Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Testogel®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Gel i dospåse 50 mg
(genomskinlig eller lätt grumlig färglös)

Särskild receptblankett krävs

Androgen

Aktiv substans:
ATC-kod: G03BA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-11-10.

Indikationer

Substitutionsbehandling med testosteron mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symptom och laboratorieanalyser (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Testogel är kontraindicerat vid:

 • känd eller misstänkt bröst- eller prostatacancer

 • känd överkänslighet mot testosteron eller mot något av hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

För kutant bruk


Vuxna och äldre män

Den rekommenderade dosen gel, 5 g, (dvs 50 mg testosteron) appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt, företrädesvis på morgonen. Dosen ska anpassas efter den kliniska bilden eller laboratoriesvaret, men får ej överstiga 10 g gel per dag. Dosjusteringar bör ske stegvis med 2,5 g gel.

Gelen appliceras av patienten själv på ren, torr och frisk hud antingen på båda axlarna eller båda armarna eller magen.

Efter det att påsen öppnats ska den helt tömmas och gelen omedelbart appliceras på huden. Gelen ska försiktigt strykas ut på huden som ett tunt skikt. Det är ej nödvändigt att gnida in den i huden. Låt torka minst 3-5 minuter innan påklädning. Efter applicering ska händerna tvättas med tvål och vatten.


Får ej appliceras på könsorgan, då den höga alkoholhalten kan framkalla lokal irritation.


Vid behandling med Testogel uppnås stabila plasmakoncentrationer av testosteron ungefär från den andra behandlingsdagen. För att kunna anpassa testosterondosen måste serumkoncentrationen av testosteron mätas på morgonen innan gelen applicerats från och med den tredje behandlingsdagen (en vecka verkar rimligt). Dosen kan behöva sänkas om plasmakoncentrationen av testosteron ökar över önskvärd nivå. Om koncentrationen är låg kan dosen ökas men får ej överstiga 10 g gel per dag.


Barn

Testogel är ej indicerat för barn. Klinisk erfarenhet för patienter under 18 år saknas.

Varningar och försiktighet

Testogel får endast användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression av sekundära könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar. För närvarande saknas konsensus angående åldersspecifika referensvärden för testosteron. Hänsyn bör dock tas till att de fysiologiska serumnivåerna av testosteron sjunker med åldern.


Beroende på variationerna på värden från olika laboratorier bör testosteronmätningarna utföras av samma laboratorium.


Testogel är ej indicerat för behandling av manlig sterilitet eller impotens.


Innan behandling med testosteron påbörjas måste alla patienter genomgå en noggrann undersökning för att utesluta en redan befintlig prostatacancer. Prostatakörtel och bröstvävnad måste regelbundet kontrolleras noga i enlighet med rekommenderade metoder (per rectum-undersökning och mätning av serum-PSA) på patienter som får testosteronbehandling, minst en gång om året och två gånger om året på äldre och riskpatienter (de med kliniska riskfaktorer eller sjukdomen i familjen).


Androgener kan accelerera utvecklingen av subklinisk prostatacancer och godartad prostatahyperplasi.


Testogel skall användas med försiktighet på cancerpatienter med risk för hyperkalcemi (och åtföljande hyperkalciuri) till följd av skelettmetastaser. Regelbunden kontroll av serumkalciumnivåerna hos dessa patienter rekommenderas.


Behandling med testosteron kan hos patienter med svår hjärt-, lever- eller njursvikt eller med ischemisk hjärtsjukdom ge upphov till svåra komplikationer kännetecknade av ödem med eller utan kronisk hjärtinsufficiens. Behandlingen måste upphöra omedelbart om sådana komplikationer inträffar. Dessutom kan behandling med diuretika erfordras.

Testogel ska användas med försiktighet på patienter med ischemisk hjärtsjukdom.


Testosteron kan orsaka en blodtrycksstegring och Testogel ska användas med försiktighet hos män med hypertoni.


Koagulationsrubbningar

Testosteron ska användas med försiktighet hos patienter med trombofili eftersom det har förekommit fall med trombotiska händelser hos dessa patienter under testosteronbehandling i studier och rapporter efter marknadsgodkännande.


Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart och med regelbundna intervall under behandlingen. Läkaren ska justera dosen individuellt för att säkerställa att eugonadala testosteronnivåer upprätthålls.


Utöver laboratorieanalyser av testosteronhalterna ska följande laboratorievärden kontrolleras regelbundet på patienter som står på långsiktig androgenbehandling: hemoglobin, hematokrit (för att upptäcka eventuell polycytemi), leverfunktionsprover och bestämning av lipidstatus.

Det finns begränsad erfarenhet av säkerhet och effekt vid användning avTestogel hos patienter över 65 år. Det råder för närvarande inte konsensus om åldersspecifika referensvärden för testosteron. Hänsyn bör emellertid tas till att de fysiologiska testosteronhalterna i serum sjunker med stigande ålder.

Testogel ska användas med försiktighet på patienter med epilepsi och migrän, eftersom dessa sjukdomar kan förvärras.


Det finns publicerade rapporter om ökad risk för sömnapné hos patienter med hypogonadism som behandlas med testosteronestrar, speciellt när riskfaktorerna fetma och kronisk lungsjukdom föreligger.


Ökad insulinkänslighet kan förekomma hos androgenbehandlade patienter som uppnår normala plasmanivåer av testosteron under substitutionsbehandlingen.


Vissa kliniska symptom såsom; irritation, nervositet, viktökning, ihållande eller frekventa erektioner kan tyda på alltför kraftig androgen effekt och nödvändiggör justering av dosen.


Om patienten utvecklar en svår reaktion på appliceringsstället, måste behandlingen ses över och vid behov avbrytas.


Idrottsutövare bör uppmärksammas på att Testogel innehåller en aktiv substans (testosteron) som kan ge positiv utslag vid dopingtest.


Testogel bör ej användas på kvinnor, på grund av att en viriliserande effekt eventuellt kan uppträda.


Potentiell överföring av testosteron

Om inga försiktighetsåtgärder vidtas kan testosterongel överföras till andra personer genom upprepad nära hudkontakt (oavsiktlig androgenisering), vilket kan leda till förhöjda nivåer av serumtestosteron och eventuella biverkningar (t.ex. ökad ansikts- och/eller kroppsbehåring, djupare röstläge, menstruationsrubbningar).


Behandlande läkare måste noggrant informera patienten om risken för överföring av testosteron och om säkerhetsinstruktionerna (se nedan). Testogel bör ej förskrivas till patienter som visar en markant risk att bryta mot säkerhetsinstruktionerna (t.ex. svår alkoholism, drogmissbruk, svåra psykiatriska sjukdomar).


Denna överföring kan undvikas genom att man bär kläder som täcker appliceringsområdet eller duschar före hudkontakt.


Följande rekommendationer kan därför ges:

- För patienten:

 • tvätta händerna med tvål och vatten efter applicering av gelen

 • när gelen torkat, skydda appliceringsområdet med klädesplagg

 • duscha före varje tillfälle då hudkontakt kan förväntas inträffa.

- För obehandlad person:

 • i händelse av kontakt med appliceringsområdet (om det inte skyddas av klädesplagg eller duschats) ska det hudområde, som testosteron kan ha överförts till, så snart som möjligt tvättas av med tvål och vatten

 • rapportera tecken på alltför stor exponering för androgener såsom akne eller förändringar av hårväxt.


  Absorptionsstudier av testosteron in vitro med Testogel tyder på att patienten inte bör duscha eller bada inom 6 timmar efter applicering av gelen. Enstaka bad eller dusch mellan 1 och 6 timmar efter applicering bör inte nämnvärt påverka behandlingsresultatet.


  För att garantera partnerns säkerhet bör patienten rådas att till exempel vänta en längre stund mellan applicering av Testogel och sexuellt umgänge, att bära en T-shirt som täcker appliceringsområdet under det tillfälle då kontakt förekommer eller att duscha före sexuellt umgänge.

  Dessutom rekommenderas att patienten bär en T-shirt som täcker appliceringsområdet vid kontakt med barn för att undvika risken att kontaminera barnens hud.


  Gravida kvinnor måste undvika all kontakt med appliceringsområdet för Testogel. I den händelse partnern blir gravid måste patienten ytterligare skärpa sitt iakttagande av försiktighetsåtgärderna (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).

Interaktioner

Interaktioner som kräver försiktighet vid användning


Orala antikoagulantia

Samtidig behandling med androgener och orala antikoagulantia kan ge förändringar av antikoaguleringseffekt (ökad effekt av det orala antikoagulationsmedlet genom påverkan på leverns syntes av koagulationsfaktorer och kompetitiv hämning av bindningen till plasmaproteiner) Tätare kontroll av protrombintid och INR rekommenderas. Hos patienter som tar orala antikoagulantia krävs noggrann övervakning, speciellt när androgener sätts in eller sätts ut.


Samtidig administrering av testosteron och ACTH eller kortikosteroider kan öka risken för utveckling av ödem. Därför ska dessa läkemedel administreras med försiktighet, i synnerhet till patienter med hjärt-, njur- eller leversjukdom.


Interaktion med laboratorieanalyser: androgener kan reducera nivåerna av tyroxinbindande globulin vilket leder till en sänkning av T4-plasmakoncentrationerna och ett ökat resinupptag av T3 och T4. Nivåerna av fria tyreoideahormoner förblir emellertid opåverkade och det föreligger inga kliniska tecken på sköldkörtelinsufficiens.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Testogel är endast avsett att användas av män.

Testogel är ej indicerat för gravida och ammande kvinnor. Studier på kvinnor saknas.

Gravida kvinnor ska undvika all kontakt med hud behandlad med Testogel (se avsnitt Varningar och försiktighet). Testogel kan ge upphov till negativa, viriliserande effekter på fostret. I händelse av kontakt med behandlad hud ska området tvättas, så snart som möjligt, med tvål och vatten.

Amning  (Läs mer om amning)

-

Fertilitet

-

Trafik

Inga studier har utförts.

Biverkningar

De mest frekvent observerade biverkningarna vid rekommenderad dos 5 g gel per dag är hudreaktioner (10%): reaktioner vid applikationsstället, erytem, akne och torr hud.


Biverkningar som rapporterats förekomma hos mellan 1-<10% av de patienter som behandlats med Testogel i kontrollerade kliniska studier är listade i nedanstående tabell:


Organsystem klass

Vanliga biverkningar (>1/100,<1/10)

Blodet och lymfsystemet

Påverkan på laboratorietester (polycytemi, lipider) ), förhöjt hematokrit, ökat antal röda blodkroppar, förhöjt hemoglobin

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Huvudvärk

Njurar och urinvägar

Prostatabesvär

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Gynekomasti, mastodyni

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, parestesi, amnesi, hyperestesi

Psykiska störningar

Förändringar i sinnesstämning

Blodkärl

Hypertension

Magtarmkanalen

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Alopeci, urtikaria

Gynekomasti, som kan vara bestående, förekommer ofta hos patienter som behandlats mot hypogonadism.


I litteraturen har andra kända biverkningar rapporterats efter oral administrering eller injektion av testosteron vilka listas i nedanstående tabell:

Organsystem

Biverkningar

Metabolism och nutrition

Viktökning, elektrolytpåverkan (retention av natrium, klorid, kalium, kalcium, oorganiska fosfater och vatten) vid höga doser och/eller långvarig behandling.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskelkramper

Centrala och perifera nervsystemet

Nervositet, depression, fientlighet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sömnapné

Lever och gallvägar

I mycket sällsynta fall gulsot och förändrade leverfunktionstester

Hud och subkutan vävnad

Olika hudreaktioner kan förekomma däribland akne, sebboré och håravfall

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ändrad libido, ökat antal erektioner; behandling med höga doser testosteron leder vanligtvis till avbruten eller reducerad spermatogenes vilket reducerar testikelstorleken; testosteron-ersättningsterapi mot hypogonadism kan i sällsynta fall orsaka långvariga och smärtsamma erektioner (priapism), prostataförändringar, prostatacancer*, urinär obstruktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Administrering av testosteron i höga doser eller under lång tid ökar i enstaka fall förekomsten av vätskeretention och ödem; överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

* De data som finns med avseende på risken för prostatacancer i samband med testosteron-terapi är ofullständiga.


Andra sällsynta biverkningar som associeras med höga doser av testosteron är hepatiska neoplasier.


Täta appliceringar på huden kan orsaka irritation och torr hud eftersom Testogel innehåller alkohol.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Endast ett fall av akut överdosering av testosteron, efter parenteral administration, har rapporterats i litteraturen. Patienten, som hade en plasmakoncentration av testosteron på 114 ng/ml (395 mmol/l), hade en cerebrovaskulär incident. Det är osannolikt att en patient som behandlas perkutant kan uppnå så höga plasmakoncentrationer.


Farmakodynamik

Endogena androgener som utsöndras av testiklarna, i huvudsak testosteron, och dess huvudmetabolit DHT svarar för utvecklingen av externa och interna könsorgan och för uppehållande av sekundära könskaraktäristika (stimulering av hårväxt, röstförändring i målbrottet, och utvecklingen av libido). De har en generell effekt på proteinanabolism; påverkar utveckling av skelettmuskulatur och distribution av kroppsfett, minskar urinutsöndringen av kväve, natrium, kalium, klor, fosfater och vatten.

Testosteron påverkar inte utvecklingen av testiklarna men reducerar hypofysens utsöndring av gonadotropin.


Effekterna av testosteron på vissa målorgan uppkommer efter en perifer omvandling av testosteron till östradiol, vilket därefter binds till östrogenreceptorerna i målcellens kärna, t.ex. i hypofys, fettväv, hjärna, benväv och Leydigceller i testikeln.

Farmakokinetik

Den perkutana absorptionsgraden av testosteron varierar mellan ca 9 % och 14 % av given dos.


Efter att testosteron tagits upp av huden diffunderar testosteron in i systemkretsloppet med relativt konstant hastighet under 24 timmar.


Koncentrationerna av serumtestosteron ökar under den första timmen efter applicering och uppnår steady state efter andra dagen. Därefter uppvisar testosteronkoncentrationen samma variation över dygnet som endogent testosteron. Med perkutan administrering undviks därför de höga Cmax som ses vid parenteral administration. Den ger ej heller supra-fysiologiska leverkoncentrationer av steroider som erhålls vid per os behandling med androgener.


Administration av 5 g Testogel ger en genomsnittlig koncentration av testosteron på ungefär 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l) i plasma.


Efter avslutad behandling börjar testosteronkoncentrationen minska efter ungefär 24 timmar efter sista dosen. Koncentrationerna återgår till basnivån 72 till 96 timmar efter den sista dosen.


Testosterons huvudsakliga metaboliter är dihydrotestosteron och östradiol.


Testosteron utsöndras huvudsakligen i urinen, men även i faeces i form av konjugerade testosteronmetaboliter.

Prekliniska uppgifter

I in vitro försök där återmutationer i bakterier (Ames test) eller hamsterovarieceller använts framkallade testosteron inte någon mutagenicitet. I studier på laboratoriedjur påvisades ett samband mellan androgenbehandling och vissa cancerformer. Experimentella data från råttor har visat en förhöjd incidens av prostatacancer efter behandling med testosteron.

Det är känt att könshormoner kan främja utvecklingen av vissa tumörer som framkallats av kända karcinogena ämnen men ingen korrelation mellan dessa resultat och den verkliga risken hos människor har fastställts.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En 5 g dospåse innehåller 50 mg testosteron


Förteckning över hjälpämnen

Karbomer 980

Isopropylmyristat

Etanol 96 %

Natriumhydroxid

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Testosteron

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av testosteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Testosteron bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Testosteron har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Testosterone including testosterone enantate

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0197 μg/L

Where:

A = 102.8976 kg testosterone + 45.9878 kg testosterone undecanoate = 131.86 kg (normalized on testosterone) (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of wastewater by surface waterflow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

NOEC /72 h (growth inhibition, growth rate) ≥ saturated solution [ca. 1 mg/L] (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) > saturated solution [ca. 1 mg/L] (guideline OECD 202) (3)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Since no data on fish or any chronic aquatic hazard data are available, the risk of environmental impact of testosterone cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

Testosterone enantate was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301F (4). It was degraded to 60 % after 28 days. The degradation, however, proceeded slowly and did not fulfill the ready degradability criteria of OECD 301.


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Testosterone enantate has a hydrolytical half-life at pH 9 and 25°C of 218 to 374 days, and is stable at pH values ≤ 7 (5).

Justification of chosen degradation phrase:

Since the biodegradation rate was 60% in a ready biodegradation test, but the stringent criteria for ready biodegradability was not met, and the substance is hydrolytically stable, the phrase testosterone is slowly degraded in the environment is justified. 

Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 7 at pH 7 and 25°C for testosterone enantate (Shake flask method, OECD 117) (6)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Log POW (at pH 7) 7, the phrase testosterone has a high potential for bioaccumulation is justified. 


Excretion (metabolism)

Testosterone is only to a small extent excreted unchanged (7). Conjugates such as glucuronides and sulphates as well as androsterone and etiochonalonone were identified (8).

References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Growth inhibition test of testosterone enantate (ZK5137) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20020330, report no. A18033 (2006)

 3. Acute immobilization of testosterone enantate (ZK5137) with Daphnia magna. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20020331, report no. A18429 (2005)

 4. Study on the biodegradability of testosterone enantate (ZK5137) in the manometric respiration test. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX20020321, report no. A14328 (2002)

 5. Testosterone enantate/ ZK00005137/Report on physicochemical properties/Estimation of hydrolytic stability on basis of hydrolytic behavior of structurally similar compounds. Analytical Development Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1274, report no. A 09814 (1999)

 6. Bayer AG Safety data sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006, No. 122000004039 Testosterone Enanthate Version 10.0 Revision Date 01.02.2016

 7. Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM. Williams Textbook of Endocrinology. Elsevier Health Sciences. pp. 711 (2015)

 8. Cumming DC, Wall SR . Non-sex hormone-binding globulin-bound testosterone as a marker for hyperandrogenism. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 61 (5): 873–6 (1985)

 
 
 Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Gel i dospåse 50 mg (genomskinlig eller lätt grumlig färglös)
30 styck dospåse, 414:22, F

Hitta direkt i texten
Av