Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salbutamol Arrow

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Lösning för nebulisator 1 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (En klar, färglös till ljusgul lösning)

Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, selektiva beta-2-stimulerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Salbutamol Arrow

1 mg/ml och 2 mg/ml lösning för nebulisator  
Salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Salbutamol Arrow är och vad det används för
2. Innan du tar Salbutamol Arrow
3. Hur du tar Salbutamol Arrow
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Salbutamol Arrow ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Salbutamol Arrow är och vad det används för

 

Salbutamol tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkodilatorer som hjälper till att öppna luftvägarna i lungorna så att du kan andas lättare.


Salbutamol Arrow gör det lättare att andas för patienter med långvariga andningsbesvär. Det används också för att behandla svåra astmaanfall.


Salbutamol som finns i Salbutamol Arrow kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Innan du tar Salbutamol Arrow

Ta inte Salbutamol Arrow

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot salbutamol

 • Om du är allergisk mot något av övriga innehållsämnen (se avsnitt 6 Övriga upplysningar)

Vissa typer av salbutamol används för att kontrollera för tidig förlossning. Salbutamol Arrow lösning för nebulisator ska inte användas för detta syfte


Var särskilt försiktig med Salbutamol Arrow

Tala med läkaren om något av följande gäller dig:


 • om du har diabetes

 • om du har en hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtinfarkt

 • om du har högt blodtryck

 • om du har en överaktiv sköldkörtel

 • om du tidigare har haft en hjärtsjukdom, oregelbundna hjärtslag/hjärtrytm inklusive en mycket snabb puls eller kärlkramp (angina)

 • om du har ett aneurysm (en utvidgning av en blodkärlsvägg)

 • om du har glaukom (ökat tryck i ögonen)

 • om du har fått veta att du har feokromocytom (tumör i binjuren). Det är en sällsynt tumör som producerar kemikalier som kan leda till rastlöshet, högt blodtryck och snabbare hjärtslag.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel eftersom de kan påverka Salbutamol Arrow:


 • steroider inklusive prednisolon

 • läkemedel som kallas xantiner, t.ex. teofyllin

 • läkemedel som kallas betablockare, eftersom de kan minska effekten av ditt läkemedel

 • diuretika (kallas vanligtvis ”vätskedrivande tabletter”, inklusive icke-kaliumsparande diuretika som furosemid och indapamid)

 • digoxin, som används för att behandla hjärtsvikt

 • tricykliska antidepressiva (mot depression)

 • ipratropiumbromid (mot astma)


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror du är gravid eller ammar ska du inte ta Salbutamol Arrow om inte din säger åt dig att göra det.

Om du blir gravid när du tar detta läkemedel ska du omedelbart informera läkaren.


Körförmåga och användning av maskiner

Salbutamol Arrow har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du tar Salbutamol Arrow

Ta alltid Salbutamol Arrow enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkaren kan be dig använda nebulisatorn regelbundet varje dag eller bara om du har väsande och pipande andning eller är andfådd. Låt det gå 3–6 timmar mellan doserna. Du ska alltid följa läkarens anvisningar.


Vuxna och barn 12 år eller äldre

 • Den vanliga startdosen är 2,5 mg upp till 4 gånger dagligen. Läkaren kan öka detta till 5 mg upp till 4 gånger dagligen.

Barn 4 år till 11 år

 • Den vanliga dosen är 2,5 mg till 5 mg upp till 4 gånger dagligen.

Andra läkemedelsformer kan passa bättre till barn yngre än 4 år. Vid behandling av barn under 18 månader kan man inte alltid förvänta sig tillräcklig effekt. Tala med barnets läkare för mer information.


Allmänna anvisningar:

Du ska använda läkemedlet med en nebulisator. Den “ånga” som bildas inhaleras därefter genom en ansiktsmask eller ett munstycke. Låt inte lösningen eller den ånga som bildas av nebulisatorn komma i ögonen.


Bruksanvisning:

1. Förbered nebulisatorn enligt tillverkarens bruksanvisning och/eller de doseringsanvisningar du har fått av läkaren.


2. Ta ut en remsa med endosbehållare från foliekuvertet. Ta bort en eller två endosbehållare (beroende på din dos) [Figur 1] och lägg tillbaka resten i foliekuvertet och lägg tillbaka kuvertet i kartongen. Använd aldrig en endosbehållare som är öppnad eller om lösningen är missfärgad.


3. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av toppen. [Figur 2]


(Figur 1)Figur 1 + 2

(Figur 2)


4. Tryck ut innehållet i endosbehållaren i nebulisatorns dosbehållare, om du inte fått andra anvisningar av läkaren.


5. Kasta den tomma endosbehållaren.


6. Om läkaren har sagt att du ska späda lösningen, ska du BARA göra det med steril 0,9 % koksaltlösning. Använd den mängd läkaren har anvisat.


7. Vrid på nebulisatorn och andas in “ångan” lugnt och med djupa andetag med hjälp av en ansiktsmask eller ett munstycke. Om du använder en ansiktsmask ska du kontrollera att den sitter ordentligt. Skydda ögonen från den ånga som bildas eftersom den kan leda till smärta eller obehag om den kommer in i ögonen. Detta är särskilt viktigt om du har glaukom.


8. Hur lång tid det tar innan läkemedlet omvandlas till ånga beror på vilken typ av utrustning du använder. Behandlingen är avslutad när det inte längre kommer någon fin ånga från masken eller munstycket.


9. Du måste rengöra nebulisatorn, ansiktsmasken och/eller munstycket i varmt tvålvatten och skölja dem noggrant efter varje användning.


Hos de flesta personer börjar Salbutamol Arrow att lindra den väsande och pipande andningen och åtstramningen i bröstet inom cirka 5 minuter och effekterna bör hålla i sig i cirka 4–6 timmar. När du har använt nebulisatorn några gånger vet du hur länge effekten normalt håller i sig.


Kontakta omedelbart läkare om:

 • Du inte får lindring av den aktuella dosen eller du måste ta fler inhalationer.

 • Din andning inte förbättras eller försämras

 • Du känner åtstramning i bröstet

Detta är tecken på att din sjukdom inte är under kontroll och att du kan behöva en annan eller ytterligare behandling.


Läkaren kan också ordinera en annan typ av lösning för nebulisatorn som du ska använda samtidigt som det här läkemedlet. Följ läkarens anvisningar om hur du använder nebulisatorn på rätt sätt. Fråga läkaren om du är tveksam.


Om du har tagit för stor mängd av Salbutamol Arrow kan du känna dig sjuk och övertrött, skakig, yr, ha bröstsmärta och känna att ditt hjärta slår snabbare än vanligt.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du ska inte köra bil om du känner dig skakig. Ta med dig den här bipacksedeln eller en endosbehållare så att sjukhuset vet vad du har tagit.


Om du har glömt att ta Salbutamol Arrow, ta nästa dos när det är dags för den eller innan du får väsande och pipande andning. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Salbutamol Arrow kan detta göra din sjukdom värre. Sluta inte ta detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du ska gör det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Salbutamol Arrow orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

 

Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Tala omedelbart om för läkaren om du plötsligt får väsande och pipande andning, andningsbesvär, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar eller svalg, utslag eller klåda, speciellt om hela kroppen påverkas.


I sällsynta fall kan inhalerade läkemedel som salbutamol leda till akut pipande och väsande andning och/eller andfåddhet. Sluta omedelbart ta detta läkemedel om det inträffar och sök läkare.


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga biverkningar (drabbar sannolikt färre än 1 person av 10): 

rastlöshet, tremor (skakningar), illamående, smakförändringar (dålig, obehaglig eller ovanlig smak), svettning, yrsel, utslag, nässelfeber, klåda, hudrodnad, huvudvärk, irritation i mun och svalg, brännande känsla på tungan.


Sällsynta biverkningar (drabbar sannolikt färre än 1 person av 1 000): 

hyperaktivt beteende, medvetenhet om hjärtslagen, ökat antal hjärtslag, oregelbunden hjärtrytm eller bröstsmärta, muskelkramp, ökat blodflöde eller smärta i armar och ben.


Ibland kan detta läkemedel leda till lägre nivåer av kalium i blodet som kan göra att du känner dig allmänt sjuk och övertrött. Du kan också uppleva att du behöver kissa ofta. Om du märker någon av dessa biverkningar, tala med läkaren som kan se till att du får lämna ett blodprov.


Mycket sällsynta biverkningar (drabbar sannolikt färre än 1 person av 10 000): mycket lättretlig, sömnstörningar, hallucinationer, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, ögon och svalg, svimningskänsla och kollaps.


En del personer kan ibland drabbas av bröstsmärta (på grund av hjärtproblem som t.ex. kärlkramp), även om det inte är känt exakt hur ofta det inträffar. Tala om för läkare/barnmorska om du drabbas av dessa symtom vid behandling med salbutamol, men sluta inte använda läkemedlet om du inte fått information om att du ska göra det.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Salbutamol Arrow ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. och på endosbehållaren efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månaden. 


Öppna ett foliekuvert i taget och använd alla 10 endosbehållare innan du öppnar nästa kuvert. Sätt alltid tillbaka foliekuvertet i kartongen efter användning. När du öppnar ett foliekuvert ska du notera öppningsdatum och lägga till 6 månader till detta datum, som är ”utgångsdatum”. Oanvända endosbehållare som finns kvar i foliekuvertet efter ”utgångsdatum” ska inte användas utan lämnas in på apoteket.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är salbutamol 1 mg/ml eller 2 mg/ml (som salbutamolsulfat).

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och svavelsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Salbutamol Arrow är en klar, färglös till ljusgul lösning i en genomskinlig endosbehållare i plast.


Salbutamol Arrow är förpackade i kartonger med 20 eller 60 endosbehållare i remsor om 10 st i ett foliekuvert. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Arrow Generics Limited

Whiddon Valley, Barnstaple, Devon,

EX32 8NS

Storbritannien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Actavis AB

11289 Stockholm


Tillverkare: 

Laboratoire Unither

Espace lndustriel Nord

151 rue André Durouchez- CS 28028

80084 AMIENS CEDEX 2

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-16

Hitta direkt i texten
Av