Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Avodart®

GlaxoSmithKline

Kapsel, mjuk 0,5 mg
(ogenomskinlig, gul, avlång, 6,6 x 18,5 mm utan skåra, mjuk gelatinkapsel märkt GX CE2)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CB02
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-29.

Indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom av benign prostatahyperplasi (BPH).


Reduktion av risken för akut urinretention (AUR) och kirurgiska ingrepp hos patienter med måttliga till svåra symtom av BPH.


För information om behandlingseffekter och patientpopulationer som studerats i kliniska prövningar se Farmakodynamik under rubriken Kliniska studier.

Kontraindikationer

Avodart är kontraindicerat för kvinnor, barn och ungdomar (se Graviditet och amning). Patienter med överkänslighet mot dutasterid, andra 5-alfa-reduktashämmare, soja, jordnötter eller mot något annat hjälpämne som anges under Innehåll. Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Dosering

Avodart kan administreras ensamt eller kombinerat med alfablockeraren tamsulosin (0,4 mg) (se Varningar och försiktighet, Biverkningar och Farmakodynamik).


Vuxna (inklusive äldre)
Den rekommenderade dosen av Avodart är 1 kapsel (0,5 mg) peroralt 1 gång per dag. Kapslarna ska sväljas hela och får inte tuggas eller öppnas eftersom kontakt med kapselns innehåll kan orsaka slemhinneirritation i munhåla och svalg. Kapslarna kan tas oberoende av måltid. Även om en förbättring kan noteras efter kort tid, kan det ta upp till 6 månader innan svar på behandlingen uppnås.

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter.


Nedsatt njurfunktion
Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats. Dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion förväntas inte vara nödvändig (se Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion
Effekten av nedsatt leverfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats så försiktighet bör iakttas hos patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (se Varningar och försiktighet och Farmakokinetik). Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion är användning av dutasterid kontraindicerat (se Kontraindikationer).

Varningar och försiktighet

Kombinationsbehandling ska förskrivas efter en noggrann risk-nytta bedömning på grund av den potentiellt ökade risken för biverkningar (inklusive hjärtsvikt) och efter övervägande av alternativa behandlingsval inklusive monoterapi (se Dosering).


Prostatacancer och höggradiga tumörer
Studien REDUCE, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie som pågick i 4 år, undersökte effekten av dutasterid 0,5 mg dagligen på patienter med hög risk för prostatacancer (inkluderande män i åldern 50 till 75 år med PSA-nivåer på 2,5 till 10 ng/ml och en negativ prostatabiopsi 6 månader före rekrytering till studien) jämfört med placebo. Resultaten av denna studie visade en högre incidens av prostatacancer med Gleason score 8‑10 hos dutasterid­behandlade män (n=29, 0,9 %) jämfört med placebo (n=19, 0,6 %). Sambandet mellan dutasterid och prostatacancer med Gleason score 8‑10 är inte klarlagt. Män som tar Avodart ska därför regelbundet utvärderas för prostatacancer (se Farmakodynamik).


Prostataspecifikt antigen (PSA)
Koncentrationen av prostataspecifikt antigen (PSA) i serum är en viktig komponent i detektionen av prostatacancer. Avodart orsakar en minskning av PSAs medelvärdet i serum med cirka 50 % efter 6 månaders behandling.


Patienter som får Avodart ska få ett nytt utgångsvärde för PSA fastställt efter 6 månaders behandling med Avodart. Därefter rekommenderas regelbunden kontroll av PSA värdena. Varje bekräftad ökning från lägsta PSA värde medan patienten står på Avodart kan signalera förekomsten av prostatacancer eller att patienten inte följer ordinationen med Avodart. Ökningen ska noggrant utvärderas även om dessa värden fortfarande är inom det normala intervallet för män som inte tar en 5-alfa-reduktashämmare (se Farmakodynamik). Vid tolkningen av ett PSA värde för en patient som tar Avodart ska det tidigare PSA värdet uppsökas för jämförelse.


Behandlingen med Avodart påverkar inte användningen av PSA som ett verktyg för att underlätta diagnos av prostatacancer efter att ett nytt utgångsvärde för PSA har fastställts.


Serumnivåerna av totalt PSA återgår till utgångsvärdena inom 6 månader efter avbruten behandling. Förhållandet mellan fritt och totalt PSA förblir konstant även under påverkan av Avodart. Om man väljer att använda procent fritt PSA som en hjälp att upptäcka prostatacancer hos män som genomgår Avodart-behandling, tycks inte någon justering av värdet vara nödvändig.


Rektalpalpation liksom andra undersökningar för att utesluta prostatacancer måste utföras på patienter innan behandling med Avodart påbörjas och regelbundet därefter.


Kardiovaskulära biverkningar
I två kliniska studier som pågick under 4 år var incidensen av hjärtsvikt (kombinerad term som huvudsakligen omfattar hjärtsvikt och hjärtinsufficiens) marginellt högre hos personer som tog en kombination av Avodart och en alfa-blockerare, främst tamsulosin, än hos dem som inte tog kombinationen. Incidensen av hjärtsvikt i dessa studier var dock lägre i alla aktiva behandlingsgrupper jämfört med placebogruppen, och annan data tillgänglig för dutasterid eller alfablockerare stöder inte en slutsats om ökade kardiovaskulära risker (se Farmakodynamik).


Bröstneoplasi
Bröstcancer har rapporterats hos män som tagit dutasterid i kliniska prövningar och efter lansering. Emellertid visar epidemiologiska studier ingen ökad risk för utveckling av manlig bröstcancer vid användning av 5‑alfa‑reduktashämmare (se Farmakodynamik). Läkare ska instruera sina patienter att omgående rapportera alla förändringar i bröstvävnaden såsom knölar eller utsöndring från bröstvårtan.


Läckande kapslar
Dutasterid absorberas genom huden. Kvinnor, barn och ungdomar måste därför undvika kontakt med läckande kapslar (se Fertilitet, graviditet och amning). Om kontakt sker med läckande kapslar, ska kontaktområdet omedelbart tvättas med tvål och vatten.


Nedsatt leverfunktion
Dutasterid har inte studerats på patienter med leversjukdom. Försiktighet bör iakttas vid administrering av dutasterid till patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (se Dosering, Kontraindikationer och Farmakokinetik).

Interaktioner

För information om minskningen av PSAs serumnivåer under behandling med dutasterid och vägledning angående detektion av prostatacancer, se Varningar och försiktighet.


Effekter av andra läkemedel på dutasterids farmakokinetik

Användning tillsammans med CYP 3A4 och/eller P-glykoproteinhämmare
Dutasterid elimineras främst genom metabolism. In vitro-studier indikerar att denna metabolism katalyseras av CYP 3A4 och CYP 3A5. Inga formella interaktionsstudier har utförts med potenta CYP 3A4-hämmare. I en populationskinetisk studie förekom dock ett litet antal patienter som samtidigt behandlades med antingen verapamil eller diltiazem (måttliga CYP 3A4-hämmare och P-glykoproteinhämmare). Dessa individer hade i medeltal 1,6 respektive 1,8 gånger högre serumkoncentrationer än övriga patienter.


Långvarig kombination av dutasterid med läkemedel som är potenta hämmare av enzymet CYP 3A4 (t ex ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, ketokonazol administrerat oralt) kan öka serumkoncentrationerna av dutasterid. Ytterligare 5-alfa-reduktashämning är ej trolig vid ökad exponering av dutasterid. En reduktion av doseringsfrekvensen av dutasterid kan dock övervägas vid uppkomst av biverkningar. Observera att vid enzymhämning kan den långa halveringstiden ytterligare förlängas och det kan ta mer än 6 månader innan nytt steady state uppnås.


Administrering av 12 g kolestyramin 1 timme efter en 5 mg enkeldos av dutasterid påverkade inte dutasterids farmakokinetik.


Effekter av dutasterid på andra läkemedels farmakokinetik
Dutasterid har inga effekter på warfarins eller digoxins farmakokinetik. Detta indikerar att dutasterid inte hämmar/inducerar CYP 2C9 eller transportproteinet P-glykoprotein. In vitro-interaktionsstudier indikerar att dutasterid inte hämmar enzymerna CYP 1A2, CYP 2D6, CYP 2C9, CYP 2C19 och CYP 3A4.

I en liten studie (N=24), med 2 veckors duration på friska män hade dutasterid (0,5 mg dagligen) ingen effekt på farmakokinetiken för tamsulosin eller terazosin. Det fanns inte heller någon indikation på farmakodynamiska interaktioner i denna studie.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Avodart är kontraindicerat för användning av kvinnor.

Liksom andra 5-alfa-reduktashämmare hämmar dutasterid omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron och kan, administrerat till en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets yttre genitalia (se Varningar och försiktighet). Små mängder dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos individer som fått Avodart 0,5 mg dagligen. Det är inte känt om ett foster av manligt kön påverkas negativt om modern exponeras för sädesvätska från en patient som behandlats med dutasterid (risken är som störst under de första 16 graviditetsveckorna).


Liksom för alla 5-alfa-reduktashämmare rekommenderas att patienten undviker att exponera sin partner för sädesvätska genom att använda kondom när patientens partner är eller kan tänkas vara gravid.


För information om prekliniska data, se Prekliniska uppgifter.

Amning  (Läs mer om amning)

Det är okänt om dutasterid passerar över i modersmjölken.

Fertilitet

Dutasterid har rapporterats påverka sädesvätskans egenskaper (reducerat spermieantal, volym sädesvätska och spermierörlighet) hos friska män (se Farmakodynamik). En möjlig reduktion av manlig fertilitet kan inte uteslutas.

Trafik

Baserat på dutasterids farmakodynamiska egenskaper förväntas inte dutasterid påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


AVODART SOM MONOTERAPI

Av 2 167 patienter som fick dutasterid i de placebokontrollerade tvååriga fas III prövningarna utvecklade cirka 19 % biverkningar under det första behandlingsåret. Majoriteten av händelserna var milda till måttliga och uppträdde i reproduktionsorganen. Ingen ändring i biverkningsprofilen var märkbar under ytterligare två år i öppna förlängningsstudier.


Följande tabell visar biverkningar rapporterade i kontrollerade kliniska studier och efter lansering. De noterade biverkningarna i kliniska studier är händelser där prövarna bedömt att dessa är relaterade till läkemedlet (med en incidens större än eller lika med 1 %) som har rapporterats med en högre incidens i dutasteridgrupperna än i placebogrupperna under första behandlingsåret. Biverkningar rapporterade efter lansering har härrörts från spontana rapporter efter lansering. Därför är den sanna incidensen inte känd.


Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkning

Incidens utifrån data från kliniska prövningar

Incidens under första behandlingsåret (n=2 167)

Incidens under andra behandlingsåret (n=1 744)

Reproduktions-organ och bröstkörtel

Impotens*

6,0 %

1,7 %

Förändrad (minskad) libido*

3,7 %

0,6 %

Ejakulationsstörningar*^

1,8 %

0,5 %

Bröstkörtelbesvär+

1,3 %

1,3 %

Immunsystemet

Allergiska reaktioner inkluderande hudutslag, pruritus, urtikaria, lokalt ödem och angioödem.

Estimerad incidens utifrån data efter lansering

Inte känd

Psykiska störningar

Depression

Inte känd

Hud och subkutan vävnad

Alopeci (främst håravfall från kroppen), hypetrikos

Mindre vanlig

Reproduktions-organ och bröstkörtel

Testikelsmärta och svullnad

Inte känd

* Dessa sexuella biverkningar är förenade med dutasteridbehandling (inklusive monoterapi och kombinationsbehandling med tamsulosin). Dessa biverkningar kan kvarstå efter avslutad behandling. Dutasterids påverkan på biverkningarnas varaktighet är okänd.

^ omfattar minskad spermavolym

+ omfattar ömma bröst och bröstförstoring


AVODART KOMBINERAT MED ALFABLOCKERAREN TAMSULOSIN

Data från år 4 i CombAT studien, där dutasterid 0,5 mg (n=1 623) och tamsulosin 0,4 mg (n=1 611) en gång per dag som monoterapi och i kombination (n=1 610) jämfördes har visat att incidensen av biverkningar, bedömda av prövare som läkemedelsrelaterade, under första, andra, tredje och fjärde årets behandling var 22 %, 6 %, 4 % respektive 2 % för dutasterid/tamsulosin kombinationsbehandling, 15 %, 6 %, 3 % respektive 2 % för dutasterid vid monoterapi och 13 %, 5 %, 2 % respektive 2 % för tamsulosin vid monoterapi. Den högre incidensen av biverkningar i gruppen med kombinationsbehandling under första behandlingsåret berodde på en högre incidens av rubbningar i reproduktionsorganen, särskilt ejakulationsstörningar, observerades i denna grupp.


Följande biverkningar, bedömda av prövare som läkemedelsrelaterade, har rapporterats med en incidens som är större än eller lika med 1 % under första behandlingsåret i CombAT-studien; incidensen av dessa händelser under de fyra behandlingsåren visas i följande tabell.:

Organsystem

Biverkning

Incidens under behandlingstiden

År 1

År 2

År 3

År 4

Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin

(n=1 610)

(n=1 623)

(n=1 611)

(n=1 428)

(n=1 464)

(n=1 468)

(n=1 283)

(n=1 325)

(n=1 281)

(n=1 200)

(n=1 200)

(n=1 112)

Centrala och perifera nerv-systemet

Yrsel

Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin


1,4 %

0,7 %

1,3 %


0,1 %

0,1 %

0,4 %


<0,1 %

<0,1 %

<0,1 %


0,2 %

<0,1 %

0 %

Hjärtat

Hjärtsvikt

(sammansatt termb)
Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin
0,2 %

<0,1 %

0,1 %
0,4 %

0,1 %

<0,1 %
0,2 %

<0,1 %

0,4 %
0,2 %

0 %

0,2 %

Reproduktions-organ och bröstkörtel

Impotensc

Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin


6,3 %

5,1 %

3,3 %


1,8 %

1,6 %

1,0 %


0,9 %

0,6 %

0,6 %


0,4 %

0,3 %

1,1 %

Förändrad (minskad) libidoc

Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin
5,3 %

3,8 %

2,5 %
0,8 %

1,0 %

0,7 %
0,2 %

0,2 %

0,2 %
0 %

0 %

<0,1 %

Ejakulations-störningarc,^

Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin9,0 %

1,5 %

2,7 %1,0 %

0,5 %

0,5 %0,5 %

0,2 %

0,2 %<0,1 %

0,3 %

0,3 %

Bröstkörtel-besvärd Kombinationa

Dutasterid

Tamsulosin2,1 %

1,7 %

0,8 %0,8 %

1,2 %

0,4 %0,9 %

0,5 %

0,2 %0,6 %

0,7 %

0 %

a Kombination = dutasterid 0,5 mg en gång dagligen plus tamsulosin 0,4 mg en gång dagligen.

b Hjärtsvikt, sammansatt term som omfattar kronisk hjärtsvikt, hjärtsvikt, vänsterkammarsvikt, akut hjärtsvikt, kardiogen chock, akut vänsterkammarsvikt, högerkammarsvikt, akut högerkammarsvikt, ventrikulärsvikt, kardiopulmonalsvikt, kronisk kardiomyopati.

c Dessa sexuella biverkningar är förenade med dutasteridbehandling (inklusive monoterapi och kombinationsbehandling med tamsulosin). Dessa biverkningar kan kvarstå efter avslutad behandling. Dutasterids påverkan på biverkningarnas varaktighet är okänd.

^ Inklusive minskad spermavolym

d Inklusive bröstförstoring och/eller ömhet i brösten.


ANDRA DATA

Resultaten från REDUCE-studien påvisade en högre incidens av prostatacancer med Gleason score 8-10 hos män som behandlades med dutasterid jämfört med placebo (se Varningar och försiktighet samt Farmakodynamik). Huruvida studieresultaten påverkades av effeken av dutasterid för att minska prostatavolymen eller studierelaterade faktorer har inte fastställts.


Följande har rapporterats i kliniska prövningar och efter lansering: manlig bröstcancer (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I studier med Avodart på friska frivilliga har dagliga engångsdoser av dutasterid på upp till 40 mg/dag (80 gånger den terapeutiska dosen) administrerats i 7 dagar utan signifikanta säkerhetsproblem. I kliniska studier har doser på 5 mg dagligen administrerats till patienter i 6 månader utan ytterligare biverkningar än de som sågs vid terapeutiska doser på 0,5 mg. Det finns ingen specifik antidot mot Avodart. Därför ska, när så är lämpligt, symtomatisk och stödjande behandling ges vid misstänkt överdosering.

Farmakodynamik

Dutasterid minskar cirkulerande nivåer av dihydrotestosteron (DHT) genom att hämma både typ 1 och typ 2, 5-alfa-reduktasisoenzymer, vilka svarar för omvandlingen av testosteron till DHT.


AVODART SOM MONOTERAPI


Effekter på DHT/testosteron: Effekter av dagliga doser Avodart på minskningen av DHT är dosberoende och observeras inom 1-2 veckor (85 % respektive 90 % reduktion).
Hos patienter med BPH som behandlades med dutasterid 0,5 mg/dag var medianminskningen av DHT i serum 94 % efter ett år och 93 % efter två år. Medianökningen av serumtestosteron var 19 % såväl efter ett som två år.


Effekt på prostatavolym: Signifikanta minskningar av prostatavolymen har noterats så tidigt som en månad efter påbörjad behandling och minskningarna fortsatte till och med månad 24 (p<0,001). Avodart-behandlingen ledde till en genomsnittlig minskning av totala prostatavolymen med 23,6 % (från 54,9 ml vid baseline till 42,1 ml) vid månad 12 jämfört med en genomsnittlig minskning med 0,5 % (från 54,0 ml till 53,7 ml) i placebogruppen. Signifikanta (p<0,001) minskningar noterades också i volymen av prostatas övergångszon så tidigt som en månad efter påbörjad behandling. Minskningarna fortsatte till och med månad 24 med en medelreduktion i volymen av prostatas övergångszon på 17,8 % (från 26,8 ml vid baseline till 21,4 ml) i Avodart-gruppen jämfört med medelökningen på 7,9 % (från 26,8 ml till 27,5 ml) i placebogruppen vid månad 12. Minskningen av prostatavolymen som sågs under de första två åren med dubbelblind-behandling bibehölls under ytterligare två år i öppna förlängningsstudier. Minskningen av prostatans storlek leder till en förbättring av symtom och en minskning av risken för AUR och BPH-relaterad kirurgi.


Klinisk effekt och säkerhet: Avodart 0,5 mg/dag har utvärderats mot placebo i tre primära effektstudier. Dessa multinationella studier har varit multicenter, dubbelblindstudier och har pågått under 2 år och omfattat 4 325 män med måttliga till svåra symtom av BPH vilka hade prostatavolym ≥30 ml och ett PSA-värde inom intervallet 1,5-10 ng/ml. Studierna fortsatte sedan med en öppen förlängning till 4 år där alla kvarstående patienter fick dutasterid i samma dosering på 0,5 mg. Vid 4 år var 37 % av patienterna som initialt randomiserades till placebo och 40 % av de som randomiserades till dutasterid kvar i studien. Majoriteten (71 %) av de 2 340 patienterna i de öppna förlängningsstudierna fullföljde de ytterligare två åren med öppen behandling.

De viktigaste kliniska effektmåtten var American Urological Association Symptom Index (AUA-SI), det maximala urinflödet (Qmax) samt incidensen av akut urinretention och BPH-relaterad kirurgi.


AUA-SI, som innehåller sju frågor om BPH-relaterade symtom, kan ge maximalt 35 poäng. Vid baseline var genomsnittet ca 17 poäng. Efter sex månaders, ett och två års behandling hade placebogruppen i genomsnitt förbättrats 2,5, 2,5 respektive 2,3 poäng medan Avodart-gruppen förbättrats 3,2, 3,8 respektive 4,5 poäng. Skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikant. Förbättringen i AUA-SI som sågs under de första två åren med dubbelblind-behandling bibehölls under ytterligare två år i de öppna förlängningsstudierna.


Qmax (maximalt urinflöde): Qmax vid baseline var i genomsnitt ca 10 ml/s (normalt Qmax ≥15 ml/s). Efter ett och två års behandling hade flödet i placebogruppen förbättrats med 0,8 respektive 0,9 ml/s och 1,7 respektive 2,0 ml/s i Avodart-gruppen. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant från månad 1 till månad 24. Ökningen av maximalt urinflöde som sågs under de första två åren med dubbelblind-behandling bibehölls under ytterligare två år i de öppna förlängningsstudierna.


Akut urinretention och kirurgisk intervention: Efter två års behandling var incidensen av AUR i placebogruppen 4,2 % jämfört med 1,8 % i Avodart-gruppen (57 % riskreduktion). Denna skillnad är statistiskt signifikant och innebär att 42 patienter (95 % CI 30-73) behöver behandlas i två år för att undvika ett fall av AUR.

Incidensen av BPH-relaterad kirurgi var efter två år 4,1 % i placebogruppen och 2,2 % i Avodart-gruppen (48 % riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant och innebär att 51 patienter (95 % CI 33-109) måste behandlas under två år för att undvika ett kirurgiskt ingrepp.


Hårtillväxt: Effekten av dutasterid på hårtillväxt studerades inte formellt under fas III-programmet. 5-alfa-reduktashämmare kan dock minska håravfall och eventuellt inducera hårväxt hos individer med manligt håravfall (manlig androgen alopeci).


Sköldkörtelfunktion: Sköldkörtelfunktion utvärderades i en ettårsstudie av friska män. Fria tyroxinnivåer var stabila under dutasteridbehandling men TSH-nivåerna var något förhöjda (med 0,4 MCIU/ml) jämfört med placebo vid slutet av ettårsbehandlingen. Emellertid varierade TSH-nivåerna, dock bibehölls median TSH intervallet (1,4-1,9 MCIU/ml) inom normala gränser (0,5-5,6 MCIU/ml). Ändringarna i TSH betraktades inte som kliniskt signifikanta. Fria tyroxinnivåer var stabila inom det normala intervallet för både placebo- och dutasteridgrupperna. Inte i någon av de kliniska studierna har det funnits bevis på att dutasterid har negativ effekt på sköldkörtelfunktionen.


Bröstneoplasi: I de kliniska prövningar som pågick under 2 år och som gav 3 374 patientår av exponering för dutasterid, och vid tiden för samtycke till den tvååriga öppna förlängningen av prövningen, rapporterades två fall av manlig bröstcancer bland dutasteridbehandlade patienter och ett fall hos en patient som fick placebo. I de kliniska prövningarna som pågick i 4 år, CombAT och REDUCE, och som gav 17 489 patientår av exponering för dutasterid och 5 027 patientår av exponering för en kombination av dutasterid och tamsulosin rapporterades inga fall av bröstcancer i någon av behandlingsgrupperna.


Två epidemiologiska fall‑kontrollstudier, en utförd i USA (n=339 bröstcancerfall och n=6 780 kontroller) och den andra i en brittisk (n=398 bröstcancerfall och n=3 930 kontroller) vårddatabas, visade ingen ökad risk för utveckling av manlig bröstcancer vid användning av 5‑alfa-reduktashämmare (se Varningar och försiktighet). Resultaten från den första studien visade inte något positivt samband för manlig bröstcancer (relativ risk under ≥ 1‑års användning före bröstcancerdiagnosen jämfört med < 1‑års användning: 0,70: 95 % CI 0,34, 1,45). I den andra studien var den beräknade oddskvoten för bröstcancer associerad med användning av 5-alfa‑reduktashämmare jämfört med utan användning 1,08: 95 % CI 0,62, 1,87).


Något orsakssamband mellan förekomsten av manlig bröstcancer och långtidsbehandling av dutasterid har inte fastställts.


Effekter på manlig fertilitet: Effekterna av 0,5 mg dutasterid/dag på sädesvätskans egenskaper har utvärderats hos friska frivilliga i åldern 18 till 52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) under 52 veckors behandling och 24 veckors uppföljning efter avslutad behandling. Den genomsnittliga, procentuella reduktionen i totalt spermieantal, volym sädesvätska och spermierörlighet vid 52 veckor, jämfört med vid behandlingens start, var 23 %, 26 % respektive 18 % i dutasterid-gruppen när justering gjorts för ändringar i placebogruppen över samma tidsperiod. Spermiekoncentrationen och spermiemorfologin var opåverkad. I dutasteridgruppen förblev den genomsnittliga, procentuella förändringen i totalt spermieantal oförändrat 23 % lägre efter 24 veckors uppföljning jämfört med vid behandlingens start. Medan medelvärden för alla parametrar avseende sädesvätskan fanns inom normalintervallet vid alla mätpunkter och inte uppfyllde fördefinierade kriterier för kliniskt signifikant förändring (30 %), uppvisade två personer i dutasterid-gruppen minskningar i spermieantal större än 90 % vid 52 veckor jämfört med vid behandlingens start, med partiellt återhämtande vid 24-veckors uppföljningen. En möjlig reduktion av manlig fertilitet kan inte uteslutas.


AVODART I KOMBINATION MED ALFABLOCKERAREN TAMSULOSIN

Behandling med Avodart 0,5 mg/dag (n=1 623), tamsulosin 0,4 mg/dag (n=1 611) eller kombinationen av Avodart 0,5 mg plus tamsulosin 0,4 mg (n=1 610) utvärderades hos manliga patienter med måttliga till svåra symtom av BPH som hade prostata ≥30 ml och ett PSA-värde inom intervallet 1,5-10 ng/ml i en multicenter, multinationell, randomiserad, dubbelblind, parallellgruppstudie (CombAT studien). Ungefär 53 % av patienterna hade tidigare genomgått behandling med 5-alfareduktashämmare eller alfablockerare. Det primära effektmåttet under de första två behandlingsåren var ändringar i International Prostate Symtom Score (IPSS). IPSS är ett frågeformulär med 8 frågor baserat på AUA-SI med ytterligare en fråga om livskvalité.

Det sekundära effektmåttet vid 2 år inkluderade maximalt urinflödeshastighet (Qmax) och prostatavolym. Kombinationsbehandlingen uppnådde signifikans för IPSS från månad 3 jämfört med Avodart och från månad 9 jämfört med tamsulosin. För Qmax uppnådde kombinationen signifikans från månad 6 jämfört med både Avodart respektive Tamsulosin.


Det primära effektmåttet vid 4 års behandling var tiden till första tillfället av AUR eller BPH-relaterad kirurgi. Efter 4 års behandling med kombinationsbehandlingen uppnåddes statistisk signifikant riskreduktion av AUR eller BPH-relaterad kirurgi (65,8 % riskreduktion p<0,001 [95 % CI 54,7 % to 74,1 %]) jämfört med tamsulosin i monoterapi. Incidensen av AUR eller BPH-relaterad kirurgi var 4,2 % vid år 4 för kombinationsbehandlingen och 11,9 % för tamsulosin (p<0.001). Jämfört med Avodart i monoterapi minskade kombinationsbehandlingen risken för AUR eller BPH-relaterad kirurgi med 19,6 % (p=0,18 [95 % CI -10,9 % to 41,7 %]). Incidensen av AUR eller BPH-relaterad kirurgi vid år 4 var 4,2 % för kombinationsbehandlingen och 5,2 % för Avodart.


Det sekundära effektmåttet efter 4 års behandling inkluderade tid till klinisk progression (definierat som en sammansättning av: IPSS-försämring ≥4 poäng, BPH-relaterade händelser av AUR, inkontinens, urinvägsinfektion (UVI) och njurinsufficiens), ändringar i International Prostate Symtom Score (IPSS), det maximala urinflödet (Qmax) och prostatavolym. Resultat efter 4 års behandling visas nedan:

Parameter

Tidpunkt

Kombination

Avodart

Tamsulosin

AUR eller BPH-relaterad kirurgi (%)

Incidens vid månad 48

4,2

5,2

11,9a

Klinisk progression* (%)

Månad 48

12,6

17,8b

21,5a

IPSS (enheter)

[Baslinjen]

Månad 48 (ändring från baslinjen)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3b

[16,4]

-3,8a

Qmax (ml/s)

[Baslinjen]

Månad 48 (ändring frånbaslinjen)

[10,9]

2,4

[10,6]

2,0

[10,7]

0,7a

Prostata-
volym

(ml)

[Baslinjen] (ml) 

Månad 48 (% ändring från baslinjen)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6a

Prostata

övergångs-
zonvolym (ml)#

[Baslinjen] (ml) 

Månad 48 (% ändring från baslinjen)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2a

BPH Impact
Index (BII)
(enheter)

[Baslinjen]

Månad 48 (% ändring från baslinjen)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8b

[5,3]

-1,2a

IPSS
Fråga 8 (BPH
relaterad hälsostatus)

(enheter)

[Baslinjen]

Månad 48 (% ändring från baslinjen)

[3,6]

-1,45

[3,6]

-1,3b

[3,6]

-1,1a

Baslinjevärdena är medelvärden och ändringar är justerade medeländringar.

* Klinisk progression definierades som en sammansättning av: IPSS-försämring ≥4 poäng, BPH-relaterade händelser av AUR, inkontinens, UVI och njurinsufficiens.

# Mättes vid utvalda prövningsställen (13 % av de randomiserade patienterna)

a Kombinationen uppnådde signifikans (p<0,001) mot tamsulosin vid månad 48

b Kombinationen uppnådde signifikans (p<0,001) mot Avodart vid månad 48


KARDIOVASKULÄRA BIVERKNINGAR

I en studie som pågick under 4 år på BPH, där 4 844 män som fick Avodart i kombination med tamsulosin (CombAT studien),var incidensen av den sammansatta termen hjärtsvikt i kombinationsgruppen (14/1610; 0,9 %) högre än i vardera monoterapigrupp: Avodart (4/1623; 0,2 %) och tamsulosin (10/1611; 0,6 %) (se Varningar och försiktighet).


I en annan studie som pågick under 4 år där 8 231 män i åldern 50-75 år med tidigare negativ biopsi för prostatacancer samt ett utgångsvärde för PSA mellan 2,5 ng/ml och 10,0 ng/ml för män mellan 50 till 60 år, eller mellan 3 ng/ml och 10,0 ng/ml för män över 60 år, ingick (REDUCE studien), sågs en högre incidens av den sammansatta termen hjärtsvikt hos patienter som tog 0,5 mg Avodart en gång dagligen (30/4 105, 0,7 %) jämfört med patienter som tog placebo (16/ 4 126, 0,4 %). En post-hoc analys av denna studie visade en högre incidens av den sammansatta termen hjärtsvikt hos patienter som tog Avodart och en alfa-blockare samtidigt (12/1 152, 1,0 %), jämfört med patienter som endast tog Avodart och ingen alpa-blockare (15/2 727, 0,6 %) (se Varningar och försiktighet).


I en metaanalys av 12 randomiserade, jämförande eller placebokontrollerade, kliniska studier (n=18 802) som utvärderade riskerna för utveckling av kardiovaskulära biverkningar vid användning av Avodart (genom jämförelse med kontroller), konstaterades ingen konsekvent, statistiskt signifikant ökning av risken för hjärtsvikt (RR 1,05; 95 % CI 0,71, 1,57), akut hjärtinfarkt (RR 1,00; 95 % CI 0,77, 1,30) eller stroke (RR 1,20; 95 % CI 0,88, 1,64).


PROSTATACANCER OCH HÖGGRADIGA TUMÖRER

I en 4-årig jämförelsestudie där Avodart jämfördes med placebo och där 8 231 män i åldern 50-75 år med tidigare negativ biopsi för prostatacancer samt ett utgångsvärde för PSA mellan 2,5 ng/ml och 10,0 ng/ml för män mellan 50 till 60 år, eller mellan 3 ng/ml och 10,0 ng/ml för män över 60 år, ingick (REDUCE studien) fanns data från 6 706 personers prostatabiopsi (primärt förbestämt i studieprotokollet) tillgängliga för analys för att bestämma Gleason score. I studien diagnostiserades 1 517 patienter med prostatacancer. Majoriteten av prostatacancer som detekterades med biopsi i båda behandlingsgrupperna diagnostiserades som låggradig ( Gleason score 5-6, 70 %).


I gruppen som tog Avodart (n=29 0,9 %) var incidensen av prostatacancer Gleason score 8-10 högre jämfört med gruppen som fick placebo (n=19, 0,6 %) (p=0,15). Under år 1-2, var antalet patienter med Gleason score 8-10 cancer liknande i Avodart-gruppen (n=17, 0,5 %) och i placebogruppen (n=18, 0,5 %). Under år 3-4, diagnostiserades fler med Gleason score 8-10 cancer i Avodart-gruppen (n=12, 0,5 %) jämfört med placebogruppen (n=1, <0,1 %) (p=0,0035). Det finns inga tillgängliga data om påverkan av Avodart på män med risk för prostatacancer efter 4 års behandling. Den procentuella andelen patienter som diagnostiserades med cancer Gleason score 8-10 var jämn mellan studieperioderna (år 1-2 samt år 3-4) i Avodart-gruppen (0,5 % i varje tidsperiod). I placebogruppen var däremot andelen patienter som diagnostiserades med cancer Gleason score 8-10 lägre under år 3-4 än under år 1-2 (<0,1 % mot respektive 0,5 %) (se Varningar och försiktighet). Det fanns ingen skillnad i incidensen av cancer med Gleason score 7-10 (p=0,81).


I REDUCE-studiens 2-åriga uppföljningsstudie identifierades inga nya fall av prostata­cancer med Gleason score 8‑10.


I en 4 årig BHP studie (CombAT) där inga biopsier fanns förbestämda i studieprotokollet och alla diagnoser av prostatacancer byggde på föranledda biopsier var frekvensen av cancer med Gleason score 8-10 (n=8, 0,5 %) för Avodart, (n=11, 0,7 %) för tamsulosin samt (n=5, 0,3 %) för kombinationsbehandling.


Fyra olika epidemiologiska, populationsbaserade studier (varav två byggde på en total population med 174 895, en på en population med 13 892 och en på en population med 38 058) visade att användning av 5-alfa-reduktashämmare inte är associerad med förekomst av höggradig prostatacancer, och inte heller med prostatacancer eller total mortalitet.


Sambandet mellan Avodart och höggradig prostatacancer är inte klartlagt.


Effekter på sexuell funktion: Effekterna av en fast doskombination av dutasterid-tamsulosin på sexuell funktion bedömdes i en dubbelblind, placebokontrollerad studie på sexuellt aktiva män med BPH (n=243 kombinationsbehandling med dutasterid-tamsulosin, n=246 placebo). En statistiskt signifikant (p<0,001) större minskning (försämring) av poängen för Men´s Sexual Helath Questionnaire (MSHQ) observerades månad 12 i gruppen som fick kombinationsbehandling. Minskningen utgjordes främst av försämringar inom domänerna ejakulationsförmåga och övergripande tillfredsställelse, inte i erektionsdomänerna. Dessa effekter påverkade inte studiedeltagarnas uppfattning om kombinationsbehandlingen, som bedömdes ge statistiskt signifikant större tillfredsställelse under hela studien jämfört med placebo (p<0,05). I denna studie uppkom de sexuella biverkningarna under de 12 behandlingsmånaderna och cirka hälften av dem hade försvunnit 6 månader efter avslutad behandling.


Det är känt att kombinationsbehandling med dutasterid-tamsulosin och monoterapi med dutasterid orsakar biverkningar på sexuell funktion (se Biverkningar).


Som observerats i andra kliniska studier, däribland CombAT och REDUCE, minskar incidensen av biverkningar relaterade till sexuell funktion med tiden vid fortsatt behandling.

Farmakokinetik


Absorption

Efter peroralt intag av singeldos 0,5 mg dutasterid är tiden till peak-koncentration i serum för dutasterid 1-3 timmar. Den absoluta biotillgängligheten är ca 60 %. Dutasterids biotillgänglighet påverkas inte av föda.


Distribution

Dutasterid har en stor distributionsvolym (300-500 l) och är höggradigt bundet till plasmaproteiner (>99,5 %). Vid daglig dosering uppnås efter 1 månad 65 % och efter 3 månader ca 90 % av dutasterids serumkoncentration vid steady state. Steady state-serumkoncentrationer (Css) på ca 40 ng/ml uppnås efter 6 månaders behandling med 0,5 mg 1 gång per dag. Dutasterids fördelning från serum till sädesvätska uppgick i genomsnitt till 11,5 %.


Metabolism
Dutasterid metaboliseras i stor utsträckning in vivo. In vitro metaboliseras dutasterid av cytokrom P450 3A4 och 3A5 till 3 monohydroxylerade metaboliter och en dihydroxylerad metabolit. Efter peroral dosering av dutasterid 0,5 mg/dag till steady state utsöndras 1,0 % till 15,4 % (medeltal 5,4 %) av den administrerade dosen som oförändrat dutasterid i feces. Återstoden utsöndras i feces som 4 huvudmetaboliter om vardera 39 %, 21 %, 7 % och 7 % av läkemedelsrelaterat material och 6 övriga metaboliter (mindre än 5 % vardera). Endast spårmängder av oförändrat dutasterid (mindre än 0,1 % av dosen) kan påvisas i human urin.


Eliminering

Dutasterids elimination är dosberoende och processen förefaller kunna beskrivas av två parallella eliminationsvägar; en som mättas vid kliniskt relevanta koncentrationer och en som inte mättas. Vid låga serumkoncentrationer (mindre än 3 ng/ml) elimineras dutasterid snabbt via både den koncentrationsberoende och den koncentrationsoberoende elimineringsvägen. Engångsdoser på 5 mg eller mindre visade tecken på snabb clearance och en kort halveringstid på 3-9 dagar.

Vid terapeutiska koncentrationer, efter upprepade doser av 0,5 mg/dag, dominerar den långsammare, linjära eliminationsvägen och halveringstiden uppgår till ca 3-5 veckor.


Äldre patienter

Dutasterids farmakokinetik utvärderades hos 36 friska manliga individer mellan 24 och 87 år efter administrering av en engångsdos dutasterid på 5 mg. Inga signifikanta effekter av ålder sågs på exponeringen av duta­sterid men halveringstiden var kortare hos män under 50 år. Halveringstiden var inte statistiskt avvikande för åldersgruppen 50-69 år vid jämförelse med åldersgruppen över 70 år.


Nedsatt njurfunktion

Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats. Då mindre än 0,1 % av en dos på 0,5 mg dutasterid vid steady state återfinns i human urin, förväntas inte någon kliniskt signifikant ökning av plasmakoncentrationerna av dutasterid hos patienter med nedsatt njurfunktion (se Dosering).


Nedsatt leverfunktion

Effekten på dutasterids farmakokinetik vid nedsatt leverfunktion har inte studerats (se Kontraindikationer). Eftersom dutasterid elimineras främst genom metabolism förväntas plasmanivåerna av dutasterid vara förhöjda i dessa patienter och dutasterids halveringstid vara förlängd (se Dosering och Varningar och försiktighet).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Reproduktionstoxikologiska studier på hanråttor har visat en minskad vikt av prostata och sädesblåsor, minskad sekretion från accessoriska könskörtlar och en minskning av fertilitetsindex (orsakat av dutasterids farmakologiska effekt). Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd.


Liksom för andra 5-alfa-reduktashämmare har feminisering av foster av hankön hos råttor och kaniner noterats vid administrering av dutasterid under dräktigheten. Dutasterid har återfunnits i blod från honråttor efter parning med dutasteridbehandlade hanar. När dutasterid administrerades till primater under dräktighetsperioden, sågs ingen feminisering av foster av hankön vid exponering i blod väl överstigande förväntade nivåer via human sädesvätska. Det är inte troligt att foster av hankön kommer att bli negativt påverkade vid överföring av dutasterid via sädesvätska.

Innehåll

Varje kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid, mono- och diglycerider av oktansyra/dekansyra, butylhydroxytoluen (E 321), gelatin, glycerol, färgämnen (titandioxid E 171, gul järnoxid E 172), medellångkedjiga triglycerider, lecitin (kan innehålla sojaolja).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Dutasterid

Miljörisk: Användning av dutasterid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Dutasterid är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Dutasterid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformationDetailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 8.40 x 10-6 μg/L


Where:

A = 0.056 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA Health). Reduction of A may be justified based on metabolism data.


R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Green Algae:

No Data


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) >1 mg/L (OECD 202) (Reference 4)

NOEC > 1 mg/L


Water flea

Chronic toxicity

No Data


Fathead Minnow (Juvenile Pimephales promelas):

Chronic toxicity

LOEC 101 days (reproduction) = 79 μg/L (Extended OECD 210) (Reference 9)

NOEC = 21 μg/L


Other ecotoxicity data:


Microorganisms in activated sludge

EC50 3 hours (Inhibition) > 1,000,000 μg/L (OECD 209) (Reference 3)


Terrestrial toxicity

Manure worm (Eisenia foetida)

LC50 28 days (mortality) > 1,010,000 μg/kg (OECD 207) (Reference 7)

NOEC = 1,010,000 μg/kg


PNEC = 21/50 = 0.42μg/L


PNEC (μg/L) = lowest NOEC/50, where 50 is the assessment factor applied for one long-term NOECs but where there is a high degree of confidence that the dataset includes the most sensitive species (fish). On this basis the NOEC for fish has been used in the calculation.


PNEC Justification


An extended Fish ELS study was conducted to investigate the potential of dutasteride, as a 5-alpha-reductase inhibitor, to indirectly act as an endocrine disruptor. This modified extended fish early life stage toxicity test (OECD 210) examined the dose-effect relationship between aquatic dutasteride concentration and the development of secondary sexual characteristics and effects on gonad development in fish. Appropriate LOEC and NOEC values have been generated. Due to the mode of action of dutasteride and the potential receptor-mediated effects there is a high degree of confidence that the fish is the most sensitive species from the species base set and on that basis there is a strong justification for applying an AF of 50 (Reference 1).


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


PEC/PNEC = 8.40 x 10-6 /0.42 = 2.00 x 10-5, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of dutasteride has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation


Biotic degradation


Ready degradability:

<1% degradation in 28 days (OECD 301B) (Reference 8)


Inherent degradability:

<2.3% degradation in 64 days (OECD 304) (Reference 6)


Abiotic degradation


Hydrolysis:

No Data


Photolysis:

No Data


Justification of chosen degradation phrase:

Dutasteride is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Dutasteride is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation


Partitioning coefficient:

Log Kow = 3.87 (OECD 117) (Reference 5)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)


Dutasteride is extensively metabolized in vivo. In vitro, dutasteride is metabolized by the cytochrome P450 3A4 and 3A5 to three monohydroxylated metabolites and one dihydroxylated metabolite. Following oral dosing of dutasteride 0.5 mg/day to steady state, 1.0% to 15.4% (mean of 5.4%) of the administered dose is excreted as unchanged dutasteride in the faeces. The remainder is excreted in the faeces as 4 major metabolites comprising 39%, 21%, 7%, and 7% each of drug-related material and 6 minor metabolites (less than 5% each). Only trace amounts of unchanged dutasteride (less than 0.1% of the dose) are detected in human urine. The elimination of dutasteride is dose dependent and the process appears to be described by two elimination pathways in parallel, one that is saturable at clinically relevant concentrations and one that is non saturable. At low serum concentrations (less than 3ng/mL), dutasteride is cleared rapidly by both the concentration dependent and concentration independent elimination pathways. Single doses of 5 mg or less showed evidence of rapid clearance and a short half-life of 3 to 9 days. At therapeutic concentrations, following repeat dosing of 0.5 mg/day, the slower, linear elimination pathway is dominating and the half-life is approx. 3-5 weeks (Reference 2).


PBT/vPvB assessment


Dutasteride does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Dutasteride does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.


  2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Avodart (Dutasteride) 0.5mg Soft Capsules. GlaxoSmithKline, May 2013.


  3. Mead C and Sewell IG. Assessment of the Inhibitory Effect of Gl198745X on the Respiration of Activated Sewage Sludge. Report No. 303/684. Safepharm Laboratories Limited, February 1995.


  4. Sewell IG and Foulger J. The Acute Toxicity of Gl198745X to Daphnia Magna. Report No. 303/685. Safepharm Laboratories Limited, February 1995.


  5. Tapp JF. Gl198745X: Estimation of Octanol-Water Partition Coefficient by HPLC Correlation (OECD117). Report No. BL5814/B. Brixham Environmental Laboratory, July 1998.


  6. Tapp JF. Gl198745X: Aerobic Biodegradation in Soil. Report No. BL5845/B. Brixham Environmental Laboratory, July 1998.


  7. Gillian N. Subacute Toxicity to the Earthworm. Report No. 70078/K21815. ABC Laboratories Europe, December 1999.


  8. Jenkins WR. Gl198745X: Aerobic Biodegradation in Water with Acclimatised Composite Innoculum. Report No. 96/GLX178/0003. Huntingdon Life Sciences, January1999.


  9. Caunter GE and Panter GH. Dutasteride: Determination of Effects on the Early-Life Stage (Extended) of the Fathead Minnow (Pimephales promelas). Report No. BL8580/B. Brixham Environmental Laboratory, September 2008.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Dutasterid absorberas genom huden och därför måste kontakt med läckande kapslar undvikas. Om kontakt sker med läckande kapslar ska kontaktområdet omedelbart tvättas med tvål och vatten.

Förvaras vid högst 30 °C.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 0,5 mg (ogenomskinlig, gul, avlång, 6,6 x 18,5 mm utan skåra, mjuk gelatinkapsel märkt GX CE2)
90 styck blister (fri prissättning), EF
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av