Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gelofusine

B. Braun

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös eller svagt gulaktig)

Plasmaersättningsmedel

ATC-kod: B05AA06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från B. Braun omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-20.

Indikationer

Kolloidalt plasmaersättningsmedel för:

 • profylax och behandling av hotande eller manifest relativ eller absolut hypovolemi och chock

 • åtgärder som involverar extrakorporeal cirkulation (t.ex. hjärt-lungmaskin).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot lösningar som innehåller gelatin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • Överkänslighet mot galaktos-α-1,3-galaktos (alfa-gal) eller känd allergi mot rött kött (kött från däggdjur) och inälvsmat (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • Hypervolemi

 • Hyperhydrering

 • Akut kongestiv hjärtsvikt

Dosering

Dosen och infusionshastigheten justeras enligt blodförlusten och de individuella behoven för återställandet och bibehållandet av ett stabilt hemodynamiskt tillstånd. Den administrerade initialdosen är i genomsnitt 500 - 1000 ml. Vid allvarlig blodförlust måste större doser tillämpas.


Vuxna

Till vuxna administreras 500 ml med lämplig hastighet beroende på patientens hemodynamiska tillstånd. I fall där blodförlusten uppskattas till mer än 20 % ges vanligen blod eller blodkomponenter som tillägg till Gelofusine.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Gelofusine för barn har inte fullständigt fastställts. Därför kan inga rekommendationer för doseringen ges. Gelofusine ska endast administreras till dessa patienter om nyttan för patienten är klart större än de potentiella riskerna. I sådana fall ska patientens kliniska tillstånd beaktas och behandlingen övervakas särskilt noggrant. (Se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Maximal dos

Den maximala dagliga dosen bestäms av hemodilutionsgraden. Försiktighet måste iakttas för att undvika att hematokritvärdet sjunker under en kritisk nivå, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Vid behov måste blod eller packade röda blodkroppar ges som tilläggstrans­fusion.

Uppmärksamhet bör fästas vid dilutionen av plasmaprotein (t.ex. albumin och koagulationsfaktorer), som måste ersättas adekvat vid behov.


Infusionshastigheten

Infusionshastigheten kan ökas genom användning av en tryckmanschett runt den PVC-fria infusionspåsen eller genom användning av en infusionspump. Snabb administrering av infusionsvätskor ur glas- eller plastflaskor (polyeten) skall undvikas p.g.a. risk för luftemboli.

Infusion av 500 ml bör i vanliga fall vara minst en timme.

Vid allvarliga, akuta situationer kan 500 ml administreras på 5-10 minuter, till dess tecken på hypovolemi har försvunnit.


Särskilda patientgrupper

Gelofusine ska administreras med försiktighet till äldre patienter och patienter med njursvikt (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Intravenös användning

Då Gelofusine administreras snabbt bör det värmas upp till högst 37 °C om möjligt.

Vid tryckinfusion, som kan vara nödvändigt vid akuta livshotande situationer, ska all luft avlägsnas från behållaren och infusionsaggregatet innan lösningen administreras.

Varningar och försiktighet

Särskilda varningar

Gelofusine bör ges med försiktighet till patienter med allergiska sjukdomar i anamnesen, t.ex. astma.


Volymersättande gelatinberedningar kan i sällsynta fall orsaka allergiska (anafylaktiska/anafylaktoida) reaktioner av varierande allvarlighetsgrad. För att upptäcka förekomsten av en allergisk reaktion i ett så tidigt skede som möjligt, ska de första 20–30 ml infunderas långsamt och patienten observeras noggrant särskilt i början av infusionen. För symptom på anafylaktoida reaktioner, se avsnitt Biverkningar.


På grund av eventuella korsreaktioner som involverar allergenet galaktos-alfa-1,3-galaktos (alfa-gal) kan risken för sensibilisering och resulterande anafylaktisk reaktion mot lösningar som innehåller gelatin vara kraftigt förhöjd hos patienter med allergi mot rött kött (kött från däggdjur) och inälvsmat i anamnesen och/eller med positivt testresultat för anti-alfa-gal IgE-antikroppar. Kolloidala lösningar som innehåller gelatin ska inte användas till dessa patienter (se avsnitt Kontraindikationer).


Vid en allergisk reaktion ska infusionen stoppas omedelbart och ändamålsenlig vård ges.


Gelofusine ska endast administreras med försiktighet till patienter

 • med risk för cirkulatorisk överbelastning t.ex. patienter med hypertension, lungödem eller njursvikt med oligo- eller anuri.

 • med allvarligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik)

 • med ödem med vatten-/saltretention

 • med allvarliga störningstillstånd i blodkoaguleringsförmågan

 • med hög ålder (äldre patienter) eftersom dessa patienter är mer benägna att utveckla försämrad njurfunktion eller andra brister än yngre patienter.


Försiktighet

Kontroller av elektrolytkoncentrationerna i serum och vätskebalansen är nödvändiga, särskilt hos patienter med hypernatremi eller försämrad njurfunktion.


Speciellt ska man uppmärksamma symtom på hypokalcemi (t.ex. tecken på tetani, parestesier) och därefter ge adekvat behandling.


Det hemodynamiska och hematologiska systemet samt blodkoaguleringssystemet ska övervakas.


Då man kompenserar allvarliga blodförluster med infusion av stora mängder Gelofusine, måste hematokrit- och elektrolytvärdena övervakas. Hematokritvärdet ska inte sjunka under 25 %. Hos äldre eller kritiskt sjuka patienter ska det inte sjunka under 30 %


Likväl ska dilutionseffekten på koagulationsfaktorerna observeras, särskilt hos patienter med befintliga hemostasstörningar.


Eftersom produkten inte ersätter plasmaproteinförlust, rekommenderas att plasmaproteinkoncentrationerna kontrolleras, se även avsnitt Dosering, “Maximal dos”.


Pediatrisk population

Det finns inte tillräcklig erfarenhet med användningen av Gelofusine hos barn. Därför ska Gelofusine endast administreras till dessa patienter om nyttan för patienten är klart större än de potentiella riskerna. (Se även avsnitt Dosering).


Påverkan på laboratorieprov

Laboratorieblodprov (blodgrupper eller olämpliga antikroppar) kan utföras efter Gelofusineinfusioner. Det rekommenderas ändå att blodprovet tas före Gelofusineinfusionen för att undvika att tolkningen av resultaten inte påverkas.

Gelofusine kan ge felaktiga förhöjda resultat i följande klinisk-kemiska test:

 • sänkan,

 • specifika vikten för urin,

 • ospecifika proteinbestämningar, t.ex. biuretprovet.

Interaktioner

Försiktighet bör iakttas hos patienter som samtidigt använder eller får läkemedel som kan orsaka natriumretention.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga eller begränsade data om användningen av Gelofusine hos gravida kvinnor. Djurstudier är otillräckliga med avse­ende på reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Användning av Gelofusine ska undvikas under graviditeten, om inte kvinnans tillstånd kräver behandling med detta läkemedel, eftersom hypotension hos kvinnan p.g.a. eventuella anafylaktoida reaktioner kan utsätta fostret och det nyfödda barnet för fara.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga data angående utsöndringen av succinylerat gelatin i modersmjölken, men inga relevanta mängder förväntas att uppstå på grund av dess höga molekylvikt. Natrium och klorid finns normalt i kroppen och maten. Ingen signifikant ökning förväntas i mängden av dessa elektrolyter i modersmjölken efter användning av Gelofusine. Man kan fortsätta amma efter behandlingen med Gelofusine.

Fertilitet

Det finns inga data angående effekten av Gelofusine på fertiliteten hos människa eller djur. Med tanke på beståndsdelarnas egenskaper anses det dock osannolikt att Gelofusine skulle påverka fertiliteten.

Biverkningar

Definition av frekvenser:

Mycket vanliga: (≥ 1/10)

Vanliga: (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga: (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta: (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta: (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


I likhet med andra kolloidala plasmaersättningsmedel kan Gelofusine ge upphov till biverkningar under och efter infusionen. Dessa omfattar vanligen anafylaktoida/anafylaktiska reaktioner av varierande svårighetsgrad (se också avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet, i synnerhet överkänslighet mot galaktos-α-1,3-galaktos (alfa-gal) och allergi mot rött kött och inälvsmat).


Immunsystemet

Sällsynta: Anafylaktoida reaktioner, alla grader (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Mycket sällsynta: Allvarliga anafylaktoida reaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet)


Hjärtat

Mycket sällsynta: Takykardi


Blodkärl

Mycket sällsynta: Hypotension


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta: Andningssvårigheter


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Allergiska hudreaktioner


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Mild övergående ökning av kroppstemperaturen.

Mycket sällsynta: Feber, frossbrytningar


Information om särskilda biverkningar


Milda anafylaktoida reaktioner inkluderar:

Generaliserat erytem, urtikaria, periorbitalt ödem eller angioödem.


Moderata anafylaktoida reaktioner inkluderar:

Dyspné, stridor, väsande andning, illamående, kräkningar, yrsel (presyncope), svettning, tryckande känsla i bröstkorgen eller strupen eller buksmärtor.


Allvarliga anafylaktoida reaktioner inkluderar:

Cyanos eller SaO2 ≤ 92% på alla stadier, hypotension (systoliska blodtrycket < 90 mmHg hos vuxna), förvirring, kollaps, förlust av medvetandet eller inkontinens.


Om en anafylaktoid reaktion förekommer ska infusionen omedelbart avbrytas och sedvanlig akutvård ges.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

En överdosering av Gelofusine kan orsaka hypervolemi och cirkulatorisk överbelastning med en betydande sänkning av hematokrit och plasmaproteinerna. Detta kan leda till försämring av hjärt- och lungfunktionen (lungödem). Symtom på cirkulatorisk överbelastning är t.ex. huvudvärk, dyspné och blodstockning i vena jugularis.


Behandling

Vid cirkulatorisk överbelastning ska infusionen avbrytas och ett snabbverkande diuretikum administreras. Vid överdosering ska patienten behandlas symtomatiskt.

Farmakodynamik

Gelofusine är en 40 mg/ml lösning av succinylerat gelatin (även kallat modifierat, flytande gelatin), med en medelmolekylvikt på 26 500 Dalton (medelvikt).


När gelatinmolekylen succinyleras blir den negativt laddad varpå molekylen expanderar. Molekylens volym är därför större än för icke-succinylerat gelatin med samma molekylvikt.


Den uppmätta initiala volymeffekten hos Gelofusine är ca 100% av den infunderade volymen och med en tillräcklig volymeffekt under 4–5 timmar.


Gelofusine påverkar inte bestämningen av blodgrupper och är neutral i förhållande till koaguleringsmekanismerna.


Verkningsmekanism

Lösningens kolloidosmotiska tryck bestämmer den initiala volymeffekten. Effektens duration beror på clearance av kolloid som sker huvudsakligen via utsöndring. Gelofusines volymeffekt är ekvivalent med den administrerade mängden lösning och därmed är Gelofusine ett plasmasubstitut, inte en plasmaexpanderare.

Lösningen återställer också det extravaskulära rummet och påverkar inte det extracellulära rummets elektrolytbalans.


Farmakodynamisk effekt

Gelofusine ersätter intra- och extravaskulära volymunderskott som orsakats av förlust av blod eller plasma och interstitialvätska. Detta ökar det genomsnittliga arteriella trycket, det vänstra ventrikulära slutdiastoliska trycket, hjärtats slagvolym, hjärtindexet, syretillförseln, mikrocirkulationen och diuresen utan att orsaka dehydrering i extravaskulära rummet.

Farmakokinetik

Distribution:

Efter infusionen distribueras Gelofusine snabbt i det intravaskulära rummet.


Metabolism/eliminering:

Eliminationen av det modifierade gelatinet äger rum i två faser, med en halveringstid på ca 8 timmar i första fasen, och en halveringstid på flera dagar i andra fasen. Gelofusine utsöndras mestadels via njurarna. Endast en liten mängd utsöndras i faeces och högst ca 1 % metaboliseras. De mindre molekylerna utsöndras direkt via glomerulär filtration, medan de större molekylerna först nedbryts proteolytiskt i levern och sedan även utsöndras via njurarna.


Farmakokinetik i särskilda kliniska situationer:

Gelofusines halveringstid i plasma kan bli längre hos patienter i hemodialys (GFR < 0,5 ml/min); ingen ackumulering av gelatin har dock observerats.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier för de individuella komponenterna i Gelofusine avseende säkerhetsfarmakologi efter en enskild dos eller upprepade doser visar inte några särskilda risker för människa. Det finns inga eller begränsade icke-kliniska data avseende reproduktionstoxicitet.

Det finns inga studier gällande mutagen eller karcinogen risk hos gelatin.

Den maximala dosen av preparatet är begränsad av den volym som infunderas och dess hemodiluerande effekt, inte av toxikologiska egenskaper.

Innehåll

1000 ml Gelofusine innehåller: Succinylerat gelatin (modifierat gelatin, flytande) 40,0 g, natriumklorid 7,0 g, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Elektrolyter: Natrium 154 mmol, Klorid 120 mmol.

Fysikalisk-kemiska egenskaper: Molekylvikt, viktsmedelvärde (Mw; Dalton) 30 000, Molekylvikt, antalsmedelvärde (Mn; Dalton) 23 200.

pH: 7,4 ± 0,3

Osmolaritet: 274 mOsm/l

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Oöppnad:

 • LDPE-flaska (Ecoflac Plus): 3 år

 • Plastpåse (Ecobag, icke-PVC): 2 år


Infusionen ska startas omedelbart efter koppling till administreringsetet.

Förvaras vid högst 25 °C.
Får ej frysas.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.


Preparatet finns i behållare som är endast avsedda för engångsbruk. Oanvänt innehåll i en öppnad behållare ska kasseras och inte sparas för senare bruk. Delvist använda påsar ska inte återanslutas.


Använd endast om lösningen är klar, färglös eller svagt gulaktig och om förpackningen och dess förslutning är oskadad.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning (klar, färglös eller svagt gulaktig)
20 x 500 milliliter påse (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av