Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Delarit

SanoSwiss

Kapsel, hård 300 mg
(Tillhandahålls ej) (gul)

Antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från SanoSwiss omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Delarit 100 mg, hårda kapslar

Delarit 300 mg, hårda kapslar

Delarit 400 mg, hårda kapslar

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En kapsel innehåller 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.


Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel


Delarit 100 mg: vita och omärkta kapslar.

Delarit 300 mg: gula och omärkta kapslar.

Delarit 400 mg: orange och omärkta kapslar.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Tilläggsbehandling vid partiella epileptiska anfall, med eller utan sekundär generalisering, som inte kan kontrolleras tillfredsställande med gängse behandling.

Behandling av smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Dosen bestäms av behandlande läkare beroende på individuell tolerans och effekt. För en individuellt anpassad dos tillhandahålls Delarit kapslar i styrkorna 100 mg, 300 mg och 400 mg.


Epilepsi

Effektiv dos av gabapentin är 900-3600 mg per dag.


Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder)

Behandlingen inleds med Delarit kapslar 300 mg. Titrering till en effektiv dos kan göras snabbt under ett par dagar genom administrering av 300 mg en gång på dag 1, 300 mg två gånger på dag 2 och 300 mg tre gånger på dag 3, enligt följande:

 

Morgondos

Lunchdos

Kvällsdos

Dag 1 (300 mg gabapentin/dag)

-

-

300 mg gabapentin

Dag 2 (600 mg gabapentin/dag)

300 mg gabapentin

 

300 mg gabapentin

Dag 3 (900 mg gabapentin/dag)

300 mg gabapentin

300 mg gabapentin

300 mg gabapentin

Alternativt rekommenderas en initial dos på 300 mg gabapentin tre gånger dagligen (motsvarande 900 mg gabapentin per dag).

Därefter kan dosen ökas till 1200 mg dagligen, fördelad på tre dostillfällen, och om nödvändigt kan ytterligare titrering göras genom att lägga till 300 mg dagligen upp till en maxdos av 3600 mg per dag, fördelad på tre dostillfällen.


Om hög dos används och titreringen sker snabbt ökar risken för yrsel under titreringsperioden. Det är inte nödvändigt att följa plasmakoncentrationen av gabapentin för att optimera behandlingen.

För att förhindra nya anfall, bör tiden mellan kvällsdos och påföljande morgondos ej överskrida 12 timmar.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn som är yngre än 12 år har ännu inte fastställts.


Smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi

Terapeutisk effekt uppnås vanligen i dosintervallet 1800-2400 mg per dag, men för vissa individer kan det vara nödvändigt att öka dosen till maximalt 3600 mg per dag.


Vuxna

Behandlingen inleds med Delarit kapslar 300 mg. Titrering till en effektiv dos kan genomföras på ett par dagar genom att administrera 300 mg en gång på dag 1, 300 mg två gånger på dag 2 och 300 mg tre gånger på dag 3, enligt följande:


 

Morgondos

Lunchdos

Kvällsdos

Dag 1 (300 mg gabapentin/dag)

  

300 mg gabapentin

Dag 2 (600 mg gabapentin/dag)

300 mg gabapentin

 

300 mg gabapentin

Dag 3 (900 mg gabapentin/dag)

300 mg gabapentin

300 mg gabapentin

300 mg gabapentin

Därefter kan dosen ökas under en veckas tid till 1800 mg per dag fördelad på tre dostillfällen. Påföljande vecka kan dosen vid behov ökas till 2400 mg per dag fördelad på tre dostillfällen. Vid behov kan ytterligare titrering ske genom att lägga till 300 mg per dag, upp till en maxdos av 3600 mg per dag fördelad på tre dostillfällen.


Titrering till underhållsdos bör ske långsamt för att minska risken för biverkningar. Tiden mellan kvällsdos och påföljande morgondos bör inte överskrida 12 timmar.


För dessa indikationer har säkerhet och effekt av Delarit under längre tid än 5 månader inte dokumenterats.


Rekommendationer för alla användningsområden:


Äldre och patienter med nedsatt njurfunktion

Reducerad dos rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion. Eftersom njurfunktionen i allmänhet försämras med åldern, kan dosen behöva justeras även för äldre patienter (se avsnitt 5.2).


Följande doser rekommenderas:

Kreatininclearance

(ml/min)

Dygnsdos1

(mg)

>80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

1502-600

<15

1502-300

1) Dygnsdosen fördelas på 3 dostillfällen.

2) 300 mg varannan dag.


Hemodialyspatienter

Initialt ges 300-400 mg och därefter en underhållsdos på 200-300 mg gabapentin efter varje 4 timmars hemodialysbehandling. Under dialysfria dagar ska ingen behandling med gabapentin förekomma.


Högriskpatienter

Hos patienter med dåligt allmäntillstånd, låg kroppsvikt, efter organtransplantation etc., ska titrering av dosen endast ske gradvis med användning av Gabapentin kapslar 100 mg.


Behandlingstidens längd bestäms av det kliniska behovet. Epilepsibehandling är vanligen långvarig. Om en enstaka dos av gabapentin glömts bort (t ex sista dos intogs för mer än 12 timmar sedan) ska den behandlande läkaren bedöma om en tilläggsdos behövs.


Gabapentin administreras oralt tillsammans med vätska. Det saknar betydelse om patienten är fastande eller tar läkemedlet i samband med måltid. Kapslarna ska ej tuggas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Akut pankreatit.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Gabapentin anses inte vara effektivt för behandling av absensepilepsi och kan hos vissa patienter förvärra sådana anfall. Därför bör gabapentin användas med försiktighet hos patienter med blandade anfallsformer som inkluderar absenser.


Hos vissa tidigare terapiresistenta patienter reducerar gabapentin risken för anfall. Om en tillfredsställande effekt inte uppnås, ska gabapentin utsättas gradvis.


En alltför snabb utsättning kan medföra risk för ökat antal anfall eller till och med utlösa status epilepticus. Dosreduktion, utsättning, tillägg av eller ersättning med ett annat antiepileptikum bör ske gradvis under minst en veckas tid.


Dosen av gabapentin måste justeras vid njurinsufficiens (se avsnitt 4.2 och 5.2).


Erfarenheten av gabapentin med avseende på säkerhet och effekt hos barn är otillräcklig. Därför rekommenderas inte gabapentin för behandling av epilepsi hos barn under 12 år eller för behandling av smärtsam diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi hos barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 4.2).


Gabapentin har inte metodiskt studerats på patienter äldre än 65 år. Kliniska studier har inte påvisat någon skillnad avseende biverkningar mellan patienter äldre än 65 år och yngre patienter.


Pankreatit

Hemorragisk pankreatit har rapporterats efter behandling med gabapentin. Behandling med gabapentin ska därför avbrytas om symtom på pankreatit uppkommer (ihållande bukbesvär, illamående, upprepade kräkningar). Förutom en grundlig klinisk undersökning bör relevanta laboratorieprov tas för att tidigt kunna diagnostisera pankreatit. Det finns inte tillräckliga data beträffande gabapentinbehandling hos patienter med kronisk pankreatit.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med psykotisk sjukdom i anamnesen. Psykotiska episoder har rapporterats vid inledningen av gabapentinbehandlingen hos några patienter med tidigare psykotisk sjukdom. Sällsynta fall har även rapporterats för patienter utan tidigare psykotisk sjukdom. De flesta av dessa reaktioner upphörde när gabapentin sattes ut eller dosen reducerades.


Samtidig användning med opioider

Andningsdepression

Gabapentin har förknippats med svår andningsdepression. Patienter med nedsatt andningsfunktion, luftvägssjukdom eller neurologisk sjukdom, nedsatt njurfunktion, samtidig användning av CNS-depressiva medel och äldre personer skulle kunna löpa högre risk för att få denna allvarliga biverkning. Dosjusteringar kan eventuellt behövas hos dessa patienter.


Läkemedelsutlöst utslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Allvarliga livshotande systemiska överkänslighetsreaktioner såsom läkemedelsutlöst utslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats hos patienter som tagit antiepileptiska läkemedel inklusive gabapentin (se avsnitt 4.8).

Det är viktigt att notera att tidiga tecken på överkänslighet, såsom feber och lymfadenopati kan förekomma även om utslagen inte är uppenbara. Om sådana tecken eller symtom förekommer ska patienten bedömas omedelbart. Gabapentin bör avbrytas om en alternativ etiologi för tecknen eller symtomen inte kan fastställas.


Suicidtankar och självmordsbeteende

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för gabapentin. Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.


Anafylaktisk reaktion

Gabapentin kan orsaka anafylaktisk reaktion. I rapporterade fall har tecken och symtom bland annat varit andningssvårigheter, svullnad av läppar, hals och tunga samt hypotension vilket har krävt akutbehandling. Patienterna ska instrueras om att avbryta behandlingen med gabapentin och söka vård omedelbart om de skulle uppleva tecken eller symtom på anafylaktisk reaktion.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidigt intag av gabapentin och antacida minskar biotillgängligheten av gabapentin med upp till 24 %. Därför rekommenderas administrering av gabapentin ske tidigast 2 timmar efter intag av antacida.


Gabapentin inducerar ej cytokrom P450-enzymer. Inga farmakokinetiska interaktioner har observerats mellan gabapentin och fenytoin, valproinsyra, karbamazepin eller fenobarbital.


Gabapentin har ingen påverkan på preventivmedel innehållande noretisteron och/eller etinylöstradiol.

Då gabapentin kombineras med andra antiepileptika, som påverkar den antikonceptionella effekten, bör den försämrade preventiva effekten tas i beaktande.


Den renala utsöndringen av gabapentin påverkas inte av probenecid. En något minskad renal utsöndring av gabapentin har observerats vid samtidig administrering av cimetidin, men detta har sannolikt inte någon klinisk betydelse.


Falskt positiva värden har rapporterats vid bestämning av protein i urin med urinstickor, då gabapentin givits som tillägg till andra antiepileptika. Därför rekommenderas den mer specifika utfällningsmetoden med sulfosalicylsyra för att bestämma protein i urin.


Intag av alkohol eller illegala droger kan förvärra vissa CNS-relaterade biverkningar av gabapentin, t ex dåsighet och ataxi.


Födointag påverkar inte farmakokinetiken av gabapentin.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten för behandling under graviditet har inte fastställts, eftersom erfarenheten är begränsad. Djurstudier visade inte några teratogena effekter av gabapentin, men däremot har embryotoxiska effekter observerats (se avsnitt 5.3.).


Jämfört med friska kvinnor är risken generellt 2-3 gånger större för missbildningar hos fostret, om kvinnan behandlats med antiepileptika under graviditeten. Defekter inom centrala nervsystemet, hjärt- och skelettdeformationer, orofaciala defekter (kluven gom/läpp) och defekter i urinvägarna är vanligast. Mental retardation eller försenad mental och motorisk utveckling kan uppträda hos barnet.


Bristande ordinationsföljsamhet eller avbrott i den profylaktiska behandlingen kan medföra en väsentlig risk för både modern och fostret. Denna risk kan vara allvarligare än risken för missbildningar.


I allmänhet är risken för skada på embryot/fostret minst vid monoterapi och då lägsta möjliga dos används, samt då folsyra ges före och under graviditeten. Den potentiella risken vid kombinationsbehandling med andra antiepileptika bör beaktas. Gabapentin bör endast ges under graviditet om nyttan överväger den potentiella risken.


Amning

Gabapentin passerar över i modersmjölk. Det genomsnittliga förhållandet i modersmjölk/plasma är 0,73. Dosen som barnet exponeras för uppskattas till 1,2 mg/kg/dag. Effekten på det ammade barnet är okänd och påverkan kan inte uteslutas. Därför bör gabapentin inte användas under amning. Läkemedlets betydelse för modern bör beaktas vid beslut om det är amningen eller behandlingen som ska avbrytas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Gabapentin kan ha mindre eller måttlig påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Effekten på det centrala nervsystemet kan medföra somnolens, dåsighet, yrsel och andra närbesläktade symtom. Gabapentin kan därför vara potentiellt farligt för patienter som kör bil eller handhar maskiner. Detta bör särskilt beaktas vid insättning av gabapentin eller ökning av dosen.

4.8 Biverkningar

Biverkningarna är i allmänhet lätta till måttliga. De vanligaste biverkningarna är: störningar i det centrala nervsystemet, nedsatt vakenhet, nedsatt koncentrationsförmåga, somnolens, trötthet, ataxi, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, viktökning, nervositet, sömnlöshet, nystagmus, parestesier, aptitlöshet. I kombination med andra antiepileptika har biverkningar rapporterats hos cirka 50 % av patienterna.


Listan nedan visar biverkningar efter organsystem och frekvenskategori: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet

Vanliga: leukopeni

Mindre vanliga: blodglukossvängningar

Sällsynta: trombocytopeni, förändringar i glukosvärdet hos diabetespatienter


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: anafylaktisk reaktion


Psykiska störningar

Vanliga: nervositet, depressiv sinnesstämning, desorientering, förvirring och känslomässig labilitet, oro. Dessutom har aggressivt beteende och hyperkinesi rapporterats i kliniska studier på barn under 12 år.

Mindre vanliga: depression, psykoser/hallucinationer, fientlighet, agitation


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: ataxi, nystagmus, tremor, amnesi, onormala känselförnimmelser såsom parestesier, ryckningar, förstärkta eller nedsatta reflexer, bortfall av reflexer, nedsatt vakenhet, nedsatt koncentrationsförmåga, tankestörningar, talrubbningar, försämrat minne, dysartri, gångrubbning

Mindre vanliga: förvirring, hypestesi

Sällsynta: rörelserubbningar (t.ex. koreoatetos, dyskinesi, dystoni)


Ögon

Vanliga: synstörningar som amblyopi, diplopi, nedsatt syn


Öron och balansorgan

Sällsynta: tinnitus


Hjärtat

Vanliga: vasodilatation, hypertoni

Sällsynta: hjärtklappning


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: rinit, faryngit, hosta

Mindre vanliga: dyspné

Sällsynta: övre luftvägsinfektion, andningsdepression


Magtarmkanalen

Vanliga: kräkningar, illamående, diarré, muntorrhet, dyspepsi, förstoppning, buksmärta, dental anomali, gingivit, sjukdomskänsla

Mindre vanliga: flatulens, dysfagi


Hud och subkutan vävnad

Vanliga: klåda, purpura, utslag

Sällsynta: urtikaria, alopeci, angioödem

Ingen känd frekvens: läkemedelsrelaterade utslag med eosinofili och systemiska symtom (se avsnitt 4.4)


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: artralgi, myalgi, ländryggssmärta, benfraktur


Njurar och urinvägar

Vanliga: inkontinens, urinvägsinfektion

Sällsynta: akut njursvikt


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: impotens


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: dåsighet, trötthet, sömnighet, somnolens, utmattning, yrsel, huvudvärk, sömnlöshet, viktökning, anorexi, perifert eller generellt ödem, asteni, ökad aptit

Mindre vanliga: olycksfall, svindel

Sällsynta: utsättningsreaktion (smärta, svettningar, bröstsmärta)


Allergiska reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme) är mycket sällsynta (< 1/10 000) vid behandling med gabapentin.


Fall av hemorragisk pankreatit (se avsnitt 4.4), hypotoni, bradykardi, synkope, förmaksflimmer, onormalt EKG och makulopapulösa utslag har rapporterats hos patienter som erhållit gabapentin.


Laboratorievärden – Kliniska manifestationer

Förhöjd aktivitet av leverenzymer har rapporterats i kombination med andra antiepileptika.


En möjligen dosberoende ökning av anfallsfrekvensen har observerats hos ett fåtal patienter. Dosrelaterade upprepade anfall av okaraktäristisk typ har även rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se datljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.seRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Symtom vid överdosering är yrsel, ataxi, diplopi, sluddrigt tal, dysartri, somnolens, letargi, apati och lätt diarré. Vid överdos upp till 49 g per dag observerades ingen akut, livshotande toxicitet. Gabapentin kan elimineras med hemodialys men tidigare erfarenhet visar att det vanligen inte är nödvändigt. Hos patienter med försämrad njurfunktion kan hemodialys dock vara indicerad.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

ATC-kod: N03AX12/N02BG

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika/Analgetika


Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen av gabapentin är inte klarlagd. Gabapentin visar strukturell likhet med neurotransmittorn GABA (gamma-aminosmörsyra) men verkningsmekanismen skiljer sig ifrån flera andra aktiva substanser som interagerar med GABA-synapsen, såsom valproat, barbiturater, bensodiazepiner, GABA-transaminashämmare, GABA-upptagshämmare, GABA-agonister och GABA-prodrugs. I terapeutiska koncentrationer binder gabapentin ej till andra cerebrala receptorer för kända aktiva substanser eller neurotransmittorer såsom

GABAA-, GABAB-, bensodiazepin-, glutamat-, glycin- eller N-metyl-d-aspartatreceptorer. Gabapentin interagerar ej med natriumkanaler in vitro och skiljer sig därmed från fenytoin och karbamazepin. Gabapentin orsakar en lätt minskad frisättning av neurotransmittorer av monoamintyp in vitro. Studier på råtta visar att gabapentin ökar metabolismen av GABA i flera områden av hjärnan på ett liknande sätt som natriumvalproat, men i andra områden av hjärnan.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Plasmakoncentrationen av gabapentin är proportionell mot dosen för doser mellan 300 mg och 400 mg, administrerade var 8:e timme. Absorptionen av gabapentin är mättnadsbar och icke-linjär i förhållande till dosen. Biotillgängligheten för gabapentin avtar vid högre doser. Den är cirka 60 % vid 300 mg och cirka 42 % vid 800 mg. Farmakokinetiken påverkas ej av samtidigt födointag. Gabapentins farmakokinetik påverkas ej av upprepad dosering och plasmakoncentrationen vid steady state kan förutsägas med hjälp av en enstaka dos.


Distribution

Vid terapeutiska doser uppnås maximal plasmakoncentration (t ex 4-5,5 μg/ml efter upprepad oral daglig dos på 900-1200 mg) efter 2-3 timmar. Plasmaproteinbindningen av gabapentin är mindre än 3 % och distributionsvolymen är 57,7 liter. Hos epilepsipatienter är koncentrationen av gabapentin i centrala nervsystemet cirka 20 % av motsvarande lägsta plasmakoncentration vid steady state.


Metabolism

Gabapentin metaboliseras inte hos människa och inducerar inte de läkemedelsmetaboliserande cytokrom P450-enzymerna.


Elimination

Gabapentin elimineras från plasma med linjär farmakokinetik. Halveringstiden är 5-7 timmar och är oberoende av dosen.

På grund av åldersrelaterade förändringar i njurfunktionen ses minskad plasmaclearance och förlängd halveringstid av gabapentin hos äldre. Hos patienter med nedsatt njurfunktion är den renala utsöndringshastigheten direkt proportionell mot kreatininclearance. Gabapentin avlägsnas från plasma genom hemodialys (se avsnitt 4.2).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Akut toxicitet

Letal dos har inte kunnat bestämmas efter oral administrering av doser upp till 8000 mg/kg till mus och råtta.


Toxicitet efter upprepad dosering

Studier på gnagare och icke-gnagare har visat att lever och njure är toxikologiska målorgan.


Fertilitet och reproduktion

Inga ogynnsamma effekter på fertilitet eller reproduktion har observerats hos råtta vid doser upp till 2000 mg/kg. Hos möss sågs ingen påverkan vid doser under 500 mg/kg/dag. Administrering av doser högre än 500 mg/kg/dag till dräktiga honråttor resulterade i ökad incidens av hydrouretär, hydronefros och försenad benbildning hos avkomman. Hos kaniner sågs en ökad postimplantationsförlust hos honor som exponerats för mer än 60 mg/kg/dag.


Mutagenicitet

Gabapentin har ingen genotoxisk potential. Gabapentin är inte mutagent i Ames´ bakteriella testsystem eller i HGPRT-mutationstest i däggdjursceller med eller utan metabolisk aktivering. Gabapentin inducerade inte kromosomala strukturavvikelser i däggdjursceller in vitro eller in vivo och var negativt i mikrokärntest i benmärgen hos hamstrar.


Karcinogenicitet

Möss erhöll upp till 2000 mg/kg kroppsvikt/dag och råttor erhöll upp till 2000 mg/kg kroppsvikt/dag i 2 år. Hos hanråttor i högdosgruppen observerades en statistiskt signifikant ökning av incidensen av acinära pancreastumörer. Hos råttor som fick 2000 mg/kg kroppsvikt dagligen var den maximala plasmakoncentrationen för den aktiva substansen och AUC 10 gånger högre än plasmakoncentrationen hos människa efter en daglig dos på 3600 mg. Acinära pancreastumörer hos hanråttor medförde en obetydlig karcinogen risk. De påverkade inte överlevnadstiden och var ej invasiva eller metastaserade på omkringliggande vävnad. Inga skillnader gentemot kontrollgruppen kunde konstateras. Risken för människa är okänd.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Kapslar 100 mg: laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, gelatin, titandioxid (E171).

Kapslar 300 mg: laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Kapslar 400 mg: laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, gelatin, titandioxid (E171), gul och röd järnoxid (E172).

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackning av PVC/aluminium

Delarit kapslar 100 mg: 20 och 100 st

Delarit kapslar 300 mg: 50 st, 100 st

Delarit kapslar 400 mg: 50 st, 100 st


HDPE-burk

Delarit kapslar 100 mg: 100 st

Delarit kapslar 300 mg: 100 st

Delarit kapslar 400 mg: 100 st


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Rivopharm Ltd.,

17 Corrig Road, Sandyford,

Dublin 18

Irland


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Delarit kapslar 100 mg: 19331, Delarit kapslar 300 mg: 19332, Delarit kapslar 400 mg: 19333

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2004-02-20

Förnyat godkännande: 2009–02–20

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-05-25

Hitta direkt i texten
Av