FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tiger Balsam Vit

Evolan

Salva
(Vit salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor

ATC-kod: M02A
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-07-28.

Indikationer

Tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar.

Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett.

Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

Lindring av besvär vid spänningshuvudvärk.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Dosering

Vuxna och barn över 8 år:

Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Vit masseras in på det smärtande eller stela området 3-4 gånger dagligen.

Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam Vit ingnides på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.

Spänningshuvudvärk:

Tiger Balsam Vit ingnides på tinningarna eller pannan med cirklande rörelser. Upprepa vid behov efter 30 minuter och 1 timme. Används högst 4 gånger per dag.

Rekommenderas ej till barn under 8 år.

Varningar och försiktighet

Användes endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Vit skall inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

Kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Användning under amning kan inte rekommenderas.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Tiger Balsam Vit har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Biverkningar

Enstaka fall av hudreaktioner har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, levomentol och eteriska oljor.

Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt. Om medlet av misstag intas peroralt eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vid kraftig överdosering framträder toxiciteten hos kamfer, levomentol och de eteriska oljorna. Detta kan ge symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper. Patienter med allvarliga gastrointestinala eller neurologiska förgiftningssymptom bör observeras och behandlas symptomatiskt. Framkalla inte kräkning.

Farmakodynamik

Verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd. Kamfer, levomentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag analgetisk effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt tillfälligt kan avleda smärta och värk.

Farmakokinetik

Inga farmakokinetiska studier av Tiger Balsam Vit har utförts på djur. I studier på friska frivilliga där 1 gram Tiger Balsam Vit masserades in på båda låren, kunde inget av innehållsämnena upptäckas i blodproven vid någon tidpunkt, varken efter enkeldos eller efter upprepad massering under 15 dagar.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram salva innehåller: 160 mg delvis avmentoliserad myntaolja, 130 mg kajeputolja, 110 mg racemisk kamfer, 80 mg levomentol och 15 mg kryddnejlikolja.

Förteckning över hjälpämnen

Gult vaselin

Fast paraffin

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för myntaolja, delvis avmentoliserad är framtagen av företaget Midsona för Japol

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vit salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.


Förpackningsinformation

Salva Vit salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.
19,4 gram burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av