Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nebido®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Injektionsvätska, lösning 1000 mg/4 ml
(klar, gulaktig oljelösning)

Särskild receptblankett krävs

Androgener, 3-oxandrostenderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: G03BA03
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-18.

Indikationer

Substitutionsbehandling med testosteron mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symtom och laboratorieanalyser (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Användning av Nebido är kontraindicerat hos män med:

 • androgenberoende prostatacancer eller cancer i bröstkörtlarna

 • befintliga eller tidigare levertumörer

 • överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Användning av Nebido är kontraindicerat hos kvinnor.

Dosering

1 ampull/injektionsflaska Nebido (motsvarande 1000 mg testosteronundekanoat) injiceras var 10:e-14:e vecka. Injektioner givna med denna frekvens upprätthåller tillräckliga testosteronnivåer och leder inte till ackumulering.


Behandlingens början
Testosteronnivåerna i serum bör mätas före behandlingen påbörjas och under initiering av behandlingen. Beroende på testosteronnivåerna i plasma och på kliniska symtom, kan det vara nödvändigt att minska det första intervallet mellan injektionerna till ett minimum av 6 veckor jämfört med det för underhållsbehandling rekommenderade tidsspannet på 10 – 14 veckor. Med denna uppladdningsdos kan tilllräcklig steady-state-nivå uppnås snabbare.


Underhållsbehandling och individualiserad behandling
Injektionsintervallet bör ligga inom det rekommenderade tidsspannet på 10 – 14 veckor. Testosteronnivåerna i plasma bör kontrolleras noggrant, helst regelbundet, under behandlingen. Kontrollerna bör göras i slutet av ett injektionsintervall och kliniska symtom värderas. Serumnivåerna bör ligga inom den undre tredjedelen av det normala intervallet. Serumnivåer som ligger under det normala området tyder på att kortare injektionsintervall kan behövas. Vid höga serumnivåer kan en förlängning av intervallen övervägas.


Särskilda patientgrupper


Pediatrisk population

Nebido är ej indicerat för barn och ungdomar. Klinisk erfarenhet för manliga patienter under 18 år saknas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Äldre

Begränsade data tyder inte på att äldre patienter behöver dosjusteras (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Patienter med nedsatt leverfunktion

Inga formella studier har genomförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Nebido är kontraindicerat hos män med befintliga eller tidigare levertumörer (se avsnitt Kontraindikationer).


Patienter med nedsatt njurfunktion

Inga formella studier har genomförts på patienter med nedsatt njurfunktion.


Administrationssätt

För intramuskulär användning.

Injektionerna måste ges mycket långsamt (under minst två minuter). Nebido får endast användas för intramuskulär injektion. Nebido ska med försiktighet injiceras djupt i sätesmuskeln enligt vanliga försiktighetsmått vid intramuskulär administration. Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika intravasal injektion (se avsnitt Varningar och försiktighet under ”Användning”). Innehållet i ampullen/injektionsflaskan bör injiceras intramuskulärt omedelbart efter att ampullen/injektionsflaskan har öppnats (se avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering för instruktioner om hur ampullen öppnas på ett säkert sätt).

Varningar och försiktighet

Nebido rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar.


Nebido får endast användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression av sekundära könskarakteristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar.

Äldre population

Det finns begränsad erfarenhet av säkerhet och effekt vid användning av Nebido hos patienter över 65 år. Det råder för närvarande inte konsensus angående åldersspecifika referensvärden för testosteron. Hänsyn bör emellertid tas till att de fysiologiska testosteronhalterna sjunker med stigande ålder.


Medicinsk undersökning och laboratorieanalyser


Medicinska undersökningar

Innan behandling med testosteron påbörjas måste alla patienter genomgå en noggrann undersökning för att utesluta en redan befintlig prostatacancer. Prostatakörtel och bröstvävnad bör regelbundet kontrolleras noga i enlighet med rekommenderade metoder (per rectum-undersökning och mätning av serum-PSA) hos patienter som får testosteronbehandling, minst en gång om året och två gånger om året hos äldre och riskpatienter (de med kliniska riskfaktorer eller med sjukdomen i familjen). Lokala riktlinjer för säkerhetsövervakning under substitutionsbehandling med testosteron bör beaktas.


Laboratorieanalyser

Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart och med regelbundna intervaller under behandlingen. Läkaren ska justera dosen individuellt för att säkerställa att eugonadala testosteronnivåer upprätthålls.

Hos patienter som står på långsiktig androgenbehandling ska även följande laboratorievärden kontrolleras regelbundet: hemoglobin och hematokrit, leverfunktionsprover och lipidprofil (se avsnitt Biverkningar).


Beroende på variationer på värden från olika laboratorier bör alla testosteronmätningarna utföras av samma laboratorium.


Tumörer
Androgener kan accelerera utvecklingen av subklinisk prostatacancer och godartad prostatahyperplasi.


Nebido ska användas med försiktighet på cancerpatienter som löper risk för hyperkalcemi (och åtföljande hyperkalciuri) till följd av skelettmetastaser. Regelbunden kontroll av serumkalciumnivåerna hos dessa patienter rekommenderas.


Fall av benigna och maligna levertumörer har rapporterats hos användare av hormonella substanser, såsom androgena föreningar. Vid förekomst av svåra besvär från bukens övre del, leverförstoring eller tecken på intraabdominal hemorragi hos män som använder Nebido, ska levertumör inkluderas vid övervägandet av differentialdiagnos.


Hjärt- lever- eller njursvikt
Behandling med testosteron kan hos patienter med svår hjärt-, lever- eller njursvikt eller med ischemisk hjärtsjukdom ge upphov till svåra komplikationer kännetecknade av ödem med eller utan kronisk hjärtinsufficiens. Behandlingen måste upphöra omedelbart om sådana komplikationer inträffar.


Lever- och njursvikt

För den här typen av läkemedel, finns det inga studier som visar på effekt och säkerhet på patienter med nedsatt njur- och leverfunktion. Därför bör substitutionsbehandling med testosteron användas med försiktighet på dessa patienter.


Hjärtsvikt

Försiktighet bör iakttas hos patienter med anlag för ödem, t.ex.vid allvarlig hjärt-, lever- eller njursvikt eller ischemisk hjärtsjukdom, eftersom behandling med androgener kan resultera i ökad retention av natrium och vatten. Vid svåra komplikationer, som kännetecknas av ödem med eller utan hjärtsvikt, måste behandlingen upphöra omedelbart (se avsnitt Biverkningar).


Testosteron kan orsaka blodtrycksstegring och Nebido ska användas med försiktighet hos män med hypertoni.


Koagulationsstörningar

Generellt ska man alltid vara uppmärksam på de begränsningar som finns vid användning av intramuskulära injektioner hos patienter med förvärvade eller ärftliga blödningsrubbningar.


Testosteron och dess derivat har rapporterats öka aktiviteten av kumarinbaserade orala antikoagulantia (se även avsnitt Interaktioner).


Testosteron ska användas med försiktighet hos patienter med trombofili, då studier och rapporter efter lansering har visat på trombotiska händelser hos dessa patienter.


Övriga tillstånd

Nebido skall användas med försiktighet på patienter med epilepsi och migrän, eftersom dessa sjukdomar kan förvärras.


Ökad insulinkänslighet kan förekomma hos androgenbehandlade patienter som uppnår normala plasmanivåer av testosteron under substitutionsbehandlingen.


Vissa kliniska symtom såsom; irritation, nervositet, viktökning, ihållande eller frekventa erektioner kan tyda på en alltför kraftig androgen effekt och nödvändiggör en justering av dosen.


Befintlig sömnapné kan förvärras.


Patienter som behandlas med substitutionsbehandling med testosteron mot manlig primär eller sekundär hypogonadism och som är idrottsutövare bör uppmärksammas på att Nebido innehåller en aktiv substans som kan ge ett positivt utslag vid dopingtest.


Androgener lämpar sig inte för att förstärka muskulaturen hos friska individer eller för att förbättra den fysiska prestationsförmågan.


Behandlingen med Nebido bör sättas ut permanent om symtom av en mycket hög androgen exponering kvarstår eller uppträder på nytt under behandling med den rekommenderade doseringsregimen.


Användning
I likhet med alla oljelösningar måste Nebido injiceras strikt intramuskulärt och mycket långsamt (under minst två minuter). Mikroemboli i lunga efter administrering av oljelösningar kan i sällsynta fall leda till symtom som hosta, dyspné, illamående, kraftig svettning, bröstsmärtor, yrsel, parestesier eller svimning. Dessa reaktioner kan uppträda under eller omedelbart efter injektion och är reversibla. Patienten bör därför övervakas under och omedelbart efter varje injektion för att man tidigt ska kunna se möjliga tecken och symtom på mikroemboli i lunga orsakad av olja. Behandlingen är vanligtvis symtomatisk, till exempel genom administrering av syrgas.


Misstänkta anafylaktiska reaktioner har rapporterats efter injektion med Nebido.


Information om hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 2000 mg bensylbensoat per 4 ml ampull/injektionsflaska motsvarande 500 mg/ml.

Interaktioner

Orala antikoagulantia
Testosteron och dess derivater har rapporterats öka aktiviteten av kumarinbaserade orala antikoagulantia. För patienter som tar orala antikoagulantia krävs noggrann kontroll, speciellt i början eller i slutet av androgenbehandlingen. Tätare kontroll av protrombintid och INR rekommenderas.


Övriga interaktioner
Samtidig administrering av testosteron och ACTH eller kortikosteroider kan öka risken för utveckling av ödem. Därför ska dessa läkemedel administreras med försiktighet, i synnerhet till patienter med hjärt- eller leversjukdom eller till patienter som har anlag för ödem.

Interaktion med laboratorieanalyser: Androgener kan reducera nivåerna av tyroxinbindande globulin vilket leder till en sänkning av T4-plasmakoncentrationerna och ett ökat resinupptag av T3 och T4. Nivåerna av fria tyreoideahormoner förblir emellertid opåverkade och det föreligger inga kliniska tecken på sköldkörtelinsufficiens.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Nebido är ej indicerat för kvinnor och får inte användas av gravida kvinnor, se avsnitt Kontraindikationer.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Nebido är ej indicerat för kvinnor och får inte användas av ammande kvinnor, se avsnitt Kontraindikationer.

Fertilitet

Substitutionsbehandling med testosteron kan reversibelt reducera spermatogenesen (se avsnitt Biverkningaroch Prekliniska säkerhetsuppgifter).

Trafik

Nebido påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Se även avsnitt Varningar och försiktighet när det gäller biverkningar som är knutna till användning av androgener.


De vanligast rapporterade biverkningarna vid behandling med Nebido är acne och smärta vid injektionsstället.


Mikroemboli i lungorna från oljelösningar kan i sällsynta fall leda till tecken och symtom som hosta, dyspné, sjukdomskänsla, hyperhidros, bröstsmärtor, yrsel, parestesi eller synkope. Dessa reaktioner kan inträffa under eller omedelbart efter injektionen och är reversibla. Fall som företaget eller rapportören misstänker är mikroemboli i lungorna från oljelösningar har i sällsynta fall rapporterats i kliniska prövningar (i ≥ 1/10 000 och < 1/1 000 injektioner), samt efter marknadsintroduktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Misstänkta anafylaktiska reaktioner har rapporterats efter injektion med Nebido.

Androgener kan påskynda tillväxten av subklinisk prostatacancer och benign prostatahyperplasi.


I tabell 1 nedan rapporteras biverkningar enligt MedDRA-databasen för klassificering av organsystem (MedDRA SOCs). Frekvenserna baseras på data från kliniska prövningar och definieras som vanliga (≥1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100) och sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000. Biverkningarna samlades in från 6 kliniska studier (N=422) och ansågs ha åtminstone ett möjligt orsakssamband med Nebido.


Tabell med biverkningar

Tabell 1: Kategoriserad relativ frekvens av män med biverkningar, av MedDRA SOC – baseras på en summering av data från 6 kliniska prövningar, N=422 (100,0 %), dvs. N=302 hypogonadala män som behandlades med intramuskulära injektioner på 4 ml och N=120 med 3 ml TU 250 mg/ml

Organsystem

Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000 till <1/100)

Sällsynta (1/10 000 till <1/
1 000)

Blodet och lymf­systemet

Polycytemi

Förhöjd hematokrit*

Förhöjt antal röda blod­kroppar*

Förhöjt hemoglobin*
Immunsystemet

 

Överkänslighet


Metabolism och nutrition

Viktökning

Ökad aptit

Ökning av glykosylerat hemo­globin

Hyperkolesterolemi

Förhöjda triglycerider i blodet

Förhöjt blodkolesterol


Psykiska störningar

 

Depression

Känslomässig störning

Sömnlöshet

Rastlöshet

Aggression

Retlighet


Centrala och perifera nerv­systemet

 

Huvudvärk

Migrän

Tremor


Blodkärl

Värmevallning

Kardiovaskulär sjukdom

Hypertoni

Yrsel


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Bronkit

Sinuit

Hosta

Dyspné

Snarkning

Dysfoni


Magtarmkanalen

 

Diarré

Illamående


Lever och gallvägar

 

Onormalt lever­funktions­test

Förhöjt aspartat­amino­transferas


Hud och subkutan
vävnad

Acne

Alopeci

Erytem

Hudutslag1

Pruritus

Torr hy


Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Artralgi

Värk i extremiteter

Muskelsjukdomar2

Muskuloskeletal stelhet

Förhöjt blodkreatin­fosfokinas


Njurar och urinvägar

 

Sänkt urinflöde

Urinretention

Urinvägs­sjukdom

Nokturi

Dysuri


Reproduktions­organ och bröstkörtel

Förhöjt prostata­specifikt anti­gen

Prostatisk intraepitelial neoplasi

Prostata­induration

Prostatit


 

Prostata­undersökning onormal

Prostatasjukdom

Förändringar i libido


 

Godartad prostata­hyperplasi

Testikelsmärta

Bröstinduration

Bröstsmärta

Gynekomasti

Förhöjt östradiol

Förhöjt testosteron


Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Olika slags reaktioner vid injektions­stället3

Trötthet

Asteni

Svettningar4


Skador och förgiftningar och behandlings-komplikationerMikroemboli i lungorna**

*Respektive frekvens har observerats i samband med användning av testosteroninnehållande produkter.

** Frekvensen är baserad på antalet injektioner.


Den MedDRA-term som lämpligast beskriver en viss biverkning anges. Synonymer eller närstående tillstånd anges ej, men bör också beaktas.

 1. Hudutslag, inklusive papulösa utslag

 2. Muskelstörningar: Muskelspasmer, muskel­sträckning och myalgi

 3. Olika slags reaktioner vid injektionsstället: Smärta vid injektions­stället, obehag vid injektions­stället, pruritus vid injektions­stället, erytem vid injektions­stället, hematom vid injektions­stället, irritation vid injektions­stället, reaktion vid injektions­stället.

 4. Svettningar: Svettningar och nattsvettningar

Beskrivning av valda biverkningar

Mikroemboli i lungorna från oljelösningar kan i sällsynta fall leda till symtom som hosta, dyspné, sjukdomskänsla, hyperhidros, bröstsmärtor, yrsel, parestesi eller synkope. Dessa reaktioner kan inträffa under eller omedelbart efter injektionen och är reversibla. Fall som företaget eller rapportören misstänker pulmonell mikroemboli från oljelösningar har i sällsynta fall rapporteras i kliniska prövningar (i ≥ 1/10 000 och < 1/1 000 injektioner), samt efter marknadsintroduktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet.


Förutom de ovan nämnda biverkningarna har nervositet, fientlighet, sömnapné, diverse hudreaktioner som seborré, ökad hårväxt, ökad erektionsfrekvens och i mycket sällsynta fall har gulsot rapporterats vid behandling med preparat som innehåller testosteron.


Behandling med höga doser av testosteronpreparat ger ofta reversibel hämning eller minskning av spermatogenesen, med minskning av testikelstorleken som följd; substitutionsbehandling av hypogonadism med testosteron kan i sällsynta fall orsaka ihållande, smärtsamma erektioner (priapism). Höga doser eller långtidsanvändning av testosteron kan ibland öka förekomsten av vattenretention och ödem.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga speciella behandlingsåtgärder krävs vid överdosering förutom att läkemedelsbehandlingen skall avslutas eller dosen minskas.

Farmakodynamik

Testosteronundekanoat är en ester av det naturligt förekommande androgenet, testosteron. Den aktiva formen, testosteron, bildas genom avspjälkning av sidokedjan.


Testosteron är mannens viktigaste androgen. Det syntetiseras huvudsakligen i testiklarna och i mindre utsträckning i binjurebarken.


Testosteron ansvarar för uttrycket av manliga karakteristika under fostertiden, den tidiga barndomen och pubertetsutvecklingen, samt därefter för upprätthållande av den maskulina fenotypen och androgenberoende funktioner (t ex spermatogenes, accessoriska könskörtlar). Testosteron har även funktioner i exempelvis hud, muskler, skelett, njurar, lever, benmärg och CNS.


Beroende på målorganet är testosterons effekter huvudsakligen androgena (till exempel i prostata, sädesblåsor, epididymis) eller proteinanabola (muskler, ben, hematopoes, njurar, lever).


Effekterna av testosteron i vissa organ uppträder efter perifer omvandling av testosteron till östradiol, vilket sedan binds till östrogenreceptorer i målcellens kärna, till exempel i hypofysen, fett, hjärna, ben och testikulära Leydigceller.

Farmakokinetik

Absorption
Nebido är ett depåpreparat av testosteronundekanoat som administreras intramuskulärt och undgår på så sätt första passageeffekten. Efter en intramuskulär injektion av testosteronundekanoat som en oljelösning frisätts substansen gradvis från depån och spjälkas nästan fullständigt av serumesteraser till testosteron och undekansyra. En ökning av testosteronnivåerna i serum utöver basalvärdena kan uppmätas redan en dag efter administreringen.


Steady-state
Efter den första intramuskulära injektionen på 1000 mg testosteronundekanoat till hypogonadala män, uppnåddes medelvärdet för Cmax på 38 nmol/l (11 ng/ml) efter 7 dagar. Den andra dosen administrerades 6 veckor efter den första injektionen och maximala testosteronkoncentrationer på ca 50 nmol/l (15 ng/ml) uppnåddes. Ett konstant doseringsintervall på 10 veckor upprätthölls under de kommande 3 administreringarna och steady-state uppnåddes mellan den tredje och den femte injektionen. Medelvärdet för testosterons Cmax och Cmin vid steady-state var ungefär 37 (11 ng/ml) respektive 16 nmol/l (5 ng/mL). Medianvärde för Cmin på den intra- och interindividuella variabiliteten (variationskoefficient, %) var 22% (intervall: 9-28%) respektive 34% (intervall: 25-48%).


Distribution
I serum hos män binds ungefär 98% av cirkulerande testosteron till könshormonbindande globulin (SHBG) och albumin. Endast den fria fraktionen av testosteron anses vara biologiskt aktiv. Efter intravenös injektion av testosteron till äldre män, var halveringstiden för testosteron ungefär 1 timme och den skenbara distributionsvolymen bestämdes till ca 1,0 l/kg.


Metabolism
Testosteron som bildas genom esterspjälkning av testosteronundekanoat metaboliseras och utsöndras på samma sätt som endogent testosteron. Undekansyran metaboliseras genom β-oxidation på samma sätt som andra alifatiska karboxylsyror. Testosterons huvudsakliga aktiva metaboliter är östradiol och dihydrotestosteron.


Elimination
Testosteron genomgår omfattande metabolism i och utanför levern. Efter administrering av radioaktivt märkt testosteron, återfinns ungefär 90% av radioaktiviteten i urin som glukuronsyra- och svavelsyrakonjugat, och 6% återfinns i feces efter enterohepatiska kretsloppet passerats. Substanser som kan påvisas i urinen är androsteron och etiokolanolon. Frisättningshastigheten karakteriseras av en halveringstid på 90±40 dagar efter en intramuskulär administrering av denna depåformulering.

Prekliniska uppgifter

Toxikologiska studier har inte visat på några andra effekter än de som kan förklaras baserade på Nebidos hormonprofil.


I in vitro-försök där återmutationer i bakterier (Ames test) eller hamsterovarieceller använts framkallade testosteron inte någon mutagenicitet. I studier på laboratoriedjur påvisades ett samband mellan androgenbehandling och vissa cancerformer. Experimentella data från råttor har visat en förhöjd incidens av prostatacancer efter behandling med testosteron.


Det är känt att könshormoner kan främja utvecklingen av vissa tumörer som framkallats av kända karcinogena ämnen. Den kliniska relevansen av den senare observationen är inte känd.


Fertilitetsstudier på gnagare och primater har visat att behandling med testosteron kan försämra fertiliteten genom att undertrycka spermatogenesen. Effekten är dosberoende.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml injektionsvätska, lösning, innehåller 250 mg testosteronundekanoat vilket motsvarar 157,9 mg testosteron.


Varje ampull/injektionsflaska med 4 ml injektionsvätska, lösning, innehåller 1000 mg testosteronundekanoat vilket motsvarar 631,5 mg testosteron.


Hjälpämne med känd effekt:

2000 mg bensylbensoat per ampull/injektionsflaska.


Förteckning över hjälpämnen

Bensylbensoat
Ricinolja, raffinerad

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Testosteron

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av testosteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Testosteron bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Testosteron har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Testosterone including testosterone enantate

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0197 μg/L

Where:

A = 102.8976 kg testosterone + 45.9878 kg testosterone undecanoate = 131.86 kg (normalized on testosterone) (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of wastewater by surface waterflow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

NOEC /72 h (growth inhibition, growth rate) ≥ saturated solution [ca. 1 mg/L] (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) > saturated solution [ca. 1 mg/L] (guideline OECD 202) (3)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Since no data on fish or any chronic aquatic hazard data are available, the risk of environmental impact of testosterone cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

Testosterone enantate was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301F (4). It was degraded to 60 % after 28 days. The degradation, however, proceeded slowly and did not fulfill the ready degradability criteria of OECD 301.


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Testosterone enantate has a hydrolytical half-life at pH 9 and 25°C of 218 to 374 days, and is stable at pH values ≤ 7 (5).

Justification of chosen degradation phrase:

Since the biodegradation rate was 60% in a ready biodegradation test, but the stringent criteria for ready biodegradability was not met, and the substance is hydrolytically stable, the phrase testosterone is slowly degraded in the environment is justified. 

Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 7 at pH 7 and 25°C for testosterone enantate (Shake flask method, OECD 117) (6)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Log POW (at pH 7) 7, the phrase testosterone has a high potential for bioaccumulation is justified. 


Excretion (metabolism)

Testosterone is only to a small extent excreted unchanged (7). Conjugates such as glucuronides and sulphates as well as androsterone and etiochonalonone were identified (8).

References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Growth inhibition test of testosterone enantate (ZK5137) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20020330, report no. A18033 (2006)

 3. Acute immobilization of testosterone enantate (ZK5137) with Daphnia magna. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20020331, report no. A18429 (2005)

 4. Study on the biodegradability of testosterone enantate (ZK5137) in the manometric respiration test. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX20020321, report no. A14328 (2002)

 5. Testosterone enantate/ ZK00005137/Report on physicochemical properties/Estimation of hydrolytic stability on basis of hydrolytic behavior of structurally similar compounds. Analytical Development Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1274, report no. A 09814 (1999)

 6. Bayer AG Safety data sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006, No. 122000004039 Testosterone Enanthate Version 10.0 Revision Date 01.02.2016

 7. Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM. Williams Textbook of Endocrinology. Elsevier Health Sciences. pp. 711 (2015)

 8. Cumming DC, Wall SR . Non-sex hormone-binding globulin-bound testosterone as a marker for hyperandrogenism. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 61 (5): 873–6 (1985)

 
 
 Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år
Nebido bör användas omedelbart efter att ampullen har öppnats.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Vid kalla förvaringstemperaturer kan egenskaperna av denna oljebaserade lösning tillfälligt förändras (t ex högre viskositet, grumlighet). Om produkten förvaras kallt ska den tempereras till rums- eller kroppstemperatur innan användning.


Lösningen för intramuskulär administrering skall inspekteras visuellt innan användning och endast klara lösningar, utan partiklar, skall användas.


Lösningen i ampullen är endast avsedd för engångsbruk och oanvänd lösning skall destrueras i enlighet med lokalt gällande anvisningar.


Ampull

Anvisningar för hantering av ampull med brytskåra

Det finns en förmarkerad skåra nedanför den färgade punkten på ampullen, vilket eliminerar behovet av att fila på ampullhalsen. Innan ampullen öppnas, försäkra dig om att all vätska i den övre delen av ampullen rinner ner till den nedre delen av ampullen. Använd båda händerna för att öppna; medan du håller den nedre delen av ampullen i ena handen, använd den andra handen för att bryta den övre delen av ampullen i riktning bort från den färgade punkten.

Hantering av ampull

Injektionsflaska

Injektionsflaskan är endast avsedd för engångsbruk. Innehållet i en injektionsflaska ska injiceras intramuskulärt omedelbart efter upptag i sprutan. Ta först bort plastlocket (A) men låt metallringen (B) och membranet (C) sitta kvar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 1000 mg/4 ml (klar, gulaktig oljelösning)
4 milliliter injektionsflaska, 1113:68, F
4 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av