FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Airapy

Linde Gas

Medicinsk gas, komprimerad 100 %
(färg-, lukt- och smaklös gas)

Medicinska gaser

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AN05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Linde Gas omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Airapy 100 %, medicinsk gas, komprimerad.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Medicinsk luft 100% vid ett tryck av 200 bar (15°C).

3 LÄKEMEDELSFORM

Medicinsk gas, komprimerad

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Medicinsk luft är indicerad som ersättning för vanlig omgivnings-/rumsluft närhelst det behövs t ex vid:

  • Vid respiratorbehandling eller i samband med anestesi som en del av färskgasflödet i syfte att ge en gasblandning med önskad syrgashalt (FiO2)

  • Som drivgas vid nebuliseringsbehandling

  • Som ren luft vid vård av immunsupprimerade patienter som t.ex. vid organ-/celltransplantation eller utbredda brännskador.


Medicinsk luft är indicerat för barn, vuxna och äldre.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Medicinsk luft kan användas av barn, vuxna och äldre. Syftet med att använda medicinsk luft är att garantera en säker tillförsel av gas som innehåller syre i en koncentration som motsvarar vanlig omgivningsluft/rumsluft utan risk för tillblandning av lukter eller andra potentiellt irriterande substanser. Medicinsk luft är endast indicerat som ersättning/substitut för rumsluft och så fort det behövs skall den blandas med medicinsk syrgas så att önskad syrgaskoncentration erhålls genom beräkningen;


FiO2 = [(antal liter luft/minut x 21) + (antal liter syrgas/minut x 100)] / (antal liter luft/minut + antal liter syrgas/minut)


Pediatrisk population

Medicinsk luft är indicerat för barn i alla åldrar


Administreringssätt

Medicinsk luft tillförs via inandningsluften.

Medicinsk luft ges via speciell utrustning. Med hjälp av denna utrustning tillförs medicinsk luft den gas som skall inandas och vid utandning kommer den luft som ej tagits upp att blandas med den omgivande luften (icke återandningssystem). Inom framför allt anestesi används ofta speciell utrustning som medför att en större eller mindre del av den utandade gasen recirkulerar i andningssystemet och kan återandas (s.k. återandningssystem).


För information om användning och hantering, se avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Inga kända.

4.4 Varningar och försiktighet

Inga kända.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Medicinsk luft kan användas under graviditet och amning. Medicinsk luft påverkar inte fertiliteten.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Inga kända biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medicinska gaser , ATC-kod V03AN05


Medicinsk luft innehåller 21% syre och resterande del är kvävgas som är att betrakta som inert. Medicinsk luft används företrädesvis p.g.a. sitt syrgasinnehåll som helt motsvarar rumsluft.


Syrgas är vitalt för mänskligt liv och måste kontinuerligt tillföras all vävnad för att underhålla cellernas energiproduktion. Målet för syrgasen är mitokondrierna i de enskilda cellerna där syrgasen deltar i en enzymatisk kedjereaktion som skapar energi, aerobisk metabolism.


Kväve tas inte upp till blodet och kan betraktas som helt inert.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Medicinsk luft består till 21% syre vilket helt motsvarar koncentrationen i vanlig rums-/omgivningsluft. Syre administreras med inandningen och transporteras via luftvägarna till lungan. I lungans alveoler sker ett gasutbyte med hjälp av skillnaden i partialtryck från den inandade luften/gasblandningen till kapillärblodet. Syret transporteras vidare med systemcirkulationen, till största delen bundet till hemoglobin och med endast en liten del fritt löst i plasma, till kapillärbädden i kroppens olika vävnader. Syret transporteras med hjälp av tryckgradienten ut till de olika cellerna.


Syrgas som tagits upp i kroppen utsöndras i det närmaste fullständigt som koldioxid bildat i intermediärmetabolismen.


Kväve tas inte upp och följer med utandningsluften utan att ha undergått någon omvandling/metabolism.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ej relevant.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år för gasflaskor ≤ 5 liter.

5 år för gasflaskor > 5 liter.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara flaskan på plats reserverad för medicinska gaser (gäller ej för hemmiljö).
Hanteras varsamt. Se till att gasflaskorna inte utsätts för stötar och fall.
Förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt ventilskydd/kåpa där sådan förekommer.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Glasflaskans skuldra är märkt med svart och vit färg (luft). Glasflaskans kropp är vit (medicinsk gas). I Finland kan gasflaskans kropp även vara turkos.

Förpackningar (inkl. material) och ventiler:


2 liters stålflaska med avstängningsventil

2,5 liters stålflaska med avstängningsventil

3 liters stålflaska med avstängningsventil

4 liters stålflaska med avstängningsventil

4 liters stålflaska med avstängningsventil och Pin index

5 liters stålflaska med avstängningsventil

5 liters aluminiumflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator

5 liters aluminiumflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator 4,5 bar

5 liters aluminiumflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesväljare, maxiflow

10 liters aluminiumflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesväljare, maxiflow

10 liters stålflaska med avstängningsventil

20 liters stålflaska med avstängningsventil

50 liters stålflaska med avstängningsventil

Paket 12x50 liters stålflaskor med avstängningsventil


Gasflaskor/paket fyllda till 200 bar ger ungefär X liter gas vid atmosfärstryck och 15°C enligt tabell nedan

Flaskstorlek i liter

2

2,5

3

4

5

10

20

50

Liter gas

390

490

580

780

980

1960

3920

9800


Paketstorlek i liter

12x50

Liter gas

118 000


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Anvisningar för användning och hantering

Allmänt

Medicinska gaser får endast användas för medicinska ändamål.

Olika gassorter och gaskvaliteter skall särskiljas från varandra. Fulla och tomma gasflaskor skall lagras åtskilda.

Använd aldrig olja eller fett även om flaskventilen skulle gå trögt eller om regulatorn är svår att ansluta. Hantera ventiler och tillhörande utrustning med rena och fettfria (handkräm etc.) händer.

Använd enbart standardutrustning som är avsedd för medicinsk luft.

Gasflaskorna skall förvaras i skydd för väder och vind samt hållas torra och rena.

Kontrollera att flaskorna är förseglade innan de tas i bruk.


Iordningställande för användning

Avlägsna förseglingen från ventilen före användningen.

Använd endast regulator avsedd för medicinsk luft. Kontrollera att anslutningen utanpå kopplingen eller regulatorn är ren och att anslutningarna är i gott skick.

Dra aldrig fast tryck-/flödesregulator avsedd att anslutas för hand med verktyg då detta kan skada kopplingen.

Öppna flaskventilen sakta – minst ett halvt varv.

Gör en läckagekontroll enligt instruktion som medföljer regulatorn. Försök inte själv åtgärda läckage från ventilen eller utrustningen på annat sätt än genom att byta packning eller O-ring.

Vid läckage, stäng ventilen och koppla bort regulatorn. Märk felaktiga flaskor, sätt dem på avsedd plats för reklamationer och returnera dem till leverantören.

Gasflaskor med så kallad LIV-ventil har en inbyggd tryckregulator i ventilen. En separat tryckregulator är därför inte nödvändig. LIV-ventil har en snabbkoppling för anslutning av specifik utrustning, och är i vissa fall försedd med ett separat uttag med reglerbart administreringsflöde.


Användning av gasflaskan

Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där medicinsk luft används. Stäng av utrustningen vid brand eller om den inte används.

Större gasflaskor skall transporteras med lämplig typ av flaskkärra. Var särskilt uppmärksam på att ansluten utrustning inte lossnar oavsiktligt.

När flaskan används skall den vara fastsatt i ett lämpligt stöd.

När en liten mängd gas finns kvar i gasflaskan, skall flaskventilen stängas. Det är viktigt att lämna kvar en litet tryck i flaskan för att skydda den från föroreningar.

Efter användning skall flaskventilen stängas med normal kraft. Tryckavlasta regulatorn eller anslutningen.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Linde Gas
BOX 30193
10425 Stockholm
Sverige

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

19651

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2006-12-08

Förnyat godkännande: 2011-12-08

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-09-02

Hitta direkt i texten
Av