Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alfuzosin Rivopharm

SanoSwiss

Depottablett 10 mg
(Rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett, storlek 9.0 x 10.0 mm)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CA01
Läkemedel från SanoSwiss omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-03.

Indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom vid benign prostatahyperplasi. Detta inkluderar kompletterande behandling vid kateterisering av uretra i samband med akut urinretention (AUR) vid BPH och fortsatt behandling efter borttagande av kateter.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Tillstånd med ortostatisk hypotension.

  • Leverinsufficiens.

  • Kombination med andra alfa-1-blockerande medel.

Dosering

Vuxna

BPH: 1 depottablett 10 mg dagligen efter kvällsmåltid.


AUR: 1 depottablett 10 mg dagligen efter måltid från första dagen med kateter.

Behandlingen fortsätter efter borttagande av kateter såvida inte recidiv av AUR tillstöter eller sjukdomen försämras.


Depottabletten ska sväljas hel.


Äldre och patienter med njurinsufficiens

Farmakokinetiska och kliniska säkerhetsdata visar att samma dos kan ges till äldre och till patienter med njurinsufficiens (kreatininclearance >30 ml/min) som till övriga patienter.

Alfuzosin Rivopharm ska inte ges till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) mot bakgrund av att kliniska säkerhetsdata saknas för denna patientgrupp (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Leverinsufficiens

Alfuzosin Rivopharm är kontraindicerat för patienter med leverinsufficiens.


Pediatrisk population:

Effekt av alfuzosin har inte kunnat påvisas hos barn i åldern 2 till 16 år (se avsnitt Farmakodynamik). Därför är alfuzosin inte indicerat för användning i pediatrisk population.

Varningar och försiktighet

Alfuzosin Rivopharm 10 mg depottabletter ska ej ges till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance<30 ml/min) mot bakgrund av att kliniska säkerhetsdata saknas för denna patientgrupp.


Alfuzosin Rivopharm bör ges med försiktighet till patienter som står på antihypertensiva medel eller nitrater.


Vissa patienter kan utveckla postural hypotension med eller utan symtom (yrsel, trötthet, svettning) inom några timmar efter administrering. Effekten är oftast övergående, inträffar i början av behandlingen och utgör oftast inget hinder för fortsatt behandling.


Vid uppföljning efter lansering har uttalat blodtrycksfall rapporterats hos patienter med riskfaktorer sedan tidigare (såsom underliggande hjärtsjukdomar och/eller samtidig behandling med blodtryckssänkande medel). Risken för att utveckla hypotoni och relaterade biverkningar kan vara större hos äldre personer. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Alfuzosin Rivopharm till äldre patienter.


Försiktighet ska iakttas när alfuzosin ges till patienter som har svarat uttalat hypotensivt på andra alfa-1-receptorblockerande medel.


Hos hjärtpatienter ska behandlingen av hjärtinsufficiens fortsätta. Om angina pectoris återkommer eller förvärras ska behandlingen med alfuzosin avbrytas.


Alfuzosin ska, som övriga alfa-1-receptorblockande läkemedel, användas med försiktighet hos patienter med akut hjärtsvikt.


Patienter med medfödd QTc-förlängning, med tidigare känd, förvärvad QTc-förlängning eller som tar läkemedel kända för att förlänga QTc-intervall ska utredas innan och under administrering av alfuzosin.


Patienter bör informeras om att tabletten ska sväljas hel. Andra administreringssätt, såsom att krossa, pulverisera eller tugga tabletten ska undvikas. Felaktig administrering kan leda till oönskad frisläppning och absorption av läkemedlet med risk för tidiga biverkningar.


Under kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare har behandlats med tamsulosin har man observerat att irismuskeln under operation har blivit diffus i konsistensen (på engelska ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome”). Enstaka rapporter har noterats även för andra alfa-1-blockerare och därför kan en klasseffekt inte uteslutas. Förändringarna i irismuskeln kan försvåra kataraktoperationen och därför ska ögonkirurgen före operationen informeras om pågående eller tidigare behandling med alfa-1-blockerare.

Interaktioner

Kontraindicerade kombinationer:

Alfa-1-receptorblockerande medel.


Kombinationer där försiktighet ska iakttas:

  • Antihypertensiva läkemedel

  • Nitrater

Potenta CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol, itrakonazol och ritonavir) eftersom nivåerna av alfuzosin i blodet ökar.

Ökningen av alfuzosin Cmax och AUClast efter upprepade doser av ketokonazol 400 mg dagligen var 2,3-faldig respektive 3,2-faldig efter en engångsdos av 10 mg alfuzosin.Administration av allmän narkos till patienter som behandlas med alfuzosin kan leda till instabilt blodtryck.


Inga farmakodynamiska eller farmakokinetiska interaktioner mellan alfuzosin och följande läkemedel har observerats i studier på friska försökspersoner: warfarin, digoxin, hydroklortiazid och atenolol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Ej relevant på grund av indikationsområdet.

Amning  (Läs mer om amning)

Ej relevant på grund av indikationsområdet.

Trafik

Det finns inga tillgängliga data om påverkan på reaktionsförmågan.

Biverkningar som yrsel och svaghet kan förekomma, huvudsakligen i början av behandlingen.

Detta bör beaktas vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Vanligast är yrsel, som inträffar hos ca 5% av behandlade patienter.


Frekvenserna definieras som:

Mycket vanlig, (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1,000, <1/100), sällsynt (≥1/10,000, <1/1,000), mycket sällsynt (<1/10,000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

alfuzosin 10 mg depottablett

Blod och lymfsystemet

Ingen känd frekvens:

Neutropeni, trombocytopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

svindel/yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga:

synkopé*, vertigo

Ögon

Ingen känd frekvens:

Intraoperative Floppy Iris Syndrome

Hjärtat

Mindre vanlig:

takykardi

Mycket sällsynt:

angina pectoris hos patienter med befintlig kranskärlssjukdom

Ingen känd frekvens:

förmaksflimmer

Blodkärl

Mindre vanliga:

postural hypotension*, värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanlig:

rinit

Magtarmkanalen

Vanliga:

illamående, buksmärtor

Mindre vanlig:

dyspepsi, diarré

Ingen känd frekvens:

kräkningar

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens:

hepatocellulär skada, kolestatisk leversjukdom

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

hudutslag (urtikaria), exantem, pruritus

Mycket sällsynt:

angioödem

Njurar och urinvägar

Mindre vanlig:

urininkontinens

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens:

priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

asteni

Mindre vanliga:

ödem, bröstsmärtor

*initialt, framför allt vid för hög dos eller återinsättande efter kortare terapiavbrott.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdosering ska patienten läggas in på sjukhus, patienten bör placeras i ryggläge och konventionell behandling med blodtryckshöjande läkemedel bör inledas. Vid signifikant hypotension kan den lämpliga symtomatiska behandlingen vara en vasokonstriktor med direkt inverkan på de glatta muskelfibrerna


På grund av hög proteinbindningsgrad är alfuzosin svårt att avlägsna med dialys. Medicinskt kol bör ges efter eventuell ventrikelsköljning.

Farmakodynamik

Alfuzosin, som är ett racemat, är ett peroralt verkande kinazolinderivat, som selektivt blockerar postsynaptiska alfa-1-receptorer. In vitro studier har bekräftat substansens selektivitet på alfa-1-receptorerna i trigonumdelen av urinblåsan, uretra och prostatakörteln. De kliniska symtomen vid benign prostatahyperplasi är inte endast relaterade till prostatas storlek utan också till den sympatomimetiska nervimpulsen, som genom att stimulera de postsynaptiska alfa-receptorerna ökar spänningen i den glatta muskulaturen i de nedre urinvägarna. Vid behandling med alfuzosin relaxeras denna glatta muskulatur så att urinflödet förbättras.

Kliniskt belägg för uroselektivitet har visats genom klinisk effekt och god säkerhetsprofil hos män.

Detta gäller även vid behandling av äldre och hypertensiva män.

Hos människa, förbättrar alfuzosin tömningsfunktionen genom att minska uretraltonus och avflödesmotståndet, och underlättar därmed blåstömningen.

I placebo kontrollerade studier på BPH patienter har alfuzosin:

- signifikant ökat maximala urinflödet (Qmax ) med i genomsnitt 30% hos patienter med Qmax <15 ml/s. Denna förbättring observerades från första dosen.

- signifikant minskat detrusortrycket och ökat volymen som ger tvingande trängningar

- signifikant minskat mängden residualurin.

Dessa urodynamiska effekter leder till en förbättring av Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) d v s lagrings- (irritativa) såväl som tömningssymtom (obstruktiva) vilket tydligt visats.


En lägre frekvens av akut urinretention (AUR) har observerats hos alfuzosinbehandlade patienter jämfört med obehandlade patienter. Alfuzosin ökade även signifikant antalet normala blåstömningar efter borttagande av katetern hos män med en första episod av AUR relaterad till BPH. I jämförelse med placebo reducerade alfuzosin även behovet av kirurgi vid AUR-recidiv upp till 3-6 månader.


Pediatrisk population:

Alfuzosin är inte indicerat för användning i pediatrisk population.

I de två studier som genomfördes med 197 patienter i åldern 2 till 16 år med förhöjd tryckgräns för detrusorläckage (detrusor leak point pressure, LP≥40 cm H2O) med neurologiskt ursprung kunde ej någon effekt av alfuzosin påvisas. Patienter behandlades med alfuzosinhydroklorid 0,1 mg/kg/dag eller 0,2 mg/kg/dag där anpassade pediatriska beredningar användes.

Farmakokinetik

Alfuzosin uppvisar linjär kinetik inom det terapeutiska doseringsintervallet. Farmako­kinetiken karaktäriseras av stora interindividuella skillnader i plasmakoncentrationerna.


Absorption

Biotillgängligheten är 64% (45-90%) efter administrering av konventionell beredningsform. Maximala plasmakoncentrationer erhålls då i medeltal 1,5 timmar (spridning 0,5-6 timmar) efter intag. Biotillgängligheten för depottabletterna är något lägre än för konventionella tabletter 2,5 mg. Maximala plasmakoncentrationer erhålls ca 5 timmar efter intag. Farmakokinetiken hos alfuzosin påverkas inte av födointag.


Distribution

Plasmaproteinbindningen är ca 90%. Distributionsvolymen för alfuzosin är 2,5 l/kg hos friska frivilliga. Det distribueras till prostata i högre koncentrationer än i plasma.


Eliminering

Halveringstiden för alfuzosin är i medeltal 5 timmar. Alfuzosin har omfattande lever­metabolism (flera nedbrytningsvägar), och metaboliterna utsöndras via njurarna samt troligen även via gallan. Av en oralt tillförd dos utsöndras 75-91% i faeces, varav 35% av den tillförda dosen som oförändrad substans och resten som metaboliter, vilket visar på en viss gallutsöndring. Ca 10% av dosen utsöndras i urinen som oförändrad substans. Ingen av metaboliterna har farmakologisk aktivitet.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Distributionsvolymen och clearance ökar vid nedsatt njurfunktion, troligen beroende på minskad proteinbindning. Halveringstiden är dock oförändrad. Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion är halveringstiden förlängd. De maximala plasmakoncentrationerna är fördubblade, och biotillgängligheten är högre än hos yngre friska frivilliga.


Äldre

Absorptionen efter oral tillförsel är snabbare och AUC är ökat hos äldre (>75 år) än hos yngre personer. De ökade plasmakoncentrationerna kan förklaras av minskad meta­boliserings­kapacitet hos äldre. Den orala biotillgängligheten är något högre än för yngre personer.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inte på någon risk för människor.

Innehåll

1 tablett innehåller alfuzosinhydroklorid 10 mg.


Tablettkärna: Metylhydroxipropylcellulosa, hydrerad vegetabilisk olja, kalcium­vätefosfat­dihydrat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellose, propylenglykol, titandioxid (E171).

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Ej relevant.

Förpackningsinformation

Depottablett 10 mg Rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett, storlek 9.0 x 10.0 mm
30 styck blister, 108:-, F
90 styck blister, 212:34, F

Hitta direkt i texten
Av