FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tobrex Depot

Novartis

Ögondroppar, lösning 3 mg/ml
(Färglös lösning)

Bredspektrumantibiotikum med depoteffekt

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AA12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-09-25.

Indikationer

Behandling av ytliga infektioner i ögat och periokulära infektioner, förorsakade av bakterier som är känsliga för/förmodat känsliga för tobramycin, på vuxna och barn som är 1 år och äldre.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll

Dosering

Vuxna, inklusive äldre

Milda till måttliga bakteriella ögoninfektioner med mikropurulent eller purulent exkretion in i konjunktivalsäcken: Dosen är en droppe Tobrex Depot i konjunktivalsäcken två gånger dagligen (morgon och kväll) under 7 ± 1 dagar. Vid svårare bakteriella ögoninfektioner – svår hyperemi med uttalad sekretion som kräver frekvent rengöring. Moderat till svårt ögonlocksödem: Fyra instillationer den första dagen. Därefter en droppe i varje öga två gånger dagligen under 7 ± 1 dagars total behandlingsperiod.


Pediatrisk population

Tobrex Depot kan användas till barn som är 1 år och äldre med samma dos som för vuxna. Data som är tillgängliga för närvarande beskrivs i Farmakodynamik. Säkerhet och effekt för barn som är under 1 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Nedsatt lever- och njurfunktion

Lokal tillförsel av tobramycin i ögat medför mycket låg systemexponering. I de fall då systemiska aminoglykosider tillförs samtidigt som ögondropparna bör man mäta den totala serumkoncentrationen för att försäkra sig om att en lämplig terapeutisk nivå bibehålles.


Administreringssätt

Endast för användning i ögonen.


Ta bort den lösa kragen från locket när flaskan öppnas första gången.


Nasolakrimal ocklusion eller att försiktigt stänga ögonlocket efter administreringen rekommenderas.


För att förhindra kontamination av droppspets och lösning måste försiktighet iakttas för att säkerställa att droppspetsen inte vidrör ögonlocket, området runt ögat eller andra ytor.


Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används måste läkemedlen administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska administreras sist.

Varningar och försiktighet

Känslighet för lokalt tillförda aminoglykosider förekommer hos vissa patienter. Om överkänslighet uppstår bör behandlingen avbrytas.


Korsöverkänslighet mot andra aminoglykosider kan uppkomma, och risken för att patienter som blir sensibiliserade mot topikalt okulärt tobramycin även kan bli sensibiliserade mot andra topikala och/eller systemiska aminoglykosider bör beaktas.


Allvarliga biverkningar inklusive neurotoxicitet, ototoxicitet och nefrotoxicitet har uppkommit hos patienter som behandlats med systemiska aminoglykosider. Försiktighet tillråds vid samtidig användning av Tobrex Depot ögondroppar och systemiska aminoglykosider.


Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Tobrex Depot till patienter med kända eller misstänkta neuromuskulära sjukdomar som myastenia gravis eller Parkinsons sjukdom. Aminoglykosider kan förvärra muskelsvaghet på grund av deras potentiella effekt på den neuromuskulära funktionen.


Som för alla antibiotika kan långtidsbehandling med Tobrex Depot resultera i överväxt av icke känsliga organismer, inklusive svamp. Om superinfektion uppstår bör lämplig terapi inledas.


Kontaktlinser

Tobrex Depot innehåller bensododeciniumbromid som kan irritera ögonen och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Patienter måste instrueras att ta ut kontaktlinser (hårda eller mjuka) före appliceringen av Tobrex Depot och sedan vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.


Kontaktlinser bör dock inte användas alls under behandlingen av en ögoninfektion. Därför ska patienter informeras om att inte använda kontaktlinser under behandling med Tobrex Depot.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av topikalt okulärt tobramycin i gravida kvinnor. Djurstudier har påvisat reproduktionstoxikologiska effekter vid doser som anses vara så mycket högre än den maximala dosen för människor från Tobrex Depot ögondroppar att det har begränsad klinisk signifikans.


Tobrex Depot ögondroppar kan användas under graviditet. Vid användning under graviditet kan nasolakrimal ocklusion utföras för att ytterligare minska den systemiska exponeringen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om tobramycin utsöndras i bröstmjölk efter topikal okulär administrering. Tobramycin utsöndras i bröstmjölk efter systemisk administrering. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas.


Tobrex Depot kan användas under graviditet och amning.

Fertilitet

Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av topikal okulär administrering av Tobrex Depothuman fertilitet.

Trafik

Tobrex Depot har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter instillation måste patienten vänta tills synen har klarnat innan han/hon framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar var de oftast rapporterade biverkningarna okulär hyperemi och obehag i ögonen, vilka uppkom hos cirka 1,4 % respektive 1,2 % av patienterna.


Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Biverkningarna som anges nedan klassificeras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna enligt fallande allvarlighetsgrad. Biverkningarna har hämtats från kliniska prövningar.

Organsystem

Term som rekommenderas av MedDRA

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: huvudvärk

Ögon

Vanliga: obehag i ögonen, okulär hyperemi, ögonklåda, ökad tårbildning

Mindre vanliga: keratit, korneal abrasion, synnedsättning, dimsyn, ögonlockserytem, konjunktivalt ödem, ögonlocksödem, ögonsmärta, ögontorrhet, rinnande ögon, ögonallergi

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: urtikaria, dermatit, madaros, leukoderma, klåda, torr hud

Ytterligare biverkningar som identifierats vid övervakning efter godkännandet anges nedan. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data.

Organsystem

Term som rekommenderas av MedDRA

Ögon

ögonirritation, klåda på ögonlocken

Hud och subkutan vävnad

utslag


Beskrivning av selekterade biverkningar

Allvarliga biverkningar inklusive neurotoxicitet, ototoxicitet och nefrotoxicitet har uppkommit hos patienter som behandlats med systemiskt tobramycin (se Varningar och försiktighet).


Känslighet mot topikalt administrerade aminoglykosider kan uppkomma hos vissa patienter (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering är osannolik beroende på den begränsade volymen i konjunktivalsäcken. Oral absorption av tobramycin är nästan obefintlig, varför toxicitet efter oavsiktligt intag också kan försummas.

Farmakodynamik

Tobramycin är en aminoglykosid, ett bredspektrumantibiotikum med hög känslighet för vanliga bakterier som Staphylococcus och Moraxella (MIC-värden under 8 mg/l). Haemophilus (MIC- värden mindre än 16 mg/l) och även mindre vanliga patogener som Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Proteus mirabilis och andra gramnegativa bakterier. Meticillinresistenta stammar av S. aureus och S. epidermis med MIC-värden högre än 64 mg/l har rapporterats. Pneumokocker är resistenta men tobramycin kan ha viss aktivitet beroende på de mycket höga lokala koncentrationerna som uppnås i konjunktiva.

Utveckling av resistens har ej rapporterats i samband med lokal behandling med tobramycin.


Pediatrisk population

Över 600 pediatriska patienter rekryterades i 10 kliniska studier med tobramycinögondroppar eller -ögonsalva för behandlingen av bakteriell konjunktivit, blefarit eller blefarokonjunktivit. Åldern på dessa patienter varierade från 1 till 18 år. Totalt sett var säkerhetsprofilen för pediatriska patienter jämförbar med den för vuxna patienter. För barn som är under 1 år finns ingen doseringsrekommendation beroende på att data saknas.

Farmakokinetik

Tobramycin absorberas dåligt genom kornea och konjunktiva och minimala mängder återfinns inuti ögat efter topikal tillförsel av tobramycin.

Prekliniska uppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter endast vid doseringar avsevärt högre än klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller 3 mg tobramycin.


1 ml lösning innehåller 0,12 mg benzododeciniumbromid.


Förteckning över hjälpämnen

Xantangummi

Benzododeciniumbromid

Mannitol

Trometamol

Borsyra

Polysorbat 80

Svavelsyra och/eller natriumhydroxid

Renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Tobramycin

Miljörisk: Användning av tobramycin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Tobramycin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Tobramycin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * 15.23 * 100

PEC = 0.002106 μg/L

Where:

A = 14.04 kg (7.14662 kg tobramycin and 8.33944 tobramycinsulfat equaling 6.8938 tobramycin free base) (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Cyanobacteria / blue-green algae (Anabeana flos-aquae) (OECD 201) (NOTOX Project 488773):

EC50 72 h (growth rate) = 0.349 mg/L

NOEC = 0.051 mg/L


Crustacean (Daphnia magna, waterflea):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (parental mortality) = 0.36 mg/L (OECD 211) (NOTOX Project 488772)


Fish (Fathead minnow, Pimephales promelas):

Chronic toxicity

NOEC 33 days = 10 mg/L, no effect up to regulatory limit concentration (OECD 210) (NOTOX Project 488774)


Other ecotoxicity data:

Bacterial respiration inhibition

EC50 3 h > 1000 mg/L (OECD209) (NOTOX Project 488774)


PNEC derivation:

PNEC = 5.1 μg/L

PNEC = lowest NOEC/10, where 10 is the assessment factor used if chronic toxicity data for three trophic levels is available. The NOEC for cyanobacteria has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.002106 μg/L / 5.1 μg/L = 0.000413, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of tobramycin has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301B). (NOTOX Project 488776)

Justification of chosen degradation phrase:

Tobramycin does not fulfil the criteria for ready degradability. The phrase “Tobramycin is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log P = -5.8 (method unknown). (Clarke’s 2017)

Justification of the chosen bioaccumulation phrase:

Since the partitioning coefficient remains significantly below the trigger level for bioaccumulation potential, i.e. log Kow < 4.0, the following phrase is chosen: ‘Tobramycin has low potential for bioaccumulation’. 


Excretion (metabolism)

Tobramycin is not metabolized and is primarily excreted unchanged in the urine. (Novartis Core Data Sheet for TOBI®, 2017) 


References


  • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  • NOTOX Project 488773. Fresh water cyanobacteria growth inhibition test with TBM100 DS. Final report: 08 April 2009.

  • NOTOX Project 488772. Daphnia magna, reproduction test with TBM100 DS (semi-static). Final report: 12 May 2009.

  • NOTOX Project 488775. Fish early-life stage toxicity test with TBM100 DS (semi-static). Final report: 12 May 2009.

  • NOTOX Project 488774. Activated sludge respiration inhibition test with TBM100 DS. 4 December 2008.

  • NOTOX Project 488776. Determination of ‘ready’ biodegradability: carbon dioxide (CO2) evolution test (modified Sturm test) of TBM100 DS. Final report: 20 January 2009.

  • Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, Monograph on Tobramycin. Accessed: 02. March 2017.https://www.medicinescomplete.com/mc/clarke/current/

  • Novartis Core Data Sheet for TOBI® (tobramycin). Version 2.1. 19 January 2017.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Kasseras 4 veckor efter öppnandet.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 3 mg/ml Färglös lösning
5 milliliter flaska, 83:78, F

Hitta direkt i texten
Av