Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NorLevo

Midsona

Tablett 1,5 mg
(Vit, rund, bikonvex tablett med prägling "NL 1.5" på ena sidan. Diameter 7 mm.)

Akut p-piller

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AD01
Läkemedel från Midsona omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-04

Indikationer

Postkoital antikonception att användas inom 72 timmar efter oskyddat samlag, eller då någon preventiv-metod misslyckats.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Behandlingen kräver intag av en tablett. Metodens effektivitet är bättre ju tidigare efter det oskyddade samlaget som behandlingen påbörjas. Tabletten skall därför tas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar, men inte mer än 72 timmar (3 dagar) efter oskyddat samlag.


För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel rekommenderas användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral; kvinnor som inte kan eller

vill använda kopparspiral bör ta en dubbel dos levonorgestrel (d.v.s. 2 tabletter på samma gång) (se avsnitt Interaktioner).


NorLevo kan tas när som helst under menstruationscykeln.


Om kräkning inträffar inom 3 timmar efter tablettintag ska ytterligare 1 tablett tas omedelbart. 


Efter postkoital antikonception rekommenderas användande av lokalt preventivmedel (kondom, pessar eller spermiedödande medel), tills nästa menstruationsperiod börjar. Användandet av NorLevo är inte oförenligt med fortsatt användning av vanliga p-piller.Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning för NorLevo hos barn i prepubertal ålder i indikationen postkoital antikonception.


Administreringssätt

Oral användning.


Varningar och försiktighet

Postkoital antikonception är en tillfällig metod. Den skall aldrig ersätta vanligt preventivmedel.

Postkoital antikonception förebygger inte alltid graviditet, speciellt om tidpunkten för det oskyddade samlaget är osäker. I händelse av osäkerhet (om mensblödningen är mer än 5 dagar försenad, eller om den väntade mensblödningen kommer i tid men är onormal, eller vid graviditetssymtom), skall graviditetstest utföras för att utesluta graviditet.

Om kvinnan har haft oskyddat samlag mer än 72 timmar tidigare i samma menstruationscykel, kan befruktning ha ägt rum. Behandling med NorLevo efter det andra samlaget kan därför vara utan preventiv effekt.


Begränsade och ofullständiga data tyder på att effekten av NorLevo kan vara reducerad vid högre kroppsvikt eller kroppsmasseindex BMI (se avsnitt Farmakodynamik). Akut-p-piller ska tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Detta gäller alla kvinnor oavsett kroppsvikt och kroppsmasseindex (BMI).


Om graviditet inträffar efter behandling med NorLevo, bör risken för en extrauterin graviditet beaktas. Den absoluta risken för extrauterin graviditet är troligen låg eftersom NorLevo hämmar ovulation och befruktning. En extrauterin graviditet kan dock fortskrida trots att uterin blödning förekommit. NorLevo rekommenderas därför inte till patienter med risk för extrauterina graviditeter (patienter med anamnes på salpingiter, eller tidigare extrauterina graviditeter).


NorLevo rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion. Svåra malabsorptionssyndrom, såsom Crohns sjukdom, kan reducera effekten av NorLevo.


Fall av tromboemboliska händelser har rapporterats efter intag av NorLevo. Möjligheten av tromboemboliska händelser bör beaktas hos kvinnor med andra riskfaktorer för tromboembolier, speciellt tidigare liknande händelser hos patienten själv eller hennes familj.


Efter intag av NorLevo, är menstruationen vanligen av normal mängd, och kommer på den förväntade dagen. Den kan ibland komma några dagar tidigare eller senare än väntat.

Medicinsk konsultation rekommenderas för att initiera eller anpassa en vanlig preventivmetod. Om menstruationsblödningen uteblir i kommande tablettfria intervall efter användande av NorLevo, när p-piller används, skall graviditet uteslutas.


Upprepad användning inom samma menscykel rekommenderas inte, pga oönskad hög hormon dos och risken för allvarlig rubbning av menscykeln. Kvinnor som söker upprepade gånger för postkoital antikonception skall rekommenderas långsiktig preventivmetod.


Användande av postkoital antikonception ersätter inte nödvändiga försiktighetsåtgärder mot sexuellt överförda sjukdomar.


Samtidig administrering av NorLevo 1,5mg och läkemedel som innehåller ulipristalacetat är inte rekommenderat (se avsnitt Interaktioner).


Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Kombinationer som bör tas i beaktande

Samtidig användning av leverenzyminducerare, främst CYP3A4-enzyminducerare, ökar metabolismen av levonorgestrel. Samtidig administrering av efavirenz har konstaterats minska plasmanivåerna av levonorgestrel (AUC) med cirka 50 %.


Läkemedel som misstänks kunna minska plasmanivåerna av levonorgestrel på liknande sätt omfattar barbiturater (t.ex. primidon), fenytoin, karbamazepin, (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller Hypericum perforatum (Johannesört), rifampicin, ritonavir, rifabutin och griseofulvin.


För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel, bör användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel (d.v.s. kopparspiral) övervägas. För kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral är en dubbel dos levonorgestrel (d.v.s. 3 000 mikrogram inom 72 timmar efter oskyddat samlag) ett alternativ, men denna specifika kombination (dubbel dos levonorgestrel under samtidig användning av en enzyminducerare) har inte studerats.


Läkemedel som innehåller levonorgestrel kan öka risken för ciklosporintoxicitet på grund av eventuell hämning av ciklosporinmetabolismen.


Ulipristalacetat är en modulator för progesteronreceptorn som kan interagera med NorLevos effekt på progesteron. Därför rekommenderas inte samtidig användning av levonorgestrel och läkemedel som innehåller ulipristalacetat.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Detta läkemedel kan inte avbryta en pågående graviditet. Om denna antikonceptionsmetod inte lyckas och graviditet utvecklas, indikerar epidemiologiska studier att gestagen inte framkallar fosterskador.

Konsekvenserna för ett foster är okända efter intag av högre doser än 1,5 mg levonorgestrel.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Levonorgestrel går över i bröstmjölk. Det föreslås därför att amning bör ske innan NorLevo tabletten intas, och att man undviker att amma de närmaste 8 timmarna efter intaget.

Fertilitet

En snabb återgång till fertilitet är trolig efter användning av NorLevo för postkoital antikonception. För fortsatt skydd mot graviditet ska därför annan preventivmetod fortsatt användas eller inledas så fort som möjligt efter användning av NorLevo.


Klinisk erfarenhet av levonorgestrel visar inga effekter på fertiliteten hos människa. På samma sätt visar ickekliniska studier inga negativa effekter på djur.

Trafik

Inga studier beträffande effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har rapporterats. Om kvinnor upplever trötthet och yrsel efter intag av NorLevo ska de dock inte framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Följande tabell visar biverkningsfrekvensen rapporterad i kliniska studier* efter intag av 1,5 mg levonorgestrel.

Organsystem

Biverkningsfrekvens

 

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

 

Magtarmkanalen

Illamående

Buksmärta

Diarré1

Kräkning

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Smärta i livmodern

Ömhet i brösten

Försenad menstruation4

Kraftiga menstruationer2

Blödning1

Dysmenorré3

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet1

 

* Studie 1 (n=544): Contraception, 2002, 66, 269-273

* Studie 2 (n=1359): Lancet, 2002, 360: 1803-10

* Studie 3 (n=1117): Lancet, 2010, 375: 555-62

* Studie 4 (n=840): Obstetrics and Gynecology 2006; 108: 1089-1097

1 Ej registrerat i studie 1

2 Ej registrerat i studie 2

3 Ej registrerat i studie 1 eller 2

4 Försening definierat som mer än 7 dagar.


Dessa biverkningar försvinner vanligtvis inom 48 timmar efter intag av NorLevo. Ömhet i brösten, små blödningar och oregelbundna blödningar har rapporterats hos upp till 30% av patienterna och kan pågå till nästa menstruationsperiod, vilken kan vara försenad.

Överkänslighetsreaktioner i form av svullnad av svalg/ansikte och hudreaktioner har rapporterats efter intag av NorLevo.


Fall av tromboemboliska händelser har rapporterats efter godkännande för försäljning (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga allvarliga effekter har rapporterats efter akut intag av höga doser p-piller. Överdosering kan orsaka illamående och utsättningsblödning kan förekomma. Det finns ingen antidot och behandlingen skall vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism 

Den primära verkningsmekanism är blockering och/eller fördröjd ovulation genom hämning av luteiniseringshormontoppen som befrämjar ovulationen. Levonorgestrel interfererar med ovulationsprocessen endast om det administreras före ökningen av luteiniseringshormon. Levonorgestrel har ingen akut antikonceptionell effekt vid administrering senare i cykeln.


Klinisk effekt och säkerhet 

I kliniska prövningar har intag av levonorgestrel visats förhindra 52% (Glasier, 2010) till 85% (von Hertzen, 2002) av antalet förväntade graviditeter. Effekten förefaller att minska med tiden efter samlaget.


Det finns begränsade och ofullständiga data om hur hög kroppsvikt/högt BMI påverkar den antikonceptionella effekten. I tre WHO-studier observerades ingen trend som tydde på reducerad effekt med ökande kroppsvikt/BMI (se tabell 1), medan två andra studier (Creinin et al., 2006 och Glasier et al., 2010) visade på reducerad antikonceptionell effekt med ökande kroppsvikt eller BMI (se tabell 2). I båda dessa metaanalyser uteslöts intag senare än 72 timmar efter oskyddat samlag (d.v.s. användning av levonorgestrel som inte följer anvisningarna) samt kvinnor som hade ytterligare oskyddade samlag. För farmakokinetiska studier hos överviktiga kvinnor, se avsnitt Farmakokinetik.


Tabell 1: Metaanalys av tre WHO-studier (von Hertzen et al., 1998 och 2002; Dada et al., 2010)

BMI (kg/m2)

Undervikt

0–18,5

Normalvikt

18,5–25

Övervikt

25–30

Fetma

≥ 30

N totalt

N graviditeter

600

11

3 952

39

1 051

6

256

3

Graviditets-frekvens

1,83 %

0,99 %

0,57 %

1,17 %

Konfidensintervall

0,92–3,26

0,70–1,35

0,21–1,24

0,24–3,39


Tabell 2: Metaanalys av studier av Creinin et al., 2006 och Glasier et al., 2010

BMI (kg/m2)

Undervikt

0–18,5

Normalvikt

18,5–25

Övervikt

25–30

Fetma

≥ 30

N totalt

64

933

339

212

N graviditeter

Graviditets-frekvens

1

1,56 %

9

0,96 %

8

2,36 %

11

5,19 %

Konfidensintervall

0,04–8,40

0,44–1,82

1,02–4,60

2,62–9,09

Levonorgestrel påverkar vid den rekommenderade doseringen inte blodets koagulationsfaktorer, eller metabolismen av lipider och kolhydrater.


Pediatrisk population

En prospektiv observationsstudie visade att av 305 behandlingar med levonorgestreltabletter för postkoital antikonception blev sju kvinnor gravida, vilket motsvarar en total sviktandel på 2,3 %. Sviktandelen hos kvinnor under 18 år (2,6 % eller 4/153) var jämförbar med sviktandelen hos kvinnor 18 år och äldre (2,0 % eller 3/152).

Farmakokinetik

Absorption

Efter oral administration av 1,5 mg levonorgestrel, är halveringstiden i plasma uppskattad till 43 timmar. Maximal plasmakoncentration av levonorgestrel (40 nanomol/l) uppnås inom 3 timmar.


Distribution/Metabolism 

Levonorgestrel hydroxyleras i levern, och metaboliterna utsöndras som glukuronid-konjugat.


Eliminering

Biotillgängligheten av oralt administrerat levonorgestrel är cirka 100%. I plasma är levonorgestrel starkt bundet till SHBG. Levonorgestrel elimineras via njurarna (60%-80%) och via levern (40%-50%).


Farmakokinetik hos överviktiga kvinnor
En farmakokinetisk studie visade att den totala levonorgestrelkoncentrationen minskade hos överviktiga kvinnor (BMI ≥30 kg/m²) (cirka 50% minskning av Cmax och AUC0-24) jämfört med kvinnor med normalt BMI (<25 kg/m²) (Praditpan et al., 2017). En annan studie rapporterade också en minskning av den totala levonorgestrel Cmax med cirka 50% mellan överviktiga kvinnor och kvinnor med normalt BMI, medan en fördubbling av dosen (3 mg) hos överviktiga kvinnor visades ge en plasmakoncentration liknande den som observerades hos kvinnor med normalt BMI och som fick 1,5 mg levonorgestrel (Edelman et al., 2016). Den kliniska relevansen av dessa data är oklar.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data påvisar inte några särskilda risker för människa baserat på gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, utöver vad som redan beaktats i produktresumén. Djurstudier med levonorgestrel har visat på en maskulinisering av kvinnliga foster vid höga doser.


Prekliniska studier på möss visade ingen effekt på fertilitet hos avkomman till behandlade honor. Två studier av effekterna på utvecklingen av preembryon före implantation, visade att levonorgestrel inte hade några negativa effekter på fertilisering eller på tillväxten av mus-preembryon in vitro.

Innehåll

En tablett innehåller levonorgestrel 1,5 mg, laktosmonohydrat 90,90 mg, majsstärkelse, povidon, kiseldioxid kolloidal vattenfri och magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för levonorgestrel är framtagen av företaget Bayer för Jadelle®, Jaydess, Kyleena, Luadei, Miranova, Miranova 28, Mirena, Neovletta®, Neovletta® 28, Trionetta®, Trionetta® 28

Miljörisk: Användning av levonorgestrel har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Levonorgestrel är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levonorgestrel har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,0014 μg/L

Where:

A = 9,498 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) = 25.3 µg/L
NOEC/72 h = 5.6 µg/L (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction) = ≥ 729 μg/L (guideline OECD 211) (3)

Fish:

Chronic toxicity (fathead minnow Pimephales promelas)

NOEC 21 days (fish reproduction test; fecundity, sexual reversal) = 0.0001 μg/L (EC10) (OECD 229) (4) 

PNEC = 0.00001 μg/L (Lowest chronic NOEC fish = 0,0001 µg/L; AF 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0014/0.00001 = 141, i.e. PEC/PNEC >10 which justifies the phrase Use of levonorgestrel has been considered to result in high environmental risk.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

Levonorgestrel was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301F (7). Levonorgestrel was introduced into the test system at a concentration of 200 mg/L as theoretically oxidizable carbon. It was not degraded after 28 days. Hence, it is not readily biodegradable.

A study on transformation in aquatic/sediment systems according to test guideline OECD 308 was conducted (8). The transformation of [14C] levonorgestrel in sediments and natural water was assessed in two different aerobic sediment/water systems. Levonorgestrel was incubated in glass vessels containing sediment and overlaying water over 100 days. The results of the study indicate that levonorgestrel is distributed to the sediment compartment, however, relevant amounts remained in the water phase (22 and 43% for the fine and coarse sediment, respectively). The degradation rate was 6-7% at the end of the incubation period. The DT50 (disappearance half-life from the water phase) for parent compound in water was estimated with 2.5 and 3.2 days for the fine and coarse sediment, respectively.

The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, levonorgestrel can be classified as being potentially persistent.

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Levonorgestrel is hydrolytically stable (pH 7, 25ºC) (FDA TAD 3.09) (9)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 3.55 (Shake flask method, FDA TAD 3.02) (10)

A bioaccumulation study of the bioaccumulation potential in fish was conducted according to OECD 305.

Fish (bluegill sunfish Lepomis macrochirus) were exposed in two treatment groups to 14C-labeled levonorgestrel for 28 days followed by a depuration phase of 14 days (11). The mean measured concentration of levonorgestrel (based on 14C analysis) was 6.1 and 42.1 ng/L for the low and high concentration, respectively, during the exposure phase. The BCFss (bioconcentration factor at steady state) was 250 and 119 for group 2 and 3, respectively, calculated based on the mean measured water concentration and the steady-state fish tissue concentration. Based on lipid normalized (6%) values, the BCFss was 227 and 108 for group 2 and 3, respectively. The concentration of 14C in fish tissue decreased rapidly during the exposure phase most likely due to increased metabolization and subsequent rapid excretion.

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

According to the BCF of 119 to 250, levonorgestrel has low potential for bioaccumulation. 


Excretion (metabolism)

Systemically available levonorgestrel is mainly excreted in the hydroxylated and to a lesser extent, in a conjugated form. Only a small fraction is released unchanged (12).


PBT/vPvB assessment

Levonorgestrel is not PBT/vPvB, because the threshold of a BCF of 2000 was not exceeded.


References

(1) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

(2) Growth inhibition test of levonorgestrel (BAY 86-5028) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TOXT2082435, report no. A52865 (2011)

(3) Reproduction study of levonorgestrel (ZK18206) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TOXT6081124, report no. A49686 (2011)

(4) Short-term reproduction tests with levonorgestrel (ZK 18206) on the fathead minnow (Pimephales promelas). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG,study no TOXT4078685, report no. A39905 (2011)

(5) Nagahama Y. Endocrine regulation of gametogenesis in fish. Int J Dev Biol 38, 217- 229 (1994) .

(6) Kime D.E. ‘Classical’ and ‘non-classical’ reproductive steroids in fish. Rev Fish Biol and Fisheries Rev Fish Biol Fisheries 3, 160-180 (1993).

(7) Study on the biodegradability of Levonorgestrel (ZK 18206) in the manometric respiration test. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no. TOXT2082138, report no. A51399 (2011)

(8) Levonorgestrel (BAY 86-5028): Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. Nonclinical Drug Safety, Bayer Healthcare AG, study no.T5081646EXT, report no. A56339 (2011)

(9) Levonorgestrel, ZK18206, Report on physicochemical properties, Rate of hydrolysis. General Physical Chemistry, Schering AG, study no. APC 94/158, report no. LD06EY10 (1999)

(10) The octanol/water partition coefficient of levonorgestrel (ZK18206). General Physical Chemistry, Schering AG, study no. APC 93/103a, report no. LD16 (1998)

(11) Bioconcentration flow-through fish test with levonorgestrel [BAY 86-5028 (14-C)], Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no. TOXT9082441, report no. A53418 (2011)

(12) Stancyk, F., Roy, S.: Metabolism of levonorgestrel, norethindrone, and structurally related contraceptive steroids. Contraception 42, 67-96 (1990)Hållbarhet, förvaring och hantering

5 år.

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 1,5 mg Vit, rund, bikonvex tablett med prägling "NL 1.5" på ena sidan. Diameter 7 mm.
1 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska
50 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av