Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Terracortril® med Polymyxin B

(Parallellimporterat)
Omnia Läkemedel AB

Ögon-/örondroppar, suspension
Avregistreringsdatum: 2008-06-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Mild glukokortikoid (Grupp I)+antibiotikakombination

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: S03CA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Terracortril® med Polymyxin B ögon-/örondroppar, suspension

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-29.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Terracortril® med Polymyxin B, Pfizer, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Terracortril® med Polymyxin B, Omnia Läkemedel AB.

Indikationer

Tillstånd där lokal kortikosteroidbehandling är indicerad och där samtidig infektion eller risk för infektion med bakterier känsliga för oxitetracyklin och/ eller polymyxin föreligger.


Öga: Allergisk blefarit och konjunktivit. Inflammatoriska tillstånd i ögats yttre delar och främre segment.

Öra: Extern otit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne .


Svampsjukdomar i öga eller öra.


Öga: Virussjukdomar som engagerar kornea och konjunktiva. Purulent konjunktivit och purulent blefarit kontraindicerar lokal behandling med steroider även i kombination med antibiotika. Mykobakteriella infektioner.


Öra: Virusinfektioner.

Dosering

Liksom alla andra steroidpreparat för ögonbruk bör Terracortril med polymyxin B handhas av ögonspecialist.


Dosering

Öga: 1-2 droppar i konjunktivalsäcken 3 gånger dagligen.


Öra: 2-4 droppar i yttre hörselgången 3 gånger dagligen.


1 ml ögon- och örondroppar motsvarar ca 45 droppar.


Skaka tuben väl före användning.


Behandlingen bör inte utsättas alltför snabbt efter det att gynnsamt initialt svar erhållits.

Varningar och försiktighet

Glukokortikoider kan maskera, aktivera och förvärra en ögoninfektion. Överväxt av icke känsliga bakterier eller svampar kan ske.


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Användning hos barn

Systemisk användning av tetracykliner under tandutveckling (sista halvan av graviditeten, spädbarnsålder och barndom upp till 8 års ålder) kan leda till permanent missfärgning av tänderna samt försenad utveckling av skelettet. Hypoplasi av emaljen har också rapporterats.

Även om dessa effekter inte är sannolika vid topikal användning av tetracykliner, på grund av den låga dosen, ska riskerna för dessa effekter övervägas.

Interaktioner

Inga kända interaktioner med Terracortril med Polymyxin B, ögon- och örondroppar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Även om det för topikala steroider inte har rapporterats om risker vid graviditet, så har säkerheten vid användandet under graviditet inte helt säkerställts. Systemisk användning av tetracykliner hos gravida kvinnor har lett till fördröjd skelettutveckling och bentillväxt hos fostret. Även om systemexponeringen av de aktiva substanserna förväntas vara låg efter lokal administrering till ögat eller örat bör Terracortril ögon- och örondroppar, suspension endast ges vid graviditet efter särskilt övervägande.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Der är inte känt om topikala kortikosteroider eller topikalt applicerade tetracykliner passerar över i modersmjölken. Systemiskt administrerad kortikosteroid samt tetracykliner passerar över i modersmjölken. Nyttan av amningen ska vägas mot möjliga risker för biverkningar hos barnet.

Trafik

Terracortril med polymyxin B ögon- och örondroppar förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn uppstå direkt efter applicering. Patienten bör därför instrueras att ej köra bil eller använda maskiner innan synen helt klarnat.

Biverkningar

Allergiska reaktioner, inklusive kontakdermatit, kan uppkomma men är ovanligt.


De mest förekommande reaktionerna vid användning av antiinfektionssubstanser är allergisk överkänslighet. Ökat tårflöde, snabbt övergående stickande, brännande känsla samt känsla av främmande partiklar har i enstaka fall rapporterats.

Intraokulär tryckstegring uppträder hos vissa individer företrädesvis vid långtidsbehandling.

Korneaperforation ses företrädesvis vid långtidsbehandling av sjukdomar som orsakar korneaförtunning.


I nedanstående tabell presenteras biverkningar rapporterade för oxitetracyklin och hydrokortison i kombination eller var för sig efter klassificering av organsystem och frekvens; mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1000, <1/100); sällsynta (≥1/10000, <1/1000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Biverkan

Infektioner och infestationer

Ingen känd frekvens

Infektion, bakteriell infektion, svampinfektion

Immunsystemet

 

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner

Ögon

Vanliga

Sveda vid instillation. Vid långtidsbehandling hornhinneskada och intraokulär tryckstegring.

Mindre vanliga

Aktivering av viruskeratit.

Sällsynta

Korneaperforation, katarakt vid långtidsbehandling.

Ingen känd frekvens

Ökat tårflöde, glaukom, synnervspåverkan, brännande känsla, känsla av främmande partiklar, försämrad läkning, dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Kontakdermatit

Allmänna symtom och/eller symtom vid adminstreringsstället

 

Ingen känd frekvens

Försämrad läkning

Överdosering

-

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Kombinationen av oxitetracyklin och hydrokortison, en mild glukokortikoid, gör att preparatet är verksamt vid ytliga inflammatoriska tillstånd i öga och öra, där infektion eller risk för sekundärinfektion föreligger. Polymyxin B som ingår i kombinationen gör att preparatet är verksamt även vid infektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Avsnittet gäller för: Ögon-/örondroppar, suspension null
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för hydrokortison är framtagen av företaget Pfizer för Ficortril, Ficortril®, Solu-Cortef®, Terracortril, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år

Vid användning i öga är öppnad förpackning hållbar i 1 månad.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 o C. Förvaras i skydd mot kyla.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Terracortril med Polymycin B, ögon- och örondroppar, suspension kan ge upphov till gula fläckar på textilier.

Förpackningsinformation

MT-nummer 22769
Parallellimporteras från Belgien
TERRACORTRIL® MED POLYMYXIN B
Ögon-/örondroppar, suspension
1 styck tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
3 styck tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av