FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Magnevist®

Bayer

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2 mmol/l
(Klar lösning, fri från partiklar)

Paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi.

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-12-11

Indikationer

Kontrastförstärkning vid magnetisk resonansartrografi.


Läkemedlet är endast avsett för diagnostiska undersökningar vid intra-artikulär administrering.


Magnevist ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT), samt när andra godkända läkemedel inte kan användas.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna:
I allmänhet rekommenderas följande mängder Magnevist 2 mmol/l för leder. Det bör dock beaktas att vissa patienter behöver en mindre mängd. En volym som leder till att ledkapseln blir lätt utspänd bör väljas för injektion.

Led

Volym

Axelled

15-20 ml

Armbågsled

~10 ml

Handled

4 ml

Fingerled

1-2 ml

Höftled

10-20 ml

Knäled

25-50 ml

Fotled

12-20 ml

Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas.


Dosen ges intra-artikulärt under strikta aseptiska förhållanden. Undersökningen kan påbörjas omedelbart efter injiceringen.
Rekommendationerna för användningen av Magnevist 2 mmol/l gäller för en fältstyrka mellan 0,2 Tesla och 1,5 Tesla.
Inga särskilda förberedelser av patienten fordras inför undersökning med Magnevist. Normala säkerhetsrutiner för MRT (som t ex avlägsnande av ferro-magnetiska kärl-klämmor och hjärt-pacemaker) ska tillämpas. Intra-artikulär tillförsel av kontrastmedlet kan ske med patienten i liggande eller sittande ställning. Efter injektionen ska patienten hållas under uppsikt under åtminstone ½ timme.


Barn:
Klinisk erfarenhet av Magnevist 2 mmol/l på barn saknas.

Varningar och försiktighet

Noggranna aseptiska betingelser erfordras för att förebygga infektioner. Fluroskopisk kontroll bör tillämpas för att säkra placeringen av injektionskanylen och därmed undvika extrakapsulär injektion. Otillbörligt tryck bör ej användas under injiceringen.


Intra-artikulär användning av Magnevist 2 mmol/l ska undvikas i infekterad led.


Överkänslighet
Svåra anafylaktoida (överkänslighets-) reaktioner kan inte helt uteslutas (se avsnitt Biverkningar).
Allergiska reaktioner kan i sällsynta fall uppträda flera timmar eller dagar efter administrering.


Milt angioödem, konjuktivit, hosta, klåda, rinit, nysningar och urticaria kan uppstå oberoende av dos och administreringssätt, och kan vara de första tecknen på begynnande chocktillstånd.


Det rekommenderas att patienten hålls under uppsikt efter undersökningen, som vid andra kontrastförstärkta diagnostiska undersökningar.


Beredskap för akuta situationer och tillgång till läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner är nödvändig.


Risken för överkänslighetsreaktioner är högre i följande fall:

 • tidigare reaktion på kontrastmedel

 • bronkialastma i anamnesen

 • allergier i anamnesen


Hos patienter med predisponering för allergiska reaktioner, speciellt astmapatienter bör nyttan av undersökningen noggrant vägas mot risken.


Det har rapporterats fall av nefrogen systemisk fibros (NSF) i samband med användning av vissa kontrastmedel innehållande gadolinium hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73m2). Då det finns en möjlighet att NSF kan förekomma vid användning av Magnevist bör det endast användas hos denna patientgrupp efter noggrant övervägande.


Detta läkemedel innehåller 67,7 mg natrium per förfylld spruta, motsvarande 3,38% av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium for vuxna).


Efter intravenös administrering av gadopentetsyradimegluminat kan gadolinium ansamlas i hjärnan och i andra kroppsvävnader (skelett, lever, njurar, hud) och orsaka dosberoende ökningar i T1-viktad signalintensitet i hjärnan, särskilt i nucleus dentatus, globus pallidus och talamus. Kliniska följder är okända. Ansamling av gadolinium i hjärnan har inte identifierats efter intraartikulär administrering. De eventuella diagnostiska fördelarna med att använda gadopentetsyradimegluminat hos patienter som kommer behöva upprepade MRT-undersökningar ska vägas mot risken för ansamling av gadolinium i hjärnan och andra vävnader.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.


För gadopentetsyradimegluminat saknas data från behandling av gravida kvinnor.


Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter efter upprepad intravenös administrering (se Prekliniska uppgifter). Betydelsen av dessa för människa är okänd.


Magnevist ska inte användas under graviditet, såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver användning av gadopentetsyradimegluminat.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Efter intravaskulär användning passerar mycket små mängder gadopentetsyradimegluminat (maximalt 0,04 % av given dos) över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser beräknas inte barnet påverkas på grund av de små mängder som passerar över i modersmjölk och på grund av låg absorption i magtarmkanalen. Magnevist kan användas vid amning.

Trafik

Ledutgjutning kan påverka förmågan att framföra fordon på grund av begränsad rörlighet i leden.

Biverkningar

Biverkningar som uppstår i samband med användning av Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol/l) är normalt lindriga till måttliga.


De vanligast rapporterade biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, dvs smärta vid injektionsstället och tryckförnimmelser i leden vilket vanligtvis är beroende av själva proceduren. Användande av alltför högt tryck eller injektion av stora volymer kan resultera i svår smärta.


Tabellen nedan rapporterar biverkningar rapporterade i kliniska studier, baserat på erfarenhet hos mer än 4900 patienter, samt biverkningar som rapporterats efter godkännandet.


Följande frekvenser används för att beskriva biverkningsförekomst:

Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organ­system

Vanliga

Mindre
vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Immun­systemet

   

Anafylaktoida reaktioner/­
över-
­känslig­hets­reaktioner, hudreaktioner*.

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk

Yrsel

  

Blodkärl

  

Vasovagal reaktion

 

Magtarm­kanalen

 

Illamående

Kräkningar

 

Allmänna symtom och/eller
symtom vid
admini-
strerings-
­stället

Smärta vid injektionsstället/

Tryck­förnimmelse vid injektions­stället (led)

   

* Klassbiverkan som ännu ej har observerats för Magnevist 2 mmol/l


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga tecken på förgiftning efter överdosering har hittills observerats eller rapporterats vid klinisk användning.

Farmakodynamik

Gadopentetat är ett kontrastmedel för användning inom magnetisk resonanstomografi (MRT). Det består av ett metallinnehållande saltkomplex. Dess paramagnetiska egenskaper leder till en ökad signalintensitet och därmed till kontrastförstärkning vid magnetisk resonansartrografi efter intra-artikulär injektion.
Magnevist 2 mmol/l dos för intra-artikulär användning motsvarar 1/250 av den koncentrationen som används vid i.v. administrering. Dosen är anpassad för att ge tillräcklig kontrast även efter ytterligare utspädning med ledvätska.
När ledutrymmet är fyllt med kontrastvätska, innehållande gadolinium, förstärks signalen i utrymmet och vid användande av T1-viktade sekvenser blir utrymmet ljusare och kontrasten blir tydlig mot strukturer i leden med svag eller medelstark signal dvs intra-artikulära strukturer såsom hyalin och fibröst brosk, ledband, senor och ledkapsel.

Farmakokinetik

Efter intra-artikulär tillförsel fördelas gadopenetetsyradimegluminat i ledvätska och diffunderar i det interstitiella rummet. Marginellt upptag i brosk är reversibelt. Efter distribution till det extracellulära rummet huvudsakligen via diffusion utsöndras gadopenetetsyradimegluminat i oförändrad form med glomerulär filtration via njurarna.


Gadopentetsyradimegluminat är ett linjärt gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Studier har visat att gadolinium stannar kvar i kroppen efter exponering av gadoliniuminnehållande kontrastmedel givet intravenöst i signifikant högre doser än intraartikulärt givna läkemedel. Detta omfattar ansamling i hjärnan samt andra vävnader och organ. Med de linjära gadoliniuminnehållande kontrastmedlen kan detta orsaka dosberoende ökningar i T1-viktad signalintensitet i hjärnan, särskilt i nucleus dentatus, globus pallidus och talamus. Signalintensitetsökningar och icke-kliniska data visar att gadolinium frisätts från linjära gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.


En viss fördröjning av fosterutvecklingen sågs hos råtta och kanin efter upprepade intravenösa högdosinjektioner med gadopentetsyradimegluminat. Dessa effekter sågs endast vid systemisk exponering som var mycket större än de som är aktuella efter intraartikulär användning.


Lindriga lokala intoleransreaktioner uppträdde efter paravenös och intramuskulär administrering av gadopenetetsyradimegluminat.

Innehåll

1 ml lösning innehåller 0,002 mmol (1,88 mg) gadopentetsyradimegluminat motsvarande 0,32 mg gadolinium.


Hjälpämnen: Meglumin, pentetsyra, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.


Detta läkemedel innehåller 67,7 mg natrium per förfylld spruta.


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Gadopentetatdimeglumin

Miljörisk: Användning av gadopentetatdimeglumin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Gadopentetatdimeglumin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Gadopentetatdimeglumin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

Where:

A = 0.00880 kg (total sold amount API in Sweden year 2019, data from IQVIA/LIF).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

PEC = 0.0000013 μg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) = >100 mg/L
NOEC/72 h = >100 mg/L (guideline OECD 201) (1)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = >100 mg/L (guideline OECD 202) (2)

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction) = ≥ 10 mg/L (guideline OECD 211) (3)

Fish:

Acute toxicity (Zebrafish Danio rerio)

LC50 /96 h (mortality) = >100 mg/L (guideline OECD 203) (4)

Bacteria (Pseudomonas putida):

EC10/16h (growth) > 1000 mg/L (guideline DIN38412 L8) (5)

PNEC = 200 μg/L (Lowest NOEC Daphnia magna >10000 µg/L; AF 50)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0000013/200 =6.5 * 10-9, i.e. PEC/PNEC <0.1 which justifies the phrase "Use of gadoliniumpentetat dimeglumin has been considered to result in insignificant risk."


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

An investigation on the aerobic biodegradability of gadoliniumpentetat dimeglumin in water was conducted according to OECD 301 E (6). The incubation time was extended to day 62 because of the observation of a slight degradation towards to usual end of the incubation (28 days). Gadoliniumpentetat dimeglumin was incubated at concentrations of 20 mg C/L given as dissolved organic carbon (DOC), equivalent to 54 mg/L of substance. The results showed that the test solution of gadoliniumpentetat dimeglumin (containing 407.94 mg gadopentetate and 105.55 mg meglumine) was degraded to approx. 50 % at the end of the incubation period. The degradation started around day 21. However, the elimination of organic carbon in the test solution, as indicated by DOC measurement, was not the result of the degradation of the Gd-DTPA complex, as evidenced by the results of the specific chemical analysis for this complex. Therefore, it is most likely that the loss of DOC is due to the degradation of the dimeglumine component of the salt. Given the fact that dimeglumine consist of two molecules of methylglucamine each contributing 7 carbon atoms to a total number of 28 carbon atoms in the gadoliniumpentetat dimeglumin it is very likely that the observed 50 % DOC reduction observed at the end of this prolonged study is caused by the degradation of dimeglumine component.


A test on aquatic-sediment distribution was condcted according to OECD 308 (aerobic part) (7). The test substance gadoliniumpentetat dimeglumin was incubated in an aerated system, which contained intact lake sediment and overlaying lake water. The substance was incubated over a period of 100 days. Because of the high hydrophilicity of the test substance and the expected low adsorption the organic carbon content and the grain size of the sediment were assumed to have no influence on the sorption process. Therefore only one type of sediment was used. The concentration of gadoliniumpentetat dimeglumin in the filtered overlaying water was analyzed by HPLC/UV. Additionally, the content of Gd in sediment and the filtrates of the overlaying water, the filtrates of demineralized water and the filtrates of diluted HCl were analyzed by ICP/MS, in order to recover all sediment related, dissolved substance. Gadoliniumpentetat dimeglumin was only marginally removed from the overlaying water after 100 days in the aquatic-sediment system. Gd was found to a low extent in the sediment taken at the beginning, after 2, 8 and 15 days. Because Gd was detected also in the non-dosed sediment, it is likely, that the Gd determined in the sediment at day 2, 8 and 15 is of geogenic origin. The test solution was not completely removed during filtration, therefore it is possible that little amounts of Gd in the sediment resulted from that solution. At the end of the incubation, there was a slight increase of the Gd concentration in the sediment that was supposed to be related to the introduced substance.


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since gadoliniumpentetat dimeglumin is not readily degradable, the substance is considered to be potentially persistent in the environment.


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Gadoliniumpentetat dimeglumin is hydrolytically stable (diagnostic product is an aqueous solutuion of gadopentetic acid, dimeglumine salt).


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW -5.4 (Shake flask method, FDA TAD 3.02) (8)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log POW was -5.4, the substance was considered to have a low potential for bioaccumulation.

Excretion (metabolism)

Gadoliniumpentetat dimeglumin is introduced unmetabolized as parent compound (contrast agent).


PBT/vPvB assessment

Gadoliniumpentetat dimeglumin is not PBT/vPvB, because the log POW was lower than 4.5.


References

 1. Growth inhibition test of Magnevist® (Dimeglumine gadopentetate, ZK 93035/dimegl.) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A34544, Study no. TXST20060212 (2006).

 2. Acute immobilization test of Magnevist® (ZK 93035) with Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A34543, Study no. TXST20060211 (2006).

 3. Reproduction study of Magnevist® (ZK 93035) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A30908, Study no. TXST20050336 (2005).

 4. Acute toxicity of Magnevist ® (dimeglumine gadopentetate, ZK 93035/dimegl.) to the Zebra fish Danio rerio. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A29951, Study no. TXST20050264 (2005).

 5. Growth inhibition test of dimeglumine gadopentetate on the bacterium Pseudomonas putida. Schering AG, Experimental Toxicology, Report no. 9199, Study no. TX19900197 (1991).

 6. Study on the biodegradability of dimeglumine gadopentetate according to the modified OECD screening test. Schering AG, Experimental Toxicology, Report no. A31214, Study no.TXST1990262 (1991).

 7. Aquatic-sediment study (aerobic) with Magnevist® (dimeglumine gadopentetate, ZK 93035/dimegl.). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. 37066, Study no. TXST20070034 (2007).

 8. The octanol/water partition coefficient of gadopentatetic acid, dimegl. (ZK 93035) at pH 7 and 25 ºC. Schering AG, General Physical Chemistry, Report no. KS25, Study no.94/137 (1994).


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Förvaring

Inga särskilda anvisningar.


Hantering

Den förfyllda sterila sprutan ska tas ur förpackningen och färdigställas omedelbart före användning. Injektionen ska ske under sterila förhållanden.


Den kontrastmedelslösning som inte förbrukas vid en undersökning ska kasseras.
Överbliven kontrastmedelslösning ska hanteras enligt gällande anvisningar.


Sprutlocket ska avlägsnas från den förfyllda sprutan omedelbart före användning.


Det är inte rekommenderat att blanda Magnevist 2 mmol/l med röntgenkontrastmedel. För att underlätta kontroll av kanylens position i leden bör minsta möjliga mängd kontrastmedel användas före administrering av Magnevist 2 mmol/l.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2 mmol/l Klar lösning, fri från partiklar
20 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av