Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Duodopa®

AbbVie

Intestinal gel 20 mg/ml + 5 mg/ml
(vit till svagt gul gel)

Medel mot parkinsonism

ATC-kod: N04BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AbbVie omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Levodopa och karbidopamonohydrat

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Inga symtom rapporterade efter yrkesmässig exponering. Symtom efter exponering från klinisk data är olika effekter på det centrala nervsystemet, kräkning, illamående, hypotoni och hjärtpåverkan.

Skyddsåtgärder vid hantering

Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Första hjälpen

 • Hudkontakt: 

  Förflytta dig från exponeringskällan. Skölj med rikliga mängder vatten. Om irritation kvarstår eller om tecken på toxicitet uppkommer, kontakta läkare. Ge

  symptomatisk/stödjande behandling efter behov.


 • Ögonkontakt: 

  Förflytta dig från exponeringskällan. Skölj med rikliga mängder vatten. Om irritation kvarstår eller om tecken på toxicitet uppkommer, kontakta läkare. Ge symptomatisk/stödjande behandling efter behov.


 • Inandning: 

  Förflytta dig från exponeringskällan. Uppsök läkare vid tecken på toxicitet. Ge

  symptomatisk/stödjande behandling efter behov.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 14 aug 2019