FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Testogel®

Laboratoires Besins

Gel i dospåse 25 mg
(Tillhandahålls ej) (Transparent eller lätt opaliserande, färglös gel)

Androgener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03BA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Laboratoires Besins omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Testogel® gel i dospåse 25 mg och 50 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-05-05.

Indikationer

Substitutionsbehandling med testosteron mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symptom och laboratorieanalyser (se Varningar och försiktighet Varningar och försiktighetsmått).

Kontraindikationer

Detta läkemedel är kontraindicerat vid:

  • känd eller misstänkt bröst- eller prostatacancer

  • känd överkänslighet mot testosteron eller mot något av hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna och äldre män

Den rekommenderade dosen gel, 5 g, (dvs 50 mg testosteron) appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt, företrädesvis på morgonen. Dosen ska anpassas efter den kliniska bilden eller laboratoriesvaret, men får ej överstiga 10 g gel per dag. Dosjusteringar bör ske stegvis med 2,5 g gel.


Vid behandling med detta läkemedel uppnås stabila plasmakoncentrationer av testosteron ungefär från den andra behandlingsdagen. För att kunna anpassa testosterondosen måste serumkoncentrationen av testosteron mätas på morgonen innan gelen applicerats från och med den tredje behandlingsdagen (en vecka verkar rimligt). Dosen kan behöva sänkas om plasmakoncentrationen av testosteron ökar över önskvärd nivå. Om koncentrationen är låg kan dosen ökas men får ej överstiga 10 g gel per dag.


Pediatrisk population

Detta läkemedel är inte indicerat för barn. Klinisk erfarenhet för patienter under 18 år saknas.


Användning till kvinnor

Detta läkemedel är inte indicerat för användning till kvinnor.


Administreringssätt

Transdermal användning.


Gelen appliceras av patienten själv på ren, torr och frisk hud antingen på båda axlarna eller båda armarna eller magen.

Efter det att påsen öppnats ska den helt tömmas och gelen omedelbart appliceras på huden. Gelen ska försiktigt strykas ut på huden som ett tunt skikt. Det är ej nödvändigt att gnida in den i huden. Låt torka minst 3-5 minuter innan påklädning. Efter applicering ska händerna tvättas med tvål och vatten.


Får ej appliceras på könsorgan, då den höga alkoholhalten kan framkalla lokal irritation.

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel får endast användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression av sekundära könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar. För närvarande saknas konsensus angående åldersspecifika referensvärden för testosteron. Hänsyn bör dock tas till att de fysiologiska serumnivåerna av testosteron sjunker med åldern.


Beroende på variationerna på värden från olika laboratorier bör testosteronmätningarna utföras av samma laboratorium.


Innan behandling med testosteron påbörjas bör alla patienter genomgå en noggrann undersökning för att utesluta en redan befintlig prostatacancer. Prostatakörtel och bröstvävnad måste regelbundet kontrolleras noga i enlighet med rekommenderade metoder (per rectum-undersökning och mätning av serum-PSA) på patienter som får testosteronbehandling, minst en gång om året och två gånger om året på äldre och riskpatienter (de med kliniska riskfaktorer eller sjukdomen i familjen).


Androgener kan accelerera utvecklingen av subklinisk prostatacancer och godartad prostatahyperplasi.


Detta läkemedel skall användas med försiktighet på cancerpatienter med risk för hyperkalcemi (och åtföljande hyperkalciuri) till följd av skelettmetastaser. Regelbunden kontroll av serumkalciumnivåerna hos dessa patienter rekommenderas.


Behandling med testosteron kan hos patienter med svår hjärt-, lever- eller njursvikt eller med ischemisk hjärtsjukdom ge upphov till svåra komplikationer kännetecknade av ödem med eller utan kronisk hjärtinsufficiens. Behandlingen måste upphöra omedelbart om sådana komplikationer inträffar.


Testosteron kan orsaka en blodtrycksstegring och detta läkemedel ska användas med försiktighet hos män med hypertoni.


Testosteron ska användas med försiktighet hos patienter med trombofili eller med riskfaktorer för venös tromboembolism (VTE), eftersom det har förekommit fall med trombotiska händelser (t ex djup ventrombos, pulmonär embolism, okulär trombos) hos dessa patienter under testosteronbehandling i studier och rapporter efter marknadsgodkännande. Hos patienter med trombofila tillstånd, har fall av venös tromboembolism rapporterats, även vid behandling med antikoagulantia. Därför bör fortsatt testosteronbehandling efter inträffande av första trombotiska händelse utvärderas noggrant. I de fall då behandlingen fortsätter, bör ytterligare åtgärder vidtagas för att minimera individens risk för venös tromboembolism.


Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart och med regelbundna intervall under behandlingen. Läkaren ska justera dosen individuellt för att säkerställa att eugonadala testosteronnivåer upprätthålls.


Hos patienter som får långvarig androgenbehandling bör följande laboratorieparametrar också kontrolleras regelbundet: hemoglobin och hematokrit (för att upptäcka polycytemi), leverfunktionsprover och lipidstatus.

Det finns begränsad erfarenhet av säkerhet och effekt vid användning av detta läkemedel hos patienter över 65 år. Det råder för närvarande inte konsensus om åldersspecifika referensvärden för testosteron. Hänsyn bör emellertid tas till att de fysiologiska testosteronhalterna i serum sjunker med stigande ålder.


Detta läkemedel ska användas med försiktighet på patienter med epilepsi och migrän, eftersom dessa sjukdomar kan förvärras.


Det finns publicerade rapporter om ökad risk för sömnapné hos patienter med hypogonadism som behandlas med testosteronestrar, speciellt när riskfaktorerna fetma och kronisk lungsjukdom föreligger.


Förbättrad insulinkänslighet kan uppstå hos patienter behandlade med androgener och kan kräva att dosering av antidiabetika minskas (se avsnitt Interaktioner). Kontroll av glukosnivå och HbA1c rekommenderas för patienter som behandlas med androgener.


Vissa kliniska symptom såsom; irritation, nervositet, viktökning, ihållande eller frekventa erektioner kan tyda på alltför kraftig androgen effekt och nödvändiggör justering av dosen.


Om patienten utvecklar en svår reaktion på appliceringsstället, måste behandlingen ses över och vid behov avbrytas.


Idrottsutövare bör uppmärksammas på att Testogel innehåller en aktiv substans (testosteron) som kan ge positiv utslag vid dopingtest.


Detta läkemedel bör ej användas på kvinnor, på grund av att en viriliserande effekt eventuellt kan uppträda.


Potentiell överföring av testosteron

Testosterongel kan överföras till andra personer genom upprepad nära hudkontakt (oavsiktlig androgenisering), vilket kan leda till förhöjda nivåer av serumtestosteron och eventuella biverkningar (t.ex. ökad ansikts- och/eller kroppsbehåring, djupare röstläge, menstruationsrubbningar).


Behandlande läkare måste noggrant informera patienten om risken för överföring av testosteron, till exempel vid nära kroppskontakt mellan personer inklusive barn och om säkerhetsinstruktionerna (se nedan).


Vid förskrivning till patienter med en stor risk att inte kunna följa dessa instruktioner, bör den behandlande läkaren vara extra uppmärksam på avsnittet ”Potentiell överföring av testosteron” i produktresumén.


Följande rekommendationer kan ges:

För patienten:

  • tvätta händerna med tvål och vatten efter applicering av gelen

  • när gelen torkat, skydda appliceringsområdet med klädesplagg

  • tvätta appliceringsområdet före varje tillfälle då nära hudkontakt kan förväntas inträffa.

För obehandlad person:

  • i händelse av tillfällig kontakt med etta läkemedel bör den drabbade personen omedelbart tvätta det berörda området med tvål och vatten

  • rapportera tecken på alltför stor exponering för androgener såsom akne eller förändringar av hårväxt.


Patienten bör vänta minst 1 timme innan dusch eller bad efter applicering av detta läkemedel.


Gravida kvinnor måste undvika all kontakt med appliceringsområdet för detta läkemedel. I den händelse partnern blir gravid måste patienten ytterligare skärpa sitt iakttagande av försiktighetsåtgärderna (se avsnitt Graviditet).

Denna medicin innehåller 1,8 g alkohol (etanol) i varje 25 mg dospåse.

Denna medicin innehåller 3,6 g alkohol (etanol) i varje 50 mg dospåse.

Den kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Produkten är antändbar innan den torkat.

Interaktioner

Orala antikoagulantia

Samtidig behandling med androgener och orala antikoagulantia kan ge förändringar av antikoaguleringseffekt (ökad effekt av det orala antikoagulationsmedlet genom påverkan på leverns syntes av koagulationsfaktorer och kompetitiv hämning av bindningen till plasmaproteiner). Tätare kontroll av protrombintid och INR rekommenderas. Hos patienter som tar orala antikoagulantia krävs noggrann övervakning, speciellt när androgener sätts in eller sätts ut.


Kortikosteroider

Samtidig administrering av testosteron och ACTH eller kortikosteroider kan öka risken för utveckling av ödem. Därför ska dessa läkemedel administreras med försiktighet, i synnerhet till patienter med hjärt-, njur- eller leversjukdom.


Laboratorieanalyser

Interaktion med laboratorieanalyser: androgener kan reducera nivåerna av tyroxinbindande globulin vilket leder till en sänkning av T4-plasmakoncentrationerna och ett ökat resinupptag av T3 och T4. Nivåerna av fria tyreoideahormoner förblir emellertid opåverkade och det föreligger inga kliniska tecken på sköldkörtelinsufficiens.


Diabetesläkemedel

Förändringar i insulinkänslighet, glukostolerans, glykemisk kontroll, blodglukos och nivån av glykosylerat hemoglobin har rapporterats med androgener. Hos patienter med diabetes kan dosering av antidiabetika behöva reduceras (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Detta läkemedel är endast avsett att användas av män.

Detta läkemedel är inte indicerat för gravida kvinnor. Studier på kvinnor saknas.

Gravida kvinnor ska undvika all kontakt med hud behandlad med detta läkemedel (se avsnitt Varningar och försiktighet). Testogel kan ge upphov till negativa, viriliserande effekter på fostret. I händelse av kontakt med behandlad hud ska området tvättas, så snart som möjligt, med tvål och vatten.

Amning  (Läs mer om amning)

Detta läkemedel är inte indicerat till kvinnor som ammar.

Fertilitet

Spermatogenesen kan reduceras reversibelt med detta läkemedel.

Trafik

Inga studier har utförts.

Biverkningar

a. Summering av säkerhetsprofilen

De mest frekvent observerade biverkningarna vid rekommenderad dos gel per dag är hudreaktioner: reaktioner vid applikationsstället, erytem, akne och torr hud.


b. Lista i tabellform över biverkningar

Rapporter från kliniska prövningar


Biverkningar som rapporterats förekomma hos mellan 1-<10% av de patienter som behandlats med detta läkemedel i kontrollerade kliniska studier är listade i nedanstående tabell:


Biverkningarna har rangordnats under frekvensrubriker enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100; <1/10); mindre vanliga (≥1/1,000;<1/100); sällsynta (≥1/10,000;<1/1,000); mycket sällsynta (<1/10,000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


MedDRA organsystem klass

Biverkningar - föredragen term

Vanliga biverkningar (>1/100; <1/10)

Psykiska störningar

Förändringar i sinnesstämning

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, parestesi, amnesi, hyperestesi

Blodkärl

Hypertension

Magtarmkanalen

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Alopeci, urtikaria

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Gynekomasti (som kan vara bestående, är vanligt förekommande hos patienter som behandlas för hypogonadism. mastodyni, prostatabesvär

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Huvuvärk

Undersökningar

Påverkan på laboratorietester (polycytemi, lipider), förhöjt hematokrit, ökat antal röda blodkroppar, förhöjt hemoglobin.


Rapporter efter marknadsföring

Följande tabell innehåller biverkningar som identifierats vid användning efter marknadsföringsgodkännande av detta läkemedel utöver andra kända biverkningar rapporterade i litteraturen av oral, injektions- eller transdermal testosteronbehandling:


Biverkningarna har rangordnats under frekvensrubriker enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100; <1/10); mindre vanliga (≥1/1,000;<1/100); sällsynta (≥1/10,000;<1/1,000); mycket sällsynta (<1/10,000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedDRA organsystemklass

Biverkningar - föredragen term

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


vanliga (≥1/100; <1/10)


sällsynta (≥1/10,000;<1/1,000)


mycket sällsynta (<1/10,000)

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Prostatacancer (De data som finns med avseende på risken för prostatacancer i samband med testosteronterapi är ofullständiga.)


Hepatiska neoplasier


Metabolism och nutrition

Viktökning, elektrolytpåverkan (retention av natrium, klorid, kalium, kalcium, oorganiska fosfater och vatten) vid höga doser och/eller långvarig behandling.
Psykiska störningar

Nervositet, depression, fientlighet
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sömnapné
Lever och gallvägar
Gulsot

Hud och subkutan vävnad

Akne, sebboré, håravfall
Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskelkramper
Njurar och urinvägar

Urinär obstruktion
Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ändrad libido, ökat antal erektioner; behandling med höga doser testosteron leder vanligtvis till avbruten eller reducerad spermatogenes vilket reducerar testikelstorleken;

prostataförändringar 


Priapism


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Administrering av testosteron i höga doser eller under lång tid ökar i enstaka fall förekomsten av vätskeretention och ödem; överkänslighetsreaktioner kan förekomma. På grund av alkoholinnehållet kan täta appliceringar på huden orsaka irritation och torr hud.
Undersökningar


Förhöjt hematokrit, förhöjt hemoglobin, ökat antal röda blodkroppar


Förändrade leverfunktionstesterRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Testosteronnivån i serum bör mätas om kliniska tecken och symtom observerats som indikerar överdosering av androgener. Utslag på applikationsstället har också rapporterats vid överdosering med detta läkemedel.


Behandling

Behandling av överdosering består av att tvätta applikationsstället omedelbart och avbryta behandlingen om det rekommenderas av den behandlande läkaren.

Farmakodynamik

Endogena androgener som utsöndras av testiklarna, i huvudsak testosteron, och dess huvudmetabolit DHT svarar för utvecklingen av externa och interna könsorgan och för uppehållande av sekundära könskaraktäristika (stimulering av hårväxt, röstförändring i målbrottet, och utvecklingen av libido). De har en generell effekt på proteinanabolism; påverkar utveckling av skelettmuskulatur och distribution av kroppsfett, minskar urinutsöndringen av kväve, natrium, kalium, klor, fosfater och vatten.

Testosteron påverkar inte utvecklingen av testiklarna men reducerar hypofysens utsöndring av gonadotropin.


Effekterna av testosteron på vissa målorgan uppkommer efter en perifer omvandling av testosteron till östradiol, vilket därefter binds till östrogenreceptorerna i målcellens kärna, t.ex. i hypofys, fettväv, hjärna, benväv och Leydigceller i testikeln.

Farmakokinetik

Den perkutana absorptionsgraden av testosteron varierar mellan ca 9 % och 14 % av given dos.


Efter att testosteron tagits upp av huden diffunderar testosteron in i systemkretsloppet med relativt konstant hastighet under 24 timmar.


Koncentrationerna av serumtestosteron ökar under den första timmen efter applicering och uppnår steady state efter andra dagen. Därefter uppvisar testosteronkoncentrationen samma variation över dygnet som endogent testosteron. Med perkutan administrering undviks därför de höga Cmax som ses vid parenteral administration. Den ger ej heller supra-fysiologiska leverkoncentrationer av steroider som erhålls vid per os behandling med androgener.


Administration av 5 g detta läkemedel ger en genomsnittlig koncentration av testosteron på ungefär 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l) i plasma.


Efter avslutad behandling börjar testosteronkoncentrationen minska efter ungefär 24 timmar efter sista dosen. Koncentrationerna återgår till basnivån 72 till 96 timmar efter den sista dosen.


Testosterons huvudsakliga metaboliter är dihydrotestosteron och östradiol.


Testosteron utsöndras huvudsakligen i urinen, men även i faeces i form av konjugerade testosteronmetaboliter.

Prekliniska uppgifter

I in vitro försök där återmutationer i bakterier (Ames test) eller hamsterovarieceller använts framkallade testosteron inte någon mutagenicitet. I studier på laboratoriedjur påvisades ett samband mellan androgenbehandling och vissa cancerformer. Experimentella data från råttor har visat en förhöjd incidens av prostatacancer efter behandling med testosteron.

Det är känt att könshormoner kan främja utvecklingen av vissa tumörer som framkallats av kända karcinogena ämnen men ingen korrelation mellan dessa resultat och den verkliga risken hos människor har fastställts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En 2,5 g dospåse innehåller 25 mg testosteron

En 5 g dospåse innehåller 50 mg testosteron

Hjälpämne med känd effekt: etanol


Förteckning över hjälpämnen

Karbomer 980

Isopropylmyristat

Etanol 96 %

Natriumhydroxid

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Gel i dospåse 25 mg Transparent eller lätt opaliserande, färglös gel
Gel i dospåse 50 mg Transparent eller lätt opaliserande, färglös gel
30 styck dospåse, 414:22, F

Hitta direkt i texten
Av