Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zometa®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/5 ml
(klar och färglös lösning)

Läkemedel för behandling av bensjukdomar, bisfosfonater

ATC-kod: M05BA08
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-13

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Indikationer

Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologiska frakturer, ryggradskompression, strålning av eller kirurgiskt ingrepp i benvävnad eller tumörinducerad hyperkalcemi) hos vuxna patienter med avancerade benvävnadsmetastaser.


Behandling av vuxna patienter med tumörinducerad hyperkalcemi (TIH).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra bisfosfonater eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Amning (se avsnitt Amning).

Dosering

Zometa får endast förskrivas och administreras till patienter av sjukvårdspersonal som har erfarenhet av administrering av intravenösa bisfosfonater. Bipacksedeln och påminnelsekortet skall lämnas till patienter som behandlas med Zometa.


Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnads-metastaser

Vuxna samt äldre personer:

Den rekommenderade dosen vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser är 4 mg zoledronsyra var tredje till fjärde vecka.


Patienter bör också ges ett dagligt tillägg av kalcium 500 mg samt 400 IE vitamin D.


I beslutet att behandla patienter med benvävnadsmetastaser för förebyggande av skelettrelaterade händelser skall hänsyn tas till att effekten av behandlingen sätter in efter 2-3 månader.


Behandling av TIH

Vuxna samt äldre personer:

Den rekommenderade dosen vid hyperkalcemi (albuminkorrigerat serumkalcium ≥12,0 mg/dl eller 3,0 mmol/l) är en engångsdos av 4 mg zoledronsyra.


Nedsatt njurfunktion

TIH:

Zometabehandling av patienter med TIH, vilka har gravt nedsatt njurfunktion skall övervägas endast efter värdering av riskerna och fördelarna med behandlingen. I de kliniska studierna har patienter med serumkreatinin >400 µmol/l eller >4,5 mg/dl exkluderats. Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med tumörinducerad hypercalcemi (TIH) med serumkreatinin <400 µmol/l eller <4,5 mg/dl (se Varningar och försiktighet).


Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser:

När man initierar behandling med Zometa hos patienter med multipelt myelom eller metastaserande skelettlesioner från solida tumörer, bör serumkreatinin och kreatininclearance (CLcr) kontrolleras. CLcr beräknas från serumkreatinin med hjälp av Cockcroft - Gaults formel. Zometa rekommenderas inte till patienter, vilka före insättning av behandling har gravt nedsatt njurfunktion, vilket för denna patientkategori definieras som CLcr <30 ml/min. I kliniska prövningar med Zometa har patienter med serumkreatinin >265 µmol/l eller >3,0 mg/dl exkluderats från prövningarna.


Hos patienter med benvävnadsmetastaser som före initiering av behandling har mild till måttligt nedsatt njurfunktion, vilket för denna patientkategori definierades som CLcr 30-60 ml/min, rekommenderas följande Zometa dos (se också Varningar och försiktighet):

Kreatininclearance vid start (ml/min)

Zometa rekommenderad dos*

>60

4,0 mg zoledronsyra

50-60

3,5 mg* zoledronsyra

40-49

3,3 mg* zoledronsyra

30-39

3,0 mg* zoledronsyra

*Doserna har kalkylerats under förutsättning att det önskade målet för AUC är 0,66 (mg·hr/l) (CLcr = 75 ml/min). Den reducerade dosen för patienter med nedsatt njurfunktion förväntas uppnå samma AUC som den som har setts hos patienter med kreatininclearance på 75 ml/min.


Efter initiering av behandling, bör serumkreatinin kontrolleras före varje dos av Zometa administreras och uppehåll skall göras i behandlingen om njurfunktionen försämras. I de kliniska prövningarna definierades en försämring av njurfunktionen enligt följande:

- För patienter med normalt kreatininvärde vid start (<1,4 mg/dl eller <124 µmol/l), en ökning med 0,5 mg/dl eller 44 µmol/l;

- För patienter med abnormt värde vid start (>1,4 mg/dl eller >124 µmol/l), en ökning med 1,0 mg/dl eller 88 µmol/l.


I de kliniska studierna upptogs behandlingen med Zometa när kreatininnivåerna hade återgått till inom 10% av utgångsvärdet (se Varningar och försiktighet). Zometabehandlingen skall återupptas med samma dos som gavs innan behandlingen avbröts.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för zoledronsyra för barn i åldern 1 år till 17 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakodynamik men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

Intravenös användning.

Zometa 4 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, för utspädning med 100 ml (se Hantering), skall ges som engångsdos under åtminstone 15 minuter.


Hos patienter med mild till måttlig nedsättning av njurfunktionen, rekommenderas reducerade Zometa doser (se avsnitt “Dosering” ovan och avsnitt Varningar och försiktighet).


Instruktioner för beredning av minskade doser av Zometa

Dra upp i en spruta en lämplig volym av koncentratet som behövs enligt nedan:

-

4,4 ml för 3,5 mg dosen

-

4,1 ml för 3,3 mg dosen

-

3,8 ml för 3,0 mg dosen


Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i Hantering, hållbarhet och förvaring. Den uppdragna volymen av koncentratet skall spädas med 100 ml steril 0,9% natriumkloridlösning eller 5% glukoslösning. Dosen bör administreras som engångsdos under åtminstone 15 minuter i form av en intravenös infusion.


Zometa koncentrat får inte blandas med kalcium eller andra infusionslösningar innehållande divalenta katjoner såsom Ringers lösning utan skall administreras som en engångs intravenös infusion i en separat infusionsslang.


Patienter måste hållas väl hydrerade före och efter administrering av Zometa.

Varningar och försiktighet

Allmänt: Patienter måste undersökas innan Zometa administreras för att säkerställa att de är tillräckligt hydrerade.


Övervätskning skall undvikas hos patienter med risk för hjärtsvikt.


Hyperkalcemirelaterade metaboliska standardparametrar, som t ex serumnivåerna av kalcium, fosfat och magnesium måste noga följas efter att behandling med Zometa inletts. Om hypokalcemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi uppkommer, kan korttidsbehandling behöva insättas. Patienter med obehandlad hyperkalcemi har i allmänhet viss grad av nedsatt njurfunktion, därför bör noggrann kontroll av njurfunktionen övervägas.


Zometa innehåller samma aktiva substans som Aclasta (zoledronsyra). Patienter som behandlas med Zometa bör inte behandlas samtidigt med Aclasta, eller någon annan bisfosfonat, eftersom effekterna vid kombination av dessa läkemedel är okända.


Njurinsufficiens: Patienter med diagnosen TIH och tecken på försämring av njurfunktionen bör noggrant utredas med hänsyn tagen till om den tänkbara fördelen uppväger den möjliga risken av behandlingen med Zometa.


I beslutet att behandla patienter med benvävnadsmetastaser för att förebygga skelettrelaterade händelser skall tas hänsyn till att effekten av behandlingen sätter in efter 2-3 månader.


Zometa satts i samband med rapporter angående minskad njurfunktion. Faktorer som kan öka risken för försämring inkluderar dehydrering och tidigare förekomst av nedsatt njurfunktion, flera behandlingscykler med Zometa och andra bisfosfonater, likaså användningen av andra nefrotoxiska läkemedel. Även om risken minskar då zoledronsyra administreras i dosen 4 mg under 15 minuter, kan ändå försämring av njurfunktionen inträffa. Försämrad njurfunktion, utveckling till njursvikt och dialys har rapporterats hos patienter efter den initiala dosen eller en engångsdos av 4 mg zoledronsyra. Höjning av serumkreatinin förekommer också hos några patienter vid kronisk administration av Zometa vid rekommenderade doser för att förebygga skelettrelaterade händelser, även om detta förekommer mindre ofta.


Patienter bör kontrolleras med avseende på serumkreatinin före varje dos av Zometa. Vid start av behandling av patienter med benvävnadsmetastaser samt med samtidig mild och måttlig njurnedsättning, rekommenderas lägre doser av zoledronsyra. Hos patienter som visar prov på försämrad njurfunktion under behandlingen, skall uppehåll göras i Zometabehandlingen. Behandlingen med Zometa skall endast återupptas när kreatininnivåerna har återgått till inom 10% av utgångsvärdet. Zometabehandlingen skall återupptas med samma dos som gavs innan behandlingen avbröts.


På grund av den möjliga påverkan på njurfunktionen av zoledronsyra samt brist på kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (definerades i kliniska studier som serumkreatinin ≥400 mikromol/l eller ≥4,5mg/dl för patienter med TIH respektive ≥265 mikromol/l eller ≥3,0 mg/dl för patienter med cancer och benvävnadsmetastaser) vid start och endast begränsade farmakokinetiska data för patienter med gravt nedsatt njurfunktion vid start (kreatininclearance <30 ml/min) kan inte användningen av Zometa rekommenderas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.


Leverinsufficiens: Då kliniska data endast finns i begränsad omfattning vad gäller patienter med gravt nedsatt leverfunktion kan inga speciella rekommendationer ges för denna patientkategori.


Osteonekros

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken (ONJ) har rapporterats som mindre vanligt förekommande i kliniska prövningar och efter marknadsintroduktionen hos patienter som får Zometa.


Start av behandling eller en ny behandlingsomgång bör uppskjutas hos patienter med oläkta öppna mjukdelslesioner i munnen, förutom vid medicinska nödsituationer. En tandundersökning med lämplig förebyggande tandvård och en individuell nytta-riskbedömning rekommenderas innan behandling med bisfosfonater hos patienter med samtidiga riskfaktorer.


Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av en individs risk att utveckla ONJ:

 • Potensen av bisfosfonaten (högre risk för högpotenta substanser), administreringsväg (högre risk vid parenteral administrering) och bisfosfonatens kumulativa dos.

 • Cancer,

 • Samtidig behandling: kemoterapi, angiogeneshämmare (se Interaktioner), strålbehandling mot huvud och hals, kortikosteroider.

 • Tidigare tandsjukdomar, dålig munhygien, parodontal sjukdom, invasiva tandingrepp (t ex. tandextraktioner) och dåligt anpassad tandprotes.

Alla patienter bör uppmuntras att upprätthålla en god munhygien, genomgå regelbundna tandkontroller, och omedelbart rapportera eventuella orala symtom som tandrörlighet, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar under behandling med Zometa. Under behandlingen bör invasiva tandingrepp utföras endast efter noggrant övervägande och bör undvikas i nära anslutning till zoledronsyraadministrering. För patienter som utvecklar osteonekros i käken under tiden de behandlas med bisfosfonater kan tandkirurgi medföra att tillståndet förvärras. För patienter som behöver genomgå tandingrepp, finns inga data tillgängliga som ger indikation om avbruten behandling med bisfosfonater minskar risken för osteonekros i käken.


Behandlingsplanen för patienter som utvecklar ONJ bör inrättas i nära samarbete mellan behandlande läkare och en tandläkare/käkkirurg med expertis inom ONJ. Tillfälligt avbrytande av zoledronsyrabehandling bör övervägas tills tillståndet förbättras och bidragande riskfaktorer begränsas om möjligt.


Osteonekros i andra kroppsdelar

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma. Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och som uppvisar öronsymtom såsom kroniska öroninfektioner.


Dessutom har det förekommit sporadiska rapporter om osteonekros i andra kroppsdelar, inklusive höften och lårbenet, främst rapporterade hos vuxna cancerpatienter som behandlas med Zometa.


Muskuloskeletal smärta: Hos patienter som har behandlats med Zometa har det under försäljningsperioden rapporterats om svåra skelett- och ledsmärtor och/eller muskelsmärta, vilket i enstaka fall har medfört funktionsnedsättning. Emellertid har sådana rapporter varit sällan förekommande. Tiden till symptomets uppträdande varierade från en dag till flera månader efter påbörjad behandling. De flesta patienter erhöll lindring av symptomen efter att behandlingen avbrutits. En undergrupp fick återfall av symtomen då Zometa eller annan bisfosfonat återinsattes.


Atypiska femurfrakturer: Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre trokantern till strax ovanför epikondylerna. Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och en del patienter upplever smärta i lår eller ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur, veckor till månader före den kompletta femurfrakturen. Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med bisfosfonater och som har ådragit sig en fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har också rapporterats. Utsättning av bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk femurfraktur bör övervägas i avvaktan på utvärdering av patienten och baseras på en individuell nytta-risk-bedömning.


Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.


Hypokalcemi

Hypokalcemi har rapporterats hos patienter som behandlats med Zometa. Hjärtarytmier och neurologiska biverkningar (inklusive konvulsioner, hypestesi och tetani) har rapporterats sekundärt till följd av allvarlig hypokalcemi. Uttalad hypokalcemi som krävt sjukhusvård har rapporterats. I vissa fall kan livshotande hypokalcemi uppträda (se Biverkningar). Försiktighet rekommenderas när Zometa administreras tillsammans med läkemedel som är kända för att orsaka hypokalcemi då de kan ha en synergisk effekt vilket kan leda till allvarlig hypokalcemi (se Interaktioner) Serumkalcium skall kontrolleras och hypokalcemi måste åtgärdas innan behandling med Zometa inleds. Patienter skall erhålla adekvant tillägg av kalcium och vitamin D.


Interaktioner

I kliniska studier har Zometa administrerats samtidigt med vanligt förekommande cytostatika, diuretika, antibiotika och analgetika utan att interaktioner av klinisk betydelse har uppträtt. Zoledronsyra uppvisar ingen märkbar bindning till plasmaproteiner och inhiberar inte humana P450-enzymer in vitro (se Farmakokinetik), men inga regelrätta interaktionsstudier har utförts.


Försiktighet rekommenderas då bisfosfonater ges tillsammans med aminoglykosider, calcitonin eller loopdiuretika eftersom dessa medel kan ha en additiv effekt, vilket leder till en lägre nivå av serumkalcium under längre perioder än nödvändigt (se Varningar och försiktighet).


Försiktighet skall iakttagas när Zometa används tillsammans med andra potentiellt nefrotoxiska läkemedel. Möjligheten att hypomagnesemi kan utvecklas under behandlingen bör också uppmärksammas.


Hos patienter med multipelt myelom kan risken för nedsatt njurfunktion öka när Zometa används i kombination med talidomid.


Försiktighet ska iakttas när Zometa administreras med antiangiogena läkemedel eftersom en ökad incidens av osteonekros i käken (ONJ) har observerats hos patienter som behandlas med dessa läkemedel samtidigt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med zoledronsyra saknas. Djurstudier med zoledronsyra har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Risken för människa är okänd. Zometa skall inte användas under graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör avrådas från att bli gravida.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om zoledronsyra passerar över i bröstmjölk. Zometa är kontraindicerat hos ammande kvinnor (se Kontraindikationer).

Fertilitet

Potentiella oönskade effekter av zoledronsyra på fertilitet av föräldra- och F1-generationen studerades hos råttor. Detta visade förstärkta farmakologiska effekter som ansågs vara relaterade till substansens hämning av kalciummetabolismen i skelett, vilket resulterade i periparturient hypokalcemi, som är en klasseffekt av bisfosfonater, dystoci och tidigt avslutande av studien. Dessa resultat förhindrade således att en definitiv effekt av zoledronsyra på fertilitet hos människa kunde fastställas.

Trafik

Biverkningar såsom yrsel och somnolens kan ha effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner, varför försiktighet bör iakttas när Zometa används i samband med bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen: Inom tre dagar efter administrering av Zometa, har en akutfasreaktion ofta rapporterats, med symtom inkluderande bensmärta, feber, trötthet, artralgi, myalgi, stelhet och artrit med påföljande ledsvullnad. Dessa symtom är vanligen övergående inom några dagar (se beskrivning av vissa biverkningar).


Följande är de viktiga identifierade riskerna med Zometa inom de godkända indikationerna:

Nedsatt njurfunktion, osteonekros i käken, akutfasreaktion, hypokalcemi, förmaksflimmer, anafylaxi, interstitiell lungsjukdom. Frekvenserna för var och en av dessa identifierade risker visas i tabell 1.


Lista med biverkningar i tabellform: Följande biverkningar, uppräknade i tabell 1, har sammanställts från kliniska prövningar och rapporter efter marknadsföring huvudsakligen vid kronisk behandling med 4 mg zoledronsyra.


Tabell 1: Biverkningarna är indelade i olika frekvenser med de mest vanliga först. Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet


Vanliga:

Anemi

Mindre vanliga:

Trombocytopeni, leuokopeni

Sällsynta:

Pancytopeni

Immunsystemet


Mindre vanliga:

Överkänslighetsreak­tioner

Sällsynta:

Angioneurotiska ödem

Psykiska störningar


Mindre vanliga:

Oro, sömnstörningar

Sällsynta:

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet


Vanliga:

Huvudvärk

Mindre vanliga:

Yrsel, parestesi, dysgeusi, hypoestesi, hyperestesi, darrningar, somnolens

Mycket sällsynta:

Konvulsioner, hypestesi och tetani (sekundärt till hypokalcemi)

Ögon


Vanliga:

Konjunktivit

Mindre vanliga:

Dimsyn, sklerit och orbital inflammation

Sällsynta:

Uveit

Mycket sällsynta:

Episklerit

Hjärtat


Mindre vanliga:

Hypertoni, hypotension, förmaksflimmer, hypotension ledande till synkope eller cirkulationskollaps

Sällsynta:

Braykardi, hjärtarytmi (sekundärt till hypokalcemi)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


Mindre vanliga:

Dyspné, hosta, bronkkonstriktion

Sällsynta:

Interstitiell lungsjukdom

Magtarmkanalen


Vanliga:

Illamående, kräkningar, minskad aptit

Mindre vanliga:

Diarré, förstoppning, buksmärta, dyspepsi, stomatit, muntorrhet

Hud och subkutan vävnad


Mindre vanliga:

Klåda, utslag (inklusive erytematösa och fläckvisa utslag), ökad svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

­

Vanliga:

Värk i skelettet, muskelvärk, ledvärk, generell smärta

Mindre vanliga:

Muskelspasmer, osteonekros i käken

Mycket sällsynta

Osteonekros i den yttre hörselgången

(bisfosfonat klassbiverkning) och i andra kroppsdelar inklusive lårben och höft

Njurar- och urinvägar


Vanliga:

Njursvikt

Mindre vanliga:

Akut njursvikt, hematuri, proteinuri

Sällsynta:

Förvärvat Fanconis syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Vanliga:

Feber, influensaliknande syndrom (inklusive trötthet, stelhet, sjukdomskänsla och rodnad)

Mindre vanliga:

Asteni, perifera ödem, reaktioner vid injektionsstället (inklusive smärta, irritation, svullnad, skleros), bröstsmärtor, viktökning, anafylaktisk reaktion/chock, urtikaria

Sällsynt:

Artrit och ledsvullnad som ett symtom på akutfasreaktion

Undersökningar


Mycket vanliga:

Hypofosfatemi

Vanliga:

Ökning av blodkreatinin och blodurea, hypokalcemi

Mindre vanliga:

Hypomagnesemi, hypokalemi

Sällsynta:

Hyperkalemi, hypernatremi

Beskrivning av vissa biverkningar

Nedsatt njurfunktion: Zometa har associerats med rapporter om nedsatt njurfunktion. I en poolad analys av säkerhetsdata från registreringsstudierna på förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser, var frekvensen av njurrelaterade oönskade händelser med misstänkt orsakssamband (biverkningar) för Zometa enligt följande: multipelt myelom (3,2%), prostatacancer (3,1%), bröstcancer (4,3%), lung- och andra solida tumörer (3,2%). Faktorer som kan öka risken för försämring av njurfunktionen inkluderar dehydrering, redan existerande nedsatt njurfunktion, upprepade behandlingscykler med Zometa eller andra bisfosfonater, liksom samtidig användning av nefrotoxiska läkemedel eller användning av kortare infusionstider än rekommenderat. Försämrad njurfunktion, progress mot njursvikt samt dialys har rapporterats hos patienter efter initial dos eller engångsdos av 4 mg zoledronsyra (se Varningar och försiktighet).


Osteonekros i käken: Fall av osteonekros i käken har rapporterats i huvudsak hos cancerpatienter som behandlats med läkemedel som hämmar benresorption, såsom Zometa (se Varningar och försiktighet). Flera av dessa patienter fick också kemoterapi och kortikosteroider och hade tecken på lokal infektion inkluderande osteomyelit. Majoriteten av rapporterna hänför sig till cancerpatienter som har genomgått tandextraktioner eller andra tandkirurgiska ingrepp.


Förmaksflimmer: I en 3 år, randomiserad, dubbel-blind, kontrollerad studie som utvärderade effekten och säkerheten av zoledronsyra 5 mg en gång årligen jämfört med placebo vid behandling av postmenopausal osteoporos (PMO), var den totala incidensen av förmaksflimmer 2,5% (96 av 3 862) och 1,9% (75 av 3 852) hos patienter som fick zoledronsyra 5 mg respektive placebo. Frekvensen av förmaksflimmer rapporterat som allvarlig biverkan var 1,3% (51 av 3 862) och 0,6% (22 av 3 852) hos patienter som fick zoledronsyra 5 mg respektive placebo. Obalansen som observerades i denna studie har inte observerats i andra studier med zoledronsyra, inklusive de med Zometa (zoledronsyra) 4 mg var 3:e till 4:e vecka hos onkologipatienter. Mekanismen bakom den ökade incidensen av förmaksflimmer i denna enskilda studie är okänd.


Akutfasreaktion: Denna biverkan består av en samling av symtom som inkluderar feber, myalgi, huvudvärk, smärta i extremiteter, illamående, kräkningar, diarré, artralgi och artrit med påföljande ledsvullnad. Tillslagstiden är ≤ 3 dagar efter infusion av Zometa och reaktionen refereras också genom användning av termerna ”influensaliknande” eller ”post-dos” symtom.


Atypiska femurfrakturer: Efter marknadsföring har följande biverkningar rapporterats (frekvens: sällsynt):

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer (bisfosfonat klassbiverkning).


Hypokalcemirelaterade biverkningar

Hypokalcemi är en viktig fastställd risk för Zometa inom godkända indikationer. Baserat på en genomgång av både kliniska studier och fallrapporter efter godkännandet finns tillräckliga bevis för ett samband mellan behandling med Zometa, rapporterade fall av hypokalcemi och sekundär utveckling av hjärtarytmi. Dessutom ses ett samband mellan hypokalcemi och sekundära neurologiska biverkningar såsom konvulsioner, hypestesi och tetani (se Varningar och försiktighet).Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Klinisk erfarenhet av akut intoxikation med Zometa saknas. Felaktig administrering av doser upp till 48 mg av zoledronsyra har rapporterats. Patienter som har fått större doser än rekommenderat (se Dosering) måste kontrolleras noga, eftersom nedsatt njurfunktion (inklusive njursvikt) och onormala värden av serumelektrolyter (inklusive kalcium, fosfor och magnesium) har observerats. I händelse av kliniskt betydelsefull hypokalcemi bör en intravenös infusion av kalciumglukonat ges.

Farmakodynamik

Zoledronsyra tillhör kategorin bisfosfonater, och verkar huvudsakligen på benvävnad. Den hämmar den osteoklastiska benresorptionen.


Bisfosfonaternas selektiva effekt på benvävnad grundar sig på deras höga affinitet till mineraliserat ben, men den exakta molekylära mekanism som leder till hämningen av osteoklastaktiviteten är fortfarande inte klarlagd. I långtidsstudier på djur hämmar zoledronsyra benresorptionen utan att ha någon negativ inverkan på benvävnadens bildning, mineralisering eller mekaniska egenskaper.


Förutom att vara en potent hämmare av benresorptionen har zoledronsyra också flera antitumöregenskaper som kan bidraga till dess sammantagna effekt vid behandlingen av metastaserande bensjukdom. Följande egenskaper har visats i prekliniska studier:
- In vivo: Hämningen av den osteoklastiska benresorptionen, som ändrar benmärgens mikromiljö och gör att den mindre främjar tillväxt av tumörceller, antiangiogen aktivitet och antismärtaktivitet.

- In vitro: Hämning av osteoblasttillväxt, direkt cytostatisk och proapoptotisk aktivitet på tumörceller, synergistisk cytostatisk effekt med andra cancerläkemedel, anti-adhesions-/-invasionsaktivitet.


Kliniska studieresultat vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser

I den första, randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade studien jämfördes zoledronsyra 4 mg med placebo vid prevention av skelettrelaterade händelser (SRE) hos prostatacancerpatienter. Zoledronsyra 4 mg reducerade signifikant andelen patienter som drabbades av åtminstone en skelettrelaterad händelse (SRE), fördröjde mediantiden till första SRE med mer än 5 månader samt minskade den årliga incidensen av händelser per patient. Analys av multipla händelser visade en 36% riskreduktion i utveckling av SRE hos gruppen med zoledronsyra 4 mg jämfört med placebogruppen. Patienter som erhöll zoledronsyra 4 mg rapporterade mindre ökning av smärta än de som erhöll placebo, och skillnaden nådde signifikans vid 3, 9, 21 och 24 månader. Färre patienter med zoledronsyra 4 mg fick patologiska frakturer. Behandlingseffekterna var mindre uttalade hos patienter med osteosklerotiska lesioner. Effektresultaten summeras i tabell 2.


I en andra studie, som inkluderade andra solida tumörer än bröstcancer och prostatacancer, reducerade zoledronsyra 4 mg signifikant andelen patienter med en SRE, fördröjde mediantiden till första SRE med mer än 2 månader samt minskade skelettmorbiditetskvoten. Analys av multipla händelser visade en 30,7% riskreduktion i utvecklingen av SRE i gruppen med zoledronsyra 4 mg jämfört med placebogruppen. Effektresultaten summeras i tabell 3.


Tabell 2 Effektresultat (patienter med prostatacancer som får hormonbehandling)

 

Varje skelettrelaterad händelse (SRE)(+TIH)

Frakturer*

Strålbehandling av benvävnad

 

Zoledronsyra

4 mg

Placebo

Zoledronsyra

4 mg

Placebo

Zoledronsyra

4 mg

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Andelen patienter med SRE (%)

38

49

17

25

26

33

p-värde

0,028

0,052

0,119

Mediantid till SRE (dagar)

>488

321

NR

NR

NR

640

p-värde

0,009

0,020

0,055

Incidensen av SRE per patient

0,77

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

p-värde

0,005

0,023

0,060

Riskreduktion av förekomsten av multipla händelser ** (%)

36

-

NA

NA

NA

NA

p-värde

0,002

NA

NA

*

Inklusive vertebrala och icke-vertebrala frakturer

**

redovisar alla skelettrelaterade händelser, det totala antalet såväl som tid till varje händelse under studien

NR

ej uppnådd

NA

ej tillämplig


Tabell 3 Effektresultat (solida tumörer andra än prostata- eller bröstcancer)

 

Varje skelettrelaterad händelse (SRE) (+TIH)

Frakturer*

Strålbehandling av benvävnad

 

Zoledronsyra

4 mg

Placebo

Zoledronsyra

4 mg

Placebo

Zoledronsyra

4 mg

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Andelen patienter med SRE (%)

39

48

16

22

29

34

p-värde

0,039

0,064

0,173

Mediantid till SRE (dagar)

236

155

NR

NR

424

307

p-värde

0,009

0,020

0,079

Incidensen av SRE per patient

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

p-värde

0,012

0,066

0,099

Riskreduktion av förekomsten av multipla händelser ** (%)

30,7

-

NA

NA

NA

NA

p-värde

0,003

NA

NA

*

Inklusive vertebrala och icke-vertebrala frakturer

**

redovisar alla skelettrelaterade händelser, det totala antalet såväl som tid till varje händelse under studien

NR

ej uppnådd

NA

ej tillämplig


I en tredje randomiserad, dubbelblind fas III-studie där zoledronsyra 4 mg eller 90 mg pamidronat administrerades var 3:e till 4:e vecka jämfördes patienter med multipelt myelom eller bröstcancer med minst en benvävnadslesion. Resultaten visade att zoledronsyra 4 mg hade en jämförbar effekt med pamidronat 90 mg vid prevention av SREs. Analys av multipla händelser avslöjade en signifikant riskreduktion på 16% hos patienter som behandlades med zoledronsyra 4 mg jämfört med patienter som erhöll pamidronat. Effektresultaten summeras i tabell 4.


Tabell 4 Effektresultat (patienter med bröstcancer och multipelt myelom)

 

Varje skelettrelaterad händelse (SRE) (+TIH)

Frakturer*

Strålbehandling av benvävnad

 

Zoledronsyra

4 mg

Pam

90 mg

Zoledronsyra

4 mg

Pam

90 mg

Zoledronsyra

4 mg

Pam

90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Andelen patienter med SRE (%)

48

52

37

39

19

24

p-värde

0,198

0,653

0,037

Mediantid till SRE (dagar)

376

356

NR

714

NR

NR

p-värde

0,151

0,672

0,026

Incidensen av SRE per patient

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

p-värde

0,084

0,614

0,015

Riskreduktion av förekomsten av multipla händelser ** (%)

16

-

NA

NA

NA

NA

p-värde

0,030

NA

NA

*

Inklusive vertebrala och icke-vertebrala frakturer

**

redovisar alla skelettrelaterade händelser, det totala antalet såväl som tid till varje händelse under studien

NR

ej uppnådd

NA

ej tillämplig

Zoledronsyra 4 mg studerades också i en dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad prövning med 228 patienter med dokumenterade skelettmetastaser från bröstcancer för att värdera effekten av 4 mg zoledronsyra vid skelettrelaterade händelser (SRE)-kvoten, beräknad som det totala antalet SRE (exkluderande hypercalemi och justerat för tidigare fraktur), dividerat med den totala riskperioden. Patienterna erhöll antingen 4 mg zoledronsyra eller placebo var fjärde vecka under ett år. Patienterna var jämnt fördelade mellan zoledronsyra-behandlade gruppen och placebogrupperna.


SRE-kvoten (händelser/person/år) var 0,628 för zoledronsyra och 1,096 för placebo. Andelen patienter med åtminstone en SRE (förutom hypercalcemi) var 29,8% i den zoledronsyra-behandlade gruppen jämfört med 49,6% i placebogruppen (p=0,003). Mediantiden till början av första SRE nåddes inte i den zoledronsyra-behandlade gruppen vid slutet av studien och denna var signifikant förlängd jämfört med i placebogruppen (p=0,007). Zoledronsyra 4 mg minskade risken för SRE med 41% i en multipel event analys (relativa risken =0,59, p=0,019) jämfört med placebo.


I den zoledronsyra-behandlade gruppen sågs en statistiskt signifikant förbättring i skattningen av smärta (enligt skalan Brief Pain Inventory, BPI) efter 4 veckor och vid varje efterföljande tidpunkt under studien, jämfört med i placebogruppen (figur 1). Smärtskattningen för zoledronsyra var konsekvent under startvärdet och smärtminskningen åtföljdes av en tendens till lägre skattning avseende förbrukning av smärtstillande läkemedel.


Figur 1 Medelvärde av förändringar från startvärdet i BPI skalan. Statistiskt signifikanta skillnader är markerade (*p<0,05) för jämförelse mellan behandlingar (4 mg zoledronsyra vs. placebo)

Figur 1
Figur 1

Tidpunkter under studien (veckor)


Kliniska studieresultat vid behandling av TIH

Kliniska studier av tumörinducerad hyperkalcemi (TIH) visade att effekten av zoledronsyra karakteriseras av en minskning av kalcium i serum och av utsöndringen av kalcium i urinen. I dosfinnande fas I-studier av patienter med mild till moderat tumörinducerad hyperkalcemi (TIH), var de effektiva doser som testades i det ungefärliga intervallet 1,2-2,5 mg.


I syfte att utvärdera effekterna av 4 mg zoledronsyra kontra pamidronat (90 mg), sammanställdes resultaten av två pivotala multicenterstudier avseende patienter med TIH i en i förväg planerad analys. Det förelåg en snabbare normalisering av korrigerat serumkalcium på dag 4 för 8 mg zoledronsyra och på dag 7 för både 4 mg och 8 mg zoledronsyra. Följande frekvenser av behandlingssvar observerades:


Tabell 5 Andel med fullständigt behandlingssvar, fördelade per dag, i de kombinerade TIH-studierna.

 

Dag 4

Dag 7

Dag 10

Zoledronsyra 4 mg (N=86)

45,3 % (p=0,104)

82,6 % (p=0,005)*

88,4 % (p=0,002)*

Zoledronsyra 8 mg (N=90)

55,6 % (p=0,021)*

83,3 % (p=0,010)*

86,7 % (p=0,015)*

Pamidronat 90 mg (N=99)

33,3 %

63,6 %

69,7 %

* p-värdena anges i förhållande till pamidronat.


Mediantiden normokalcemi var 4 dagar. Mediantiden fram till recidiv (förnyad ökning av albuminkorrigerat serumkalcium ≥2,9 mmol/l) var 30 till 40 dagar för patienter som behandlats med zoledronsyra, mot 17 dagar för dem som behandlats med pamidronat 90 mg (p-värden: 0,001 för 4 mg och 0,007 för 8 mg zoledronsyra). Det förelåg inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda doseringarna av zoledronsyra.


69 patienter, som efter kliniska studier fick återfall eller var behandlingsresistenta mot startbehandlingen (zoledronsyra 4 mg, 8 mg eller pamidronat 90 mg) erhöll förnyad behandling med zoledronsyra 8 mg. Andelen patienter som svarade på den andra behandlingen uppgick till 52%. Eftersom de patienter som erhöll förnyad behandling endast behandlades med dosen 8 mg, finns det inga data tillgängliga som tillåter jämförelse med dosen 4 mg zoledronsyra.


I kliniska studier av patienter med tumörinducerad hyperkalcemi (TIH), var den totala säkerhetsprofilen bland de tre behandlingsgrupperna (zoledronsyra 4 och 8 mg samt pamidronat 90 mg) lika med avseende på typ och allvarlighetsgrad av biverkningar.


Pediatrisk population

Resultat av kliniska studier vid behandling av svår osteogenesis imperfecta hos pediatriska patienter från 1 års ålder till 17 år.

Effekten av intravenös zoledronsyra vid behandling av pediatriska patienter (ålder från 1 till 17 år) med svår osteogenesis imperfecta (typ I; III och IV) jämfördes med intravenöst pamidronat i en internationell, multicenter, randomiserad, öppen studie med 74 respektive 76 patienter i varje behandlingsgrupp. Behandlingsperioden var 12 månader, vilken föregicks av 4 till 9 veckors screeningperiod där vitamin D och tillägg av elementärt kalcium gavs i åtminstone 2 veckor. I det kliniska programmet erhöll patienter i åldern 1 till <3 år 0,025 mg/kg zoledronsyra (till en maximal engångsdos 0,35 mg) var tredje månad och patienterna från 3 till 17 år erhöll 0,05 mg/kg zoledronsyra (till en maximal engångsdos av 0,83 mg) var tredje månad. En förlängningsstudie genomfördes för att undersöka den allmänna säkerheten och njursäkerheten på lång sikt av zoledronsyra administrerat en eller två gånger per år under den förlängda 12 månaders behandlingen hos barn, vilka hade fullföljt ett års behandling med antingen zoledronsyra eller pamidronat i huvudstudien.


Studiens primära mätpunkt var procentuell ändring från startvärdet för bentäthet (BMD) i ländryggen efter 12 månaders behandling. Den estimerade effekten av behandling med avseende på BMD var jämförbar, men studiens design var inte tillräckligt robust för att med non-inferiority analys påvisa effekt med zoledronsyra. Framförallt sågs inget tydligt bevis för effekt på incidensen av frakturer eller på smärta. Biverkningar i form av frakturer i rörbenen i de nedre extremiteterna rapporterades hos ungefär 24% (femur) och 14% (tibia) av de zoledronsyrabehandlade patienterna jämfört med 12% och 5% hos de pamidronatbehandlade patienterna med svår osteogenesis imperfecta, oavsett sjukdomstyp och orsakssamband. Totala incidensen av frakturer var dock jämförbara mellan de zoledronsyrabehandlade patienterna och de pamidronatbehandlade patienterna: 43% (32/74) jämfört med 41% (31/76). Att tolka risken för fraktur försvåras av det faktum att frakturer är vanliga hos patienter med svår osteogenesis imperfecta, som en del av sjukdomsprocessen.


Typen av biverkningar som har observerats i denna population liknande de som tidigare setts hos vuxna med avancerade maligniteter, som involverar benvävnaden (se Biverkningar). Biverkningarna är ordnade efter frekvenser och presenteras i tabell 6. Följande klassifikation används: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10) mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 6 Biverkningar som oberverats hos barn med svår osteogenesis imperfecta1

Centrala och perifera nervsystemet

 

Vanliga:

Huvudvärk

Hjärtat

 

Vanliga:

Takykardi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Vanliga:

Nasofaryngit

Magtarmkanalen

 

Mycket vanliga:

Kräkningar, illamående

Vanliga:

Magsmärta

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Vanliga:

Smärta i armar och ben, artralgi, muskuloskeletal smärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Mycket vanliga:

Pyrexi, trötthet

Vanliga:

Akutfasreaktion, smärta

Undersökningar

 

Mycket vanliga:

Hypokalcemi

Vanliga:

Hypofosfatemi

1 Biverkningar med en frekvens <5% värderades medicinskt och det visades att dessa fall stämmer överens med den väletablerade säkerhetsprofilen för Zometa (se Biverkningar)


Hos barn med svår osteogenesis imperfecta, verkar det finnas ett samband med zoledronsyra och mer uttalade risker för akutfasreaktioner, hypokalcemi och oförklarad takykardi vid jämförelse med pamidronat, men skillnaden minskar efter påföljande infusioner.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för zoledronsyra, för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av tumörinducerad hyperkalcemi och förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser (information om pediatrisk användning finns i Dosering).

Farmakokinetik

Engångs-och flergångsdoser, administrerade som 5- eller 15-minuters infusion av 2, 4, 8 eller 16 mg zoledronsyra, till 64 patienter med benmetastaser, genererade följande farmakokinetiska data, vilka konstaterades vara oberoende av dos.


Efter påbörjande av infusion med zoledronsyra ökar plasmakoncentrationen av zoledronsyra snabbt och uppnår sin topp vid slutet av infusionsperioden. Därefter följer en snabb nedgång till <10% av toppvärdet efter 4 timmar och <1% av toppvärdet efter 24 timmar. En utdragen period följer med mycket låga koncentrationer, ej överstigande 0,1% av toppvärdet innan den andra infusionen av zoledronsyra på dag 28.


Intravenöst administrerad zoledronsyra uppvisar en plasmakoncentrations/tidskurva med tre faser: ett snabbt bifasiskt försvinnande från systemcirkulationen, med α- och β-halveringstider på 0,24 respektive 1,87 timmar, följt av en lång eliminationsfas med en slutlig halveringstid på 146 timmar. Det skedde ingen ackumulation av zoledronsyra i plasma efter flergångsdoser av zoledronsyra givet var tjugoåttonde dag. Zoledronsyra metaboliseras inte och utsöndras i oförändrad form via njurarna. Under de första 24 timmarna återfinns 39 ± 16% av den tillförda dosen i urinen, medan återstoden i huvudsak är bunden till benvävnad. Från benvävnaden frisätts zoledronsyran mycket långsamt tillbaka till systemcirkulationen och elimineras via njurarna. Totalt clearance är 5,04 ± 2,5 l/timme, oberoende av dosen och utan påverkan av kön, ålder, ras och kroppsvikt. Vid ökning av infusionstiden från 5 till 15 minuter minskade zoledronatkoncentrationen vid slutet av infusionen med 30%, men detta hade ingen påverkan på systemexponeringen (AUC).


Den interindividuella variabiliteten för de farmakokinetiska parametrarna är hög hos patienter, vilket också noterats för andra bisfosfonater.


Det finns inga farmakokinetiska data beträffande behandling med zoledronsyra av patienter med hyperkalcemi eller leverinsufficiens. Zoledronsyra hämmar inte humana P450-enzymer in vitro och uppvisar ingen biotransformation. I djurstudier återfanns <3% av den administrerade dosen i feces, vilket tyder på att leverfunktionen inte spelar någon betydande roll i zoledronsyras farmakokinetik.


Njurclearance av zoledronsyra korrelerade med kreatininclearance, där njurclearance motsvarar 75 ± 33% av kreatininclearance, som hade ett medelvärde på 84 ± 29 ml/min (intervall 22 till 143 ml/min) hos de 64 patienter som studerades. Med populationsanalys visades att för en patient med kreatininclearance 20 ml/min (gravt nedsatt njurfunktion) eller 50 ml/min (måttlig nedsättning) motsvaras det uppskattade clearancevärdet för zoledronsyra av 37% respektive 72% av värdet för en patient med kreatininclearance på 84 ml/min. Endast begränsade farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med grav njurinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min).


Zoledronsyra uppvisar ingen affinitet till de cellulära komponenterna i blod. Plasmaproteinbindningsgraden är låg (ungefär 56%) och oberoende av koncentrationen av zoledronsyra.


I en in vitro-studie uppvisade Zoledronsyra låg affinitet till de cellulära komponenterna i humant blod, med ett genomsnittligt förhållande blod-/plasmakoncetration av 0,59 inom ett koncentrationsspann av 30 ng/ml till 5000 ng/ml. Plasmaproteinbindningsgraden är låg, den obundna fraktionen sträcker sig från 60% vid 2 ng/ml till 77% vid 2000 ng/ml zoledronsyra.


Särskilda populationer

Pediatriska patienter: Begränsade farmakokinetikdata hos barn med svår osteogenesis imperfecta indikerar att farmakokinetiken av zoledronsyra hos barn i åldern 3 till 17 år liknar den hos vuxna vid liknande mg/kg dosnivåer. Ålder, kroppsvikt, kön och kreatininclearance verkar inte påverka den systemiska exponeringen av zoledronsyra.

Prekliniska uppgifter

Akuttoxicitet: Den högsta icke-letala engångsdosen vid intravenös administrering var 10 mg/kg kroppsvikt hos mus och 0,6 mg/kg hos råtta.


Subkronisk och kronisk toxicitet: Zoledronsyra tolererades väl när det administrerades subkutant till råttor och intravenöst till hundar i doser på upp till 0,02 mg/kg dagligen i 4 veckor. Administrering av 0,001 mg/kg/dag subkutant till råttor och 0,005 mg/kg intravenöst varannan till var tredje dag till hundar i upp till 52 veckor tolererades också väl.


Det vanligaste fyndet i studier med upprepad dosering var en ökning av primär spongiosa i metafysen i rörbenen på växande djur vid nästan samtliga dosnivåer. Detta fynd reflekterar substansens farmakologiska antiresorberande aktivitet.


Säkerhetsmarginalerna för påverkan på njurarna vid upprepad parenteral långtidsbehandling var små, men vid behandling med engångsdos (1,6 mg/kg) och vid upprepad dosering (0,06-0,6 mg/kg/dag), sågs inte någon njurpåverkan. Denna dosering är lika med eller högre än de terapeutiska doser som är avsedda att administreras till patienter. Långtidsbehandling med upprepade doser, omfattande de högsta doserna som är avsedda att ges till människa gav upphov till toxikologiska effekter i andra organ som mag-tarmkanalen, levern, mjälten, lungorna och vid injektionsställena.


Reproduktionstoxicitet: Zoledronsyra var teratogent på råtta vid subkutana doser ≥0,2 mg/kg. På kanin observerades ingen teratogenicitet eller fetotoxicitet, men däremot konstaterades maternell toxicitet. Försvårad förlossning observerades vid den lägsta dosen (0,01 mg/kg kroppsvikt) i djurförsök på råtta.


Mutagenicitet och karcinogen potential: Zoledronsyra var inte mutagent i de mutagenicitetstest som utfördes. Karcinogenicitetstest gav inga hållpunkter för någon karcinogen potential.

Innehåll

1 injektionsflaska med 5 ml koncentrat innehåller 4 mg zoledronsyra, motsvarande 4,264 mg zoledronsyramonohydrat.

1 ml koncentrat innehåller 0,8 mg zoledronsyra (som monohydrat).

Hjälpämnen: Mannitol, natriumcitrat, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

För att undvika potentiella inkompatibiliteter skall Zometa koncentrat spädas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml.


Detta läkemedel får inte blandas med kalcium eller infusionslösningar som innehåller andra divalenta katjoner såsom Ringerlaktatlösning utan skall administreras som en separat infusion i en särskild infusionsslang.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Zoledronsyra (vattenfri)

Miljörisk: Användning av zoledronsyra har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Zoledronsyra bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Zoledronsyra har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk ClassificationPredicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * 0.1426 * 100

PEC = 0.00002139 μg/L

Where:

A = 0.1426 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Selenastrum capricornutum) (92/69/EC (L383) C.3) (NOTOX Project 230107):

EC50 72 h (growth rate) = 15.0 mg/L

NOEC = 2.2 mg/L


Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilisation) > 18 mg/L maximum testing concentration due to limited water solubility of zoledronic acid (92/69/EEC (L383) C.2) (NOTOX Project 230118)

Chronic toxicity

NOEC 21 days (growth: body length) = 0.38 mg/L (OECD 211) (Springborn Smithers Study 1096.006.230)


Fish (Pimephales promelas, fathead minnow):

Chronic toxicity

NOEC 32 days (growth: body length and dry weight) = 0.31 mg/L (OECD 210) (Springborn Smithers Study 1096.006.122)


Other ecotoxicity data:

Bacterial respiration inhibition:

EC50 30 min > 100 mg/L (OECD209) (NOTOX Project 230129)


PNEC Derivation:

PNEC = 31.0 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/10, where 10 is the assessment factor used if chronic toxicity studies from three trophic levels are available. NOEC for fathead minnow body length and dry weight has been used for this calculation since these are the most sensitive endpoints within the three available studies.
Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.00002139 μg/L / 31.0 μg/L = 0.00000069, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of zoledronic acid has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

1 % degradation in 28 days (92/69/EC (L383) C.4-C * Carbon dioxide (CO2) evolution). (NOTOX Project 230131)

Simulation studies:

DT50 (water) = 2.8 – 4.0 days

DT50 (total system) is almost equal to DT50 (water) as the radioactivity dissipated nearly completely irreversible to the sediment (= bound residues) (OECD 308). (Springborn Smithers Study 1096.006.750)

During pretests the extraction method was investigated with the following solvents: acetonitril, water, sodium hydroxide (0.1 M), ammoniua hydroxid 5%, acetone, cyclohexane and ethanol:phophoric acid 5% (50:50). However, no extraction of test item was achieved. Therefore, the sediment was extracted once with water.


Justification of chosen degradation phrase:

Zoledronic acid did not pass the ready degradation test. However, based on the results from the study on transformation in water-sediment systems, following OECD308 ( <15% parent at the end of the study in both systems tested), the phrase ‘Zoledronic acid is degraded in the environment’ is chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow < -2.0 (25°C, experimentally determined, method unknown). (internal data, no report / reference available)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, zoledronic acid has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Zoledronic acid is not metabolised and is excreted unchanged via the kidney. (ACLASTA® Core data sheet)References

 • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 • (NOTOX Project 230107) Fresh water algal growth inhibition test with zoledronic acid. Final report: 20 October 1998.

 • (NOTOX Project 230118) Acute toxicity study in Daphnia magna with zoledronic acid (static). Final report: 30 October 1998.

 • (Springborn Smithers Study 1096.006.230) Zoledronic acid 1AQ/DS 01: Chronic reproduction test with daphnids (Daphnia magna) under semi-static conditions. Final report: 28 May 2009.

 • (Springborn Smithers Study 1096.006.122) Zoledronic acid 1AQ/DS 01: Early life-stage toxicity test with fathead minnow (Pimephales promelas) under flow-through conditions. Final report: 10 July 2009.

 • (NOTOX Project 230129) Activated sludge respiration inhibition test with zoledronic acid. Final report: 08 April 1998.

 • (NOTOX Project 230131) Determination of ‘ready’ biodegradability: Carbon dioxide (CO2) evolution test (modified Sturm test) with zoledronic acid. Final report: 26 June 1998.

 • Springborn Smithers Study 1096.006.750) [14C] ZOL446 Monohydrate: Aerobic transformation in aquatic sediments systems. Final report: 29 May 2009.

 • ACLASTA® Core data sheet, Version 3.0, 29 November 2016.  

Hållbarhet, förvaring och hantering

Efter spädning: Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda infusionslösningen användas omgående. Om användning inte sker omgående, är förvaringstider och förvaringsvillkoren innan administrering användarens ansvar och skall normalt inte överskrida 24 timmar vid 2°C – 8°C. Den kylda lösningen skall sedan återfå rumstemperatur innan administrering.


Innan administrering, skall 5,0 ml koncentrat från en injektionsflaska eller den volym från koncentratet som krävs för att uppnå önskad dos spädas med 100 ml kalciumfri infusionsvätska (natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml).


Ytterligare information om hantering av Zometa, inklusive riktlinjer för beredning av reducerade doser finns i avsnitt Dosering.


Aseptisk teknik måste följas under beredningen av infusionen. Endast för engångsbruk.


Endast klar lösning fri från partiklar och missfärgning skall användas.


Hälso- och sjukvårdspersonal tillråds att inte kassera oanvänd Zometa via avloppssystemet.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/5 ml (klar och färglös lösning)
5 milliliter injektionsflaska, 2633:50, F

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/5 ml

Hitta direkt i texten
Av