Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Rocaltrol

(Parallellimporterat)
Orifarm

Kapsel, mjuk 0,25 mikrog
Avregistreringsdatum: 2008-08-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Vitamin D och analoger

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Rocaltrol® kapsel, mjuk 0,25 mikrog

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-19.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Rocaltrol®, Roche, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Rocaltrol, Orifarm.

Indikationer

Sjukdomar orsakade av störd absorption och homeostas av kalcium som kan bero på minskad produktion av endogent 1,25-dihydroxikolekalciferol, dvs renal osteodystrofi, osteomalaci, idiopatisk och postoperativ hypoparatyreoidism samt pseudohypoparatyreoidism. Även sjukdomar såsom vitamin D-beroende rakitis, vitamin D-brist rakitis och vitamin D-resistent rakitis.

Kontraindikationer

Rocaltrol är kontraindicerat:

  • för samtliga sjukdomstillstånd associerade med hyperkalcemi,

  • för patienter med överkänslighet mot kalcitriol (eller annat läkemedel i samma klass) och mot något av de övriga innehållsämnena,

  • vid tecken på vitamin D-toxicitet.

Dosering

Den optimala dosen av Rocaltrol anpassas individuellt.

Kapslarna skall sväljas hela.

Inställningsdos: Initialt ges 0,25 mikrog (1 kapsel) dagligen. Dagsdosen ökas sedan med 0,25 mikrog varannan till var fjärde vecka tills optimal dos har uppnåtts. Under denna period skall kalciumnivån i serum kontrolleras minst två gånger i veckan.

Underhållsdos: Den optimala dagsdosen är vanligen 0,5–2 mikrog. I regel är det ej nödvändigt att överskrida 5 mikrog/dag.

För patienter med normala eller endast obetydligt sänkta kalciumnivåer i serum kan 0,25 mikrog varannan dag vara tillräcklig dos.

Behandlingskontroll: Regelbunden kontroll av serumkalciumkoncentrationen bör företas minst två gånger i veckan under inställningsperioden. Vid normal underhållsdos skall serumkalcium och serumkreatinin samt blodtryck kontrolleras minst en gång i månaden. Det gäller även patienter, som behandlats en längre tid och som förefaller vara väl inställda. Risken för hyperkalcemi tycks öka markant när mineraliseringsprocessen normaliseras och dosen bör därför vanligen reduceras allt eftersom skelettsjukdomen läker. Stor försiktighet skall iakttas vid doser över 5 mikrog/dag och kalcium- och fosfatnivåer i serum skall kontrolleras minst två gånger i veckan. Njurfunktionen bör kontrolleras regelbundet.

Vid hyperkalcemi skall dosen reduceras avsevärt eller behandlingen avbrytas tills kalciumnivån i serum har normaliserats. Utsättande av eventuellt kalciumsupplement bör övervägas. Kalcium- och fosfatnivåerna i serum kontrolleras dagligen tills normalvärdet har uppnåtts, då Rocaltrol-behandlingen kan fortsätta med reducerad dos. För optimal effekt av Rocaltrol kan det vara nödvändigt med ett tillskott av kalcium hos vuxna enligt lokala riktlinjer. Vid vitamin D-resistent rakitis bör ett adekvat fosfatintag säkerställas.

Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för Rocaltrol för barn har inte studerats tillräckligt för att fastställa en doseringsrekommendation. Begränsade data finns tillgängliga avseende användandet av kalcitriol kapslar hos pediatriska patienter.

Varningar och försiktighet

Behandling med kalcitirol kan orsaka hyperkalcemi.


Immobiliserade patienter, t ex de som har genomgått en operation, utgör en särskild risk för hyperkalcemi.


Ett ökat intag av kalcium efter förändringar i dieten (t ex ökad konsumtion av mejerivaror) eller ett okontrollerat intag av kalciumpreparat kan orsaka hyperkalcemi. Patienter bör informeras om att strikt hålla sig till föreskriven diet och att instrueras att känna igen symtomen för hyperkalcemi (trötthet, törst, polyuri etc.).


För patienter med normal njurfunktion kan kronisk hyperkalcemi leda till ökat blodkreatinin. Vid intag av Rocaltrol bör dehydrering undvikas och adekvat vätskeintag bibehållas.


Om serumkalcium ökar 0,25 mmol/liter över normalt serumkalcium eller serumkreatinin ökar till >120 mikromol/liter, bör behandlingen med Rocaltrol genast avbrytas tills kalciumnivåerna har normaliserats (se Dosering och administreringssätt).


Kalcitriol ger en ökning av fosfatnivåerna i serum. En ökning av fosfatnivåerna kan hos patienter med njursvikt innebära en stor risk för ektopisk förkalkning. I dessa fall bör fosfatnivåerna hållas på normalnivå genom tillförsel av fosfatbindande medel samt kost innehållande låg fosfathalt.


Patienter med vitamin D-resistent rakitis (familjär hypofosfatemi) som behandlas med Rocaltrol måste fortsätta sin fosfatbehandling. En möjlig stimulering av den intestinala absorptionen av fosfat orsakad av Rocaltrol bör dock beaktas, vilket kan ändra behovet av fosfattillägg (se Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner).


Inga andra D-vitamin preparat bör förskrivas under behandling med Rocaltrol för att undvika risken för hypervitaminos D. Om patienten sätts över från ergokalciferol (vitamin D2) till kalcitriol kan det ta flera månader för ergokalciferolnivån i blodet att återgå till utgångsvärdet.


Rocaltrol kapslar innehåller sorbitol. Patienter med sällsynta hereditära problem av fruktosintolerans ska inte ta Rocaltrol kapslar.

Interaktioner

Dietföreskrifter, speciellt beträffande kalciumtillägg bör noga följas och ett okontrollerat intag av kalciuminnehållande läkemedel undvikas.


Samtidig behandling med tiaziddiuretika ökar risken för hyperkalcemi.


Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med digitalis, eftersom hyperkalcemi i dessa patienter kan leda till arrytmier.


En funktionell antagonism föreligger mellan vitamin D-analoger, vilka främjar absorptionen av kalcium, och kortikosteroider, vilka hämmar kalciumabsorptionen.


Läkemedel innehållande magnesium (t ex antacida) kan orsaka hypermagnesemi och bör därför inte tas vid samtidig behandling med Rocaltrol av patienter som står på kronisk dialys.


Rocaltrol har en effekt på fosfattransporten i tarm, njurar och benvävnad, varför dosen av samtidig behandling med fosfatbindande preparat ska justeras i enlighet med koncentrationen av serumfosfat.


Patienter med vitamin D-resistent rakitis (familjär hypofosfatemi) som behandlas med Rocaltrol bör fortsätta sin fosfatbehandling. En möjlig stimulering av den intestinala absorptionen av fosfat orsakad av Rocaltrol bör dock beaktas, vilket kan ändra behovet av fosfattillägg.


Långtidsbehandling med antiepileptika, inklusive karbamazepin, fenobarbital, fenytoin och primidon kan öka behovet av vitamin-D.


Gallsyrabindare inklusive kolestyramin och sevelamer kan minska absorptionen av fettlösliga vitaminer i tarmen och därigenom försämra absorptionen av kalcitriol i tarmen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Supravalvulär aortastenos har noterats i foster efter administrering av närmast fatala doser av vitamin D till dräktiga kaniner. Det finns inga belägg för att Vitamin D, även vid mycket höga doser, är teratogent hos människa. Rocaltrol bör endast användas under graviditet om nyttan anses överväga den potentiella risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Troligen passerar kalcitriol över i modersmjölk. Med tanke på risken för hyperkalcemi hos modern och för biverkningar av Rocaltrol hos diande spädbarn, kan mödrar amma när de tar Rocaltrol, förutsatt att kalciumnivåerna i serum monitoreras hos moder och spädbarn.

Biverkningar

Biverkningarna som visas i tabell 1 nedan har rapporterats i kliniska prövningar och efter marknadsintroduktionen.


Den vanligast rapporterade biverkningen var hyperkalcemi.


Inom klassificeringen av organsystem redovisas biverkningarna i tabell 1 under rubriker som anger frekvensområde med följande kategorier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1 Sammanställning över biverkningar som rapporterats hos patienter som behandlats med Rocaltrol

Klassificering av organsystem

Mycket
vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

   

Överkänslighet, urtikaria

Metabolism och
nutrition

Hyper-

kalcemi

 

Minskad
aptit

Polydipsi,
Dehydrering,
Törst,

Hyperfosfatemi,

Viktminskning

Psykiska störningar

   

Apati

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk

 

Muskelsvaghet, Känselrubbning

Magtarmkanalen

 

Buksmärta,
Illamående

Kräkningar

Förstoppning, Smärta i övre
delen av buken

Hud och subkutan vävnad

 

Hudutslag

 

Erytem,

Klåda

Muskuloskeletala systemet och
bindväv

   

Tillväxtretardation

Njurar och urin-
vägar

 

Urinvägsinfektion

 

Polyuri

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

   

Kalcinos,

Pyrexi

Undersökningar

  

Förhöjt blodkreatinin

 

Kalcitriol utövar D-vitaminaktivitet, varför risk för hyperkalcemisyndrom eller kalciumintoxikation föreligger (se Dosering och Varningar och försiktighet). Akuta symtom kan vara minskad aptit, huvudvärk, illamående, kräkningar, buksmärtor eller smärtor i övre delen av buken och förstoppning.


Kroniska symtom kan vara muskelsvaghet, viktminskning, känselrubbningar, pyrexi, polydipsi, polyuri, dehydrering, apati, tillväxtretardation och urinvägsinfektioner.


Samtidig hyperkalcemi och hyperfosfatemi kan leda till kalcinos, vilket kan ses radiografiskt.


På grund av kalcitriols korta halveringstid har farmakokinetiska undersökningar visat normalisering av förhöjt serumkalcium inom några dagar från utsättande av behandling dvs. mycket snabbare än vid behandling med Vitamin D3-preparat.


Beträffande hyperkalcemi hänvisas till avsnitt Dosering, Behandlingskontroll samt avsnitt Varningar och försiktighet.

Överdosering

Toxicitet: Begränsad erfarenhet av överdosering.

Symtom: Hyperkalcemisymtom som trötthet, omtöckning, eufori, illamående, anorexi, törst, polyuri, nefrokalcinos, njursvikt, EKG-förändringar, arytmier.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol (vid akut överdosering). Solljus och vidare D-vitamintillförsel undvikes. Kalciumkarens. Rehydrering. Diuretika (t ex furosemid) för att säkra god diures. Vid hyperkalcemi ev bisfosfonater eller kalcitonin. Prednisolon 20 mg 3 gånger dagligen. Symtomatisk behandling.


Eftersom kalcitriol är ett derivat av vitamin D är symtomen vid överdosering lika som vid en överdosering av vitamin D. Intag av höga doser av kalcium och fosfat tillsammans med Rocaltrol kan ge uppkomst till liknande symtom.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Kalcitriol (1,25-dihydroxikolekalciferol) är en biologiskt aktiv vitamin D3 metabolit. Denna metabolit bildas i njurarna från prekursorn 25-hydroxikolekalciferol. Kalcitriol ökar den intestinala kalciumabsorptionen och reglerar benmineraliseringen. Substitutionsterapi med kalcitriol till patienter med kronisk njurskada medför normalisering av den låga kalciumnivån, normalisering av kalciumabsorptionen och lindring av symtomen på sekundär hyperparatyreoidism. Vid tillstånd med skeletturkalkning ökar mineraliseringsgraden av ben.


Den biologiska effekten av kalcitriol medieras av vitamin D-receptorn, en nukleär hormonreceptor som uttrycks i de flesta celltyper och verkar som en ligandaktiverande transkriptionsfaktor som binder till specifika regioner i DNA för att modifiera uttrycket av målgener.


Den farmakologiska effekten av en singeldos kalcitriol varar minst 4 dagar.

Farmakokinetik


Absorption
Maximal plasmanivå uppnås inom 2-6 timmar efter oral administrering av en singeldos på 0,25 – 1,0 µg Rocaltrol.


Distribution

I plasma binds kalcitriol i likhet med olika vitamin D-metaboliter till specifika bärarproteiner för vitamin D.


Metabolism
Kalcitriol elimineras via oxidativ metabolism katalyserat av CYP24A1.


Eliminering
Halveringstid är 5-8 timmar. Kalcitriol utsöndras i gallan.


Linjäritet/icke-linjäritet

Vid steady state ökar kalcitriol-nivåerna i serum linjärt med Rocaltrol-dosen. Efter upprepad administrering av kalcitriol med doseringen 0,25-0,50 mikrogram två gånger dagligen, uppnåddes steady state inom 7 dygn.

Farmakokinetiken för absorption och elimination av kalcitriol förblir linjär i ett mycket brett doseringsintervall ända upp till en peroral singeldos av 100 mikrogram.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Kapsel, mjuk 0,25 mikrog
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för kalcitriol är framtagen av företaget Roche för Rocaltrol, Rocaltrol®

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt och fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

MT-nummer 22611
Parallellimporteras från Italien
ROCALTROL
Kapsel, mjuk 0,25 mikrog

MT-nummer 22612
Parallellimporteras från Spanien
ROCALTROL
Kapsel, mjuk 0,25 mikrog

Hitta direkt i texten
Av