Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydrokortison Apofri

Apofri

Kräm 10 mg/g
(Vit kräm)

Mild glukokortokoid (Grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-02-28.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Appliceras tunt morgon och kväll. När symptomen är under kontroll kan antalet applikationer i regel minskas och alterneras med annan mjukgörande terapi.

Varningar och försiktighet

Kontakt med ögonen skall undvikas.

Skall ej användas i öppna sår.

Liksom för alla kortikosteroider för utvärtes bruk ska försiktighet iakttas när stora kroppsytor behandlas och vid långtidsanvändning.

Hyderm kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


Behandlingstiden bör inte överstiga 4-6 veckor om inte patienten övervakas regelbundet av en läkare.

Vid samtidig hudinfektion, ska lämpligt svampmedel eller antibiotikum administreras.

Risken för lokala biverkningar minskar om hydrokortison används utan ocklusion.

Topikala kortikosteroider är inte lämpliga för behandling av perioral dermatit, rosacea och acne vulgaris.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Pediatrisk population

Barn under 2 år skall endast behandlas efter läkares ordination.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar kan förväntas uppträda hos ca 1% av patienterna. Fall av sensibilisering med hydrokortison är sällsynta men har rapporterats.

Mindre vanliga
(>1/1000, <1/100)

Hud och subkutan vävnad: Irritation, kontaktdermatit

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) 

Ögon: Dimsyn (se även Varningar och försiktighet.)

Fall av allergisk kontaktdermatit (hydrokortison) har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering förväntas inte eftersom krämen är avsedd för utvärtes bruk. Om krämen ändå intagits av en olyckshändelse, vidtag de understödjande åtgärder som behövs.

Farmakodynamik

Hyderm är en grupp-I steroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Krämen lämpar sig även för vätskande tillstånd.

Farmakokinetik

Glukokortikoider har förmåga att tränga genom hudens hornlager och påverka de djupare liggande cellagren. Vanligtvis absorberas bara en ringa del av hydrokortisonet som därmed ej förväntas påverka hormonbalansen. Systemiska effekten av glukokortikoider kan uppträda vid ökad absorption t.ex. vid applikation på större inflammerade hudytor eller på hud med skadat hornlager. Vid ocklusionsförband ökar absorptionen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller hydrokortison 10 mg.


Hjälpämne med känd effekt: cetostearylalkohol 30 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Vitt vaselin

Hydrerad rapsolja

Isopropylisostearat

Myristylmyristat

Glycerolmonostearat

Cetostearylalkohol

Makrogolstearat

Vattenfri citronsyra

Natriumcitrat

Butylenglykol

Renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för hydrokortison är framtagen av företaget Pfizer för Ficortril, Ficortril®, Solu-Cortef®, Terracortril, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

18 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 10 mg/g Vit kräm
20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av