom 24-48 timmar och därför rekommenderas en försiktig och långsam insättning av behandlingen för dessa patienter tillsammans med en noggrann övervakning och behövliga justeringar i tillförseln av vätska, elektrolyter, mineraler och vitaminer.


SmofKabiven skall inte ges parallellt med blod via samma infusionsset på grund av risken för pseudoagglutinering.


Hos patienter med hyperglykemi kan det vara nödvändigt att tillföra insulin.


Pediatrisk population
På grund av sammansättningen av aminosyralösningen i SmofKabiven är produkten inte lämplig att använda till nyfödda eller barn under 2 år. Det finns ingen klinisk erfarenhet av att ge SmofKabiven till barn (2-18 år).

Interaktioner

Vissa läkemedel, som insulin, kan påverka kroppens lipassystem. Denna typ av interaktion förefaller emellertid ha begränsad klinisk betydelse.


Heparin i kliniska doser ger övergående en frisläppning av lipoproteinlipas. Detta kan initialt ge en ökning av lipolysen i plasma, följt av en tillfälligt minskad elimination av triglycerider.


Sojaolja har ett naturligt innehåll av vitamin K1. Halten i SmofKabiven är emellertid så låg att den inte förväntas påverka koagulationen hos patienter som behandlas med kumarinderivat.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga data från användning av SmofKabiven till gravida kvinnor. Det finns inga djurstudier tillgängliga med avseende på reproduktionstoxikologi. Parenteral nutrition kan ibland vara nödvändigt vid graviditet. SmofKabiven bör ges till gravida kvinnor först efter noggrant övervägande.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga data från användning av SmofKabiven till ammande kvinnor. Det finns inga djurstudier tillgängliga med avseende på reproduktionstoxikologi. Parenteral nutrition kan ibland vara nödvändigt vid amning. SmofKabiven bör ges till ammande kvinnor först efter noggrant övervägande.

Biverkningar


Vanliga

≥1/100 till <1/10

Mindre vanliga

≥1/1000 till <1/100

Sällsynta

≥1/10 000 till <1/1000

Hjärtat

  

Takykardi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  

Andnöd

Magtarm­kanalen

 

Aptitlöshet, illamående, kräkningar

 

Metabolism och nutrition

 

Förhöjda plasmanivåer av leverenzymer

 

Blodkärl

  

Hypotension, hypertension

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Liten ökning av kropps­temperaturen

Frossa, yrsel, huvudvärk

Överkänslighets­reaktioner (t.ex. anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner, hudutslag, urtikaria, rodnad, huvudvärk), upplevelse av värme eller kyla, blekhet, cyanos, smärtor i hals, rygg, skelett, bröst och länder

Om dessa biverkningar inträffar bör infusionen av SmofKabiven Elektrolytfri stoppas eller, om nödvändigt, fortsätta med reducerad dos.


”Fat overload syndrome”
Försämrad förmåga hos patienten att eliminera triglycerider kan leda till ”Fat overload syndrome” beroende på överdos. Möjliga tecken på metabolisk ”overload” måste observeras. Anledningen kan vara genetisk (individuellt varierande metabolism). Lipidmetabolismen kan också vara påverkad av pågående eller tidigare sjukdom. Detta syndrom kan också uppträda vid uttalad hypertriglyceridemi och kan uppstå även vid rekommenderad infusionshastighet i samband med plötslig förändring av patientens tillstånd, såsom försämring av njurfunktionen eller infektion. ”Fat overload syndrome” karakteriseras av hyperlipemi, feber, lipidinfiltration, hepatomegali med eller utan ikterus, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulationsrubbningar, hemolys och retikulocytos, abnorma leverfunktionstest samt koma. Symptomen försvinner oftast om behandlingen avbryts.


Överdosering av aminosyralösning
Som för andra aminosyralösningar kan aminosyrainnehållet i SmofKabiven Elektrolytfri orsaka oönskade effekter när den rekommenderade infusionshastigheten överskrids. Symptomen är illamående, kräkningar, frossa och svettning. Aminosyrainfusionen kan också orsaka en förhöjd kroppstemperatur. Vid nedsatt njurfunktion kan ökade nivåer av kväveinnehållande metaboliter (t.ex. kreatinin, urea) förekomma.


Överdosering av glukoslösning
Om patientens förmåga till glukosclearance överskrids kommer hyperglykemi uppstå.

Överdosering

Se avsnitt Biverkningar ”Fat overload syndrome”, ”Överdosering av aminosyralösning” och ”Över­dosering av glukoslösning”.


Om symptom på överdosering av lipider eller aminosyror uppträder skall infusions­hastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Specifik antidot för överdos saknas. I akuta situationer bör allmänt stödjande åtgärder vidtas med särskild hänsyn till respiratorisk och kardiovaskulär påverkan. Tät kontroll av bio­kemiska parametrar är nödvändigt med adekvat behandling av specifika abnormaliteter.


Om hyperglykemi uppstår ska den behandlas i enlighet med den kliniska situationen, antingen med administrering av insulin och/eller med justering av infusions­hastigheten.


Överdosering kan leda till övervätskning, elektrolytobalans och hyperosmolalitet.


I sällsynta allvarliga fall kan hemodialys, hemofiltration eller hemodiafiltration övervägas.

Farmakodynamik

Lipidemulsion

SMOFlipid är den lipidemulsion som ingår SmofKabiven och den har en partikelstorlek och biologiska egenskaper som liknar dem hos naturliga chylomikroner. Ingredienserna i SMOFlipid; sojaolja, medellånga triglycerider (MCT), olivolja och fiskolja har förutom sitt energiinnehåll olika farmakodynamiska egenskaper.


Sojaolja har ett högt innehåll av essentiella fettsyror. Omega-6-fettsyran linolsyra är den mest förekommande (ca 55-60%). Alfa-linolensyra, som är en omega-3-fettsyra, ingår till ca 8%. Denna del av SmofKabiven tillgodoser det nödvändiga behovet av essentiella fettsyror.


Medellånga triglycerider (MCT) oxideras snabbt och förser kroppen med en form av omedelbart tillgänglig energi.


Olivolja ger huvudsakligen energi i form av enkelomättade fettsyror, som är mycket mindre känsliga för peroxidering än motsvarande mängd fleromättade fettsyror.


Fiskolja karakteriseras av ett högt innehåll av ekosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). DHA är en viktig strukturell komponent i cellmembranen, medan EPA är en prekursor till eikosanoider, som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.


Två studier på parenteral nutrition i hemmet till patienter i behov av långsiktigt nutritionsupplement har utförts. Det primära målet med båda studierna var att visa säkerhet. I en av studierna, som gjordes på barn, var effekt det sekundära målet. Denna studie var stratifierad efter åldersgrupp (1 månad - <2 år respektive 2-11 år). Båda studierna visade att SMOFlipid har samma säkerhetsprofil som jämförelseprodukten (Intralipid 200 mg/ml). I den pediatriska studien mättes effekt genom viktökning, längd, BMI, pre-albumin, retinolbindande protein och fettsyraprofil. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna i någon av parametrarna utom fettsyraprofilen efter 4 veckors behandling. Fettsyraprofilen för de patienter som fått SMOFlipid visade en ökning i omega-3 fettsyror i plasmalipoproteiner och fosfolipider från röda blodkroppar, vilket återspeglar sammansättningen av den infunderade lipidemulsionen.


Aminosyror
Aminosyror ingår i proteiner i vanlig föda. De används vid syntes av kroppens proteiner och eventuellt överskott metaboliseras. Studier har visat att amino­syrainfusion har en temperaturhöjande effekt.


Glukos
Glukos har inga farmakodynamiska effekter förutom dess bidrag till att underhålla eller bygga upp en normal näringsstatus.

Farmakokinetik

Lipidemulsion

De olika triglyceriderna i lipidemulsionen SMOFlipid har olika eliminations­hastighet, men SMOFlipid som blandning elimineras snabbare än långkedjiga tri­glycerider (LCT). Olivolja har långsammast eliminationshastighet av komponenterna (något långsammare än LCT) och medellångkedjiga triglycerider (MCT) har snabbast. Fiskolja i blandning med LCT har samma eliminationshastighet som LCT ensamt.


Aminosyror och elektrolyter
De farmakokinetiska egenskaperna hos de infunderade aminosyrorna och elektrolyterna är i huvudsak de samma som för aminosyror och elektrolyter som tillförs via vanlig föda. Aminosyror som tillförs via födan når dock systemet via portalvenen och sedan den systemiska cirkulationen medan intravenöst infunderade aminosyror når systemiska cirkulationen direkt.


Glukos
De farmakokinetiska egenskaperna för infunderad glukos är i huvudsak de samma som för glukos tillfört via födan.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsstudier har ej utförts med SmofKabiven. Emellertid har prekliniska studier med SMOFlipid såväl som med aminosyralösningar och glukoslösningar med olika koncentrationer inte visat på någon speciell risk för människor grundat på konventionella, farmakologiska säkerhetsstudier, toxicitet vid upprepad dos och gentoxikologiska studier. Inga teratogena effekter eller andra embryotoxiska skador av aminosyralösningar har observerats hos kanin och förväntas inte av lipidemulsioner som ges i rekommenderade doser som substitutionsterapi. Nutritionsprodukter (aminosyralösningar, lipidemulsioner och natriumglycerofostfat) som används vid substitutionsterapi i fysiologiska nivåer förväntas inte vara embryotoxiska, teratogena eller påverka reproduktionsförmåga eller fertilitet.


I ett test på marsvin (maximeringstest) gav fiskolja lindrig hudsensibilisering. Ett test för systemisk antigenicitet tydde inte på någon anafylaktisk potential av fiskolja.

I en lokal toleransstudie på kanin med SMOFlipid, observerades en lätt övergående inflammation efter intraarteriell, paravenös eller subkutan administrering. Efter intramuskulär administrering sågs en mindre inflammation och vävnadsnekros hos vissa djur.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

SmofKabiven består av en trekammarpåse. Påsens kamrar innehåller följande delvolymer för de fem olika förpackningsstorlekarna.

493 ml

986 ml

1477 ml

1970 ml

2463 ml

Per 1000 ml

Aminosyra­lösning med elektrolyter

250 ml

500 ml

750 ml

1000 ml

1250 ml

508 ml

Glukos 420 mg/ml

149 ml

298 ml

446 ml

595 ml

744 ml

302 ml

Lipid­emulsion

94 ml

188 ml

281 ml

375 ml

469 ml

190 ml

Vilket motsvarar följande totalinnehåll:

Aktiva innehålls­ämnen

493 ml

986 ml

1477 ml

1970 ml

2463 ml

Per 1000 ml

Alanin

3,5 g

7,0 g

10,5 g

14,0 g

17,5 g

7,1 g

Arginin

3,0 g

6,0 g

9,0 g

12,0 g

15,0 g

6,1 g

Glycin

2,8 g

5,5 g

8,2 g

11,0 g

13,8 g

5,6 g

Histidin

0,8 g

1,5 g

2,2 g

3,0 g

3,7 g

1,5 g

Isoleucin

1,3 g

2,5 g

3,8 g

5,0 g

6,2 g

2,5 g

Leucin

1,9 g

3,7 g

5,6 g

7,4 g

9,4 g

3,8 g

Lysin (som acetat)

1,7 g

3,3 g

5,0 g

6,6 g

8,4 g

3,4 g

Metionin

1,1 g

2,2 g

3,2 g

4,3 g

5,4 g

2,2 g

Fenylalanin

1,3 g

2,6 g

3,8 g

5,1 g

6,4 g

2,6 g

Prolin

2,8 g

5,6 g

8,4 g

11,2 g

14,0 g

5,7 g

Serin

1,6 g

3,2 g

4,9 g

6,5 g

8,1 g

3,3 g

Taurin

0,25 g

0,50 g

0,75 g

1,0 g

1,2 g

0,5 g

Treonin

1,1 g

2,2 g

3,3 g

4,4 g

5,4 g

2,2 g

Tryptofan

0,5 g

1,0 g

1,5 g

2,0 g

2,5 g

1,0 g

Tyrosin

0,10 g

0,20 g

0,30 g

0,40 g

0,49 g

0,20 g

Valin

1,6 g

3,1 g

4,6 g

6,2 g

7,6 g

3,1 g

Kalcium­klorid (som dihydrat)

0,14 g

0,28 g

0,42 g

0,56 g

0,69 g

0,28 g

Natrium­glycero­fosfat (som hydrat)

1,1 g

2,1 g

3,1 g

4,2 g

5,2 g

2,1 g

Magnesium­sulfat (som heptahydrat)

0,30 g

0,60 g

0,90 g

1,2 g

1,5 g

0,61 g

Kalium­klorid

1,1 g

2,2 g

3,4 g

4,5 g

5,7 g

2,3 g

Natrium­acetat (som trihydrat)

0,9 g

1,7 g

2,6 g

3,4 g

4,2 g

1,7 g

Zinksulfat (som hepta­hydrat)

0,0033 g

0,0065 g

0,0097 g

0,013 g

0,016 g

0,0066 g

Glukos (som mono­hydrat)

63 g

125 g

187 g

250 g

313 g

127 g

Sojaolja, raffinerad

5,6 g

11,3 g

16,9 g

22,5 g

28,1 g

11,4 g

Tri­glycerider, medel­lång­kedjiga

5,6 g

11,3 g

16,9 g

22,5 g

28,1 g

11,4 g

Olivolja, raffinerad

4,7 g

9,4 g

14,1 g

18,8 g

23,4 g

9,5 g

Fiskolja, rik på omega-3-syror

2,8 g

5,6 g

8,4 g

11,3 g

14,0 g

5,7 g

Motsvarande:

493 ml

986 ml

1477 ml

1970 ml

2463 ml

Per 1000 ml

Aminosyror

25 g

50 g

75 g

100 g

125 g

51 g

Kväve

4 g

8 g

12 g

16 g

20 g

8 g

Elektrolyter

      

- natrium

20 mmol

40 mmol

60 mmol

80 mmol

100 mmol

41 mmol

- kalium

15 mmol

30 mmol

45 mmol

60 mmol

74 mmol

30 mmol

- magnesium

2,5 mmol

5,0 mmol

7,5 mmol

10 mmol

12 mmol

5,1 mmol

- kalcium

1,3 mmol

2,5 mmol

3,8 mmol

5,0 mmol

6,2 mmol

2,5 mmol

- fosfat1

6 mmol

12 mmol

19 mmol

25 mmol

31 mmol

13 mmol

- zink

0,02 mmol

0,04 mmol

0,06 mmol

0,08 mmol

0,1 mmol

0,04 mmol

- sulfat

2,5 mmol

5,0 mmol

7,5 mmol

10 mmol

13 mmol

5,1 mmol

- klorid

18 mmol

35 mmol

52 mmol

70 mmol

89 mmol

36 mmol

- acetat

52 mmol

104 mmol

157 mmol

209 mmol

261 mmol

106 mmol

Kol­hydrater

      

- glukos (vattenfri)

63 g

125 g

187 g

250 g

313 g

127 g

Lipider

19 g

38 g

56 g

75 g

94 g

38 g

Energi­innehåll

      

- totalt ca.

550 kcal

1100 kcal

1600 kcal

2200 kcal

2700 kcal

1100 kcal

 

2,3 MJ

4,6 MJ

6,7 MJ

9,2 MJ

11,3 MJ

4,6 MJ

- icke-protein ca.

450 kcal

900 kcal

1300 kcal

1800 kcal

2200 kcal

900 kcal

 

1,9 MJ

3,8 MJ

5,4 MJ

7,5 MJ

9,2 MJ

3,8 MJ

1 Bidraget är från både lipidemulsionen och aminosyralösningen.


Förteckning över hjälpämnen: glycerol, renade äggfosfolipider, all-rac-α-Tokoferol, natriumhydroxid (pH-justering), natriumoleat, ättiksyra, koncentrerad (pH-justering) , saltsyra (pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

SmofKabiven får endast blandas med produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats.

Miljöpåverkan

Fiskolja, rik på omega-3-syror

Miljörisk: Användning av lipider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Lysin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Magnesiumsulfatheptahydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumglycerofosfat, vattenfritt

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Olivolja, raffinerad

Miljörisk: Användning av lipider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Triglycerider, medellångkedjiga

Miljörisk: Användning av lipider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Användarinstruktioner
Produkten skall inte användas om förpackningen är skadad. Använd innehållet endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa eller svagt gula och om lipidemulsionen är vit och homogen. Innehållet i de tre separata kamrarna måste blandas före användning samt före tillsatser via tillsatsporten. Efter svagsvetsarnas öppnande skall innerpåsen vändas ett antal gånger för att säkerställa en homogen blandning som inte uppvisar något som helst tecken på fasseparation.


Blandbarhet
Endast läkemedels- eller nutritionslösningar för vilka blandbarhet har dokumenterats får tillsättas till SmofKabiven. Blandbarhetsdata för ett antal tillsatser och förvaringstider för olika blandningar tillhandahålles på förfrågan.


Tillsatser skall utföras aseptiskt.


Enbart för engångsbruk. All lösning som återstår efter infusionen måste kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


Hållbarhet efter blandning
Vid användning av den blandade trekammarpåsen har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 36 timmar vid 25ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel ska infusionsvätskan användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är användaren ansvarig för lagringstid och lagringsförhållanden och dessa skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8ºC.


Hållbarhet efter tillsatser
Om tillsatser görs ska blandningarna av mikrobiologiska skäl användas direkt. Om blandningarna inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvarings­tiden ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2-8ºC.


Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvaras i ytterpåse.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och partikelfria. Fettemulsionen är vit och homogen.
Osmolalitet: ca 1800 mosmol/kg vatten. Osmolaritet: ca 1500 mosmol/l. pH (efter blandning): ca 5,6

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, emulsion Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och partikelfria. Fettemulsionen är vit.
6 x 493 milliliter påse, 1178:44, F
4 x 986 milliliter påse, 1250:18, F
4 x 1477 milliliter påse, 1421:84, F
4 x 1970 milliliter påse, 1542:61, F
3 x 2463 milliliter påse, 1411:46, F

Hitta direkt i texten
Av