Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Comfora®

Nordic Drugs

Filmdragerad tablett 595 mg
(gul, avlång, längd 19,6 mm, bredd 9,1 mm)

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-22

Indikationer

Symtomlindring vid lätt till måttlig knäartros.

Kontraindikationer

Comfora ska inte ges till patienter med allergi mot skaldjur eftersom det aktiva innehållsämnet utvinns från skaldjur.

Dosering

Startdos: 1 tablett 2 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. När symtomlindring uppnåtts kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas.

Comfora är inte indicerat för behandling av akuta smärtsymtom. Symtomlindring (särskilt smärtlindring) kan eventuellt uppkomma först efter flera veckors behandling och i vissa fall efter ännu längre tid. Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör nyttan av fortsatt behandling med glukosamin utvärderas.

Äldre: Dosreduktion krävs inte vid behandling av äldre patienter.

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion: Eftersom inga studier utförts på patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion kan dosrekommendationer inte ges.

Pediatrisk population: Glukosamin ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år (se Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Kontakt med läkare rekommenderas för att utesluta att inte ledsjukdom föreligger där annan behandling bör övervägas.

Hos patienter med försämrad glukostolerans rekommenderas kontroll av blodsockernivåerna och, om relevant, insulinbehovet innan start av behandling samt periodiskt under behandling.

Hos patienter med kända riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom rekommenderas mätning av lipidnivåerna i blodet, då hyperkolesterolemi i ett fåtal fall har observerats hos patienter som behandlats med glukosamin.

I samband med initiering av glukosaminbehandling har en rapport beskrivit förvärrade astmasymtom (symtomen upphörde efter utsättande av ­glukosamin). Astmapatienter som påbörjar behandling med glukosamin bör därför vara medvetna om den potentiella risken för försämring av symtomen.

Glukosamin ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

Comfora innehåller 3,3 mmol (130 mg) kalium per tablett. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kalium­fattig kost.

Färgämnet Sunset yellow FCF (E 110) kan ge allergiska reaktioner.

Interaktioner

Det finns begränsade data om möjliga läkemedelsinteraktioner med glukosamin, men ökningar av INR-parametern har rapporterats med orala vitamin K-antagonister. Patienter som behandlas med orala vitamin K-antagonister bör därför övervakas noga vid insättning eller utsättning av glukosaminbehandling.

Samtidig behandling med glukosamin kan öka absorptionen och serumkoncentrationen av tetracykliner. Den kliniska relevansen för denna interaktion är troligtvis begränsad.

På grund av begränsad dokumentation om potentiella läkemedelsinteraktioner med glukosamin, bör man generellt vara medveten om förändrad effekt eller koncentration av andra samtidigt använda läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med glukosamin saknas. Från djurstudier finns endast ofullständiga data tillgängliga, se under Prekliniska uppgifter. Comfora ska därför inte användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga tillgängliga data på glukosamins utsöndring i bröstmjölk. Användning av glukosamin under amning rekommenderas inte då det inte finns några data på säkerheten för det nyfödda barnet.

Trafik

Inga studier har utförts. Comfora förväntas inte ha några effekter på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner. Det rekommenderas emellertid inte att framföra fordon eller att använda maskiner om dåsighet skulle uppkomma.

Biverkningar

De rapporterade biverkningarna har varit milda och vanligtvis övergående.

Organsystem

Vanlig

(≥1/100,

<1/10)

Mindre van­lig

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynt

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Metabolism och

nutrition

   

Försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Dåsighet

  

Yrsel

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

   

Astma eller förvärrad astma

Magtarmkanalen

Magsmärta

Dyspepsi

Diarré

Förstoppning

Illamående

  

Kräkningar

Lever och gall­vägar

   

Förhöjda leverenzymvärden, gulsot

Hud och subkutan vävnad

 

Hudutslag

Pruritus

Rodnad

 

Angioödem

Urtikaria

Allmänna symtom och eller symtom vid administrerings­stället

  

­

Ödem/

perifera ödem

Enstaka sporadiska fall av hyperkolesterolemi har rapporterats, men orsakssambanden har inte fastslagits.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Tecken och symtom på oavsiktlig eller avsiktlig överdosering med glukosamin kan inkludera huvudvärk, yrsel, desorientering, artralgi, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Vid överdosering ska behandlingen med glukosamin avbrytas och symtomatisk behandling ges vid behov.

I kliniska prövningar upplevde en av fem friska unga försökspersoner huvudvärk efter att ha fått en infusion av glukosamin på upp till 30 g.

Dessutom har ett fall av överdosering rapporterats av en 12-årig flicka som intagit 28 g glukosaminhydroklorid oralt. Hon utvecklade ledvärk, kräkningar och desorientering. Patienten återhämtade sig utan efterverkningar.

Farmakodynamik

Glukosamin är en endogen substans. Exogen tillförsel av glukosamin till djur kan öka proteoglukansyntesen i brosk och därmed hämma nedbrytningen av brosket. Långtidsstudier antyder att glukosamin kan ha en positiv inverkan på broskets ämnesomsättning. I publicerade kliniska studier har glukosamin visats ge smärtlindring inom 4 veckor, samt förbättra rörlig­heten i berörda leder hos patienter med lätt till måttlig artros.

Farmakokinetik

Glukosamin är en relativt liten molekyl (molekylmassa 179), som är lättlöslig i vatten och löslig i hydrofila organiska lösningsmedel.

Den tillgängliga informationen om glukosamins farmakokinetik är begränsad. Den absoluta biotillgängligheten är inte känd. Distributionsvolymen är ca 5 liter och halveringstiden efter intravenös administrering är ca 2 timmar. Ca 38% av en intravenös dos utsöndras som oförändrad substans i urinen.

Prekliniska uppgifter

Glukosamin har låg akut toxicitet.

Djurexperimentella data med avseende på allmäntoxicitet vid lång­tids­admini­stre­ring, reproduktionstoxicitet, mutagenicitet och karcinogenicitet saknas för glukosamin.

Resultat från in vitro och in vivo-studier på djur har visat att glukosamin minskar insulinsekretionen och inducerar insulinresistens, troligen via glukokinashämning i beta-cellerna. Den kliniska relevansen är okänd.

Innehåll

1 tablett innehåller: Glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin, mikrokristallin cellulosa, povidon, krospovidon, magnesiumstearat. Filmdragering: Opadry yellow (delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol, talk, kinolingult aluminiumlack (E 104), Sunset yellow FCF aluminiumlack (E 110), gul järnoxid (E 172)).

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 595 mg (gul, avlång, längd 19,6 mm, bredd 9,1 mm)
60 tablett(er) burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
180 tablett(er) burk (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
400 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av