FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artrox®

Pfizer

Filmdragerad tablett 625 mg
(gul, avlång, märkt A)

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-18.

Indikationer

Symtomlindring vid lätt till måttlig artros.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Artrox ska inte ges till patienter med allergi mot skaldjur eftersom det aktiva innehållsämnet utvinns från skaldjur.


Dosering

Startdos: 1 tablett 2 gånger dagligen.

Klinisk effekt ses vanligen inom 4 veckor efter behandlingsstart. När symptomlindring uppnåtts kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen.

Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör nyttan av fortsatt behandling med glukosamin utvärderas.


Äldre

Dosreduktion krävs inte vid behandling av äldre patienter.


Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Eftersom inga studier utförts på patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion kan inga dosrekommendationer ges.


Pediatrisk population

Artrox ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom effekt och säkerhet inte är visad.


Varningar och försiktighet

Kontakt med läkare rekommenderas för att utesluta att inte ledsjukdom föreligger där annan behandling bör övervägas.


Hos patienter med försämrad glukostolerans rekommenderas kontroll av blodsockernivåerna och, om relevant, insulinbehovet innan start av behandling samt periodiskt under behandling.


Hos patienter med kända riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom rekommenderas mätning av lipidnivåerna i blodet, då hyperkolesterolemi i ett fåtal fall har observerats hos patienter som behandlats med glukosamin.


I samband med initiering av glukosaminbehandling har rapporter beskrivit förvärrade astmasymtom (symtomen upphörde efter utsättande av glukosamin). Astmapatienter som påbörjar behandling med glukosamin bör därför vara medvetna om den potentiella risken för försämring av symtomen.


Försiktighet rekommenderas om glukosamin kombineras med andra läkemedel, eftersom informationen om möjliga läkemedelsinteraktioner är begränsad (se avsnitt Interaktioner).


Interaktioner

Det finns begränsade data om möjliga läkemedelsinteraktioner med glukosamin, men ökningar av INR-parametern har rapporterats med orala vitamin K-antagonister. Patienter som behandlas med orala vitamin K-antagonister bör därför övervakas noga vid insättning eller utsättning av glukosaminbehandling.


Samtidig behandling med glukosamin kan öka absorptionen och serumkoncentrationen av tetracykliner. Den kliniska relevansen för denna interaktion är troligtvis begränsad.


På grund av begränsad dokumentation om potentiella läkemedelsinteraktioner med glukosamin, bör man generellt vara medveten om förändrad effekt eller koncentration av andra samtidigt använda läkemedel.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med glukosamin saknas. Från djurstudier finns endast ofullständiga data tillgängliga. Artrox ska därför ej användas under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga tillgängliga data på glukosamins utsöndring i bröstmjölk Användning av glukosamin under amning rekommenderas därför inte då det inte finns några data på säkerheten för det nyfödda barnet.

Trafik

Inga studier har utförts. Artrox förväntas inte ha några effekter på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna i samband med behandling med glukosamin är illamående, buksmärtor, dyspepsi, förstoppning och diarré. Dessutom har huvudvärk, trötthet, hudutslag, pruritus och rodnad rapporterats. De rapporterade biverkningarna är vanligtvis milda och övergående.


Organsystem

Vanlig (≥1/100 till <1/10)

Mindre vanlig (≥1/1,000 till <1/100)

Sällsynt (≥ 1/10,000 till < 1/1000)

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

TrötthetYrsel

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Astma eller förvärrad astma

Magtarmkanalen

Illamående

Buksmärtor

Dyspepsi

Diarré

FörstoppningKräkningar

Lever och gallvägar
Förhöjda leverenzymer, gulsot

Hud och subkutan vävnad


Hudutslag

Pruritus

Rodnad


Angioödem Urtikaria

Metabolism och nutrition
Försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, hyperkolesterolemi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Ödem/perifera ödemRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Tecken och symtom på oavsiktlig eller avsiktlig överdosering med glukosamin kan inkludera huvudvärk, yrsel, desorientering, artralgi, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Vid överdosering ska behandlingen med glukosamin avbrytas och symtomatisk behandling ges vid behov.


Pediatrisk population

I kliniska prövningar upplevde en av fem friska unga försökspersoner huvudvärk efter att ha fått en infusion av glukosamin på upp till 30 g.

Dessutom har ett fall av överdosering rapporterats av en 12-årig flicka som intagit 28 g glukosaminhydroklorid oralt. Hon utvecklade ledvärk, kräkningar och desorientering. Patienten återhämtade sig utan efterverkningar.

Farmakodynamik


Glukosamin är en endogen substans, en normal beståndsdel i polysackaridkedjan hos broskvävnad och i glukosaminoglykaner i synovialvätskan. In vitro och in vivo studier har visat att glukosamin stimulerar syntesen av fysiologiska glukosaminoglykaner och proteoglykaner från kondrocyter samt hyaluronsyra från synoviocyter.


Verkningsmekanismen för glukosamin i människa är inte känd.

Tiden till effekt kan inte bedömas.

Farmakokinetik

Glukosamin är en relativt liten molekyl (molekylmassa 179), som är lättlöslig i vatten och löslig i hydrofila organiska lösningsmedel.


Den tillgängliga informationen om glukosamins farmakokinetik är begränsad. Den absoluta biotillgängligheten är okänd. Distributionsvolymen är ca 5 liter och halveringstiden efter intravenös tillförsel är ca 2 timmar. Ca 38 % av en intravenös dos utsöndras som oförändrad substans i urinen.

Prekliniska uppgifter

D-glukosamin har låg akut toxicitet.


Djurexperimentella data med avseende på allmäntoxicitet vid upprepad dosering, reproduktionstoxicitet, mutagenicitet och karcinogenicitet saknas för glukosamin.


Resultat från in vitro och in vivo-studier på djur har visat att glukosamin minskar insulinsekretionen och inducerar insulinresistens, troligen via glukokinashämning i beta-cellerna. Den kliniska relevansen är okänd.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller 750 mg glukosaminhydroklorid motsvarande 625 mg glukosamin.


Förteckning över hjälpämnen

Povidon, kalciumfosfat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talk, makrogol, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172).

Miljöpåverkan

Glukosamin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av glukosamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att glukosamin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att glukosamin kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 ºC (tryckförpackning).

Inga särskilda förvaringsanvisningar(burk).


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 625 mg (gul, avlång, märkt A)
60 tablett(er) burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
180 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
60 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
180 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
180 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av