FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tobrasone

Novartis

Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml
(Vit till benvit suspension)

Glukokortikoid i kombination med bredspektrumantibiotikum

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: S01CA01
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-10-19.

Indikationer

Används för att förebygga och behandla inflammation och för att förebygga infektion i ögat efter gråstarrsoperation på vuxna och på barn som är minst 2 år gamla.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot tobramycin eller dexametason eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

 • Herpes simplex-keratit.

 • Vaccinia, varicella och andra virusinfektioner i kornea och konjunktiva.

 • Mykobakteriella infektioner i ögat orsakade av (men inte begränsade till) syrafasta baciller såsom Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae eller Mycobacterium avium.

 • Svampsjukdomar i ögonvävnad eller obehandlade parasitinfektioner i ögat.

 • Obehandlad purulent ögoninfektion.

Dosering

Dosering


Vuxna

En droppe instilleras i konjunktivalsäcken(arna) var 4 till 6 timme medan patienten är vaken. Under de första 24 - 48 timmarna kan doseringen ökas till en droppe varannan timme medan patienten är vaken. Behandlingen bör pågå i 14 dagar, men inte överskrida 24 dagar. Doseringsfrekvensen bör minskas gradvis vid förbättringar av de kliniska tecknen.

Behandlingen ska dock inte upphöra för tidigt.


Äldre

Kliniska studier har visat, att dosjustering inte är nödvändig för äldre.


Pediatrisk population

Tobrasone kan användas på barn som är 2 år och äldre med samma dos som för vuxna. Data som är tillgängliga för närvarande beskrivs i Farmadynamik.


Säkerhet och effekt för barn som är under 2 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Användning vid nedsatt lever- och njurfunktion:

Tobrasone har inte studerats i dessa patientpopulationer 


Administreringssätt


För användning i ögat


Skaka flaskan väl före användning. För att undvika förorening av droppspetsen och suspensionen bör man undvika att vidröra ögonlocken, omgivande vävnad och andra ytor med flaskans droppspets. Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används. Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.


Försiktig slutning av ögonlocket/ögonlocken och nasolakrimal ocklusion i minst 1 minut efter instillation rekommenderas. Detta kan reducera systemisk absorption av läkemedel som administreras i ögonen och leda till minskade systemiska biverkningar


Vid samtidig terapi med andra ögonläkemedel bör de olika preparaten ges med ett intervall på 5 minuter. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet

Tobrasone är enbart avsett för användning som ögondroppar och ej för injektion eller oralt bruk.


Långvarigt bruk av topikala oftalmiska kortikosteroider (dvs. längre än den maximala durationen av de kliniska prövningarna [24 dagar]), kan orsaka okulär hypertension/glaukom med efterföljande skador på synnerven och nedsatt synskärpa och synfältsdefekter och kan även orsaka bildning av bakre subkapsulär katarakt.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Det rekommenderas att det intraokulära trycket kontrolleras ofta. Detta är särskilt viktigt för pediatriska patienter som behandlas med produkter som innehåller dexametason, eftersom risken för steroidinducerad okulär hypertension kan vara större för barn under 6 år och kan uppstå tidigare än en steroidreaktion hos vuxna. Behandlingens frekvens och varaktighet bör noggrant övervägas, och det intraokulära trycket ska övervakas från starten av behandlingen, med hänsyn tagen till risken för tidigare och större steroidinducerade intraokulära tryckförhöjningar hos de pediatriska patienterna.


Risken för kortikosteroidinducerat förhöjt tryck i ögat och/eller kataraktbildning ökar för predisponerade patienter (t.ex. diabetiker).


Cushings syndrom och/eller binjuresuppression som är förknippat med systemisk absorption av okulärt administrerad dexametason kan uppkomma efter intensiv eller långtidsbehandling hos predisponerade patienter, inklusive inkluderat barn och patienter som behandlas med CYP3A4-hämmare (såsom ritonavir och kobistat). I dessa fall ska behandlingen sättas ut gradvis.


Långvarigt bruk kan även leda till sekundära ögoninfektioner beroende på försämrat immunförsvar. Kortikosteroider kan minska motståndskraften mot och underlätta etableringen av bakteriella, virala, fungösa eller parasitära infektioner och maskera de kliniska tecknen på infektion.

Överkänslighet mot topikalt administrerade aminoglykosider kan förekomma hos vissa patienter. Överkänslighetsreaktionernas svårighetsgrad kan variera från lokala effekter till generaliserade reaktioner såsom erytem, klåda, nässelutslag, anafylaxi, anafylaktoida reaktioner eller bullösa reaktioner. Om överkänslighet utvecklas under användningen av detta läkemedel, bör behandlingen avbrytas.


Korsöverkänslighet mot andra aminoglykosider kan uppkomma, och risken för att patienter som blir sensibiliserade mot topikalt tobramycin även kan vara känsliga för andra topikala och/eller systemiska aminoglykosider bör beaktas.


Allvarliga biverkningar inklusive neurotoxicitet, ototoxicitet och nefrotoxicitet har uppkommit hos patienter som behandlats med systemiska aminoglykosider. Försiktighet rekommenderas vid samtidig användning av Tobrasone ögondroppar och systemiska aminoglykosider.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Tobrasone till patienter med kända eller misstänkta neuromuskulära sjukdomar som myastenia gravis eller Parkinsons sjukdom. Aminoglykosider kan förvärra muskelsvaghet på grund av deras potentiella effekt på den neuromuskulära funktionen.


Svampinfektion bör misstänkas hos patienter med persistenta hornhinnesår. Om svampinfektion uppkommer bör behandlingen med kortikosteroider avbrytas.


Långvarig användning av antibiotika som t.ex. tobramycin kan leda till överväxt av icke-mottagliga organismer, inklusive svampar. Om superinfektion uppkommer ska lämplig behandling sättas in.


Topikala oftalmiska kortikosteroider kan försena läkningen av hornhinnesår. Det är även känt att topikala NSAID-preparat gör läkningen långsammare eller försenar läkningen. Samtidig användning av topikala NSAID-preparat och topikala steroider kan öka risken för läkningsproblem (se Interaktioner).


Vid sjukdomar som orsakar förtunning av hornhinnan eller sklera, har det hänt att perforationer uppkommit vid användningen av topikala kortikosteroider.


Hjälpämnen

Bensalkoniumklorid, som används som konserveringsmedel i detta läkemedel, har rapporterats orsaka punktformig keratopati och/eller toxisk ulcerativ keratopati. Bensalkoniumklorid kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Kontaktlinsanvändning rekommenderas inte under behandling av en okulär infektion eller inflammation. Om patienter tillåts att använda kontaktlinser måste de instrueras att ta ut linserna före instillation av Tobrasone och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.

Interaktioner

Inga kliniskt relevanta interaktioner har beskrivits vid topikal dosering i ögonen.

Samtidig användning av topikala steroider och topikala NSAID-preparat kan öka risken för problem med hornhinneläkning.


Dexametason metaboliseras via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). CYP3A4-hämmare (såsom ritonavir och kobicistat), kan minska dexametasonclearance, vilket leder till ökade effekter och binjuresuppression/Cushings syndrom. Kombinationen ska undvikas förutom om nyttan uppväger den ökade risken för systemiska kortikosteroidbiverkningar; i detta fall ska patienter uppföljas för systemiska kortikosteroidbiverkningar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Det finns inga eller begränsad mängd data från topikal okulär användning av tobramycin och dexametason för gravida kvinnor. Tobramycin passerar placenta och går in i fostret efter intravenösa doser till gravida kvinnor. Tobramycin förväntas inte orsaka ototoxicitet på grund av exponering in utero. Långvarig eller upprepad kortikoidanvändning under graviditet har associerats med en ökad risk för intra-uterin tillväxtretardation. Spädbarn som fötts av mödrar som fått betydande doser av kortikosteroider under graviditeten bör observeras noga avseende tecken på hypoadrenalism.


Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter efter systemisk administrering av tobramycin och dexametason. Dessa effekter observerades vid exponeringar som var avsevärt högre än den maximala okulära dosen som ges till människor när produkten används av mödrar. (Se Prekliniska uppgifter).


Tobrasone rekommenderas inte under graviditet

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Tobramycin utsöndras i bröstmjölk efter systemisk administrering. Det är okänt om dexametason utsöndras i bröstmjölk. Det är okänt om tobramycin och dexametason utsöndras i bröstmjölk efter topikal okulär administrering. Det är inte sannolikt att mängden tobramycin och dexametason skulle kunna detekteras i bröstmjölk eller kunna framkalla kliniska effekter hos spädbarnet efter topikal användning av produkten.


En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av tobramycin på human eller animal fertilitet. Det finns begränsat med kliniska data för att utvärdera effekten av dexametason på manlig eller kvinnlig fertilitet.

Trafik

Tobrasone har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Inga studier av effekterna på bilkörning eller användning av maskiner har utförts. Som med andra ögondroppar kan övergående dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår bör patienten vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på över 1 600 patienter gavs Tobrasone upp till sex gånger dagligen. Inga allvarliga ögonbiverkningar eller systemeffekter relaterade till Tobrasone eller beståndsdelarna i kombinationen rapporterades i de kliniska studierna. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna av Tobrasone var ögonsmärta, förhöjt intraokulärt tryck, ögonirritation (brännande känsla vid tillförseln) och ögonklåda vilka förekom hos mindre än 1 % av patienterna.


Biverkningslista i tabellform

Följande biverkningar har rapporterats med Tobrasone under de kliniska studierna eller efter marknadsföringen och klassificeras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningar presenteras inom varje frekvensgruppering efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

anafylaktisk reaktion, överkänslighet

Endokrina systemet

Ingen känd frekvens:

Cushings syndrom, binjuresuppression (se Varningar och försiktighet)

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

huvudvärk

yrsel

Ögon

Mindre vanligaSällsynta


Ingen känd frekvens

ögonsmärta, ögonklåda, okulär obehagskänsla, okulär hypertoni, konjunktivalt ödem, förhöjt intraokulärt tryck, ögonirritation

keratit, ögonallergi, dimsyn (se även Varningar och försiktighet), torra ögon, okulär hyperemi

ögonlocksödem, ögonlockserytem, mydriasis, ökat tårflöde

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

rinorré, laryngospasm

Magtarmkanalen

Sällsynta

Ingen känd frekvens

dysgeusi

illamående, obehag i buken

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

erythema multiforme, utslag, svullet ansikte, klåda


Beskrivning av selekterade biverkningar


Följande biverkningar har observerats efter användning av dexametason ögondroppar, suspension:

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

huvudvärk

Ögon

Vanliga

ögonirritation,* okulär hyperemi,* ögonlockserytem, onormal känsla i ögat*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

postnasalt dropp

Följande biverkningar har observerats efter användning av tobramycin ögondroppar, lösning:

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Ögon

Vanliga

Mindre vanliga

okulär hyperemi,* ögonsmärta*

ögonklåda,* obehag i ögat,* ögonallergi, ögonlocksödem,* konjunktivit,* bländning, ökad tårbildning,* keratit*

* Dessa biverkningar observerades även med Tobrasone efter godkännandet för försäljning.


Långvarigt bruk av topikala oftalmiska kortikosteroider kan leda till förhöjt intraokulärt tryck med skador på synnerven, nedsatt synskärpa och synfältsdefekter och kan även orsaka bildning av bakre subkapsulär katarakt och försenad sårläkning.


På grund av kortikosteroidkomponenten finns det en ökad risk för perforation vid sjukdomar som ger upphov till förtunning av hornhinnan eller sklera, särskilt efter långvarig behandling (se Varningar och försiktighet).


Utveckling av sekundär infektion har förekommit efter användningen av kombinationer som innehåller kortikosteroider och antimikrobiella medel. Svampinfektioner i hornhinnan är särskilt benägna att utvecklas i samband med långvarig applicering av steroider.


Allvarliga biverkningar inklusive neurotoxicitet, ototoxicitet och nefrotoxicitet har förekommit hos patienter som fått systemisk behandling med tobramycin (se Varningar och försiktighet).


Känslighet mot topikalt administrerade aminoglykosider kan förekomma hos vissa patienter (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

På grund av egenskaperna hos detta preparat förväntas inga toxiska effekter vid en okulär överdos av denna produkt, eller i händelse av oavsiktligt intag av innehållet i en flaska eller tub.


En topikal överdos av Tobrasone ögondroppar kan sköljas ut ur ögat med ljummet vatten.

Farmakodynamik

Dexametason:

Effekten av kortikosteroider för behandling av inflammationer i ögat är väletablerad. Kortikosteroider uppnår sin antiinflammatoriska effekt genom hämning av adhesionsmolekyler i vaskulära endotelceller, cyklooxygenas I eller II och cytokinuttryck. Effekten kulminerar i en minskning av proinflammatoriska mediatorer och hämning av adhesionen av cirkulerande leukocyter till det vaskulära endotelet. Detta medför att leukocyternas migrering in i inflammerad ögonvävnad hämmas. Dexametason har en kraftig antiinflammatorisk aktivitet med låg mineralkortikoideffekt jämfört med vissa andra steroider och är ett av de mest potenta antiinflammatoriska medlen.


Tobramycin:

Tobramycin är ett potent bredspektrumantibiotikum med snabb effekt. Tobramycin tillhör gruppen aminoglykosidantibiotika. Substansen utövar sin primära effekt på bakterieceller genom hämning av uppbyggnaden och syntesen av polypeptider på ribosomen. Tobramycin i denna kombination ger antibakteriellt skydd mot känsliga bakterier.


Följande MIC-värden, som skiljer känsliga från intermediärt känsliga organismer och intermediärt känsliga från resistenta organismer, föreslås: S ≤4 µg/ml, R >8 µg/ml. Prevalensen av resistens kan variera geografiskt och med tiden för utvalda bakteriearter, och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Vid behov bör expertis konsulteras när den lokala prevalensen av resistens är sådan, att nyttan av medlet kan ifrågasättas vid behandling av åtminstone vissa infektionstyper. Följande information ger bara en ungefärlig vägledning huruvida bakterier är känsliga för tobramycin i Tobrasone.


Brytpunktsdefinitionerna som klassificerar isolat som känsliga eller resistenta är av värde vid förutsägelse om den kliniska effekten av antibiotika som tillförs systemiskt. När antibiotika ges topikalt i höga koncentrationer vid infektionshärden är dock dessa brytpunktsdefinitioner inte alltid tillämpbara. De flesta isolat som skulle klassificeras som resistenta enligt systemiska brytpunkter kan topikalt behandlas med framgång.


In vitro-studier har visat att tobramycin är aktivt mot de flesta stammar av vanliga patogener och vanliga hudbakterier enligt tabellen nedan:

Kategorier

Frekvens förvärvad resistens i Europa

KÄNSLIGA ARTER

 

Aeroba Grampositiva mikroorganismer

 

Corynebacterium species

0 - 3 %

Staphylococcus aureus Meticillin - Sa

0 - 3 %

Staphylococcus epidermidis Meticillin - Sa

0 - 28 %

Andra koagulasnegativa stafylokocker

0 - 40 %

Aeroba Gramnegativa mikroorganismer

 

Acinetobacter species

0 %

Citrobacter species

0 %

Escherichia coli

0 %

Enterobacter species

0 %

Haemophilus influenzae

0 %

Klebsiella species

0 %

Moraxella species

0 %

Proteus species

0 %

Pseudomonas aeruginosa

0 %

MODERAT KÄNSLIGA ARTER

(intermediär känslighet in vitro)

 

Aeroba Gramnegativa mikroorganismer

 

Serratia marcescens

 

NATURLIGT RESISTENTA ARTER

 

Aeroba Grampositiva mikroorganismer

 

Enterococcus species

 

Staphylococcus aureus Meticillin - Ra

50 - 70 %

Staphylococcus epidermidis Meticillin - Ra

30 - 40 %

Streptococcus pneumoniae

 

Streptococcus species

 

Aeroba Gramnegativa mikroorganismer

 

Burkholderia cepacia

 

Stenotrophomonas maltophilia

 

Anaeroba mikroorganismer

 

Strikt anaeroba bakterier

 

Andra

 

Chlamydia species

 

Mycoplasma species

 

Rickettsia species

 

a Meticillinkänsliga (S), meticillinresistenta (R). Resistensfenotypen för betalaktamantibiotika (dvs. meticillin, penicillin) är inte relaterad till resistensfenotypen för aminoglykosider och ingen av dessa är besläktad med virulensfenotyperna. Vissa meticillinresistenta (R) stammar av S. aureus (MRSA) är känsliga för tobramycin (MIC: S<4), men vissa stammar av meticillinkänsliga (S) S. aureus (MSSA) är å andra sidan resistenta mot tobramycin (MIC: S>8).


Frekvensen meticillinresistens (R) kan vara upp till 50% för stafylokocker i vissa europeiska länder.


Pediatrisk population

Tobrasones säkerhet och effekt hos barn har fastställts genom bred klinisk erfarenhet, men det finns enbart begränsade data tillgängliga. I en klinisk studie av Tobrasone-suspension för behandling av bakteriell konjunktivit behandlades 29 pediatriska patienter i åldrarna 1 till 17 år med 1 till 2 droppar Tobrasone var 4:e till 6:e timme i 5 till 7 dagar. I den här studien observerades inte skillnader i säkerhetsprofilen mellan vuxna och pediatriska patienter.


Annan information

Korsresistens mellan aminoglykosider (t.ex. gentamycin och tobramycin) beror på specificiteten av enzymmodifikationerna adenyltransferas (ANT) och acetyltransferas (ACC). Korsresistensen varierar dock mellan aminoglykosidantibiotika beroende på specificiteten hos olika modifierande enzymer. Den vanligaste mekanismen för förvärvad resistens mot aminoglykosider är antibiotikainaktivering genom plasmid- och transposonkodade modifierande enzymer.

Farmakokinetik

Tobramycin:

Djurstudier har visat att tobramycin absorberas in i kornea efter tillförsel i ögondroppsform. Efter systemtillförsel till patienter med normal njurfunktion observerades en halveringstid i plasma på ungefär 2 timmar. Tobramycin utsöndras nästan helt via glomerulär filtration med låg eller försumbar metabolism. Plasmakoncentrationerna av tobramycin efter två dagars tillförsel i ögat av Tobrasone låg under detektionsgränsen hos de flesta försökspersonerna (≤0,25 µg/ml).


Dexametason:

Efter tillförsel som ögondroppar absorberas dexametason in i ögat och maximala koncentrationer i kornea och kammarvätska uppnås inom 1-2 timmar. Halveringstiden i plasma för dexametason är cirka 3 timmar. Dexametason utsöndras huvudsakligen i form av metaboliter. Systemexponering för dexametason är låg efter topikal tillförsel av Tobrasone. De högsta plasmakoncentrationerna efter den sist tillförda topikala dosen varierade mellan 220 och 888 pg/ml (medelvärde 555 ±217 pg/ml) efter tillförsel av en droppe Tobrasone i varje öga fyra gånger per dag under två på varandra följande dagar.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data tyder inte på några speciella risker för människa, baserat på gängse studier av topikal okulär toxicitet, gentoxicitet eller karcinogenicitet vid upprepad dosering av tobramycin och dexametason. Prekliniska studier med tobramycin och dexametason visade reproduktionseffekter och effekter på utveckling endast vid exponeringar avsevärt högre än klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans vid kortvariga behandlingsomgångar med låg dos.


Tobramycin har inte visats inducera teratogenicitet hos råtta eller kanin. Okulär administrering av 0,1 % dexametason gav fosteranomalier hos kanin. Dexametason hade inga biverkningar på den kvinnliga fertiliteten i en preparerad råttmodell för korioniskt gonadotropin.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller:

Tobramycin 3 mg

Dexametason 1 mg


Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat

Hydroxyetylcellulosa

Bensalkoniumklorid

Renat vatten

Natriumklorid

Natriumsulfat (anhydrat)

Svavelsyra för pH-justering och/eller

Natriumhydroxid för pH-justering

Tyloxapol

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Dexametason

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dexametason kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Dexametason är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Dexametason har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 0.000557 μg/L 


Where:

A = 3.66139 kg (total amount of API sale in Sweden year 2018, data from IQVIA)).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (ISO 8692, 1987) (Della Greca et al. 2004):

ErC50 72 h (growth inhibition) > 100.0 mg/L

Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 24 h (immobilisation) > 100.0 mg/L (OECD 202) (Ciba-Geigy Project No. 830166)

Fish: no data available

Other ecotoxicity data:

Bacterial Respiration Inhibition:

EC50 3 h > 320 mg/L (Inhibition of Oxygen Consumption by activated sludge, 87/302/EEC, Part C) (ECOTOXICOLOGY Report N 139 05)

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is not sufficient information on environmental toxicity available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, as there is not sufficient environmental toxicity data available. Therefore, the following phrase is used: Risk of environmental impact of dexametasone cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

0 %, not readily biodegradable (OECD301E) (Ciba-Geigy, Project No. 83 01 65)

Justification of chosen degradation phrase:

As dexamethasone does not fulfil the criteria for ready biodegradability, the following phrase is chosen for degradation potential: ‘Dexamethasone is potentially persistent.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 1.83 (method unknown) (Alcon Technical Report No. 090:38560:0796)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As log Kow < 4, the following statement is used for Dexamethasone: ‘Dexmethasone has low potential for bioaccumulation.’  


Excretion (metabolism)

Dexamethasone is eliminated from plasma with a half-life of 2.4-3.5 hours. The mean plasma clearance is 245 mL/min.

Within 24 hours 64% of a radioactive dose of 0.5-1.5 mg dexamethasone is excreted in the urine. Up to 36% of the dose is recovered in the urine in the form of the principal metabolite, 6β-hydroxyldexamethasone, and about 2% of the dose is found in the form of unchanged dexamethasone. (Millicorten® Basic Drug Information, CIBA, 1994)


References

-ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

-Della Greca et al. 2004. Toxicity of prednisolone, dexamethason and their photochemical derivatives on aquatic organisms. Chemosphere 54, p. 629-637.

-Ciba-Geigy, Project No. 830166, Final report: 26.5.1983

-ECOTOXICOLOGY Report N 139 05 (report / full reference not available, including date)

-Ciba-Geigy, Project No. 83 01 65, Final report: 28.4.1983 (report / full reference not available)

-Alcon Technical Report No. 090:38560:0796 (report / full reference not available, including date)

-Millicorten® Basic Drug Information, CIBA, October 19th, 1994.  

Tobramycin

Miljörisk: Användning av tobramycin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Tobramycin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Tobramycin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * 15.23 * 100

PEC = 0.002106 μg/L

Where:

A = 14.04 kg (7.14662 kg tobramycin and 8.33944 tobramycinsulfat equaling 6.8938 tobramycin free base) (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Cyanobacteria / blue-green algae (Anabeana flos-aquae) (OECD 201) (NOTOX Project 488773):

EC50 72 h (growth rate) = 0.349 mg/L

NOEC = 0.051 mg/L


Crustacean (Daphnia magna, waterflea):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (parental mortality) = 0.36 mg/L (OECD 211) (NOTOX Project 488772)


Fish (Fathead minnow, Pimephales promelas):

Chronic toxicity

NOEC 33 days = 10 mg/L, no effect up to regulatory limit concentration (OECD 210) (NOTOX Project 488774)


Other ecotoxicity data:

Bacterial respiration inhibition

EC50 3 h > 1000 mg/L (OECD209) (NOTOX Project 488774)


PNEC derivation:

PNEC = 5.1 μg/L

PNEC = lowest NOEC/10, where 10 is the assessment factor used if chronic toxicity data for three trophic levels is available. The NOEC for cyanobacteria has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.002106 μg/L / 5.1 μg/L = 0.000413, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of tobramycin has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301B). (NOTOX Project 488776)

Justification of chosen degradation phrase:

Tobramycin does not fulfil the criteria for ready degradability. The phrase “Tobramycin is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log P = -5.8 (method unknown). (Clarke’s 2017)

Justification of the chosen bioaccumulation phrase:

Since the partitioning coefficient remains significantly below the trigger level for bioaccumulation potential, i.e. log Kow < 4.0, the following phrase is chosen: ‘Tobramycin has low potential for bioaccumulation’. 


Excretion (metabolism)

Tobramycin is not metabolized and is primarily excreted unchanged in the urine. (Novartis Core Data Sheet for TOBI®, 2017) 


References


 • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 • NOTOX Project 488773. Fresh water cyanobacteria growth inhibition test with TBM100 DS. Final report: 08 April 2009.

 • NOTOX Project 488772. Daphnia magna, reproduction test with TBM100 DS (semi-static). Final report: 12 May 2009.

 • NOTOX Project 488775. Fish early-life stage toxicity test with TBM100 DS (semi-static). Final report: 12 May 2009.

 • NOTOX Project 488774. Activated sludge respiration inhibition test with TBM100 DS. 4 December 2008.

 • NOTOX Project 488776. Determination of ‘ready’ biodegradability: carbon dioxide (CO2) evolution test (modified Sturm test) of TBM100 DS. Final report: 20 January 2009.

 • Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, Monograph on Tobramycin. Accessed: 02. March 2017.https://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/

 • Novartis Core Data Sheet for TOBI® (tobramycin). Version 2.1. 19 January 2017.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Efter första öppnandet ska den sterila ögonsuspensionen användas inom 4 veckor.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml Vit till benvit suspension
5 milliliter flaska, 147:45, F

Hitta direkt i texten
Av