Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zyrona

Utökad övervakningReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics AB

Dragerad tablett 2 mg/35 mikrogram
(Gul, bikonvex, rund sockerdragerad tablett)

Antiandrogen och östrogen

ATC-kod: G03HB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-12.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Behandling av måttlig till svår akne relaterad till androgenkänslighet (med eller utan seborré) och/eller hirsutism hos kvinnor i fertil ålder.


Zyrona ska endast användas för behandling av akne efter uteblivet svar på topikal behandling eller systemisk antibiotikabehandling.


Eftersom Zyrona även verkar som ett hormonellt preventivmedel ska det inte användas i kombination med andra hormonella preventivmedel (se avsnitt Kontraindikationer).

Kontraindikationer

Kombinerade p-piller bör inte användas vid nedanstående tillstånd. Om något av dessa tillstånd uppstår för första gången under användningen av Zyrona, bör behandlingen avbrytas omgående.

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne

 • Samtidig användning av annat hormonellt preventivmedel

 • Pågående eller tidigare venös trombos (djup ventrombos, lungembolism)

 • Pågående eller tidigare arteriell trombos (t.ex. myokardinfarkt) eller prodromala tillstånd (t.ex. angina pectoris och transitorisk ischemisk attack)

 • Pågående eller tidigare cerebrovaskulär händelse

 • Förekomst av en allvarlig riskfaktor eller flera riskfaktorer för venös eller arteriell trombos såsom:

  • diabetes mellitus med vaskulära symtom

  • svår hypertoni

  • svår dyslipoproteinemi

 • Migrän med fokala neurologiska symptom i anamnesen

 • Ärftlig eller förvärvad disposition för venös eller arteriell trombos, såsom aktiverat protein C-(APC)-resistens, antitrombin-III-brist, protein C-brist, protein S-brist, hyperhomocysteinemi och antifosfolipidantikroppar (antikardiolipinantikroppar, lupus anticoagulant)

 • Pågående eller tidigare pankreatit, om den associerats med allvarlig hypertriglyceridemi

 • Pågående eller tidigare allvarlig leversjukdom, så länge leverfunktionsvärdena inte återgått till de normala

 • Känt eller misstänkt könshormonberoende maligna tillstånd, t.ex. i genitalier eller bröst

 • Pågående eller tidigare levertumör (godartad eller malign)

 • Odiagnostiserad vaginalblödning

 • Amning

 • Graviditet

 • Zyrona är kontraindicerat vid samtidigt användning av läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir .

Dosering

Blisterförpackning med 21 tabletter.


Zyrona förhindrar ägglossning och ger därigenom skydd mot graviditet. Patienter som använder Zyrona ska därför inte använda sig av ytterligare hormonella antikonceptionsmedel, eftersom hormonnivåerna i sådana fall skulle bli oproportionerligt höga, vilket inte är nödvändigt för att nå effektivt skydd mot graviditet. Av samma anledning ska kvinnor som vill bli gravida inte använda Zyrona.


Dosering

Tabletterna ska tas vid ungefär samma tid varje dag, i den ordning som visas på blisterförpackningen. En tablett tas dagligen i 21 dagar. Varje nästkommande förpackning påbörjas efter sju dagars tablettuppehåll, under vilket en bortfallsblödning inträffar. Bortfallsblödningen börjar vanligen 2 eller 3 dagar efter att den sista tabletten har intagits och upphör eventuellt inte förrän nästa blisterförpackning påbörjats.


Hur man börjar ta Zyrona

Ingen tidigare användning av hormonella preventivmedel (inom den senaste månaden)

Första tabletten tas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (d.v.s. den första blödningsdagen). Det är också möjligt att påbörja tablettbehandlingen dag 2-5, men då rekommenderas att en kompletterande barriärmetod används under de första 7 dagarnas tablettintag i den första cykeln.


Vid byte från annat preventivmedel av kombinationstyp

Kvinnan ska börja med Zyrona dagen efter placebotablettperioden eller piller-, ring- eller plåsteruppehållet av det tidigare preventivmedlet.


Vid byte från progestogenpreparat (minipiller, injektion, implantat) eller från ett progestogenfrisättande intrauterint inlägg

Kvinnan kan byta från minipiller på valfri dag (från implantat eller intrauterint inlägg den dag det avlägsnas; från injektion vid den tidpunkt då nästa injektion skulle ha givits). I samtliga fall rekommenderas kvinnan att använda en kompletterande barriärmetod under de första 7 dagarna av tablettintag.


Efter abort i första trimestern

Kvinnan kan börja ta tabletter omedelbart. I detta fall behövs inget ytterligare skydd mot graviditet.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern

För ammande kvinnor, se avsnitt Amning.

Kvinnan bör rådas att påbörja behandlingen på dag 21-28 efter förlossningen eller aborten i andra trimestern. Om hon börjar intaget senare bör hon rådas att använda en kompletterande barriärmetod under de första 7 dagarna av tablettintag. Har samlag redan ägt rum bör graviditet uteslutas eller kvinnan invänta sin första menstruation innan p-pilleranvändningen påbörjas.


Glömda tabletter

Om det har gått mindre än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits är det preventiva skyddet inte nedsatt. Kvinnan ska ta tabletten så snart hon kommer ihåg det och sedan ta resten av tabletterna som vanligt.


Om det har gått mer än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits, kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Följande två grundregler gäller vid glömd tablett:

1. Tablettuppehållet får aldrig överskrida 7 dagar.

2. 7 dagars oavbrutet tablettintag krävs för att uppnå tillräcklig hämning av hypotalamus-hypofys-ovarieaxeln.


I enlighet med detta kan följande råd användas i allmän praxis:


Vecka 1

Den senast glömda tabletten ska tas så snart kvinnan kommer ihåg det, även om detta innebär att hon måste ta två tabletter vid samma tillfälle. Därefter fortsätter hon att ta tabletterna på ordinarie tidpunkt. En kompletterande barriärmetod som t.ex. kondom bör användas de närmaste sju dagarna. Har samlag ägt rum under de föregående sju dagarna, bör möjligheten av en graviditet övervägas. Ju fler glömda tabletter och ju närmare detta sker det månatliga tablettuppehållet, desto större är risken för graviditet.


Vecka 2

Den senast glömda tabletten ska tas så snart kvinnan kommer ihåg det, även om detta innebär att hon måste ta två tabletter vid samma tillfälle. Därefter fortsätter hon att ta tabletterna på ordinarie tidpunkt. Under förutsättning att tabletterna tagits på rätt sätt under de sju dagarna innan den första glömda tabletten, behövs inget ytterligare skydd. Om så inte är fallet, eller om mer än 1 tablett har glömts, bör kvinnan rådas att använda en kompletterande antikonceptionsmetod under 7 dagar.


Vecka 3

Det finns risk för minskad effekt med tanke på det kommande tablettuppehållet. Det går dock att förhindra att det preventiva skyddet minskar, genom att justera tablettintaget. Följer man något av följande två alternativ behövs inget extra skydd, under förutsättning att alla tabletterna togs på rätt sätt under de sju dagarna innan den första glömda tabletten. Om så inte är fallet, bör det första av de två alternativen följas och annat skydd användas under de kommande sju dagarna.

1. Den senast glömda tabletten ska tas så snart kvinnan kommer ihåg det, även om detta innebär att hon måste ta två tabletter vid samma tillfälle. Därefter fortsätter hon att ta tabletterna på ordinarie tidpunkt. Nästa blisterförpackning påbörjas så snart den pågående förpackningen har tagit slut, d.v.s. inget tablettuppehåll görs mellan förpackningarna. Kvinnan kommer troligtvis inte att få någon bortfallsblödning förrän den andra förpackningen är slut, men spotting eller genombrottsblödning kan uppträda under dagar då tabletter tas.

2. Kvinnan kan också rådas att avbryta tablettintaget från den aktuella blisterkartan. Därefter ska hon göra ett uppehåll på upp till sju dagar, inklusive de dagar hon glömt tabletter, och därefter fortsätta med nästa förpackning.


Vid glömda tabletter och utebliven bortfallsblödning under det första normala tablettuppehållet därefter, skall möjligheten för graviditet beaktas.


Råd vid gastrointestinala sjukdomstillstånd

Vid kraftiga gastrointestinala störningar kan absorptionen vara ofullständig och extra preventivt skydd bör användas. Vid kräkningar inom 3-4 timmar efter tablettintaget, gäller de råd vid glömda tabletter som ges i avsnitt Dosering. Om kvinnan inte vill ändra sitt normala schema för tablettintag, måste de extra tabletterna tas från en annan tablettkarta.


Att flytta eller skjuta upp menstruationen

För att skjuta upp menstruationen ska kvinnan fortsätta med nästa tablettkarta Zyrona utan att göra något tablettuppehåll. Uppskjutandet kan pågå så länge kvinnan önskar fram till att den andra tablettkartan är slut. Under uppskjutandet kan spotting eller genombrottsblödning uppträda. Normalt intag av Zyrona återupptas sedan efter det vanliga uppehållet på 7 dagar.


För att flytta menstruationsblödningen till en annan veckodag än den kvinnan är van vid med det nuvarande tablettintaget, kan den nästkommande tablettfria perioden förkortas med önskat antal dagar. Ju kortare uppehåll, desto större risk att bortfallsblödningen uteblir och att kvinnan får genombrottsblödning och spotting under intag av tabletter från den efterföljande kartan (på samma sätt som vid förskjutning av menstruationen).


Behandlingstid

Tiden till symtomlindring är minst tre månader. Behovet av fortsatt behandling ska regelbundet utvärderas av behandlande läkare.

Varningar och försiktighet

Zyrona består av gestagenet cyproteronacetat och östrogenet etinylestradiol och administreras under 21 dagar av en månadscykel. Det har en sammansättning som liknar den i kombinerade p-piller.


Behandlingstid

Tid till symtomlindring är minst tre månader. Behovet av fortsatt behandling ska regelbundet utvärderas av behandlande läkare .


Varningar

Om något av följande sjukdomar/riskfaktorer föreligger ska nyttan med användning av Zyrona vägas mot de eventuella riskerna för varje enskild kvinna och diskuteras med kvinnan innan hon fattar beslut om att börja använda Zyrona. Vid försämring, exacerbation eller debut av någon av dessa sjukdomar eller riskfaktorer ska kvinnan kontakta läkare. Läkaren beslutar sedan om användningen av Zyrona ska avbrytas.


1. Cirkulationsrubbningar

 • Användning av Zyrona medför en ökad risk för venös tromboembolism (VTE) jämfört med ingen användning. Den förhöjda risken för VTE är störst under det första året av behandling, eller vid återupptagande eller byte till behandling med Zyrona efter ett behandlingsfritt intervall på minst en månad. Venös tromboembolism kan ha dödlig utgång i 1-2 % av fallen.

 • Epidemiologiska studier har visat att incidensen av VTE är 1,5 till 2 gånger högre hos användare av Zyrona än hos användare av levonorgestrelinnehållande kombinerade p-piller och kan vara densamma som risken associerad med kombinerade p-piller som innehåller desogestrel/gestoden/drospirenon.

 • Bland kvinnor som använder Zyrona finns det troligen patienter som kan ha en egen förhöjd kardiovaskulär risk, t ex den risk som är förenad med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

 • Epidemiologiska studier har också associerat användning av kombinerade hormonella preventivmedel med en ökad risk för arteriell (myokardinfarkt, transitorisk ischemisk attack) tromboembolism.

 • I mycket sällsynta fall har trombos i andra blodkärl, t.ex. vener och artärer i levern, mesenteriet, njurarna, hjärnan eller retina, rapporterats hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel.

 • Symtom på venös eller arteriell trombos eller på en cerebrovaskulär sjukdom kan inbegripa: onormal, ensidig bensmärta och/eller svullnad, plötslig svår smärta i bröstet med eller utan utstrålning i vänster arm, plötslig andnöd, plötsliga hostattacker, ovanlig, kraftig och långvarig huvudvärk, plötsligt partiellt eller fullständigt synbortfall, dubbelseende; sluddrigt tal eller afasi, svindel, kollaps med eller utan fokalt krampanfall, svaghet eller en mycket uttalad domning som plötsligt uppträder i ena kroppshalvan eller en del av kroppen, motoriska störningar, akut buk.

 • Risken för venösa tromboemboliska händelser ökar med:

  • stigande ålder.

  • rökning (risken ökar ytterligare vid stor cigarettkonsumtion och med stigande ålder, särskilt hos kvinnor över 35 år. Kvinnor över 35 år ska starkt rekommenderas att inte röka om de vill använda Zyrona).

  • förekomst i familjen (d.v.s. venös tromboembolism hos ett syskon eller en förälder i relativt ung ålder). Om hereditär predisposition misstänks ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan beslut om användning av något hormonellt preventivmedel fattas.

  • långvarig immobilisering, större kirurgiskt ingrepp, kirurgiskt ingrepp i benen eller större trauma. I dessa fall är det tillrådligt att sätta ut användning (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och inte återuppta den förrän två veckor efter fullständig remobilisering. Antitrombosbehandling bör övervägas om Zyrona inte har satts ut i förväg.

  • fetma (BMI över 30 kg/m2).

 • Risken för arteriella tromboemboliska händelser eller cerebrovaskulär sjukdom ökar med:

  • stigande ålder.

  • rökning (risken ökar ytterligare vid stor cigarettkonsumtion och med stigande ålder, särskilt hos kvinnor över 35 år. Kvinnor över 35 år ska starkt rekommenderas att inte röka om de vill använda Zyrona).

  • dyslipoproteinemi.

  • fetma (BMI över 30 kg/m2).

  • hypertoni.

  • migrän.

  • hjärtklaffsjukdom.

  • förmaksflimmer.

  • förekomst i familjen (d.v.s. arteriell tromboembolism hos ett syskon eller en förälder i relativt ung ålder). Om hereditär predisposition misstänks ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan beslut om användning av hormonellt preventivmedel fattas.

 • Andra medicinska tillstånd som har satts i samband med ogynnsamma cirkulatoriska händelser, däribland diabetes mellitus, systemisk lupus erytematosus, hemolytiskt-uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecellsjukdom.

 • Den ökade risken för tromboembolism i puerperiet måste beaktas .

 • En ökning av frekvensen eller svårighetsgraden av migrän under användning av Zyrona (som kan vara ett tidigt tecken på cerebrovaskulär sjukdom) kan vara skäl att omedelbart avbryta användningen av Zyrona.

Kvinnor som använder Zyrona ska särskilt uppmanas om att kontakta läkare vid eventuella symtom på trombos. I händelse av misstänkt eller bekräftad trombos ska användning av Zyrona avbrytas. Adekvat antikonception ska sättas in på grund av antikoagulantias (kumariner) teratogenicitet.


2. Tumörer

En ökad risk för cervixcancer hos kvinnor som använt p-piller under lång tid har rapporterats i vissa epidemiologiska studier, men fortsatt oenighet råder om i vilken omfattning detta kan vara resultat av ett sexuellt beteende och andra faktorer såsom humant papillomavirus (HPV).


En metaanalys från 54 epidemiologiska studier visade på en något ökad risk att få bröstcancer diagnostiserad hos kvinnor som använder p-piller. Den ökade risken försvinner gradvis under loppet av tio år efter avslutad användning av p-piller. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 års ålder är ökningen av antal diagnostiserade bröstcancerfall hos användare och före detta användare av p-piller liten i jämförelse med risken för bröstcancer under hela livstiden. Dessa studier visar inte på något kausalt samband. Det observerade mönstret för ökad risk kan bero på att bröstcancer diagnostiseras tidigare hos kvinnor som använder p-piller, de biologiska effekterna av p-piller eller av en kombination av dessa. Bröstcancer som diagnostiseras hos de som använder p-piller tenderar att vara mindre kliniskt avancerade jämfört med bröstcancer hos icke-användare.


I sällsynta fall har godartade levertumörer, och ännu mer sällan maligna tumörer, rapporterats hos användare av p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intra-abdominella blödningar. Levertumör bör övervägas som differentialdiagnos om svår smärta i övre delen av buken tillsammans med leverförstoring eller vid tecken på intra-abdominell blödning uppträder hos kvinnor som använder p-piller.


3. Övriga tillstånd

Kvinnor med hypertriglyceridemi eller med familjär predisposition för detta tillstånd kan ha en förhöjd risk för pankreatit vid användning av p-piller.


Även om små höjningar av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder p-piller eller Zyrona, är kliniskt relevanta höjningar sällsynta. Om ihållande klinisk signifikant hypertoni utvecklas under användning av p-piller, ska p-pillret sättas ut och hypertonin behandlas. När så anses lämpligt kan användningen av ett p-piller återupptas om normala blodtrycksvärden uppnås med blodtryckssänkande terapi.


Följande tillstånd har rapporterats förekomma eller förvärras både i samband med graviditet och användning av p-piller, men det finns inte övertygande bevis för ett samband med användning av p-piller: gulsot och/eller klåda relaterad till kolestas, gallsten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis, otosklerosrelaterad hörselnedsättning.


Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut p-pillerbehandlingen tills värdena för leverfunktionen normaliserats. Recidiv av kolestatisk gulsot som tidigare uppträtt under en graviditet eller under tidigare användning av könshormoner gör det nödvändigt att avbryta behandling.


Även om p-piller kan påverka den perifera insulinresistansen och glukostoleransen, finns det inget som tyder på att det är nödvändigt att ändra doseringen hos diabetiker som använder lågdos-p-piller (innehållande mindre än 50 mikrogram etinylestradiol). Patienter med diabetes bör dock monitoreras noggrant under användning av p-piller.


Crohns sjukdom och ulcerös kolit har associerats med användning av kombinerade p-piller.


Ibland kan kloasma förekomma, särskilt hos kvinnor som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika solexponering eller exponering för ultraviolett ljus medan de använder p-piller.


Om kvinnor med hirsutism upplever förvärrande av symtomen, ska orsakerna (androgenproducerande tumör, enzymdefekter i binjuren) klarläggas med differentialdiagnos.


Fall av retinal trombos har rapporterats vid användning av p-piller. Användningen av p-piller ska avbrytas vid oförklarlig partiell eller fullständig synförlust, debut av proptos eller diplopi, papillödem eller skada i näthinnans kärl.


Kvinnor som blir svårt deprimerade vid användning av p-piller ska sluta ta dessa och använda andra preventivmetoder medan man försöker fastställa om symtomen beror på p-pillren.


Zyrona innehåller laktos. Patienter med sällsynta hereditära problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption ska inte ta detta läkemedel.


Zyrona innehåller sackaros. Patienter med sällsynta hereditära problem med fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukros/isomaltasbrist ska inte ta detta läkemedel.


Patienter som behandlas med Zyrona ska inte använda produkter/naturläkemedel som innehåller Hypericum perforatum (johannesört) eftersom samtidig administrering kan minska plasmakoncentrationer av etinylestradiol. Detta kan resultera i nedsatt preventiv effekt, vilket kan leda till genombrottsblödning eller oönskad graviditet .


ALAT stegring

I kliniska studier på patienter med hepatit C-virusinfektioner, som behandlats med läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ribavirin, uppvisades stegringar i transaminas (ALAT), som var större än 5 gånger den övre normalgränsen (ULN). Stegringar i ALAT var signifikant vanligare hos kvinnor som använder etinylestradiolinnehållande läkemedel såsom kombinationspreventivmedel .


Medicinsk undersökning/konsultation

Innan behandling med Zyrona påbörjas eller återinsätts ska det upptas en fullständig anamnes (inklusive familjeanamnes) och utföras en läkarundersökning med tanke på kontraindikationerna och varningarna. Detta bör upprepas med jämna mellanrum. Återkommande medicinska utvärderingar är också viktiga, eftersom kontraindikationerna eller riskfaktorerna kan uppkomma för första gången under användning av p-piller. Hur ofta kvinnan bör komma för kontroll och vilka slags undersökningar som bör göras avgörs utifrån etablerad praxis och anpassas till den enskilda kvinnan, men bör i allmänhet omfatta blodtryck, bröst, buk och könsorgan, inkluderande cellprov från cervix.


Kvinnan bör upplysas om att p-piller inte skyddar mot HIV-infektioner (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Minskad effekt

Effekten av kombinerade p-piller kan försämras vid glömd tablett, kräkning eller samtidig användning av andra läkemedel.


Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) ska inte användas vid behandling med Zyrona på grund av risken för minskade plasmakoncentrationer och nedsatt preventiv effekt av Zyrona .


Försämrad cykelkontroll

Oregelbundna blödningar (spotting eller genombrottsblödning) kan förekomma med p-piller, särskilt under de första månadernas användning. Därför är det lämpligt att utvärderingen av oregelbundna blödningarna görs först efter en period på ca. tre menstruationscykler.


Kvarstår de oregelbundna blödningarna eller om de uppträder efter tidigare regelbundna cykler, bör icke-hormonella orsaker övervägas och adekvata diagnostiska åtgärder för att utesluta malignitet eller graviditet vidtas. Detta kan inkludera skrapning.


Hos vissa kvinnor uteblir bortfallsblödningen under tablettuppehållet. Om p-pillren har tagits enligt anvisningarna,, är kvinnan sannolikt inte gravid. Har p-pillren däremot inte tagits enligt anvisningarna före den första uteblivna bortfallsblödningen eller om två bortfallsblödningar uteblivit, måste graviditet uteslutas innan kvinnan fortsätter använda p-piller.

Interaktioner

Effekter av andra läkemedel på Zyrona

Interaktioner kan inträffa med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer som kan resultera i ökad clearance av könshormoner och som kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception.


Behandling

Enzyminduktion kan observeras redan efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion ses vanligtvis inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktion upprätthållas under ca 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med enzyminducerande läkemedel bör temporärt använda en barriärmetod eller annan preventivmetod i tillägg till kombinerade p-piller. Barriärmetoden måste användas under hela den period då samtidig läkemedelsbehandling pågår och 28 dagar efter avslutad behandling.


Om behandlingen med det interagerande läkemedlet pågår längre än antalet tabletter i kartan, måste nästa karta med p-piller påbörjas utan det tablettfria intervallet.


Långtidsbehandling

Hos kvinnor med långtidsbehandling av enzyminducerande aktiva substanser rekommenderas en annan pålitlig icke-hormonell preventivmetod.


Följande interaktioner finns rapporterade i litteraturen:


Läkemedel som ökar clearance av kombinerade p-piller (minskar effekten av kombinerade p-piller genom att inducera leverenzymer) t.ex.: barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin och läkemedel mot HIV ritonavir, nevirapin och efavirenz och möjligen också felbamat, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat och produkter innehållande johannesört (Hypericum perforatum).


Substanser med varierande effekter på clearance av kombinerade p-piller

Vid samtidig administrering med kombinerade p-piller kan många kombinationer av HIV-proteashämmare och icke-nukleosid omvända transkriptas-hämmare, inklusive kombinationer med HCV-hämmare öka eller minska plasmakoncentrationerna av östrogen eller progestiner. Effekten av dessa förändringar kan vara kliniskt relevanta i vissa fall.


Därför bör förskrivningsinformationen för samtidig behandling med HIV/HCV läkemedel konsulteras för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. I tveksamma fall bör ytterligare barriärpreventivmetod användas av kvinnor under behandling med proteashämmare eller icke-nukleosid omvända transkriptas-hämmare.


Huvudmetaboliterna av drospirenon i plasma bildas utan inblandning av cytokrom P450-systemet. Därmed är det osannolikt att hämmare av detta enzymsystem påverkar metabolismen av drospirenon.


• Effekter av Zyrona på andra läkemedel

P-piller kan påverka metabolismen av vissa andra aktiva substanser. Följaktligen kan plasma- och vävnadskoncentrationer antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).


Baserat på inhibitionsstudier in vitro och interaktionsstudier in vivo på kvinnliga försökspersoner med hjälp av omeprazol, simvastatin och midazolam som markörsubstrat, är en interaktion mellan drospirenon i doser på 3 mg och metabolismen av andra aktiva substanser osannolik.


• Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig administrering med läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ribavirin kan öka risken för ALAT stegringar .

Patienter som använder Zyrona måste byta till en alternativ antikonceptionell metod (t.ex. enbart gestagen-innehållande preventivmedel eller icke-hormonella metoder) innan denna kombinationsbehandling kan påbörjas.

Zyrona kan sättas in 2 veckor efter avslutad behandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ribavirin påbörjas.


• Andra former av interaktioner

Hos patienter utan njurinsufficiens, gav samtidig användning av drospirenon och ACE-hämmare eller NSAID-preparat ingen signifikant effekt på serumkalium. Dock har inte samtidig användning av Zyrona och aldosteronantagonister eller kaliumsparande diuretika studerats. I dessa fall bör serumkalium testas under första behandlingscykeln.


Laboratorietester

Användning av kontraceptiva steroider kan påverka resultaten av vissa laboratorietester, inkluderande biokemiska parametrar för lever-, thyreoidea-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av (bärar)proteiner t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid/lipoproteinfraktioner; parametrar för kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger vanligtvis inom intervallen för normala laboratorievärden. Drospirenon orsakar en ökning av plasmareninaktiviteten och plasma aldosteron, inducerat av sin milda antimineralkortikoida aktivitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Graviditet:

Zyrona är kontraindicerat under graviditet. Graviditet ska uteslutas innan behandling med Zyrona påbörjas. Om graviditet inträffar under användning av Zyrona ska behandlingen omedelbart avslutas. Studier på djur har visat att administrering av cyproteronacetat i den fas av embryogenes, då differentieringen av de yttre genitalierna sker, kan orsaka feminisering av hanfoster. Det kan inte uteslutas att administrering av Zyrona under graviditet kan orsaka feminisering av hanfoster.


Amning:

Zyrona är kontraindicerat även under amning. Cyproteronacetat och etinylestradiol utsöndras i bröstmjölk i sådana mängder att påverkan på det ammade barnet är möjlig när terapeutiska doser av Zyrona ges till ammande kvinnor. Användning av Zyrona kan också reducera mängden och ändra sammansättningen av mjölken.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Zyrona är kontraindicerat även under amning (se avsnitt Kontraindikationer). Cyproteronacetat och etinylestradiol utsöndras i bröstmjölk i sådana mängder att påverkan på det ammade barnet är möjlig när terapeutiska doser av Zyrona ges till ammande kvinnor. Användning av Zyrona kan också reducera mängden och ändra sammansättningen av mjölken.

Trafik

Zyrona ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Det finns en ökad risk för tromboembolism för alla kvinnor som använder Zyrona (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Genombrottsblödning och/eller förlorad antikonseptiv effekt kan bli följden av interaktioner med andra läkemedel (enzyminducerare) och p-piller (se avsnitt Interaktioner).


De allvarligaste biverkningarna som associerats med kombinerade p-piller är listade i avsnitt Variningar och försiktighet.


Andra biverkningar som rapporterats från användare av p-piller, men vilkas anknytning till användning av p-piller varken har bekräftats eller tillbakavisats, omfattar:

Organsystem

Vanliga
(>1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(>1/1000, <1/100)

Sällsynta

(>1/10 000,<1/1000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Endokrina systemet

Bröstspänningar, bröstsmärtor, bröstförstoring, bröstsekretion
Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk, migrän, förändringar i libido, nedstämdhet/ humörförändringar
ÖgonKontaktlins-intolerans


BlodkärlTromboembolism

Förhöjt blodtryck

Magtarmkanalen


Illamående, kräkningar och andra besvär i magtarm-kanalenHud och subkutan

vävnad

Olika hudbesvär (t.ex. utslag, erythema nodosum, erythema multiforme)
Reproduktionsorgan och bröstkörtelFörändringar i vaginal sekretion


Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-stället

Förändringar i kroppsvikt, vätskeretention


Överkänslighets-reaktioner


Hos kvinnor med ärftlighet för angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Följande allvarliga biverkningar har rapporterats hos kvinnor som använder Zyrona, och tas upp i avsnitt Varningar och försiktighet:

 • Venösa tromboemboliska rubbningar

 • Arteriella tromboemboliska rubbningar


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga eller skadliga biverkningar vid överdosering. Symtom som kan uppträda vid överdosering är illamående, kräkningar och lätt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns ingen antidot, den fortsatta behandlingen bör vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Den aktiva substansen i Zyrona, cyproteronacetat, hämmar effekterna av naturligt producerade androgener, som produceras även hos kvinnor. Därför är det möjligt att behandla sjukdomar, som orsakats av antingen ökad androgenproduktion eller av särskild känslighet för dessa hormoner.


Zyrona reducerar ökad talgsekretion, vilken är en viktig faktor för uppkomsten av akne och seborré. Läkning av akneutbrott ses efter 3-4 månaders behandling.


Förutom den antiadrogena effekten har cyproteronacetat en uttalad prostagen effekt.


Den preventiva effekten av p-piller baseras på interaktioner av flera olika faktorer, av vilka de viktigaste är ovulationshämning och förändringar i cervixsekretion.

Farmakokinetik

Cyproteronacetat

Absorption

Cyproteronacetat absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag. Maximal plasmanivå på 15 ng/ml uppnås ca. 1,6 timmar efter intag av engångsdos av Zyrona. Biotillgängligheten är ca. 88%.


Distribution

Cyproteronacetat är så gott som helt bundet till serumalbumin. Endast 3,5-4% av den totala serumkoncentrationen förekommer som fri steroid. Den etinylestradiolinducerade ökningen av sexualhormonbindande globulin (SHBG) påverkar inte cyproteronacetats serumproteinbindande effekt. Den skenbara distributionsvolymen av cyproteronacetat är ca. 986 ± 437 l.


Metabolism

Cyproteronacetat metaboliseras i stort sett fullständigt. Huvudmetaboliten i plasma har identifierats som 15β-OH-CPA, som bildas via cytokrom-P450-enzymet CYP3A4. Serumclearance är ca. 3,6 ml/min/kg.


Eliminering

Serumnivåerna av cyproteronacetat avtar i två steg med halveringstider på ca. 0,8 timmar respektive ca. 2,3 – 3,3 dagar. Cyproteronacetat utsöndras till viss del i oförändrad form. Metaboliterna utsöndras i urin och galla i förhållandet 1:2. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliter är ca. 1,8 dygn.


Steady state

Farmakokinetiken för cyproteronacetat påverkas inte av SHBG-nivåerna. Vid dagligt intag ökar serumkoncentrationen av etinylestradiol med en faktor på ca. 2,5 och steady state nås under den senare halvan av behandlingscykeln.


Etinylestradiol

Absorption

Etinylestradiol absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag. Maximal serumnivå på 71 pg/ml uppnås efter 1,6 timmar. Under absorption och första-passage-effekt, genomgår etinylestradiol en omfattande metabolism, vilket resulterar i en genomsnittlig biotillgänglighet på ca. 45% med stora interindividuella skillnader på ca. 20-65%.


Distribution

Etinylestradiol binds i hög grad ospecifikt till serumalbumin (ca. 98%) och inducerar en ökning av serumkoncentrationen av SHBG. Den skenbara distributionsvolymen är ca. 2,8-8,6 l/kg.


Metabolism

Etinylestradiol genomgår presystemisk konjugering i både tunntarmens slemhinna och levern. Etinylestradiol metaboliseras primärt via aromatisk hydroxylering, men det bildas flera olika hydroxylerade och metylerade metaboliter. Dessa förekommer både som fria metaboliter och som konjugater med glukuronider och sulfater. Metabolisk clearance är ca. 2,3-7 ml/min/kg.


Eliminering

Serumkoncentrationen av etinylestradiol avtar i två faser med halveringstider på ca. 1 timme respektive 10-20 timmar. Etinylestradiol utsöndras inte, men metaboliterna av etinylestradiol utsöndras i urin och galla i förhållandet 4:6. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliter är ungefär ett dygn.


Steady state

Beroende på den variabla halveringstiden i den finala elimineringsfasen i serum och det dagliga intaget nås steady state -serumnivåerna av etinylestradiol efter ca. en vecka.

Prekliniska uppgifter

Embryotoxicitet/teratogenicitet

Cyproteronacetat och etinylestradiol i kombination orsakade inte embryotoxicitet eller missbildningar i reproduktionstoxicitetsstudier på djur. Däremot förekom femininisering av hanfoster. Femininisering har inte setts hos ett begränsat antal pojkar vars mödrar tagit cyproteronacetat/etinylestradiol under den kritiska perioden då de yttre genitalierna differentieras.


Genotoxicitet och karcinogenicitet

Cyproteonacetat är inte genotoxiskt i konventionella tester för mutagenicitet och kromosomala förändringar. Andra studier indikerar dock att cyproteronacetat har genotoxisk potential, såsom kovalent bindning till DNA och ökar DNA-reparationsaktiviteten i levercellerna. I långtidskarcinogenicitetsstudier på mus och råtta inducerade cyproteronacetat tumörer i lever, bröst och hypofys vid terapeutiska doser. Den kliniska betydelsen av den potentiella genotoxiciteten av cyproteronacetat och induceringen av tumörer i långtidsstudier är oklar. Hittills har epidemiologiska studier inte visat någon ökad risk för levertumörer.


De genomförda studier talar inte emot användning av Zyrona till människor; vid angiven indikation och rekommenderade doser.

Innehåll

En tablett innehåller 2,0 mg cyproteronacetat och 35 mikrogram etinylestradiol.


Hjälpämnen med känd effekt: Laktosmonohydrat 29,115 mg, sackaros 19,637 mg och glycerol 85 % 0,139 mg


Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon K25

Talk

Magnesiumstearat


Dragering:

Sackaros

Makrogol 6000

Kalciumkarbonat

Talk

Glycerol 85%

Titandioxid (E 171)

Povidon K90

Gul järnoxid (E 172)

Montanglykolvax

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Förvaras i originalförpackningen. Förvaras vid högst 25 °C.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett 2 mg/35 mikrogram Gul, bikonvex, rund sockerdragerad tablett
3 x 21 tablett(er) kalenderförpackning, 176:05, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av