Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dormiplant

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Pharma Hus

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Blåa ovala tabletter.)

Sömnmedel och lugnande medel

ATC-kod: N05CM09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2015-01-08.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för lindrande av milda nervösa spänningstillstånd och sömnstörningar (se Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Personer med känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne bör inte använda Dormiplant 500 mg.

Dosering

För oral dosering.


Ungdomar (över 12 år), vuxna och gamla


För lindrande av milda nervösa spänningstillstånd: en filmdragerad tablett upp till 3 gånger dagligen.


För lindrande av sömnstörningar: en filmdragerad tablett en halv till en timme före sänggående. Om nödvändigt även en filmdragerad tablett tidigare på kvällen.


Maximal dygnsdos: 4 filmdragerade tabletter.


Den filmdragerade tabletten ska inte tuggas och tas tillsammans med tillräcklig mängd vätska oberoende av måltid.


På grund av dess gradvisa ökning av effekten lämpar sig inte valerianarot för akut interventionsbehandling av milda nervösa spänningstillstånd eller sömnstörningar. För att erhålla en optimal behandlingseffekt rekommenderas kontinuerlig användning i 2 – 4 veckor.

Om symtomen inte förbättras eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning bör läkare kontaktas.


Pediatrisk population

Dormiplant 500 mg rekommenderas inte till barn under 12 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

Varningar och försiktighet

Användandet av denna produkt rekommenderas inte till barn under 12 år.

Interaktioner

Endast begränsade data över farmakologiska interaktioner med andra läkemedel finns tillgängliga. Klinisk relevant interaktion med läkemedel som metaboliseras via CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 eller CYP 2E1 har inte observerats.

Kombination med syntetiska lugnande läkemedel kräver medicinsk diagnos och övervakning.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerhet under graviditet och amning har inte studerats. Som försiktighetsåtgärd, på grund av brist på data, rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Dormiplant rekommenderas inte i samband med amning då relevanta data saknas.

Trafik

Dormiplant 500 mg kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Påverkade patienter bör inte framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala symtom (t ex illamående, magkramp) kan uppstå efter intag av preparat med valerianarot. Frekvensen av dessa är inte känd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

En dos på ungefär 20 g av valerianarot (motsvarande cirka 5 g torkat extrakt eller cirka 10 filmdragerade tabletter av Dormiplant 500 mg) orsakade milda symtom (trötthet, magkramp, tryck över bröstet, yrsel, tremor i händerna och mydriasis) vilka försvann inom 24 timmar. Om symtom uppstår bör stödjande behandling ges.

Farmakodynamik

De lugnande effekterna av preparat med valerianarot, vilka sedan länge är empiriskt fastställda, har bekräftats i prekliniska tester och kontrollerade kliniska studier. Oralt administrerade beredningar innehållande torkat extrakt av valerianarot extraherade med etanol/vatten (etanol max 70 % (V/V)) i rekommenderade doser har visat sig öka sömnlängd och sömnkvalitet. Dessa effekter kan inte med säkerhet tillskrivas något av de kända innehållsämnena. Ett flertal möjliga aktiva mekanismer som bidrar till den kliniska effekten har identifierats för olika innehållsämnen i valerianarot (sesquiterpenoider, lignaner, flavonoider) och inkluderar interaktioner med GABA-systemet, A1 adenosin receptoragonism och 5-HT1A receptorbindning.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data är inte tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

Extrakt med etanol och den essentiella oljan av valerianarot har visat låg toxicitet i gnagare vid akuta tester och under toxicitetstester med upprepad dosering i perioder om 4-8 veckor.

Tester på reproduktionstoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg extrakt (som torkat extrakt) från Valeriana officinalis L.s.1., radix (valerianarot) (3 – 6 : 1), extraktionsmedel etanol 70% V/V, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hypromellos, magnesiumstearat, metylcellulosa, hydrerad ricinolja, sackarinnatrium, utfälld kiseldioxid, simetikon, sorbinsyra, stearinsyra, talk, vanillin, titandioxid (E 171), indigokarmin (E 132).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 500 mg Blåa ovala tabletter.
20 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av