FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doxazosin STADA®

STADA Nordic

Depottablett 4 mg
(vit, rund, bikonvex tablett med prägling "DL").

alfa-receptorantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C02CA04
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-11.

Indikationer

Essentiell hypertoni

Symtomatisk behandling av benign prostatahyperplasi.

Kontraindikationer

Doxazosin Stada 4 mg depottabletter är kontraindicerade till

 • överkänslighet mot den aktiva substansen, andra typer av kinoliner (t.ex. prazosin, terazosin, doxazosin) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt ’Innehåll’.

 • patienter med ortostatisk hypotension i anamnesen.

 • till patienter med benign prostatahyperplasi och samtidigt avflödeshinder i de övre urinvägarna, kronisk urinvägsinfektion eller blåsstenar.

 • till patienter med anamnesgastrointestinal obstruktion, esofagusobstruktion eller minskad lumendiameter i gastrointestinalkanalen.

 • vid amning (se avsnitt ’Fertilitet, graviditet och amning’).1

 • patienter med hypotension.2


Doxazosin är kontraindicerat som monoterapi till patienter med antingen överflödesinkontinens eller anuri med eller utan progressiv njurinsufficiens.
1Endast för indikationen hypertension

2Endast för indikationen godartad prostatahyperplasi

Dosering

Dosering


Den högsta rekommenderade dosen är 8 mg en gång dagligen.


Essentiell hypertoni

Vuxna:

Rekommenderad dos är 4 mg doxazosin en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 8 mg en gång dagligen.

Doxazosin Stada 4 mg depottabletter kan användas som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel, t.ex. tiaziddiuretikum, betablockerare, kalciumagonister eller ACE-hämmare.


Symtomatisk behandling av prostatahyperplasi

Vuxna: 

Rekommenderad dos är 4 mg doxazosin en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 8 mg en gång dagligen.


Doxazosin Stada 4 mg depottabletter kan användas både till normotensiva och hypertensiva patienter med benign prostatahyperplasi (BHP) eftersom förändringarna i blodtrycket hos normotensiva patienter är kliniskt insignifikanta. Hos patienter med förhöjt blodtryck behandlas båda tillstånden samtidigt.


Särskilda populationer


Äldre:

Samma dosering som för vuxna.


Nedsatt njurfunktion

Eftersom farmakokinetiken hos doxazosin är oförändrad hos patienter med njurfunktionsnedsättning, och eftersom det inte finns några tecken på att doxazosin förvärrar existerande njurfunktionsnedsättning, kan vanlig dosering användas till dessa patienter.


Nedsatt leverfunktion: 

Doxazosin bör ges med särskild försiktighet till patienter med tecken på nedsatt leverfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion saknas klinisk erfarenhet och därför rekommenderas inte användning av doxazosin (se avsnitt ’Varningar och försiktighet’).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för doxazosinmesilat för barn och ungdomar har ännu inte fastställts.


Administreringssätt

Doxazosin Stada 4 mg depottabletter kan tas tillsammans med eller utan mat. Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med riklig mängd vätska. Depottabletterna får ej tuggas, delas eller krossas.

Varningar och försiktighet

Information som ska ges till patienten

Patienter bör informeras om att Doxazosin Stada depottabletter ska sväljas hela. Patienterna bör inte tugga, dela eller krossa tabletterna.


Hos vissa läkemedelsformuleringar med fördröjd frisläppning är den aktiva substansen omgiven av ett overksamt, icke-absorberbart hölje, som är utformat att kontrollera frisläppningen av läkemedlet under en längre period. Efter passage genom magtarmkanalen utsöndras tabletthöljet. Patienter bör upplysas om att inte oroa sig ifall de upptäcker det tablettliknande höljet i avföringen.


Onormalt kort passage genom magtarmkanalen (t.ex. efter en kirurgisk resektion) kan resultera i ofullständig absorption. Med tanke på doxazosins långa halveringstid är den kliniska betydelsen av detta oklar.


Behandlingsstart

På grund av doxazosins alfa-blockerande egenskaper kan patienter uppleva postural hypotension i form av yrsel och svaghet, eller i sällsynta fall medvetandeförlust (svimning), framför allt i början av behandlingen. Därför är det lämpligt att vid medicinsk behandling att följa blodtrycket i början av behandlingen för att minimera potentiella posturala effekter. Patienten bör uppmanas att undvika situationer där en skada kan uppstå till följd av yrsel eller svaghet i början av behandlingen med doxazosin.


Patienter med akuta hjärtsjukdomar

Som med andra vasodilaterande, antihypertensiva substanser är det lämpligt att vid medicinsk behandling rekommendera försiktighet vid administrering med doxazosin till patienter med någon av följande akuta hjärtsjukdomar:

 • lungödem orsakat av aorta- eller mitralisstenos

 • hjärtsvikt med hyperkinetisk cirkulation

 • högersidig hjärtsvikt orsakad av lungemboli eller perikardiell utgjutning

 • vänsterkammarsvikt med lågt fyllnadstryck.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Som med andra läkemedel som helt metaboliseras via levern, ska doxazosin administreras med särskild försiktighet till patienter med tecken på nedsatt leverfunktion. Användning till patienter med grav leverinsufficiens rekommenderas inte eftersom klinisk erfarenhet från denna patientgrupp saknas.


Användning tillsammans med PDE-5-hämmare

Samtidig administrering av doxazosin och fosfodiesteras-5-hämmare (PDE-5-hämmare) (t.ex. sildenafil, tadalafil, vardenafil) bör ske med försiktighet eftersom båda läkemedlen har vasodilaterande effekt och kan leda till symtomatisk hypotension hos vissa patienter. För att minska risken för ortostatisk hypotension rekommenderas det att inleda behandlingen med PDE-5-hämmare endast om patienten är hemodynamiskt stabil med alfa-receptorblockerare. Dessutom rekommenderas det att starta PDE-5-hämmar behandlingen med lägsta möjliga dos och att tillåta ett 6-timmars tidsintervall från intag av doxazosin. Inga studier har utförts med depotformuleringen av doxazosin.


Patienter som genomgår kataraktkirurgi

Under kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare har behandlats med tamsulosin har man observerat att irismuskeln under operation har blivit diffus i konsistensen (på engelska ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome”). Enstaka rapporter har noterats även för andra alfa-1-blockerare och därför kan en klasseffekt inte uteslutas. Förändringar i irismuskeln kan försvåra kataraktoperationen och därför ska ögonkirurgen före operation informeras om pågående eller tidigare behandling med alfa-1-blockerare.


Priapism

Förlängda erektioner och priapism har rapporterats vid användning av alfa-1-blockerare, inklusive doxazosin efter marknadsintroduktionen. Om priapism inte behandlas omedelbart kan det leda till skador på penisvävnaderna och permanent impotens. Patienten ska därför söka vård omedelbart.


Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Samtidig användning av PDE-5-hämmare (t.ex. sildenafil, tadalafil, vardenafil) och doxazosinkan leda till symtomatisk hypotension hos vissa patienter (se avsnitt ’Varningar och försiktighet’).

Inga studier har utförts med depotformuleringen av doxazosin.


Doxazosin har hög plasmaproteinbindningsgrad (98 %). In vitro-data från human plasma tyder på att doxazosin inte har någon effekt på proteinbindningen av digoxin, warfarin, fenytoin eller indometacin.


Konventionella tabletter av doxazosin har givits tillsammans med tiaziddiuretika, furosemid, beta-receptorblockerare, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), antibiotika, perorala hypoglykemiska läkemedel, medel som ökar utsöndringen av urinsyra samt antikoagulantia utan någon klinisk erfarenhet av ogynnsam läkemedelsinteraktion. Det finns dock inga data från formella interaktionsstudier läkemedel/läkemedel.


Doxazosin förstärker blodtryckssänkningen av andra alfa-blockerare och antihypertensiva läkemedel.


I en öppen, randomiserad, placebokontrollerad studie på 22 friska, manliga försökspersoner, administrerades en singeldos på 1 mg doxazosin under dag 1 av en fyra dagars behandling med oralt cimetidin (400 mg två gånger dagligen). Detta resulterade i en 10 %-ig ökning av medelvärdet för AUC för doxazosin och inga statistiskt signifikanta förändringar i medelvärdet för Cmax och medelvärdet för halveringstiden för doxazosin. Den 10 %-iga ökningen av medelvärdet för AUC för doxazosin med cimetidin är inom variationen för individen (27%) av medelvärdet för AUC för doxazosin med placebo.

Graviditet 

Vid essentiell hypertoni


Eftersom inga adekvata data finns tillgängliga och inga kontrollerade studier har utförts på gravida kvinnor så har inte säkerheten vid användande av doxazosin under graviditet kunnat fastställas. Därför ska doxazosin enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan uppväger risken. Även om inga teratogena effekter har förekommit i djurstudier, så har minskad fetal överlevnad observerats hos djur vid extremt höga doser (se avsnitt ’Prekliniska uppgifter’).

Amning 

Doxazosin är kontraindicerat under amning eftersom läkemedlet ackumuleras i mjölk hos digivande råttor och ingen information finns tillgänglig avseende utsöndring i human bröstmjölk.


Alternativt bör mödrar sluta amma när behandling med doxazosin är nödvändigt (se avsnitt ’Prekliniska uppgifter’).


Vid symtomatisk behandling av prostatahyperplasi

Detta avsnitt är ej relevant.

Trafik

Förmågan att ägna sig åt aktiviteter som till exempel handha maskiner eller köra motordrivna fordon kan vara nedsatt, särskilt i början av behandlingen.

Biverkningar

Följande frekvenser används: Mycket vanliga (≥1/10, vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


MEDRA

System Organ Klass

Frekvens

Biverkan

Infektioner och infestationer

Vanliga

Luftvägsinfektion, urinvägsinfektion

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

Allergiska reaktioner mot läkemedlet

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Anorexi, gikt, ökad aptit

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Ångest, depression, insomnia

Mycket sällsynta

Agitation, oro

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel, huvudvärk, sömnighet

Mindre vanliga

Stroke, hypoestesi, svimning, tremor

Mycket sällsynta

Postural yrsel, parestesier

Ögon

Mycket sällsynta

Dimsyn

Ingen känd frekvens

”Intraoperative Floppy Iris Syndrome” (se avsnitt ’Varningar och försiktighet’)

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo

Mindre vanliga

Tinnitus

Hjärtat

Vanliga

Palpitationer, takykardi

Mindre vanliga

Angina pectoris, myokardinfarkt

Mycket sällsynta

Bradykardi, hjärtarytmi

Blodkärl

Vanliga

Hypotension, postural

Mycket sällsynta

Rodnad

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Bronkit, hosta, dyspné, rinit

Mindre vanliga

Epistaxis

Mycket sällsynta

Bronkospasm

Magtarmkanalen

Vanliga

Magsmärtor, dyspepsi, muntorrhet, illamående

Mindre vanliga

Förstoppning, diarré, flatulens, kräkningar, gastroenterit

Ingen känd frekvens

Smakförändringar

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Onormala leverfunktionstester

Mycket sällsynta

Kolestas, hepatit, gulsot

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Pruritus

Mindre vanliga

Hudutslag

Mycket sällsynta

Alopeci, purpura, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Ryggsmärta, myalgi

Mindre vanliga

Artralgi

Mycket sällsynta

Muskelkramper, muskelsvaghet

Njurar och urinvägar

Vanliga

Cystit, urininkontinens

Mindre vanliga

Dysuri, hematuri, ökad urineringsfrekvens

Mycket sällsynta

Urineringsstörningar, nocturi, polyuri, ökad diures

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Impotens

Mycket sällsynta

Gynekomasti, priapism

Ingen känd frekvens

Minskad ejakulation

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni, bröstsmärta, influensaliknande symtom, perifera ödem

Mindre vanliga

Smärta

Mycket sällsynta

Trötthet, sjukdomskänsla, ansiktsödem

Undersökningar

Mindre vanliga

ViktökningRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om överdosering leder till hypotension, ska patienten omedelbart placeras i en liggande ställning med ansiktet upp och huvudet nedåt. Övriga stödjande åtgärder ska utföras efter bedömning av varje enskilt fall. Eftersom doxazosin är starkt proteinbundet är dialysbehandling inte aktuellt.

Farmakodynamik

Hypertoni:

Administrering av doxazosin 4 mg depottabletter till patienter med hypertoni leder till en klinisk signifikant minskning av blodtrycket som resultat av en minskning av systemisk vaskulär resistens. Denna effekt antas uppkomma som följd av en selektiv blockad av alfa-1-adrenoreceptorer lokaliserade i blodkärlen. Med dosering en gång dagligen föreligger kliniskt signifikant minskning av blodtrycket under hela dagen och 24 timmar efter intag. Majoriteten av patienterna kontrolleras med den initiala dosen på 4 mg doxazosin depottabletter. Hos patienter med hypertoni är sänkningen av blodtrycket under behandling med doxazosin depottabletter likartad både i sittande och stående ställning.


Patienter som behandlas med konventionella doxazosintabletter mot hypertoni kan överföras till doxazosin depottabletter och vid behov kan dosen titreras uppåt med bibehållen effekt och tolerans.


Toleransutveckling har inte setts under långtidsterapi med doxazosin. Ökningar av plasmareninaktivitet och takykardi har i sällsynta fall setts vid underhållsbehandling. Doxazosin ger upphov till gynnsamma effekter på blodlipider, med en signifikant ökning av HDL/total kolesterolkvot (cirka 4 - 13 % av ursprungsvärdet), och signifikant sänkning av totalglycerider och kolesterol. Den kliniska relevansen av dessa resultat är fortfarande oklar.


Behandling med doxazosin har visats leda till regress av vänsterkammarhypertrofi, trombocytaggregationshämning liksom ökad aktivitet hos vävnadsplasminogenaktivatorn. Den kliniska relevansen av dessa resultat är fortfarande osäker. Dessutom förbättrar doxazosin insulinkänsligheten hos patienter som har nedsatt insulinkänslighet men även för dessa resultat är den kliniska relevansen osäker.

Doxazosin har visats vara fritt från metaboliska biverkningar och är lämpligt för behandling av patienter med astma, diabetes, vänsterkammardysfunktion eller gikt.


Prostatahyperplasi

Administrering av doxazosin depottabletter till patienter med prostatahyperplasi resulterar i signifikant förbättring av urodynamiken och symtom. Effekten är resultat av selektiv blockering av alfa-adrenoreceptorer i prostatans glatta muskulatur, prostatakapseln och nedre delen av urinblåsan.

Flertalet patienter med prostatahyperplasi kan kontrolleras med initialdosen. Doxazosin har visats vara en effektiv blockerare av alfa-adrenoreceptorer subtyp 1A som utgör upp till 70 % av de adrenerga subtyperna i prostata.


Doxazosin depottabletter har inom det rekommenderade doseringsintervallet endast minimal eller ingen effekt på blodtrycket hos normotensiva patienter med benign prostatahypertrofi (BHP).

Farmakokinetik

Absorption

Efter peroral administrering av terapeutiska doser absorberas doxazosin depottabletter väl och maximal nivå i blodet uppnås gradvis 6 - 8 timmar efter intag. Maximal plasmanivå är ungefär en tredjedel av den som uppnås vid samma dos av en konventionell tablett av doxazosin. Dalvärdena vid 24 timmar är dock jämförbara för båda formuleringarna. De farmakokinetiska egenskaperna hos doxazosin depottabletter leder till en jämnare plasmaprofil. Kvoten mellan topp/dalvärden för doxazosin depottabletter är mindre än hälften av den för konventionella doxazosintabletter.


Vid steady state var den relativa biotillgängligheten för doxazosin depottabletter 54 % vid dosen 4 mg och 59 % vid 8 mg, jämfört med konventionella tabletter.


Distribution

Cirka 98 % av doxazosin är proteinbundet i plasma.


Biotransformation

Doxazosin metaboliseras i stor utsträckning, med <5 % utsöndrat i oförändrad form. Doxazosin metaboliseras huvudsakligen genom o-demetylering och hydroxylering.


Eliminering

Plasmaelimineringen är bifasisk med en terminal halveringstid på 22 timmar, vilket således utgör grund för dosering en gång dagligen.


Äldre

Farmakokinetiska studier med doxazosin hos äldre har inte visat några signifikanta förändringar jämfört med yngre patienter.


Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiska studier med doxazosin hos patienter med nedsatt njurfunktion har inte visat några signifikanta förändringar jämfört med patienter med normal njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Det finns endast begränsade uppgifter från patienter med nedsatt leverfunktion och effekten av läkemedel kända för att påverka levermetabolismen (t.ex. cimetidin). I en klinisk studie med 12 patienter med måttligt nedsatt leverfunktion resulterade en peroral engångsdos av doxazosin i en ökning av AUC med 43 % och en minskning av clearance ca 40 %. Doxazosin ska användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt ’Varningar och försiktighet’).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcino­genicitet visade inte några särskilda risker för människa. Studier på dräktiga kaniner och råttor med dagliga doser resulterande i plasma­koncentrationer på 4 respektive 10 gånger human exponering (Cmax och AUC), visade inga foster­skadande effekter. En dosregim på 82 mg/kg/dag (8 gånger den humana exponeringen) associerades med minskad fetal överlevnad.


Studier på digivande råttor, som gavs en oral engångsdos av radioaktivt doxazosin, gav en ackumulering i mjölken med maximal koncentra­tion på ungefär 20 gånger högre än moderns plasma­koncentra­tion. Radioaktivitet passerade över i placenta efter oral administre­ring av märkt doxazosin till dräktiga råttor.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En depottablett innehåller:
Doxazosinmesilat 4,85 mg motsvarande 4 mg doxazosin.


Hjälpämne med känd effekt

Varje depottablett innehåller 0,1 mg natrium.


Fullständig förteckning över hjälpämnen

Tablettkärnan:
Makrogol
Mikrokristallin cellulosa
Povidon K 29-32
Butylhydroxitoluen (E321)
α-tokoferol
Kiseldioxid, kolloidal vattenfri
Natriumstearylfumarat


Tablettdrageringen:
Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) spridning 30 %
Kiseldioxid, kolloidal vattenfri
Makrogol 1300-1600
Titandioxid (E171)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Depottablett 4 mg (vit, rund, bikonvex tablett med prägling "DL").
30 tablett(er) blister, 109:11, F
100 tablett(er) blister, 183:24, F

Hitta direkt i texten
Av