Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Physioneal 35 Glucose

Baxter

Peritonealdialysvätska 22,7 mg/ml
(Klar, färglös vätska)

Steril peritonealdialysvätska

ATC-kod: B05DB
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Physioneal 35 Glucose peritonealdialysvätska 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml och 38,6 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2017-10-31.

Indikationer

PHYSIONEAL 35 GLUCOSE är indicerad för peritonealdialys vid: akut och kronisk njursvikt, allvarlig vattenretention, allvarlig elektrolytstörning samt vid läkemedelsförgiftning av dialyserbara läkemedel, när bättre behandlingsalternativ inte är tillgängliga.

Bikarbonat/laktat baserade PHYSIONEAL 35 peritonealdialysvätskor med ett fysiologiskt pH är framförallt indicerat hos patienter där lösningar baserade på enbart laktatbuffert, med lågt pH, orsakar buksmärta eller obehag vid itappning.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


PHYSIONEAL 35 GLUCOSE ska inte användas till patienter som har: mekaniska skador som inte kan åtgärdas och som förhindrar effektiv peritonealdialys eller ökar risken för infektion. Eller dokumenterat nedsatt peritonealfunktion eller omfattande adherenser som försämrar peritonealfunktionen.

Dosering

Dosering

Behandlingsmetod, behandlingsfrekvens, utbytt volym, dialysintervall och behandlingstid ska inledas och övervakas av läkare.


För att undvika risken för allvarlig dehydrering, hypovolemi och för att minimera proteinförlust, rekommenderas att välja den peritonealdialysvätska med lägst osmolaritet, förenlig med den mängd vätska som ska avlägsnas vid varje byte. • Vuxna: Patienter med kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) genomför i genomsnitt 4 cykler per dygn (24 timmar). Patienter med automatiserad peritonealdialys (APD) genomför i genomsnitt 4-5 cykler per natt och upp till 2 cykler per dag. Fyllnadsvolymen är beroende av kroppsstorlek, normalt från 2,0–2,5 liter.


 • Äldre: Som för vuxna.


 • Pediatrisk population:

  Säkerhet och effekt av Physioneal 35 Glucose hos pediatriska patienter har inte fastställts. De kliniska fördelarna med Physioneal 35 Glucose måste därför vägas mot risken för biverkningar i denna patientkategori. För pediatriska patienter > 2 år rekommenderas 800 till 1400 ml/m2 per cykel upp till en maximal mängd på 2000 ml, beroende på toleransen. Fyllnadsvolymer på 200 till 1000 ml/m2 rekommenderas till barn yngre än 2 år.


Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder vid hantering eller administrering av läkemedlet:


PHYSIONEAL 35 GLUCOSE är endast för intraperitoneal administrering. Ej för intravenös injektion.

Peritonealdialysvätska kan värmas i ytterpåsen till 37 °C för större patientkomfort. Endast torr värme (värmedyna, värmeplatta eller dylikt) får användas. Vätskan får inte värmas i vatten eller mikrovågsugn på grund av risk för skada eller obehag för patienten.

Aseptisk teknik ska användas under hela peritonealdialysbehandlingen.

Lösningen ska inte administreras om den är missfärgad, grumlig, innehåller partikelmassa, visar tecken på läckage mellan kamrarna eller utåt, eller om förseglingarna inte är intakta.

Den avtappade vätskan bör inspekteras med avseende på förekomst av fibrin eller grumlighet, eftersom detta kan vara tecken på infektion eller aseptisk peritonit.

Endast för engångsbruk. Efter det att ytterpåsen har öppnats, bryt omedelbart brytstiftet mellan kamrarna för att blanda de två lösningarna. Vänta till dess att den lilla kammaren har tömts fullständigt till den stora kammaren. Blanda varsamt genom att trycka med båda händerna på den stora kammarens väggar.

Peritonealdialysvätskan för intraperitonealt bruk måste infunderas inom 24 timmar efter blandning.

Anvisningar om avseende användning av denna produkt, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaringVarningar och försiktighet

Tillstånd hos patienten som kräver försiktighet vid användning


Peritonealdialys ska utföras med försiktighet hos patienter som:

 • har något tillstånd som påverkar buken, exempelvis skador på bukhinnan eller diafragman till följd av operation, kongenitala missbildningar eller trauma innan läkningen fullbordats, tumör i buken, infektion i bukväggen, bråck, analfistel, kolostomi eller ileostomi, frekventa episoder av divertikulit, inflammatorisk eller ischemisk tarmsjukdom, stora polycystiska njurar eller andra tillstånd som äventyrar bukväggens, bukhinnans eller bukhålans integritet, och

 • har andra tillstånd som nyligen genomgången aortatransplantation eller allvarlig lungsjukdom.

Inkapslande peritoneal skleros (EPS)


Inkapslande peritoneal skleros (encapsulating peritoneal sclerosis, EPS) betraktas som en känd, sällsynt komplikation vid peritonealdialysbehandling. EPS har rapporterats hos patienter som använder peritonealdialysvätska, däribland vissa patienter som använder PHYSIONEAL 35 GLUCOSE som en del av peritonealdialysbehandlingen.


Peritonit


Om peritonit uppstår ska valet och doseringen av antibiotika om möjligt baseras på resultaten av identifierings- och känslighetsstudier av den/de enskilda organismen/erna. Innan den eller de organismer som är involverade har identifierats, kan antibiotika med brett spektrum användas.


Överkänslighet


Lösningar som innehåller glukos framtaget från hydrolyserad majsstärkelse ska användas med försiktighet hos patienter med känd allergi mot majs eller majsprodukter. Överkänslighetsreaktioner såsom de mot majsstärkelse, inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, kan förekomma. Avbryt infusionen omedelbart och töm bukhålan på lösningen om tecken eller symtom på misstänkt överkänslighetsreaktion utvecklas. Vidta lämpliga behandlingsåtgärder såsom klinisk indicerat.


Användning hos patienter med förhöjda laktatnivåer


Patienter med förhöjda laktatnivåer bör använda laktatinnehållande peritonealdialyslösningar med försiktighet. Patienter med tillstånd som man vet ökar risken för mjölksyraacidos [t.ex. allvarlig hypotoni, sepsis, akut njurinsufficiens, medfödda rubbningar i ämnesomsättningen, behandling med läkemedel som metformin och omvända transkriptashämmare av nukleosid- och nukleotidtyp (NRTI)] bör övervakas för eventuell förekomst av mjölksyraacidos innan behandlingen inleds samt under behandling med laktatbaserad peritonealdialysvätska.


Allmän övervakning


När lösningen ordineras till en viss patient ska hänsyn tas till eventuella
interaktioner mellan dialysbehandlingen och andra samtidiga behandlingar relaterade till andra befintliga tillstånd. Kaliumnivån i serum måste följas noggrant hos patienter som får hjärtglykosider.

Ett noggrant vätskeschema måste föras och patientens kroppsvikt ska noggrant övervakas för att undvika över- eller underhydrering med allvarliga konsekvenser inkluderat hjärtsvikt, volymdepletion och chock.


Proteiner, aminosyror, vattenlösliga vitaminer och andra mediciner kan förloras under peritonealdialys och kan behöva ersättas.

Serum-elektrolytkoncentrationer (speciellt bikarbonat, kalium, kalcium och fosfat), blodkemi (inklusive parathormon och lipidparametrar)och hematologiska parametrar ska utvärderas regelbundet.


Metabolisk alkalos


Hos patienter med serumbikarbonatnivåer överstigande 30 mmol/liter skall risken för metabolisk alkalos vägas mot fördelarna med behandling med denna produkt.


Överinfusion


Överinfusion av PHYSIONEAL 35 GLUCOSE i bukhålan kan kännetecknas av utspänd buk/buksmärta och/eller andfåddhet.

Överinfusion av PHYSIONEAL 35 GLUCOSE behandlas genom att den volym PHYSIONEAL 35 som finns i bukhålan avlägsnas genom dränering.


Överanvändning med högre glukoshalt


Överanvändning av PHYSIONEAL 35 GLUCOSE peritonealdialysvätska med högre glukoshalt kan resultera i att för mycket vatten dras från patienten.


Tillägg av kalium


PHYSIONEAL 35 lösningar innehåller inget kalium pga risken för hyperkalemi. I situationer när en normal serumkaliumnivå eller hypokalemi föreligger, kan tillägg av kaliumklorid (upp till en koncentration på 4 mEq/l) vara indicerat för att förebygga svår hypokalemi och skall göras efter noggrann ut­värdering av serum- och total kaliumhalt i kroppen under överinseende av läkare.


Användning hos diabetespatienter


Hos diabetespatienter ska blodglukosnivåerna mätas och insulindosen eller andra behandlingar av hyperglykemi justeras.


Felaktig användning


Om flushing eller öppning och stängning av klämmor sker i felaktig ordningsföljd kan det resultera i att luft kommer in i bukhålan, vilket kan orsaka buksmärta och/eller peritonit.


Vid infusion av lösning som inte blivit blandad ska patienten omedelbart tömma ut lösningen och använda en nyblandad påse.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt hos pediatriska patienter har inte fastställts.
Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Blodkoncentrationen av dialyserbara läkemedel kan reduceras under dialysen. En möjlig kompensation för eventuella förluster måste över­vägas.

Plasmanivåerna av kalium hos patienter som behandlas med hjärtglykosider måste noggrant följas eftersom det föreligger en risk för digitalisintoxikation. Tillägg av kalium kan vara nödvändig.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Physioneal 35 Glucose hos gravida kvinnor. Physioneal 35 Glucose rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om metaboliter av Physioneal 35 Glucose utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.


Fertilitet

Det finns inga kliniska data på fertilitet.


Trafik

Patienter med terminal njursvikt som genomgår peritonealdialys kan uppleva biverkningar som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som har förekommit (hos 1 % eller fler av patienterna) under kliniska prövningar och efter marknadsintroduktion listas nedan.


Frekvensen delas in i följande kategorier: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100,<1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000,<1/100), Sällsynta (≥1/10 000,<1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Klassificering av organsystem

Föredragen term

Frekvens

BLODET OCH

LYMFSYSTEMET

Eosinofili

Ingen känd frekvens

METABOLISM OCH

NUTRITION

Hypokalemi

Vanliga

Vätskeretention

Vanliga

Hyperkalcemi

Vanliga

Hypervolemi

Mindre vanliga

Anorexi

Mindre vanliga

Dehydrering

Mindre vanliga

Hyperglykemi

Mindre vanliga

Laktatacidos

Mindre vanliga

PSYKISKA STÖRNINGAR

Insomnia

Mindre vanliga

CENTRALA OCH PERIFERA NERVSYSTEMET

Yrsel

Mindre vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

BLODKÄRL

Hypertension

Vanliga

Hypotension

Mindre vanliga

ANDNINGSVÄGAR, BRÖSTKORG OCH

MEDIASTINUM

Dyspné

Mindre vanliga

Hosta

Mindre vanliga

MAGTARMKANALEN

Peritonit

Vanliga

Nedsatt funktion av bukhinnan

Mindre vanliga

Buksmärta

Mindre vanliga

Dyspepsi

Mindre vanliga

Flatulens

Mindre vanliga

Illamående

Mindre vanliga

Inkapslande peri­toneal skleros

Ingen känd frekvens

Grumligt dialysat

Ingen känd frekvens

HUD OCH SUBKUTAN

VÄVNAD

Angioödem

Ingen känd frekvens

Utslag

Ingen känd frekvens

MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄV

Muskuloskeletal smärta

Ingen känd frekvens

ALLMÄNNA SYMTOM OCH/ELLER SYMTOM VID ADMINISTRERINGSSTÄLLET

Ödem

Vanliga

Asteni

Vanliga

Frossbrytningar

Mindre vanliga

Ansiktsödem

Mindre vanliga

Bråck

Mindre vanliga

Sjukdomskänsla

Mindre vanliga

Törst

Mindre vanliga

Pyrexi

Ingen känd frekvens

UNDERSÖKNINGAR

Viktökning

Vanliga

PCO2 ökning

Mindre vanliga

Andra biverkningar av peritonealdialys relaterade till behandlingen: bakteriell peritonit, infektion runt katetern och kateterrelaterad komplikation.

Överdosering

Möjliga konsekvenser av en överdos inkluderar hypervolemi, hypovolemi, elektrolytstörningar eller (hos diabetiker) hyperglykemi. Se avsnitt Varningar och försiktighet.


Behandling av överdosering
Hypervolemi kan behandlas med hyperton peritonealdialysvätska och vätskerestriktion.
Hypovolemi kan behandlas med vätskeersättning, antingen oralt eller intravenöst beroende på graden av dehydrering.
Behandling av elektrolytrubbningar beror på den specifika elektrolyt­störningen, vilken skall verifieras med blodprov. Den vanligaste störningen är hypokalemi och kan behandlas med oralt intag av kalium eller med tillägg av kaliumklorid i peritonealdialysvätskan i enlighet med behandlande läkares före­skrift.


Hyperglykemi (hos diabetiker) skall behandlas med justerade insulindoser i enlighet med den behandlande läkarens föreskrivna insulinschema.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Peritonealdialys är en behandling för patienter med njursvikt, med avsikt att avlägsna toxiska substanser från kvävemetabolismen och som normalt utsöndras via njurarna, samt för att underlätta vätske- och elektrolytregleringen såväl som syra-basbalansen.


Behandlingen utförs genom att administrera peritonealdialysvätska via en kateter in till bukhålan.


Farmakodynamisk effekt


Glukos gör lösningen hyperosmolär jämfört med plasma och bildar en osmotisk gradient som möjliggör avlägsnandet av vätska från plasma till lösningen.
Överföringen av substanser sker via peritoneum enligt principen för osmos och diffusion. Efter en viss tid är vätskan mättad med toxiska ämnen och måste bytas. Med undantag av laktat, som ingår som bikarbonat-prekursor, har elektrolytkoncentrationerna i vätskan valts för att normalisera plasmaelektrolyt­koncentrationen. Kvävehaltiga restprodukter, närvarande i höga koncentrationer i blodet, passerar via peritoneum över till dialysvätskan.


Klinisk effekt och säkerhet


Över 30% av patienterna i kliniska prövningar var äldre än 65 år. Utvärderingen av resultat för denna åldersgrupp visade ingen skillnad jämfört med andra patienter.


In vitro- och ex vivo-studier har visat på förbättringar av PHYSIONEAL 35 biokompatibilitetsparametrar jämfört med vanlig laktatbuffrad lösning. Dessutom har kliniska prövningar på ett begränsat antal patienter med buksmärta vid tillförseln av lösning visat viss symtomatisk lindring. För närvarande finns emellertid inga tillgängliga data som indikerar att kliniska komplikationer allmänt sett minskar eller att regelbunden användning av sådana lösningar kan inne­bära betydande fördelar på längre sikt.


Farmakokinetik

Intraperitonealt administrerad glukos, elektrolyter och vatten absorberas till blodet och metaboliseras via de normala vägarna. Glukos metaboliseras (1 g glukos = 4 kilokalorier eller 17 kilojoule) till CO2 och H2O.

Prekliniska uppgifter

Inga icke-kliniska studier har utförts med Physioneal 35.


Innehåll

Före blandning: 1000 ml elektrolytlösning (lilla kammaren "A"):

Glukosmonohydrat 41,25 g ekvivalent med glukosanhydrat 37,5 g, resp. 68,85 g ekvivalent med 62,6 g, resp. 117,14 g ekvivalent med 106,5 g, kalciumklorid­dihydrat 0,710 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,140 g. 1000 ml buffertlösning (stora kammaren "B"): Natriumklorid 8,89 g, natriumbikarbonat 3,29 g,
natrium (S)-laktatlösning 1,76 g.

Efter blandning:1000 ml av den färdigblandade lösningen innehåller:

Glukosmonohydrat 15,0 g ekvivalent med glukosanhydrat 13,6 g, resp. 25,0 g ekvivalent med 22,7 g, resp. 42,5 g ekvivalent med 38,6 g, natriumklorid 5,67 g, kal­ciumkloriddihydrat 0,257 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,051 g, natrium­bikarbonat 2,10 g, natrium (S)-laktatlösning 1,12 g, vatten för injektionsvätskor, koldioxid.

1000 ml lösning efter blandning motsvarar 362,5 ml av lösning A och 637,5 ml av lösning B.

Lösningens sammansättning efter blandning i mmol/l: Glukosanhydrat (C6H12O6) 75,5 mmol/l, resp. 126 mmol/l, resp. 214 mmol/l, Na+ 132 mmol/l, Ca++ 1,75 mmol/l, Mg++ 0,25 mmol/l, Cl- 101 mmol/l, HCO3- 25 mmol/l, C3H5O3- 10 mmol/l.

Hjälpämnen: Vatten för injektionsvätskor, koldioxid (för pH-justering).

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, utom de som omnämns i avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering


Hållbarhet efter blandning:
Produkten ska användas inom 24 timmar efter det att ytterpåsen har avlägsnats och lösningen har blandats.

2 och 2,5 l påse: Förvaras ej under 4°C.

1,5 l påse: Förvaras mellan 4°C och 30°C.

Förvaras i originalförpackningen.


 • En detaljerad instruktion om bytesproceduren vid peritonealdialys ges till patienten genom träning på ett träningscenter före användning hemma.

 • Efter det att ytterpåsen har öppnats, bryt omedelbart brytstiftet mellan kamrarna för att blanda de två lösningarna. Vänta tills den lilla kammaren har tömts fullständigt i den stora kammaren. Blanda varsamt genom att trycka med båda händerna på den stora kammarens väggar. Peritonealdialysvätskan för intraperitonealt bruk måste infunderas inom 24 timmar efter blandning. Se avsnitt Dosering.

 • Kemisk och fysikalisk stabilitet har demonstrerats i 6 timmar vid 25º C för insulin (Actrapid 10 IE/l, 20 IE/l och 40 IE/l).

 • Aminoglykosider ska inte administreras med penicillin i samma påse på grund av kemisk inkompatibilitet.

 • Läkemedel ska tillföras via injektionsporten i den lilla kammaren innan brytstiftet mellan kamrarna bryts. Läkemedlens kompatibilitet måste kontrolleras före blandning, pH och lösningens salter måste tas med i beräkning. Lösningen ska användas omedelbart efter läkemedelstillsatsen.

 • Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

 • I händelse av skada ska behållaren kastas.

 • Lösningen är fri från bakteriella endotoxiner.

Egenskaper hos läkemedelsformen


Osmolaritet 345 resp. 396 resp. 484
mOsmol/l. pH 7,4.

Siffran ”35” i namnet specificerar lösningens buffertkoncentration (10 mmol/l laktat + 25 mmol/l bikarbonat = 35 mmol/l).

Förpackningsinformation

Peritonealdialysvätska 13,6 mg/ml Klar, färglös vätska
5 x 2000 milliliter påse, 659:27, F
5 x 1500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
6 x 1500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
Peritonealdialysvätska 22,7 mg/ml Klar, färglös vätska
5 x 2000 milliliter påse, 659:27, F
5 x 1500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
6 x 1500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
Peritonealdialysvätska 38,6 mg/ml Klar, färglös vätska
5 x 1500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
6 x 1500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 2000 milliliter påse, tillhandahålls ej
5 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av