Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Simvastatin Krka

KRKA

Filmdragerad tablett 10 mg
(Ovala, vita, märkta "10" på den ena sidan och har en brytskåra på den andra sidan. Dimensioner: 4,0 x 9,0 mm.)

HMG-CoA-reduktas hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA01
Läkemedel från KRKA omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Simvastatin Krka filmdragerad tablett 10 mg, 20 mg och 40 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-28.

Indikationer

Hyperkolesterolemi

Behandling av primär hyperkolesterolemi eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är otillräcklig.


Behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi (HoFH) som tillägg till diet och annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är lämplig.


Kardiovaskulär prevention

Minskning av kardiovaskulär mortalitet och morbiditet hos patienter med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller diabetes mellitus med antingen normala eller förhöjda kolesterolvärden, som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer och annan kardioprotektiv terapi.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot simvastatin eller mot något hjälpämne.

 • Aktiv leversjukdom eller kvarstående förhöjda aminotransferaser av okänd genes.

 • Graviditet och amning.

 • Samtidig behandling med potenta CYP3A4-hämmare (läkemedel som ökar AUC cirka 5-faldigt eller mer) (t.ex. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, HIVproteashämmare, (t.ex. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, nefazodon och läkemedel innehållande kobicistat).

 • Samtidig behandling med gemfibrozil, ciklosporin eller danazol.

 • Hos patienter med HoFH, samtidig behandling med lomitapid och doser av simvastatin >40 mg.

Dosering

Doseringsintervallet är 5-80 mg/dag, givet oralt som engångsdos på kvällen. Vid behov kan dosjustering göras i intervall om minst 4 veckor till som mest 80 mg/dag givet som engångsdos på kvällen. Dosen om 80 mg rekommenderas enbart till patienter med allvarlig hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulära komplikationer och som inte har uppnått sina behandlingsmål på lägre doser och där fördelarna förväntas överväga de potentiella riskerna.


Hyperkolesterolemi

Patienter bör få en kolesterolsänkande diet, som skall fortsättas under behandlingen med simvastatin. Den vanliga startdosen är 10-20 mg/dag givet som engångsdos på kvällen. Patienter som behöver en stor reduktion av LDL-C (mer än 45 %) kan inleda med 20-40 mg/dag givet som engångsdos på kvällen. Vid behov kan dosjustering göras enligt ovan.


Homozygot familjär hyperkolesterolemi

Baserat på resultat från kontrollerade kliniska studier är den rekommenderade startdosen simvastatin 40 mg/dag på kvällen. Simvastatin skall användas som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) till dessa patienter eller när sådan behandlingsmöjlighet saknas.


Hos patienter som samtidigt med simvastatin behandlas med lomitapid ska dosen simvastatin inte överstiga 40 mg/dag.


Kardiovaskulär prevention

Vanlig dos av simvastatin är 20 till 40 mg givet som engångsdos på kvällen till patienter med hög risk för kardiovaskulär sjukdom (CHD, med eller utan hyperlipidemi). Behandling med läkemedel kan inledas samtidigt med diet och motion. Vid behov kan dosjustering göras enligt ovan.


Annan samtidig behandling

Simvastatin är effektivt ensamt eller i kombination med gallsyrabindande resiner. Dosering bör ske antingen >2 timmar före eller >4 timmar efter administrering av resiner.


Hos patienter som samtidigt med simvastatin behandlas med fibrater, andra än gemfibrozil eller fenofibrat, bör dosen av simvastatin inte överskrida 10 mg/dag. För patienter som samtidigt med simvastatin behandlas med amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem eller läkemedel innehållande elbasvir eller grazoprevir bör dosen av simvastatin inte överskrida 20 mg/dag.


Nedsatt njurfunktion

Ingen ändring av dosen bör vara nödvändig till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) bör doser över 10 mg/dag noggrant övervägas, och om nödvändigt, implementeras med försiktigthet.


Äldre

Ingen dosjustering behövs.


Pediatrisk population

Användning hos barn och ungdomar (10-17 år):

För barn och ungdomar (pojkar i Tannerstadium 2 och över samt flickor minst ett år efter menarche, 10-17 år gamla) med heterozygot familjär hyperkolesterolemi, är den rekommenderade initiala dosen 10 mg varje kväll. Barn och ungdomar bör sättas på en kolesterolsänkande diet innan behandling med simvastatin påbörjas; och dieten bör fortgå under simvastatinbehandlingen.


Det rekommenderade doseringsintervallet är 10-40 mg/dag; den högsta rekommenderade dosen är 40 mg/dag. Dosen bör anpassas individuellt enligt gällande behandlingsrekommendationer för barn. Dosjusteringar bör göras i intervall om 4 veckor eller oftare.


Erfarenheten av simvastatin givet till prepubertala barn är begränsad.


Administreringssätt

Oral användning. Simvastatin Krka kan ges som en engångsdos på kvällen.

Varningar och försiktighet

Myopati/rabdomyolys

Simvastatin kan, liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare, ibland orsaka myopati, som kännetecknas av muskelvärk, ömhet eller svaghet förenad med kreatinkinasvärden (S‑CK) över 10 gånger den övre gränsen för normalvärdet (ULN). Myopati utvecklas ibland till rabdomyolys med eller utan akut njursvikt sekundärt till myoglobulinuri, och mycket sällsynt har dödsfall rapporterats. Risken för myopati ökar med höga nivåer av HMG-CoA-reduktashämmande aktivitet i plasma.


Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare är risken för myopati/rabdomyolys dosrelaterad. I en klinisk studiedatabas i vilken 41 413 patienter behandlats med simvastatin hade 24 747 patienter (ca 60 %) inkluderats i studier med en uppföljning i median i minst 4 år, var incidensen för myopati ca 0,03 %, 0,08 % och 0,61 % med 20, 40 respektive 80 mg/dag. I dessa studier övervakades patienterna noga och vissa interagerande läkemedel exkluderades.


I en klinisk studie där patienter med tidigare hjärtinfarkt behandlades med simvastatin 80 mg/dag (uppföljning i genomsnitt 6,7 år) var incidensen av myopati cirka 1,0 % jämfört med 0,02 % hos patienter med 20 mg/dag. Ungefär hälften av dessa myopatifall inträffade under det första behandlingsåret. Incidensen av myopati under varje påföljande års behandling var cirka 0,1 %.


Risken för myopati är högre hos patienter som behandlas med simvastatin 80 mg jämfört med andra statinbaserade behandlingar med likvärdig LDL-C-sänkande effekt. Simvastatin Krka 80 mg bör därför endast användas hos patienter med svår hyperkolesterolemi, med hög risk för kardiovaskulära komplikationer och som inte uppnått sina behandlingsmål vid lägre doser och där fördelarna förväntas överväga de potentiella riskerna. För patienter som tar simvastatin 80 mg och som dessutom behöver behandling med ett interagerande läkemedel bör en lägre dos av simvastatin eller en alternativ statinbaserad behandling med mindre risk för läkemedelsinteraktion användas (se nedan, Åtgärder för att minska risken för myopati orsakad av läkemedelsinteraktioner.


I en klinisk studie där patienter med hög risk för kardiovaskulär sjukdom behandlades med simvastatin 40 mg/dag (median uppföljning 3,9 år) var incidensen av myopati cirka 0,05% hos patienter med icke-kinesiskt ursprung (n = 7367) jämfört med 0,24% hos patienter med kinesiskt ursprung (n = 5468). Då den enda asiatiska populationen som utvärderades i denna kliniska studie var av kinesiskt ursprung, bör försiktighet iakttas vid förskrivning av simvastatin till patienter av asiatiskt ursprung och lägsta möjliga dos användas.


Nedsatt funktion av transportproteiner

Nedsatt funktion av leverns OATP-transportproteiner kan öka den systemiska exponeringen för simvastatinsyra och ökar risken för myopati och rabdomyolys. Nedsatt funktion kan uppstå till följd av hämning genom interagerande läkemedel (t ex ciklosporin) eller hos patienter som är bärare av genotypen SLCO1B1 c.521T>C.


Patienter som är bärare av allelen SLCO1B1 (c.521T>C) som kodar för ett mindre aktivt OATP1B1-protein har en ökad systemisk exponering för simvastatinsyra och en ökad risk för myopati. Risken för hög dos simvastatin (80 mg) relaterad myopati är i allmänhet cirka 1%, utan genetisk testning. Baserat på resultaten av SEARCH-studien är risken för myopati inom ett år 15% hos homozygota C-allel-bärare (även kallade CC) som behandlats med 80 mg, medan risken hos heterozygota C-allel-bärare (CT) är 1,5%. Motsvarande risk är 0,3% hos patienter med den vanligaste genotypen (TT). Om möjligt bör genotypning för förekomst av C-allelen betraktas som en del av nytta-riskbedömningen innan förskrivning av 80 mg simvastatin för enskilda patienter och höga doser undvikas hos de som bär på CC-genotypen. Frånvaron av denna gen vid genotypning utesluter dock inte att myopati fortfarande kan förekomma.


Mätning av kreatinkinas

Mätning av kreatinkinas (CK) bör ej ske efter ansträngande träning eller när andra orsaker till CK stegring förekommer eftersom detta kan påverka bedömningen av resultatet. Om CK-värdet är markant förhöjt vid utgångsläget (> 5 x ULN), bör en ny mätning göras inom 5 till 7 dagar för att bekräfta resultatet.


Före behandling

Alla patienter som påbörjar behandling med simvastatin, eller vid doshöjning av simvastatin, bör upplysas om risken för myopati och uppmanas att snarast rapportera oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med faktorer som predisponerar för rabdomyolys. För att fastställa ett referensvärde av CK vid utgångsläget bör mätning innan behandlingsstart ske i följande situationer.

 • Äldre (ålder

 • Kvinnor

 • Nedsatt njurfunktion

 • Okontrollerad hypotyreos

 • Ärftlig muskelsjukdom i anamnesen eller familjen

 • Tidigare muskeltoxicitet med statin eller fibrat

 • Alkoholmissbruk


I dessa situationer skall en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk uppföljning rekommenderas. Om en patient tidigare upplevt muskelstörningar vid behandling med ett fibrat eller en statin skall behandling med ett annat läkemedel i denna klass enbart initieras med försiktighet. Om CK-värdet är markant förhöjt vid utgångsläget (> 5 x ULN) bör behandling ej påbörjas.


Under behandlingen

Om muskelvärk, muskelsvaghet eller kramper uppstår då patienten behandlas med en statin, bör CK värdet mätas. Om detta värde, i frånvaro av ansträngande träning, visar sig kraftigt förhöjt (> 5 x ULN) bör behandlingen avbrytas. Om muskelsymptomen är svåra och orsakar dagliga besvär, trots att CK-värdet är < 5 x ULN, bör avbrytande av behandlingen övervägas. Om myopati misstänks av andra anledningar, bör behandlingen avbrytas.


Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har rapporterats i sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.


Återinsättning av statinen eller introduktion av en alternativ statin, på lägsta dosen och under noggrann övervakning, kan övervägas om symptomen avtar och CK-värdet återgår till det normala.


En högre frekvens av myopati har observerats hos patienter som titreras till dosen om 80 mg. Regelbundna CK mätningar rekommenderas då de kan vara användbara i identifieringen av subkliniska fall av myopati. Det finns dock inga garantier för att sådan övervakning förhindrar myopati.


Behandling med simvastatin bör tillfälligt avbrytas några dagar före omfattande kirurgi och när större medicinska eller kirurgiska tillstånd uppkommer.


Åtgärder för att minska risken för myopati orsakad av läkemedelsinteraktioner 

Risken för myopati och rabdomyolys ökar signifikant vid samtidig användning av simvastatin och potenta CYP 3A4-hämmare (exempelvis itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, HIV-proteashämmare, (t.ex. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, nefazodon, läkemedel innehållande kobicistat) liksom gemfibrozil, ciklosporin och danazol. Användning av dessa läkemedel är kontraindicerat. Användning av dessa läkemedel är kontraindicerat.


Risken för myopati och rabdomyolys ökar även vid samtidig användning av amiodaron, amlodipin, verapamil eller diltiazem med vissa doser av simvastatin. Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och statiner. Hos patienter med HoFH, kan denna risk öka vid samtidig användning av lomitapid och simvastatin.


Följaktligen, vad gäller CYP3 A4-hämmare, är samtidig användning av simvastatin och itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, HIV-proteashämmare (t ex nelfinavir), boceprevir, telaprevir, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, nefazodon och läkemedel innehållande kobicistat kontraindicerad. Om behandling med potenta CYP3A4-hämmare (läkemedel som ökar AUC cirka 5-faldigt eller mer) inte kan undvikas, måste ett tillfälligt uppehåll i behandlingen med simvastatin göras (och användning av en alternativ statin övervägas) under behandlingsperioden. Vidare bör försiktighet iakttas vid samtidig behandling med simvastatin och vissa andra mindre potenta CYP 3A4-hämmare: flukonazol, verapamil, diltiazem. Samtidigt intag av grapefruktjuice och simvastatin bör undvikas.


Samtidig behandling med simvastatin och gemfibrozil är kontraindicerad pga. ökad risk för myopati och rabdomyolys. Dosen av simvastatin bör inte överskrida 10 mg per dag hos patienter som samtidigt behandlas med andra fibrater, andra än fenofibrat. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av fenofibrat tillsammans med simvastatin, då dessa givna var för sig kan orsaka myopati.


Simvastatin Krka ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad fusidinsyrabehandling. Hos patienter där behandling med systemisk fusidinsyra anses nödvändig, bör statinbehandling avbrytas under hela behandlingsperioden med fusidinsyra. Det har förekommit rapporter om rabdomyolys (även några dödsfall) hos patienter som behandlats med denna kombination. Patienten bör rådas att omgående söka medicinsk rådgivning om de upplever några symtom som muskelsvaghet, smärta eller ömhet.


Statinbehandling kan återupptas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra.

I exceptionella fall, när förlängd behandling av systemisk fusidinsyra är nödvändig, såsom vid behandling av svåra infektioner, bör behovet av samtidig administrering av Simvastatin Krka och fusidinsyra övervägas från fall till fall under noggrann medicinsk övervakning.


Kombinationsbehandling med simvastatin i högre doser än 20 mg dagligen tillsammans med amiodaron, amlodipin, verapamil eller diltiazem bör undvikas. Hos patienter med HoFH, ska kombinationsbehandling med simvastatin i högre doser än 40 mg dagligen tillsammans med lomitapid undvikas.


Patienter som tillsammans med simvastatin, speciellt högre doser av simvastatin, tar andra läkemedel med måttlig hämmande effekt på CYP3A4 vid terapeutiska doser, kan ha ökad risk för myopati. När simvastatin ges tillsammans med en måttlig CYP3A4-hämmare (läkemedel som ökar AUC cirka 2‑5-faldigt), kan en dosjustering av simvastatin vara nödvändig. För vissa måttliga CYP3A4-hämmare såsom diltiazem, rekommenderas simvastatin 20 mg som högsta dos.


Simvastatin är ett substrat för effluxtransportören bröstcancerresistensprotein (BCRP). Samtidig administrering av läkemedel som hämmar BCRP (t.ex. elbasvir och grazoprevir) kan leda till förhöjda plasmakoncentrationer av simvastatin och en ökad risk för myopati. Därför ska dosjustering av simvastatin övervägas beroende på den förskrivna dosen. Samtidig administrering av elbasvir och grazoprevir tillsammans med simvastatin har inte studerats. Dosen av simvastatin bör dock inte överstiga 20 mg dagligen hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som innehåller elbasvir eller grazoprevir.


Sällsynta fall av myopati/rabdomyolys har associerats med samtidig behandling med HMG-CoA-reduktashämmare och lipidsänkande doser (≥1 g dagligen) av niacin (nikotinsyra), vilka båda kan orsaka myopati då de ges ensamt.


I en klinisk studie (median uppföljning 3,9 år) på patienter med hög risk för kardiovaskulär sjukdom och med välkontrollerade LDL-C-nivåer med simvastatin 40 mg/dag, med eller utan ezetimib 10 mg, såg man inga ytterligare fördelar med avseende på kardiovaskulära händelser med tillägg av lipidsänkande doser (≥1 g/dag) av niacin (nikotinsyra). Därför bör läkare som överväger en kombinationsbehandling med simvastatin och lipidsänkande doser (≥1 g dagligen) av niacin (nikotinsyra) eller läkemedel innehållande niacin noga väga de potentiella fördelarna mot riskerna och följa patienterna noggrant med avseende på tecken och symtom på muskelsmärta, -ömhet, eller -svaghet. Detta gäller särskilt under de första behandlingsmånaderna och vid upptitrering av någon av läkemedelsdoserna.


I denna studie var dessutom incidensen av myopati cirka 0,24 % hos patienter med kinesiskt ursprung som behandlas med simvastatin 40 mg eller ezetimib/simvastatin 10 mg/40 mg jämfört med 1,24% hos patienter med kinesiskt ursprung som behandlas med simvastatin 40 mg eller ezetimib/simvastatin 10 mg/40 mg som gavs tillsammans med nikotinsyra/laropiprant 2 000 mg/40 mg. Då den enda asiatiska populationen som utvärderades i denna kliniska studie var av kinesiskt ursprung, och då incidensen av myopati är högre hos patienter med kinesiskt ursprung än hos patienter med icke-kinesiskt ursprung, rekommenderas inte samtidig behandling med simvastatin och lipidsänkande doser (≥1 g dagligen) av niacin (nikotinsyra) hos patienter av asiatiskt ursprung.


Acipimox är strukturellt besläktat med niacin. Även om acipimox inte har studerats, kan risken för muskelrelaterade toxiska effekter vara liknande de för niacin.


Leverfunktionsnedsättning

I kliniska studier uppträdde kvarstående ökningar (till >3 x ULN)) av serumtransaminaser hos ett fåtal vuxna patienter som fick simvastatin. När behandlingen med simvastatin hos dessa patienter avbröts eller avslutades, återgick vanligen transaminasnivåerna långsamt till nivåerna före behandlingen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling påbörjas och därefter vid kliniskt behov.


Patienter som titreras upp till 80 mg-dosen bör göra ytterligare ett test före titreringen, 3 månader efter titreringen till 80 mg-dosen, samt därefter med jämna mellanrum (t ex halvårsvis) under första behandlingsåret. Särskild försiktighet bör iakttas för patienter som utvecklar aminotransferas­förhöjningar, och hos dessa patienter skall mätningar upprepas omgående och sedan utföras mer frekvent. Om aminotransnivåerna verkar progressiva, särskilt om de ökar till 3 x ULN och är kvarstående, bör simvastatinbehandlingen avbrytas. Notera att ALAT kan härstamma från muskel. Stigande ALAT tillsammans med CK kan därför tyda på myopati (se ovan Myopati/rabdomyolys).


Efter godkännandet av läkemedlet har ett fåtal rapporter om fatal och icke-fatal leversvikt hos patienter behandlade med statiner inklusive simvastatin, rapporterats. Om allvarlig leverskada med kliniska symtom och/eller hyperbilirubinemi eller gulsot inträffar under behandling med simvastatin, avbryt omedelbart behandling. Om en alternativ etiologi inte hittas, återuppta inte behandling med simvastatin.


Produkten bör användas med försiktighet till patienter med högt alkoholintag.

Liksom med andra lipidsänkande läkemedel, har måttliga (< 3 x ULN) förhöjningar av aminotransferaser rapporterats vid behandling med simvastatin. Dessa förändringar uppträdde kort efter påbörjande av behandling med simvastatin, var ofta övergående samt åtföljdes ej av några symptom och avbrytande av behandlingen behövdes således ej.


Diabetes mellitus

Det finns en del bevis som indikerar att statiner som grupp ökar blodglukosnivån och att de hos en del patienter med förhöjd risk att drabbas av diabetes kan orsaka en nivå av hyperglykemi där konventionell diabetesvård är lämplig.

Risken kompenseras dock av minskningen av den vaskulära risken som statiner ger och därför ska risken inte vara en orsak att till att avbryta behandlingen. Riskpatienter (fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, förhöjda triglyceridnivåer, hypertoni) ska övervakas både kliniskt och biokemiskt enligt nationella riktlinjer.


Interstitiell lungsjukdom

Fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats med vissa statiner, inkluderande simvastatin, särskilt vid långtidsbehandling. Sjukdomen kännetecknas av symtom såsom dyspné, torrhosta och försämrat allmäntillstånd (trötthet, viktnedgång och feber). Behandling med statiner bör avbrytas om man misstänker att en patient har utvecklat interstitiell lungsjukdom.


Pediatrisk population

Användning hos barn och ungdomar (10-17 år) 

Säkerhet och effekt för simvastatin hos patienter, 10-17 år gamla med heterozygot familjär hyperkolesterolemi, har utvärderats i en kontrollerad klinisk prövning med tonårspojkar i Tannerstadium 2 och över samt flickor, minst ett år efter menarche. Patienter behandlade med simvastatin hade i allmänhet en likartad biverkningsprofil jämfört med patienter behandlade med placebo. Doser över 40 mg har inte studerats i denna population. I den begränsade kontrollerade studien sågs ingen mätbar effekt på tillväxt eller sexuell mognad hos unga pojkar och flickor och ingen effekt på menstruationscykelns längd hos flickor. Unga kvinnor bör få rådgivning om lämplig preventivmedelsmetod vid behandling med simvastatin. Hos patienter under 18 år har inte effekt och säkerhet studerats för behandlingsperioder längre än 48 veckor och långtidseffekter på den fysiska, intellektuella och sexuella mognaden är okänd. Simvastatin har varken studerats hos patienter under 10 år, prepubertala barn eller hos flickor före menarche.


Hjälpämne

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.


Farmakodynamiska interaktioner


Interaktioner med lipidsänkande läkemedel som ensamma kan orsaka myopati

Risken för myopati, inklusive rabdomyolys, ökar vid samtidig behandling med fibrater. Dessutom föreligger en farmakokinetisk interaktion med gemfibrozil, vilken resulterar i förhöjda nivåer av simvastatin i plasma (se nedan Farmakokinetiska interaktioner. Då simvastatin och fenofibrat används samtidigt, finns inga belägg för att risken för myopati överstiger summan av de individuella riskerna för respektive preparat. Tillräckliga farmakovigilans- och farmakokinetiska data finns ej för andra fibrater. Sällsynta fall av myopati/rabdomyolys har associerats med samtidig behandling med simvastatin och lipidsänkande doser (≥1 g dagligen) av niacin.


Farmakokinetiska interaktioner

Förskrivningsrekommendationer för interagerande läkemedel sammanfattas i nedanstående tabell (ytterligare detaljer ges i texten).


Läkemedelsinteraktioner i samband med ökad risk för Myopati/rabdomyolys

Interagerande läkemedel

Förskrivningsrekommendationer

Potenta CYP3A4-hämmare, t.ex.:

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Vorikonazol

Erytromycin

Klaritromycin

Telitromycin

HIV-proteashämmare (t.ex. nelfinavir)

Boceprevir

Telaprevir

Nefazodon

Kobicistat

Ciklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Elbasvir

Grazoprevir

Kontraindicerade tillsammans med simvastatin

Andra fibrater (utom fenofibrat)

Överskrid inte 10 mg simvastatin per dygn

Fusidinsyra

Rekommenderas inte tillsammans med simvastatin

Niacin (nikotinsyra) (≥1 g/dag)

Rekommenderas inte tillsammans med simvastatin hos patienter av asiatiskt ursprung

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Diltiazem

Överskrid inte 20 mg simvastatin per dygn

Lomitapid

Hos patienter med HoFH, överskrid inte 40 mg simvastatin dagligen

Grapefruktjuice

Undvik grapefruktjuice under simvastatinbehandling


Effekter av andra läkemedel på farmakokinetiken för simvastatin


Interaktioner via CYP3A4-hämmare

Simvastatin är ett cytokrom P450 3A4 substrat. Potenta hämmare av P450 3A4 ökar risken för myopati och rabdomyolys genom att öka koncentrationen av HMG-CoA-reduktashämmande aktivitet i plasma under behandling med simvastatin. Sådana hämmare inkluderar itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, HIV-proteashämmare (t.ex. nelfinavir) boceprevir, telaprevir, nefazodon och läkemedel innehållande kobicistat. Samtidigt intag av itrakonazol resulterade i mer än en 10-faldig ökning för exponering av simvastatinsyra (den aktiva beta-hydroxisyra metaboliten). Telitromycin orsakade en 11-faldig ökning för exponering av simvastatinsyra.


Kombination med itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, HIV-proteashämmare, (t.ex. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, nefazodon och läkemedel innehållande kobicistat är kontraindicerad, liksom gemfibrozil, ciklosporin och danazol. Om behandling med potenta CYP3A4-hämmare (läkemedel som ökar AUC cirka 5-faldigt eller mer) är oundviklig, skall ett uppehåll i behandlingen med simvastatin göras (och användning av en alternativ statin övervägas) under behandlingsperioden. Försiktighet bör iakttas vid kombination av simvastatin och vissa andra mindre potenta CYP3 A4 inhibitorer: flukonazol, verapamil eller diltiazem.


Flukonazol 

Sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats i samband med samtidig administrering av simvastatin och flukonazol.


Ciklosporin

Risken för myopati/rabdomyolys ökar vid samtidig administrering av ciklosporin och simvastatin. Samtidig behandling med ciklosporin är därför kontraindicerad. Ciklosporin har visats öka AUC HMG-CoA-reduktashämmare, verkningsmekanismen är dock inte helt klarlagd. Ökningen i AUC för simvastatinsyra beror troligen delvis på hämning av CYP3A4 och/eller OATP1B1.


Danazol

Risken för myopati och rabdomyolys ökar vid samtidig administrering av danazol vid högre doser av simvastatin.


Gemfibrozil

Gemfibrozil ger en 1,9-faldig ökning av AUC för simvastatin, möjligen genom hämning av glukuronidering av simvastatin och/eller OATP1B1. Samtidig behandling med gemfibrozil är kontraindicerad.


Amiodaron

Risken för myopati och rabdomyolys ökar vid samtidig användning av amiodaron och simvastatin. I en klinisk studie har myopati rapporterats hos 6 % av patienterna som fick simvastatin 80 mg och amiodaron. Dosen av simvastatin bör därför inte överstiga 20 mg dagligen hos patienter som samtidigt behandlas med amiodaron.


Kalciumflödeshämmare

 • Verapamil

Risken för myopati och rabdomyolys ökar vid samtidig användning av verapamil och simvastatin 40 mg eller 80 mg. I en farmakokinetisk studie resulterade samtidigt intag av verapamil i en 2,3-faldig ökning av exponering för simvastatinsyra, troligtvis till viss del på grund av hämning av CYP 3A4. Simvastatindosen bör därför ej överskrida 20 mg dagligen hos patienter som samtidigt behandlas med verapamil.


 • Diltiazem

Risken för myopati och rabdomyolys ökar vid samtidig användning av diltiazem och simvastatin 80 mg. I en farmakokinetisk studie orsakade samtidigt intag av diltiazem en 2,7-faldig ökning av exponering för simvastatinsyra, troligtvis på grund av hämning av CYP3A4. Dosen av simvastatin bör därför inte överskrida 20 mg dagligen hos patienter som samtidigt får behandling med diltiazem.


 • Amlodipin

Patienter med samtidig behandling med amlodipin och simvastatin löper en ökad risk för myopati. I en farmakokinetisk studie orsakade samtidigt intag av amlodipin en 1,6-faldig ökning av exponeringen för simvastatinsyra. Dosen av simvastatin bör därför inte överstiga 20 mg dagligen hos patienter som samtidigt behandlas med amlodipin.


Lomitapid

Risken för myopati och rabdomyolys kan öka vid samtidig behandling med lomitapid och simvastatin. Hos patienter med HoFH ska därför dosen av simvastatin inte överstiga 40 mg dagligen om patienten samtidigt behandlas med lomitapid.


Måttliga CYP3A4-hämmare

Patienter som tillsammans med simvastatin, speciellt högre doser av simvastatin, tar andra läkemedel med måttlig hämmande effekt på CYP3A4, kan ha ökad risk för myopati.


Hämmare av transportproteinet OATP1B1

Simvastatinsyra är ett substrat för transportproteinet OATP1B1. Samtidig användning av läkemedel som hämmar transportproteinet OATP1B1 kan leda till ökade plasmakoncentrationer av simvastatinsyra och en ökad risk för myopati.


Hämmare av bröstcancerresistensprotein (BCRP)

Samtidig administrering av läkemedel som hämmar BCRP, inklusive läkemedel som innehåller elbasvir eller grazoprevir, kan leda till ökade plasmakoncentrationer av simvastatin och en ökad risk för myopati.


Niacin (nikotinsyra)

Sällsynta fall av myopati/rabdomyolys har associerats med samtidig behandling med simvastatin och lipidsänkande doser (≥1 g dagligen) av niacin (nikotinsyra). I en farmakokinetisk studie resulterade samtidigt intag av en engångsdos nikotinsyra med förlängd frisättning 2 g och simvastatin 20 mg i en måttlig ökning av AUC för simvastatin och simvastatinsyra och av Cmax för plasmakoncentrationen av simvastatin.


Fusidinsyra

Risken för myopati inklusive rabdomyolys kan öka vid samtidigt intag av systemisk fusidinsyra och statiner. Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller både och) är fortfarande inte känd. Det har förekommit rapporter om rabdomyolys (även några dödsfall) hos patienter som behandlats med denna kombination.


Om behandling med fusidinsyra anses nödvändig, bör behandling med simvastatin avbrytas under hela behandlingsperioden med fusidinsyra.


Grapefruktjuice

Grapefruktjuice hämmar CYP 3A4. Samtidigt intag av stora mängder grapefruktjuice (mer än 1 liter dagligen) och simvastatin resulterade i en 7-faldig ökning av exponering för simvastatinsyra. Även intag av 240 ml grapefruktjuice på morgonen och simvastatin på kvällen resulterade i en 1,9-faldig ökning. Intag av grapefruktjuice under simvastatinbehandling bör därför undvikas.


Kolkicin

Fall av myopati och rabdomyolys har rapporterats vid samtidigt intag av kolkicin och simvastatin, hos patienter med nedsatt njurfunktion. Noggrann klinisk uppföljning av denna patientgrupp rekommenderas då de tar kombinationen.


Rifampicin

Eftersom rifampicin är en kraftig CYP3A4-inducerare kan patienter som står på långtidsbehandling med rifampicin (t.ex. behandling av tuberkulos) uppleva minskad effekt av simvastatin. I en farmakokinetisk studie som utfördes på friska frivilliga minskade AUC för simvastatinsyra med 93 % vid samtidig användning av rifampicin.


Effekter av simvastatinfarmakokinetiken för andra läkemedel


Simvastatin har ingen hämmande effekt på CYP 3A4. Simvastatin förväntas därför inte påverka plasmanivåer av andra läkemedel som metaboliseras via CYP 3A4.


Orala antikoagulantia

I två kliniska studier, den ena på friska frivilliga och den andra på hyperkolesterolemiska patienter, gav simvastatin 20-40 mg/dag en lätt förstärkt effekt av kumarinantikoagulantia: protrombintiden, redovisad som International Normalized Ratio (INR), ökade från ett utgångsvärde på 1,7 till 1,8 hos de friska frivilliga och från 2,6 till 3,4 i patientstudien. Mycket sällsynta fall av förhöjda INR har rapporterats. Hos patienter som får kumarinantikoagulantia bör protrombintiden bestämmas innan simvastatinbehandling påbörjas och med tillräckligt jämna mellanrum under behandlingens första tid. Detta för att säkerställa att ingen signifikant förändring av protrombintiden inträffar. När en stabil protrombintid har dokumenterats, kan protrombintiderna kontrolleras vid de intervall som vanligen rekommenderas till patienter som får kumarinantikoagulantia. Om dosen av simvastatin förändras eller avbryts, bör samma förfarande upprepas. Behandling med simvastatin har ej förknippats med blödning eller med förändring av protrombintiden hos patienter som ej tar antikoagulantia.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Simvastatin är kontraindicerat vid graviditet.


Säkerhet hos gravida kvinnor har ej fastställts. Kontrollerade kliniska prövningar med simvastatin har ej utförts på gravida kvinnor. Sällsynta rapporter om medfödda abnormaliteter efter intrauterin exponering för HMG-CoA-reduktashämmare har erhållits. I en analys av ungefär 200 prospektivt följda graviditeter där exponering för simvastatin eller annan nära besläktad HMG-CoA-reduktashämmare skett under första trimestern, var dock incidensen medfödda missbildningar jämförbar med den som ses hos normalpopulationen. Mot denna bakgrundsincidens var detta antal graviditeter statistiskt tillräckligt för att utesluta en 2,5-faldig eller större ökning av medfödda missbildningar.


Det finns inga bevis för att incidensen medfödda missbildningar hos barn till patienter som tar simvastatin eller annan nära besläktad HMG-CoA-reduktashämmare skiljer sig incidensen från incidensen hos normalpopulationen. Behandling med simvastatin hos gravida kvinnor kan dock minska fostrets nivåer av mevalonat, som är en prekursor till kolesterolsyntesen. Ateroskleros är en kronisk process, och ordinerat avbrytande av lipidsänkande läkemedel under graviditet bör ha liten påverkan på långtidsriskerna som är associerade med primär hyperkolesterolemi. Av dessa anledningar ska simvastatin ej användas hos kvinnor som är gravida, försöker att bli gravida eller misstänker att de är gravida. Behandling med simvastatin ska avbrytas under graviditeten eller tills det har fastslagits att kvinnan ej är gravid.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är ej känt om simvastatin eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Då många läkemedel utsöndras i modersmjölk och på grund av risken för allvarliga biverkningar, ska kvinnor som använder simvastatin ej amma sina barn.

Fertilitet

Inga kliniska data finns tillgängliga avseende effekterna av simvastatinhuman fertilitet. Simvastatin hade ingen effekt på fertiliteten hos han- och honråtta.

Trafik

Simvastatin har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid framförande av fordon eller användning av maskiner bör man dock ta hänsyn till att sällsynta fall av yrsel rapporterats efter godkännandet.

Biverkningar

Frekvensen av följande biverkningar, som har rapporterats i kliniska studier och/eller efter godkännandet, är indelade baserat på utvärdering av deras incidensgrad i stora, långtids, placebokontrollerade kliniska studier bland annat HPS och 4S, med 20536 respektive 4444 patienter. I HPS sågs enbart allvarliga biverkningar samt myalgi, transaminasstegring samt CK. I 4S, noterades alla nedanstående biverkningar. Om incidensen för simvastatin var mindre än eller liknande den för placebo i dessa kliniska studier, och om det fanns liknande rimliga kausalt relaterade spontanrapportshändelser, har dessa biverkningar kategoriserats som ”sällsynta”.


I HPS som involverade 20536 patienter behandlade med simvastatin 40 mg/dag (n = 10269) eller placebo (n = 10267), var säkerhetsprofilen jämförbar mellan patienter behandlade med simvastatin 40 mg och patienter behandlade med placebo över i genomsnitt 5 år av studien. Avbrytandefrekvensen på grund av biverkningar var jämförbar (4,8 % hos patienter behandlade med simvastatin 40 mg jämfört med 5,1 % hos patienter behandlade med placebo). Incidensen av myopati var < 0,1 % hos patienter behandlade med simvastatin 40 mg. Förhöjda transaminaser (> 3 x ULN bekräftat genom upprepat test) uppträdde hos 0,21 % (n = 21) av patienterna som behandlades med simvastatin 40 mg jämfört med 0,09 % (n = 9) av patienterna som behandlades med placebo.


Biverkningsfrekvenserna rangordnas enligt följande: Mycket vanliga (> 1/10), Vanliga (> 1/100 till < 1/10), Mindre vanliga (> 1/1000 till < 1/100), Sällsynta (> 1/10 000 till < 1/1000), Mycket sällsynta (< 1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet:

Sällsynta: anemi


Immunsystemet :

Mycket sällsynta: anafylaxi


Psykiska störningar:

Mycket sällsynta: insomni

Ingen känd frekvens: depression


Centrala och perifera nervsystemet:

Sällsynta: huvudvärk, parestesier, yrsel, perifer neuropati

Mycket sällsynta: nedsatt minnesförmåga


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens: interstitiell lungsjukdom


Mag‑tarmkanalen:

Sällsynta: Förstoppning, buksmärtor, flatulens, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar, pankreatit


Lever och gallvägar:

Sällsynta: hepatit/gulsot

Mycket sällsynta: fatal och icke-fatal leversvikt


Hud och subkutan vävnad:

Sällsynta: Klåda, hudutslag, håravfall


Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Sällsynta: myopati* (inklusive myosit), rabdomyolys med eller utan akut njursvikt, myalgi, muskelkramper


* I en klinisk studie inträffade myopati oftare hos patienter som behandlades med simvastatin 80 mg dagligen jämfört med patienter som behandlades med 20 mg dagligen (1,0% jämfört med 0,02%).


Ingen känd frekvens: tendinopati, ibland komplicerad på grund av ruptur, immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM)**


** Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM), en autoimmun myopati, under eller efter behandling med vissa statiner har rapporterats i mycket sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling; muskelbiopsi som visar nekrotiserande myopati utan signifikant inflammation; förbättring med immunsuppressiva medel.


Reproduktionsorgan:

Ingen känd frekvens: erektil dysfunktion


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Sällsynta: asteni


Ett överkänslighetssyndrom bestående av några av följande symtom har rapporterats i sällsynta fall: angioödem, lupusliknande sjukdomsbild, reumatisk polymyalgi, dermatomyosit, vaskulit, trombocytopeni, eosinofili, SR-stegring, artrit och artralgi, urtikaria, fotosensibilisering, feber, rodnad, dyspné och allmän sjukdomskänsla.


Undersökningar: 

Sällsynta: förhöjningar i serumtransaminaser (alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, γ-glutamyltransferas, förhöjda alkaliska fosfataser, förhöjningar i serum CK-värden.

Förhöjda värden av HbA1c och fasteserumglukos har rapporterats med statiner, inklusive simvastatin.


Efter godkännandet av läkemedlet har ett fåtal rapporter om kognitiv försämring (t ex minnesförlust, glömska, amnesi, försämrat minne, förvirring) i samband med statinanvändning, inklusive simvastatin, rapporterats. Dessa fall är vanligtvis icke allvarliga och reversibla vid avbrytande av statinbehandling, med olika tid för symtomdebut (1 dag till år) och försvinnande av symtom (3 veckor i median).


Följande biverkningar har dessutom rapporterats med vissa statiner:

 • sömnstörningar, inklusive mardrömmar

 • nedsatt sexuell förmåga

 • diabetes mellitus: Frekvensen beror på närvaro och frånvaro av riskfaktorer

  Pediatrisk population


Barn och ungdomar (10-17 år)

I en 48 veckor lång studie inkluderande barn och ungdomar (pojkar i Tannerstadium 2 och över samt flickor minst ett år efter menarche) 10-17 år gamla med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (n = 175), var säkerhets- och toleransprofilen i allmänhet likartad i gruppen behandlad med simvastatin jämfört med placebogruppen.


Långtidseffekter på den fysiska, intellektuella och sexuella mognaden är okänd. Tillräckliga data rörande behandling för längre tid än ett år saknas ännu.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Hittills har ett fåtal fall av överdosering rapporterats; den maximala dosen som tagits är 3,6 g. Alla patienterna tillfrisknade utan men. Det finns ingen specifik behandling vid händelse av överdos. I sådant fall bör symptomatiska och stödjande åtgärder vidtas.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Efter peroralt intag av simvastatin, som är en inaktiv lakton, sker hydrolys i levern till den motsvarande aktiva beta-hydroxisyraformen som har en potent hämmande aktivitet på HMG-CoA-reduktas (3 hydroxy–3 metylglutaryl CoA-reduktas). Detta enzym katalyserar omvandlingen av HMG-CoA till mevalonat, ett hastighetsbestämmande steg tidigt i kolesterolsyntesen.


Farmakodynamisk effekt

Simvastatin har visats minska både normala och förhöjda LDL-C koncentrationer. LDL bildas från very-low-density protein (VLDL) och kataboliseras huvudsakligen av den höga affiniteten till LDL receptorn. Mekanismen bakom den LDL-sänkande effekten av simvastatin kan involvera både minskning av halten VLDL-kolesterol (VLDL-C) och induktion av LDL-receptorn, med minskad produktion och ökad katabolism av LDL-C som följd. Apolipoprotein B sjunker också påtagligt under behandling med simvastatin. Simvastatin ökar dessutom HDL-C måttligt, samt minskar plasma TG. Som ett resultat av dessa förändringar minskar kvoterna mellan total- till HDL-C samt LDL till HDL-C.


Klinisk effekt och säkerhet

Hög risk för kranskärlssjukdom (CHD) eller etablerad kranskärlssjukdom

I Heart Protection Study (HPS-studien) undersöktes behandlingseffekterna av simvastatin hos 20 536 patienter (ålder 40-80 år), med eller utan hyperlipidemi, och med kranskärlssjukdom, andra aterosklerotiska kärlsjukdomar eller diabetes mellitus. I denna studie behandlades 10 269 patienter med simvastatin 40 mg/dag och 10 267 patienter med placebo under i genomsnitt 5 år. Vid utgångsläge hade 6793 patienter (33 %) LDL-C nivåer under 116 mg/dl; 5063 patienter (25 %) hade nivåer mellan 116 mg/dl och 135 mg/dl; 8680 patienter (42 %) hade nivåer högre än 135 mg/dl.


Jämfört med placebo minskade behandling med simvastatin 40 mg/dag signifikant totalmortaliteten (1328 [12,9 %] för simvastatinbehandlade patienter mot 1507 [14,7 %] för patienter som erhållit placebo; p = 0,0003), på grund av en 18 % minskning av dödligheten i kranskärlssjukdom (587 [5,7 %] mot 707 [6,9%]; p = 0,0005 absolut riskreduktion med 1,2 %). Minskningen av icke-vaskulära dödsfall uppnådde ej statistisk signifikans. Simvastatin minskade även risken för allvarliga kranskärlshändelser (kombinerad endpoint av icke-fatal hjärtinfarkt eller död i kranskärlssjukdom) med 27 % (p < 0,0001). Simvastatin minskade behovet av revaskulariseringsingrepp (inklusive CABG eller PTCA) samt perifera och andra icke-koronara revaskulariseringsingrepp med 30 % p < 0,0001) respektive 16 % (p = 0,006). Simvastatin minskade risken för stroke med 25 % (p < 0,0001), beroende på en 30 % reduktion av ischemisk stroke (p < 0,0001). Inom subgruppen av patienter med diabetes, minskade Simvastatin dessutom risken för utveckling av makrovaskulära komplikationer, inklusive perifera revaskulariseringsingrepp (kirurgi eller angioplastik), benamputationer eller bensår med 21 % (p = 0,0293). Den proportionella reduktionen av händelsefrekvensen var liknande i var och en av de studerade subgrupperna, inklusive de utan kranskärlssjukdom men som hade cerebrovaskulär eller perifer kärlsjukdom, män och kvinnor, de som vid inträdande i studien var antingen under eller över 70 år, med eller utan hypertoni och noterbart de med LDL kolesterol lägre än 3,0 mmol/l vid inklusionen.


I Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S-studien) studerades effekten av simvastatin-behandling på totalmortalitet hos 4444 patienter med kranskärlssjukdom och ett utgångsvärde på totalkolesterol på 212-309 mg/dl (5,5-8,0 mmol/l). I denna randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade multicenter studie behandlades patienter med angina eller tidigare hjärtinfarkt med diet, standardvård och antingen simvastatin 20-40 mg/dag (n = 2221) eller placebo (n = 2223) under genomsnittstiden 5,4 år. Simvastatin minskade risken för dödlighet med 30 % (absolut riskreduktion med 3,3 %). Risken för kranskärlssjukdom minskade med 42 % (absolut riskreduktion med 3,5 %). Simvastatin minskade även risken för allvarliga hjärthändelser (kardiella dödsfall samt sjukhusverifierad eller tyst icke-fatal hjärtinfarkt) med 34 %. Simvastatin minskade dessutom signifikant risken för fatala och icke‑fatala cerebrovaskulära händelser (stroke och transitorisk ischemisk attack) med 28 %. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller icke-kardiovaskulär mortalitet.


I Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH) utvärderades behandlingseffekten av simvastatin 80 mg jämfört med 20 mg (uppföljning i median 6,7 år) på allvarliga vaskulära händelser (definierat som fatal kranskärlssjukdom, icke-fatal hjärtinfarkt, koronara revaskulariseringsingrepp, icke-fatal eller fatal stroke samt perifera revaskulariseringsingrepp) på 12 064 patienter med hjärtinfarkt i anamnesen. Det var ingen signifikant skillnad i förekomsten av allvarliga vaskulära händelser mellan de 2 grupperna; simvastatin 20 mg (n = 1 553; 25,7%) jämfört med simvastatin 80 mg (n = 1 477; 24,5%); RR 0,94, 95% konfidensintervall: 0,88-1,01. Den absoluta skillnaden i LDL-C mellan de två grupperna var genomgående under studien 0,35 ± 0,01 mmol/l. Biverkningsprofilen var likvärdig i de två behandlingsgrupperna förutom att incidensen av myopati var cirka 1,0% hos patienter med simvastatin 80 mg jämfört med 0,02% hos patienter med simvastatin 20 mg. Ungefär hälften av dessa myopatifall inträffade under det första behandlingsåret. Incidensen av myopati under varje påföljande års behandling var cirka 0,1%.


Primär hyperkolesterolemi och kombinerad hyperlipidemi

I jämförande studier på effekt och säkerhet av simvastatin 10, 20, 30, 40 och 80 mg dagligen hos patienter med hyperkolesterolemi, var den genomsnittliga sänkningen av LDL-C 30, 38, 41 respektive 47 %. I studier på patienter med kombinerad (blandad) hyperlipidemi som stod på simvastatin 40 mg och 80 mg, var den genomsnittliga triglyceridsänkningen 28 respektive 33 % (placebo:2 %), och den genomsnittliga HDL-C ökningen var 13 respektive 16 % (placebo: 3 %).

Pediatrisk population


Kliniska studier inkluderande barn och ungdomar (10-17 år)

I en dubbelblind placebokontrollerad studie, randomiserades 175 patienter (99 pojkar i Tannerstadium 2 och över samt 76 flickor, minst ett år efter menarche) 10-17 år gamla (medelålder 14,1 år) med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (heFH) till simvastatin eller placebo under 24 veckor (grundstudien). För inklusion i studien krävdes en basal LDL-C nivå på mellan 4,1 och 10,3 mmol/l och minst en förälder med en LDL-C nivå över 4,8 mmol/l. Simvastatindosen (en gång dagligen till kvällen) var 10 mg de första 8 veckorna, 20 mg de efterföljande 8 veckorna och därefter 40 mg. I en 24 veckors förlängningsstudie valdes 144 patienter ut för att fortsätta studien med antingen 40 mg simvastatin eller placebo.


Simvastatin minskade plasmanivåerna av LDL-C, TG och Apo B signifikant. Resultaten från förlängningsstudien efter 48 veckor var jämförbara med resultaten som observerats i grundstudien. Efter 24 veckors behandling, var det i medeltal uppnådda LDL-C värdet 3,2 mmol/l (intervall: 1,6-7,4 mmol/l) i 40 mg simvastatingruppen jämfört med 5,3 mmol/l (intervall: 3,3-8,6 mmol/l) i placebogruppen.


Efter 24 veckors simvastatinbehandling (med ökande doser från 10, 20 och upp till 40 mg dagligen i 8 veckors intervall), minskade simvastatin medelvärdet av LDL-C med 36,8% (placebo: 1,1% ökning från baslinjen), Apo B med 32,4% (placebo: 0,5%), och medianvärdet av TG med 7,9% (placebo: 3,2%) samt ökade medelvärdet av HDL-C nivåerna med 8,3% (placebo:3,6%). De långsiktiga fördelarna med simvastatin med avseende på kardiovaskulära händelser hos barn med heFH är okända.

Säkerhet och effekt för doser över 40 mg dagligen har inte studerats hos barn med heterozygot familjär hyperkolesterolemi. Långtidseffekter av simvastatinbehandling i barndomen med avseende på minskning av sjuklighet och dödlighet i vuxen ålder har inte fastställts.

Farmakokinetik

Simvastatin är en inaktiv lakton, som hydrolyseras in vivo till motsvarande betahydroxisyra, en potent hämmare av HMG-CoAreduktas. Hydrolysen sker huvudsakligen i levern. Hastigheten av hydrolys i humanplasma är mycket långsam.

De farmakokinetiska egenskaperna har utvärderats hos vuxna. Farmakokinetiska data gällande barn och ungdomar saknas.


Absorption

Hos människa absorberas simvastatin väl och undergår uttalad första-passagemetabolism i levern. Metabolismen i levern är beroende av det hepatiska blodflödet. För den aktiva formen är levern det huvudsakliga målorganet för effekt. Tillgängligheten av beta-hydroxisyran i systemcirkulationen efter en peroral dos av simvastatin har visats vara mindre än 5 % av dosen. Maximal plasmakoncentration för aktiva hämmare uppnås efter ca 1-2 timmar efter simvastatinadministrering. Samtidigt födointag påverkar ej absorptionen.


Farmakokinetiken vid enstaka samt upprepade doser av simvastatin har visat att det ej sker någon ackumulering vid upprepad dosering.


Distribution

Proteinbindningsgraden för simvastatin och dess aktiva metabolit är > 95 %.


Elimination

Simvastatin är ett CYP 3A4-substrat. Simvastatins huvudsakliga metaboliter i human plasma är beta-hydroxisyra samt ytterligare fyra aktiva metaboliter. Efter en peroral dos av radioaktivt simvastatin till människa, utsöndras 13 % av radioaktiviteten i urinen och 60 % i faeces inom 96 timmar. Mängden som återfanns i faeces utgjordes av absorberad substans och metaboliter som utsöndrats i galla och icke-absorberat läkemedel.


Efter en intravenös injektion av beta-hydroxisyrametaboliten är dess halveringstid i genomsnitt 1,9 timmar. I genomsnitt utsöndrades enbart 0,3 % av IV-dosen i urinen som hämmare. Simvastatin tas upp aktivt i hepatocyterna via OATP1B1-transportören.


Särskilda patientgrupper

Bärare av SLCO1B1 genallelen c.521T>C har lägre OATP1B1-aktivitet. Den genomsnittliga exponeringen (AUC) för den huvudsakliga aktiva metabiliten simvastatinsyra är 120 % hos heterozygota bärare (CT) av C allelen och 221% hos homozygota (CC) bärare jämfört med patienter med den vanligast genotypen (TT). C allelen har en frekvens på 18% i den europeiska populationen. Hos patienter med SLCO1B1 polymorfism finns en risk för ökad exponering av simvastatin, vilket kan leda till ökad risk för rabdomyolys.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende farmakodynamik, allmän toxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet, finns inga andra risker för människa utöver dem som kan förväntas utifrån den farmakologiska mekanismen. Vid de maximalt tolererade doserna hos både råtta och kanin, visade simvastatin inga fostermissbildningar och hade inga effekter på fertilitet, reproduktiv funktion eller neonatal utveckling.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg, 20 mg eller 40 mg simvastatin.


Hjälpämne med känd effekt 

laktos


Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Pregelatiniserad stärkelse

Butylhydroxianisol

Citronsyra, vattenfri

Askorbinsyra (E300)

Majsstärkelse

Mikrokristallin cellulosa (E460 (i))

Magnesiumstearat


Dragering:

Hypromellos (E 464)

Talk (E 553b)

Propylenglykol

Titandioxid (E 171)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för simvastatin är framtagen av företaget MSD för Inegy®, Vytorin, ZOCORD/ASA, Zocord®

Miljörisk: Användning av simvastatin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Simvastatin bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Simvastatin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Simvastatin (as Simvastatin Hydroxy Acid)


Environmental risk: Use of simvastatin has been considered to result in low environmental risk.

Degradation: Simvastatin is degraded in the environment

Bioaccumulation: Simvastatin has low potential for bioaccumulation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula and includes an additional parameter for excretion to consider the conversion of simvastatin (a pro-drug) to its active metabolite simvastatin hydroxyl acid


PEC (μg/L) = (A*109*E(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*E(100-R)


PEC = 0.06 μg/L


Where:

A = 3376 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA). (Ref. I)

E = 0.125 (fraction of active metabolites excreted based on pharmacokinetic data)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. III)


Excretion

Simvastatin is an inactive prodrug with several of its metabolites, most notably simvastatin hydroxy acid, being active and capable of competitively inhibiting HMG-CoA reductase, the enzyme responsible for cholesterol synthesis [III]. The absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) of simvastatin has been studied in humans using radiolabelled material and with concomitant metabolite identification [III, IV]. The following figure presents the structures of the metabolites of simvastatin identified in the studies:


The figure presents the structures of the metabolites of simvastatin identified in the studies


Of the metabolites identified, simvastatin hydroxy acid is the most active in inhibiting HMG-CoA reductase based on enzyme assays. Therefore, simvastatin hydroxy acid is considered the active moiety in this assessment. Other metabolites vary in activity, with metabolite V considered 90 % as active of simvastatin hydroxy acid and metabolite II having no activity at all.


Based on total radioactivity eliminated, 13 % of the radioactivity was collected in the urine and 58 % in the feces [III]. All of the metabolites underwent extensive biodegradation in the body such that only a small percentage of these known metabolites is excreted. Renal excretion of simvastatin or any enzymatically active metabolites were below the detection limits in urine [V]. Additionally, neither simvastatin nor simvastatin hydroxy acid was detected in the bile, indicating that none is excreted in the feces [IV]. Other metabolites of significantly less activity were found in the bile with the maximum being metabolite VI with an activity of 40 % of simvastatin hydroxy acid and percent radioactivity of 20 % total metabolites. Five percent (5 %) of Metabolite V was found in the bile (of which a portion would be eliminated in the feces).


Because no simvastatin hydroxy acid is excreted but some less active metabolites are, estimates of excretion were determined by multiplying the percent simvastatin hydroxy acid activity by the percent in bile or urine and summing the total metabolites excreted. This summed value, 12.5 %, was conservatively assumed to have the same environmental profile as simvastatin hydroxy acid (SVA).


Metabolite

Activity (% of SVA activity)

% in Urine

% in Bile (assumed to be % in Feces)

% Excreted as SVA activity

I

50 %

Not detected

Not detected; I rearranges to II

0 %

II

0 % (non-active)

Not detected

10 %

0 %

III

20 %

Not detected

Not detected

0 %

IV

Further degraded to V and VI

Not detected

Not detected

0 %

V

90 %

Not detected

5 %

4.5 %

VI

40 %

Not detected

20 %

8 %

SVA

100 %

Not detected

Not detected

0 %


This assessment is based on the active metabolite of simvastatin, simvastatin hydroxy acid.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies for Simvastatin Hydroxy Acid

Green algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. VI):

EC50 72 h (growth rate) = 120 mg/L

EC50 72 h (yield) = 27.4 mg/L

NOEC 72 h (yield) = 2.4 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 202) (Ref. VII):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 88 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. VIII):

Chronic toxicity

NOEC 21-day (reproduction) = 0.002 mg/L


Fish, rainbow trout (Salmo gairdneri) (OECD 203) (Ref. IX):

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) = 220 mg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. X):

Chronic toxicity

NOEC 31-day (survival) = 0.008 mg/L


PNEC = 0.2 μg/L (2 µg/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the Daphnid and an assessment factor (AF) of 10).


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.06/0.2 = 0.32, i.e. 0.1 < PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase "Use of simvastatin has been considered to result in low environmental risk."


Degradation of Simvastatin Hydroxy Acid

Ready degradability

27 % degradation (measured as oxygen depletion) in 28 days (OECD 301D) (XI).


Inherent degradability

58 % degradation (measured as DOC) in 28 days (OECD 302B). (XII)


100 % degradation (loss of parent in activated sludge) in 28 days (OECD 314D). (XIII)

Very little (4 %) conversion to CO2. The amount of simvastatin ammonium salt declined, in the biotic sludge, from 84.5 % AR at 30 minutes to 0.4 % AR at 21 days and was not detected at 28 days. An unidentified component D increased to 17.0% AR after 28 days. The remaining unknown components were each <8.7 %.


Simulation Studies (OECD 308) (XIV)

DT50 in water: 5 - 5.8 days;

DT50 in sediment: 19.2 - 25 days;

DT50 in total system: 5.6 - 7.8 days


Material balances at Day 100 indicate very little parent molecule present (0% in aqueous phase, max of 1.2% in sediment phase). Sixteen degradates were identified quantitatively, none > 10%. Sediments were extracted with ethanol and soxhlet extractions.

Day 100 Results

System 1 (%)

System 2 (%)

Water Phase

33.6-35.8

31.0-30.4

Sediment Phase:

Ethanol Extract

18.1-20

13.3-16.1

Soxhlet Extract

1.2-1.6

2.5-3.1

Total Extractable

19.4-21.5

15.8-19.2

Non-Extractable

21.1-22

31.9-35.1

Total in Sediment

40.5-43.5

50.8-51.1

Volatile Organics

0.1-0.3

0.2-0.2

CO2

14.1-16.2

13.6-14.9

Total Recovery

91.4-92.8

95.9-96.3


Abiotic Degradation:

Hydrolysis half-life > 1 year (EEC Test C10) (XV)


Justification of chosen degradation phrase:

Because the OECD 308 study demonstrated a DT50 ≤ 32d for the total system, the summary phrase “Simvastatin is degraded in the environment” was selected.


Bioaccumulation of Simvastatin Hydroxy Acid

Partitioning coefficient (Ref. XVI):

Log Kow = 2 at pH 7 (OECD 107)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 the substance has low potential for bioaccumulation.


References

 1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)”.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. 

  http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

 3. Mauro VF. Clinical pharmacokinetics and practical applications of simvastatin. Clin Pharmacokinet 1993;24(3):195-202.

 4. Vickers S, Duncan CA, Vyas KP, Kari PH, Arison B, Prakash SR, et al. In vitro and in vivo biotransformation of simvastatin, an inhibitor of HMG CoA reductase. Drug Metab Dispos 1990;18(4):476-83.

 5. Duggan D. and S. Vickers. Physiological disposition of HMG-CoA-Reductase Inhibitors. Drug Metabolism Reviews 1990; 22(4): 333-362.

 6. Huntingdon Life Sciences, Simvastatin ammonium salt: algal growth inhibition assay (HLS Study Number: PPM0005), 2011.

 7. Huntingdon Research Centre, Ltd., The acute toxicity of L654,969 to Daphnia Magna (MSD 169 (b) /89545), 1990.

 8. Huntingdon Life Sciences, Simvastatin ammonium salt: Daphnia Magna reproduction toxicity test (HLS Study Number: PPM0006), 2011.

 9. Huntingdon Research Centre Ltd, The acute toxicity of L654,969 to rainbow trout (Salmo gairdneri) (MSD 169 (c) / 89546), 1990.

 10. Huntingdon Life Sciences, Simvastatin ammonium salt: fish early life stage toxicity test for fathead minnow (HLS Study Number: PPM0007), 2011.

 11. Huntingdon Research Centre, 1990. "Assessment of ready biodegradability of L654,969", Huntingdon Research Centre report MSD169(a)/89585, Huntingdon, Cambridgeshire, England. 21 February 1990.

 12. Huntingdon Research Centre, 1997. "Simvastatin Ammonium Salt Inherent Biodegradability (modified Zahn-Wellens/EMPA Test", Huntingdon Research Centre report MSD 350(b)/970992, Huntingdon, Cambridgeshire, England. 12 May 1997.

 13. Huntingdon Life Sciences, Simvastatin ammonium salt: determination of the biodegradability of a test substance in activated sludge based on OECD Method 314B (HLS Study Number: PPM0003), 2011.

 14. Huntingdon Life Sciences, 2011. "Simvastatin Ammonium Salt: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems," Study No. PPM0008, HLS, UK, 19 Dec 2011

 15. Huntingdon Research Centre Ltd., The determination of the hydrolysis of simvastatin ammonium salt (MSD 179/891430), 1990.

 16. Huntingdon Life Sciences, Simvastatin ammonium salt: physicochemical properties (HLS Study Number: PPM0002), 2010.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 10 mg Ovala, vita, märkta "10" på den ena sidan och har en brytskåra på den andra sidan. Dimensioner: 4,0 x 9,0 mm.
100 x 1 tablett(er) blister, 112:80, F
30 tablett(er) blister, 106:80, F
50 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
Filmdragerad tablett 20 mg Ovala, vita, märkta "20" på den ena sidan och har en brytskåra på den andra sidan. Dimensioner: 5,0 x 11,0 mm.
100 x 1 tablett(er) blister, 74:40, F
30 tablett(er) blister, 67:20, F
50 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
Filmdragerad tablett 40 mg Runda, vita, släta på den ena sidan och har en brytskåra på den andra sidan. Diameter: 11,0 mm.
100 x 1 tablett(er) blister, 207:19, F
30 tablett(er) blister, 123:72, F
50 tablett(er) blister (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av