Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Asmanex® Twisthaler®

MSD

Inhalationspulver 200 mikrog
(vitt till benvitt pulveragglomerat)

Inflammationshämmande medel för inhalation vid astma

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-14.

Indikationer

Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver är avsett för vuxna och ungdomar 12 år och äldre för underhållsbehandling av bronkialastma.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (som anges under Innehåll).

Dosering

Dosrekommendationerna är beroende av astmans svårighetsgrad (se kriterierna nedan).


Patienter med lindrig till måttlig bronkialastma:

Rekommenderad startdos för de flesta av dessa patienter är 400 mikrogram en gång om dagen. Data tyder på att bättre kontroll av astman uppnås om en engångsdos ges på kvällen. Vissa patienter kan uppnå bättre kontroll med 400 mikrogram om dagen uppdelat på två administreringstillfällen (200 mikrogram två gånger dagligen).


Dosen Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver skall anpassas individuellt och titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv kontroll av astman erhålls. Dosreduktion till 200 mikrogram en gång om dagen givet på kvällen kan vara en effektiv underhållsdos för vissa patienter.


Patienter med svår astma: Den rekommenderade startdosen är 400 mikrogram två gånger dagligen, vilket är högsta rekommenderade dos. När symtomlindring uppnåtts titreras Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver till lägsta effektiva dos.


Hos patienter med svår astma som tidigare erhållit orala kortikosteroider används Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver i början parallellt med patientens vanliga underhållsdos av systemiska kortikosteroider. Efter cirka en vecka kan en gradvis nedtrappning av den systemiska kortikosteroiden påbörjas genom att man minskar den dos som ges dagligen eller varannan dag. Nästa minskning görs efter en till två veckor, beroende på hur patienten svarar. I allmänhet bör dessa dosminskningar inte överstiga 2,5 mg prednison dagligen, eller motsvarande.


En långsam nedtrappning rekommenderas starkt. Under nedtrappningen av de orala kortikosteroiderna måste patienten följas noga med avseende på tecken på instabil astma inklusive objektiva mätningar av luftvägsfunktionen, och binjurebarkinsufficiens (se Varningar och försiktighet).


Patienten skall upplysas om att Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver inte är avsett att användas ”vid behov” som lindrande läkemedel för att behandla akuta symtom och att produkten måste användas regelbundet för att upprätthålla den terapeutiska effekten även när patienten är symtomfri.


Kriterier:


Lindrig astma: symtom > 1 gång i veckan men < 1 gång om dagen; exacerbationer kan påverka aktivitet och sömn; nattliga astmasymtom > 2 gånger i månaden; PEF eller FEV1 > 80% av förväntat värde, variabilitet 20-30%.


Måttlig astma:dagliga symtom; exacerbationer påverkar aktivitet och sömn; nattliga astmasymtom > 1 gång i veckan; dagligt bruk av kortverkande beta2-agonist; PEF eller FEV1 > 60 – < 80% av förväntat värde, variabilitet > 30%.


Svår astma: ihållande symtom; frekventa exacerbationer; frekventa nattliga astmasymtom; fysisk aktivitet begränsad av astmasymptom; PEF eller FEV1 ≤ 60% av förväntat värde, variabilitet > 30%.


Särskilda patientgrupper


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Asmanex Twisthaler 200 mikrogram för barn under 12 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Äldre patienter över 65 år

Dosen behöver inte justeras för dessa patienter.


Administreringssätt


Produkten är endast avsett för oral inhalation.


Patienten måste instrueras i hur man använder inhalatorn på ett riktigt sätt (se nedan).

Patienten skall vara i en upprätt ställning vid inhalation av produkten.

Innan man tar av hylsan skall man försäkra sig om att räknaren och pilen på hylsan står mitt för varandra. Inhalatorn öppnas genom att man tar av den vita hylsan; behållaren hålls upprätt (med den rosafärgade basen nedåt) och hylsan vrids motsols. Räknaren minskar då antalet med ett. Instruera patienten att stoppa inhalatorn i munnen, sluta läpparna runt munstycket och andas in snabbt och djupt. Därefter tas inhalatorn ut ur munnen och man håller andan i ungefär 10 sekunder eller så länge det känns behagligt. Patienten skall inte andas ut genom inhalatorn. Omedelbart efter varje inhalation stänger man inhalatorn och laddar den därmed inför nästa dos; behållaren hålls upprätt och hylsan vrids medsols samtidigt som den försiktigt trycks ner tills det hörs ett klick. Pilen på hylsan är då helt i linje med räknefönstret. Patienten rekommenderas att skölja munnen efter inhalationen och spotta ut vattnet. Detta bidrar till att minska risken för candidiasis.


I räknefönstret visas när den sista dosen har tagits; efter dos 01 kommer räknaren att stå på 00 och hylsan att låsas och då skall behållaren kasseras. Inhalatorn skall hela tiden hållas ren och torr. Munstyckets utsida kan rengöras med en torr tygduk; tvätta inte inhalatorn; undvik kontakt med vatten.


För detaljerade anvisningar, se bipacksedeln.

Varningar och försiktighet


Oral candidiasis

I kliniska prövningar förekom oral candidiasis, vilket har samband med användning av denna typ av läkemedel, hos några patienter. Denna infektion kan kräva behandling med lämpligt antimykotikum och hos vissa patienter att man avbryter behandlingen med Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver (se Biverkningar).


Systempåverkan vid inhalationsbehandling med kortikosteroider

Systempåverkan kan förekomma vid inhalationsbehandling med kortikosteroider, särskilt vid höga doser under längre behandlingsperioder. Det är mindre troligt att denna påverkan uppträder vid inhalationsbehandling jämfört med när kortikosteroider ges peroralt och kan variera mellan enskilda patienter och mellan olika kortikosteroidläkemedel. Eventuella systembiverkningar kan inkludera Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt, glaukom, och mer sällsynt en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression (särskilt hos barn). Det är därför angeläget att dosen av kortikosteroid i inhalation titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll av astman uppnås.


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk (inkluderande intranasal, inhalerad och intraokulär) användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker till synrubbningen. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Överföring från systemisk kortikosteroidbehandling

Särskild försiktighet krävs när patienter förs över från systemiskt aktiva kortikosteroider till inhalerat mometasonfuroat, eftersom det förekommit dödsfall bland astmapatienter pga binjurebarksinsufficiens under och efter övergång från systemiska kortikosteroider till inhalerade kortikosteroider med lägre systemisk tillgänglighet. Efter utsättande av systemiska kortikosteroider tar det några månader för hypotalamus-hypofys-binjurebark(HPA)-axeln att återhämta sig.


Vid dosminskning kan några patienter få symtom på systemisk kortikosteroidbrist, t ex led- och/eller muskelsmärta, trötthet och depression, trots upprätthållen eller till och med förbättrad lungfunktion. Dessa patienter skall uppmuntras att fortsätta både med Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver och utfasning av systemiska kortikosteroider, om det inte finns objektiva tecken på binjurebarksinsufficiens. Om tecken på binjurebarksinsufficiens uppkommer skall dosen av systemiska kortikosteroider ökas tillfälligt och därefter sättas ut långsammare än tidigare.


Under perioder av stress – inklusive trauma, kirurgiska ingrepp eller infektion, eller vid ett allvarlig astmaanfall – behöver patienter som förts över från systemiska kortikosteroider tilläggsbehandling under en kort tid med systemiska kortikosteroider. Dessa trappas stegvis ner när symtomen avtar.


Dessa patienter tillråds att bära med sig perorala kortikosteroider och ett varningskort med uppgift om deras behov av och rekommenderad dos av systemiska kortikosteroider vid stressituationer. Regelbunden undersökning av binjurebarkfunktionen rekommenderas, framförallt bestämning av plasmakortisolvärden tidigt på morgonen.


Överföring av patienter från systemisk kortikosteroidbehandling till Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver kan avslöja underliggande allergier som tidigare dämpats av systemisk kortikosteroidbehandling. Om detta inträffar rekommenderas symtomatisk behandling.


Effekter på HPA-axelns funktion

Användning av Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver möjliggör ofta kontroll av astmasymtom med mindre suppression av HPA-axelns funktion än med terapeutiskt ekvivalenta perorala doser av prednison. Även om mometasonfuroat har visat låg systemisk biotillgänglighet vid rekommenderad dos tas det upp i cirkulationen och kan vara systemiskt aktivt vid högre doser. För att minska risken för suppression av det endogena kortisonsystemet HPA-axelsuppression får därför rekommenderade doser av denna produkt inte överskridas och dosen skall titreras till lägsta effektiva dos för varje enskild patient.


Bronkospasm

Som med andra astmaläkemedel som inhaleras kan bronkospasm förekomma med omedelbar ökning av pipljud efter intag. Om bronkospasm uppstår efter intag av Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver rekommenderas omedelbar behandling med en snabbverkande inhalerad bronkodilaterare; patienten skall därför instrueras att alltid ha en lämplig bronkodilaterare till hands. Vid dessa tillfällen skall behandlingen med Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver omedelbart avbrytas och alternativ behandling sättas in.


Mometasonfuroat skall inte ses som en bronkodilator och är inte avsedd att användas för att snabbt häva bronkospasm eller astmaanfall; därför skall patienterna instrueras att ha en lämplig kortverkande bronkodilator till hands att använda vid behov.


Uppmana patienterna att kontakta läkare omedelbart när astmaanfallen inte svarar på bronkodilatorer under behandling eller om PEF-värdet sjunker. Det kan vara ett tecken på att astman förvärrats. Vid sådana episoder kan patienterna behöva systemisk kortikosteroidbehandling. Hos dessa patienter skall dostitrering till den högsta rekommenderade underhållsdosen av inhalerat mometasonfuroat övervägas.


Immunosuppression

Använd Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver med försiktighet, om alls, till patienter med aktiv eller vilande tuberkulos i andningsorganen, eller vid obehandlade svamp-, bakterie- systemiska virala infektioner eller okulär herpes simplex.


Informera de patienter som tar kortikosteroider eller andra immunosuppressiva läkemedel om risken med att utsätta sig för vissa infektioner (t ex vattkoppor, mässlingen) och vikten av att söka läkare om man utsätts för dessa. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn.


Effekter på tillväxten

Hämmad tillväxt hos barn eller ungdomar kan förekomma som ett resultat av otillräcklig kontroll av kroniska sjukdomar såsom astma eller av att man behandlar med kortikosteroider. Läkare uppmanas att noggrant följa tillväxten hos barn och ungdomar som tar kortikosteroider oavsett administreringssätt och väga fördelarna med kortikosteroidbehandling och astmakontroll mot eventuell tillväxthämning om det verkar som om en ung människa växer långsammare än normalt.


Om tillväxten är långsammare än normalt skall behandlingen övervägas i syfte att om möjligt minska dosen inhalerade kortikosteroider till den lägsta dos vid vilken effektiv kontroll av symtomen uppnås. Dessutom skall man överväga att remittera patienten till en barnallergolog.


Effekter på binjurebarksuppression

När man använder inhalerade kortikosteroider kan det finnas risk för kliniskt signifikant binjurebarksuppression, särskilt efter lång tids behandling med höga doser och särskilt med doser över de rekommenderade. Detta skall tas i beaktande under perioder av stress eller vid kirurgiska ingrepp då tillägg av systemiska kortikosteroider kan krävas. I kliniska prövningar såg man emellertid inga tecken på HPA-axelsuppression efter långtidsbehandling med inhalerat mometasonfuroat vid doser ≤800 mikrogram dagligen.


Doseringsöverväganden

Uteblivet terapisvar eller allvarliga exacerbationer av astma skall behandlas genom att man ökar underhållsdosen av inhalerat mometasonfuroat och, om så krävs, ger en systemisk kortikosteroid och/eller ett antibiotikum om man misstänker infektion samt genom behandling med betaagonister.


Patienten bör avrådas från att abrupt avbryta behandlingen med Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver.

Man har inte visat att administrering av produkten i högre doser än rekommenderat ökar effekten.


Patienter med laktosintolerans

Högsta rekommenderade dagliga dos innehåller 4,64 mg laktos dagligen. Denna mängd orsakar normalt inte några problem för laktosintoleranta personer.

Interaktioner

På grund av den mycket låga plasmakoncentrationen som erhålles efter inhalation är kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner osannolika. Emellertid kan det finnas risk för ökad systemisk exponering av mometasonfuroat vid samtidig administrering av starka hämmare av CYP3A4 (t ex ketokonazol, intrakonazol, nelfinavir, ritonavir, kobicistat). Samtidig administrering av inhalerat mometasonfuroat och ketokonazol, som är en effektiv hämmare av enzymet CYP3A4, ger små men marginellt signifikanta (p= 0,09) sänkningar av serumkortisol AUC(0-24) och en ungefär 2-faldig ökning av mometason-furoatkoncentrationen i plasma.


Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.


Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av mometasonfuroat i gravida kvinnor. Djurstudier med mometasonfuroat, liksom med andra glukokortikoider, har visat reproduktionstoxiska effekter (se Prekliniska uppgifter).

Som med andra inhalerade kortikosteroider skall mometasonfuroat inte användas under graviditet om inte den potentiella nyttan för modern uppväger den potentiella risken för modern, fostret eller spädbarnet. Spädbarn vars mödrar fått kortikosteroider under graviditeten skall noggrant följas med tanke på binjurebarksuppression.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om mometasonfuroat/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att mometasonfuroat utsöndras i mjölk (se Prekliniska uppgifter). Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med mometasonfuroat efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det fanns ingen effekt på fertilitet i reproduktivitetstudier på råttor (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalationspulver har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I placebokontrollerade kliniska prövningar var oral candidiasis mycket vanligt (>10%) i gruppen som fick 400 mikrogram två gånger dagligen; andra vanliga (1 till 10%) behandlingsrelaterade biverkningar var faryngit, huvudvärk och dysfoni.

Behandlingsrelaterade biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och efter marknadsföringen av Asmanex Twisthaler inhalationspulver listas nedan.


Tabell över biverkningar

Biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och efter marknadsföringen anges i tabellen nedan per allvarlighetsgrad, organsystemklass och terminologi. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystemklass

Dosering en gång om dagen


Dosering två gånger om dagen


200 mikrog

400 mikrog

200 mikrog

400 mikrog

Infektioner och infestationer

Candidiasis

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Mycket vanliga

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, klåda, angioödem och anafylaktisk reaktion

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Psykiska störningar

Psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Faryngit

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Dysfoni

Mindre vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Exacerberande astma inklusive hosta, dyspné, pipljud och bronkialspasm

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Huvudvärk

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Ögon

Dimsyn (se även Varningar och försiktighet)

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Hos patienter som hade ett kontinuerligt behov av perorala kortikosteroider och behandlades med Asmanex Twisthaler 400 mikrogram två gånger dagligen i 12 veckor förekom oral candidiasis hos 20% och dysfoni hos 7%. Dessa effekter betraktades som behandlingsrelaterade.


Muntorrhet och torrhet i halsen, dyspepsi, viktökning och palpitationer har rapporterats som mindre vanliga biverkningar.


Som vid annan inhalationsbehandling kan bronkialspasm förekomma (se Varningar och försiktighet). Detta ska omedelbart behandlas med en snabbverkande inhalerad bronkodilator. Asmanex Twisthaler ska omedelbart avslutas, patienten bedömas och om nödvändigt ska alternativ terapi inledas.


Systemeffekter av inhalerade kortikosteroider kan förekomma, särskilt när de förskrivs i höga doser under långa perioder. Dessa kan omfatta binjurebarksuppression, hämmad tillväxt hos barn och ungdomar samt minskad bentäthet.


Som med andra inhalerade kortikosteroider har sällsynta fall av glaukom, ökat intraokulärt tryck och/eller katarakt rapporterats.


Som med andra glukokortikoider skall man beakta risken för överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, urtikaria, pruritus och erytem samt ödem i ögon, ansikte, läppar och strupe.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

På grund av den låga systemiska biotillgängligheten är det osannolikt att överdosering skulle kräva någon behandling utöver observation, samt därefter insättning av den förskrivna dosen. Inhalation eller oralt intag av för stora doser kortikosteroider kan leda till suppression av HPA-axelfunktionen.


Uppföljning

Uppföljning vid inhalation av mometasonfuroat i doser som överstiger de rekommenderade skall omfatta övervakning av binjurebarksfunktionen. Behandling med mometasonfuroat i doser som är tillräckliga för att kontrollera astman kan fortsätta.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism

Mometasonfuroat är en glukokortikoid med lokala antiinflammatoriska egenskaper.


Det är troligt att mekanismen för effekterna av mometasonfuroat till stor del ligger hos dess förmåga att hämma frisättning av mediatorer i den inflammatoriska kaskaden. Mometasonfuroat hämmar in vitro signifikant frisättning av leukotriener från leukocyter hos allergiska patienter. I cellkulturer visade mometasonfuroat uttalad förmåga att hämma syntes och frisättande av IL-1, IL-5, IL-6 och TNF-alfa. Mometasonfuroat är också en kraftfull hämmare av leukotrienproduktionen samt en ytterst kraftfull hämmare av produktionen av Th2-cytokiner, IL-4 och IL-5 från humana CD4+ T-celler.


Farmakodynamisk effekt

Mometasonfuroat har in vitro visat sig ha affinitet till den humana glukokortikoidreceptorn som är cirka 12 gånger högre än för dexametason, 7 gånger högre än för triamcinolonacetonid, 5 gånger högre än för budesonid och 1,5 gånger högre än för flutikason.


I en klinisk studie visade sig inhalerat mometasonfuroat minska luftvägarnas reaktivitet mot adenosinmonofosfat hos hyperreaktiva patienter. I en annan studie dämpade förbehandling med Asmanex Twisthaler i fem dagar signifikant både den tidiga och den sena reaktionen efter allergenprovokation genom inhalation och minskade också allergeninducerad hyperreaktivitet av metakolin.


Inhalerat mometasonfuroat visades även dämpa ökningen av inflammatoriska celler (totalt och aktiverade eosinofiler) i inducerat sputum efter belastning med allergen och metakolin. Den kliniska betydelsen av dessa fynd är inte känd.


Klinisk effekt och säkerhet

Hos astmapatienter visade upprepad inhalation av mometasonfuroat i 4 veckor i doser om 200 mikrogram två gånger dagligen upp till 1200 mikrogram en gång dagligen inga tecken på kliniskt betydelsefull HPA-axelsuppression vid någon dosnivå och hade samband med påvisbar systemisk aktivitet endast vid en dos på 1600 mikrogram dagligen.


I långtidsstudier med doser upp till 800 mikrogram dagligen fanns inga tecken på HPA-axelsuppression, bestämd genom minskning av kortisolnivåer i plasma på morgonen eller avvikande svar vid Synacthentest.


I en 28 dagars klinisk studie på 60 vuxna astmatiker, vilka gavs Asmanex Twisthaler i doser om 400 mikrogram, 800 mikrogram eller 1200 mikrogram en gång dagligen, eller 200 mikrogram två gånger dagligen erhölls ingen statistiskt signifikant minskning av 24 timmars plasmakortisol AUC.


Den potentiella systemeffekten av dosering två gånger dagligen av mometasonfuroat utvärderades i en aktiv och placebokontrollerad studie som jämförde 24-timmars plasmakortisol AUC hos 64 vuxna astmapatienter behandlade i 28 dagar med mometasonfuroat 400 mikrogram två gånger dagligen, 800 mikrogram två gånger dagligen eller 10 mg prednison en gång dagligen. Mometasonfuroat 400 mikrogram två gånger dagligen minskade plasmakortisol AUC(0-24) från placebo med 10 – 25%. Mometasonfuroat 800 mikrogram två gånger dagligen minskade plasmakortisol AUC(0-24) från placebo med 21– 40%. Minskningen av kortisol var signifikant större efter 10 mg prednison en gång dagligen än efter placebo eller någon av behandlingsgrupperna som fick mometason.


Dubbelblinda placebokontrollerade studier med 12 veckors duration har visat att behandling med Asmanex Twisthaler i givna doser inom intervallet 200 mikrogram (en gång dagligen på kvällen) – 800 mikrogram dagligen gav en förbättrad lungfunktion mätt med FEV1 och maximalt utandningsflöde (PEF), förbättrad kontroll av astmasymtom och minskat behov av inhalerad beta2-agonist. Förbättrad lungfunktion sågs inom 24 timmar efter påbörjad behandling hos vissa patienter, även om maximal nytta inte erhölls förrän efter 1 till 2 veckor eller senare. Förbättrad lungfunktion upprätthölls så länge behandlingen pågick.

Farmakokinetik


Absorption

Den systemiska biotillgängligheten för mometasonfuroat efter oral inhalation hos friska frivilliga försökspersoner är låg, beroende på låg absorption från lungorna och tarmen i kombination med omfattande metabolism innan läkemedlet når systemkretsloppet. Plasmakoncentrationer av mometason efter inhalation av rekommenderade doser på 200 mikrogram till 400 mikrogram dagligen var i allmänhet nära eller under kvantifieringsgränsen för analysmetoden (50 pg/ml) och varierade mycket.


Distribution

Efter administrering av en intravenös bolusdos är distributionsvolymen (Vd) 332 l. Proteinbindningen in vitro av mometasonfuroat är hög, 98% till 99% i koncentrationsintervallet 5 till 500 ng/ml.


Metabolism

Den del av en inhalerad dos mometasonfuroat som sväljs och absorberas i magtarmkanalen metaboliseras till ett flertal metaboliter. Inga huvudmetaboliter är påvisbara i plasma. I humana levermikrosomer metaboliseras mometason av cytokrom P-450 3A4 (CYP3A4).


Eliminering

Efter administrering av en intravenös bolusdos har mometasonfuroat en halveringstid i den terminala elimineringsfasen på cirka 4,5 timmar. En radioaktivt märkt dos som inhaleras utsöndras huvudsakligen via feces (74%) och i mindre utsträckning via urinen (8%).

Prekliniska uppgifter

Biverkningar som inte observerats i kliniska studier men som setts hos djur vid exponeringsnivåer liknande kliniska exponeringsnivåer och med möjlig relevans vid klinisk användning, var som följer.


Allmän toxikologi

Alla observerade toxikologiska effekter är typiska för denna terapeutiska grupp och är relaterade till förstärkta farmakologiska effekter av glukokortikoider.


Teratogenicitet

Liksom andra glukokortikoider är mometasonfuroat teratogent hos gnagare och kaniner. Effekter som observerades var navelbråck hos råttor, harmynthet hos möss och gallblåseagenesi, navelbråck och böjda framtassar hos kaniner. Det förekom även minskning av moderns viktutveckling, effekter på fostertillväxt (lägre fostervikt och/eller fördröjd benbildning) hos råttor, kaniner och möss och minskad överlevnad hos mössens avkomma.


Reproduktionsfunktion

I reproduktionsfunktionsstudier, med subkutant mometasonfuroat vid 15 mikrogram/kg, förlängdes dräktighet och långdragen samt svår födsel inträffade, med minskad överlevnad och kroppsvikt eller viktutveckling hos avkomman. Det fanns ingen effekt på fertilitet.


Laktation

Mometasonfuroat utsöndras i låga doser i mjölken hos digivande råttor.


Karcinogenicitet

I långtidsstudier av karcinogenicitet hos möss och råttor visade inhalerat mometasonfuroat ingen statistiskt signifikant ökning av tumörincidensen.


Genotoxicitet

Mometasonfuroat var inte genotoxiskt i en standarduppsättning av tester in vivo och in vitro.

Innehåll

Varje avgiven dos innehåller 200 mikrogram mometasonfuroat, vattenfri laktos, (som innehåller spår av mjölkproteiner). Högsta rekommenderade dagliga dos innehåller 4,64 mg laktos dagligen.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Mometason

Miljörisk: Användning av mometason har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Mometason bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Mometason har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.006 µg/L


Where:

A = 42 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref. I)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 202) (Ref. III):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilization) > 5 mg/L

No toxicity up to limit of solubility


Crustacean mysid (Americamysis bahia ) (EPA 850.1035) (Ref. IV):

Acute toxicity

EC50 48 h (mortality) > 5 mg/L

Not toxicity up to limit of solubility


Fish, inland silverside (Menidia beryllina) (EPA 1004.0) (Ref. V):

Acute toxicity
LC50 96h (mortality) > 0.11 mg/L

No toxicity up to limit solubility


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) (Ref. VI):

EC50 72h (yield and growth rate) > 3.2 mg/L

NOEC 8d (yield and growth rate) = 3.2 mg/L

No toxicity up to limit of solubility


Fish, sheepshead minnow (Cyprinodon variegatus) (EPA 1004.0) (Ref. VII):

Sub-chronic toxicity

LC50 7d (mortality and growth) > 5 mg/L

No toxicity up to limit of solubility


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. VIII):

Chronic toxicity

NOEC 21d (immobilization, reproduction, growth) = 0.34 mg/L

LOEC 21d (immobilization, reproduction, growth) > 0.34 mg/L

No toxicity up to limit of solubility


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. IX):

Chronic toxicity

NOEC 32d (total length and dry weight) = 0.14 µg/L

LOEC 32d (total length and dry weight) = 0.22 µg/L


PNEC = 0.014 µg/L (0.14 µg/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the fathead minnow and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.006/0.014 = 0.45, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase "Use of mometasone furoate has been considered to result in low environmental risk.”


Biotic degradation

Biodegradation in Sludge (OECD 314) (Ref. X):

Primary degradation half-life = 28 days
Ultimate biodegradation (to CO2) < 5 % in 28 days


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XI):

DT50 (total system) = 81 to 105 days


At each sampling interval, the sediment samples from each test system were separated into water and sediment fractions. Acetonitrile was added to the water phase at 30 mL of acetonitrile per 150 mL aqueous volume in order to provide an organic content of approximately 20%. The sediment was then extracted once each with acetonitrile, then 0.1% hydrochloric acid in acetonitrile, and finally with acetonitrile:purified reagent water:hydrochloric acid 80:20:0.1, (v:v:v). The water and sediment extracts were radioassayed by LSC and then analyzed by HPLC/RAM to quantify [14C]mometasone and degradation products in the fractions. Radioactivity in the post extracted solids (sediment bound) was quantified by combustion analysis and the liquid volatile organic traps were radioassayed by LSC.


Evidence of primary degradation was observed in the aerobic water/sediment test samples. One major peak (>10% AR) was detected in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River aerobic test samples as a shoulder of the parent peak at a retention time of 17-minutes. Several minor regions of radioactivity were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River test samples (including a peak with an 18-minute retention time). In all cases, these peaks represented less than 10% of the applied radioactivity and were not considered further. Average material balance ranged from 92.0 to 97.2% AR throughout the 100-day study.


Ultimate biodegradation was observed in the aerobic test systems. The cumulative amount of evolved 14CO2 was 3.0% AR for the Taunton River aerobic test systems and 2.6% AR for the Weweantic River aerobic test systems at Day 100. No radioactivity was detected as volatile organic in the aerobic test systems accumulatively at Day 100.


The half-lives of mometasone in the water fraction ranged from 3.7 to 4.2 days in the aerobic test systems. The half-lives in the total water/sediment test systems ranged from 81 to 105 days for the aerobic test systems.


Abiotic degradation

Hydrolysis (OECD 111) (Ref. XII):

Half-Life ():

pH 4 = 64 days

pH 7 = 12 days

pH 9 = 241 min


Justification of chosen degradation phrase:

Mometasone furoate has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Mometasone furoate is slowly degraded in the environment” is chosen. 


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (OECD 107) (Ref. XIII):

Log Kow:

pH 5 = 4.66

pH 7 = 4.68

pH 9 = 4.81


Bioaccumulation (OECD 305) (Ref. XIV):

Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)

BCFwhole body, total residues = 104.9 to 107.1


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since BCF < 500, mometasone furoate has low potential for bioaccumulation.


References

I. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.


II. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm


III. Smithers Viscient 2010. "Mometasone Furoate - Acute Toxicity to Daphnids, (Daphnia magna) Under Static Conditions," Study No., 359.6387, SSL, Wareham, MA, USA 1 December 2010.


IV. Smithers Viscient, 2010. "Mometasone Furoate – Acute Toxicity to Mysids, Americamysis bahia, Under Static Conditions," Study No., 359.6388, SSL, Wareham, MA, USA, 16 December 2010.


V. Smithers Viscient, 2013. "Mometasone – Acute Toxicity to Inland Silverside (Menidia beryllina) Under Static Conditions," Study No. 359.6671, SV, Wareham, MA, 12 March 2013.


VI. Smithers Viscient 2011. " Mometasone Furoate - 72-Hour Acute Toxicity Test with Freshwater Green Alga, Pseudokirchneriella subcapitata, Following OECD Guideline 201," Study No., 359.6438, SV, Wareham, MA, USA 25 May 2011.


VII. Smithers Viscient, 2012. "Mometasone Furoate – Short-Term Toxicity to Sheepshead Minnow (Cyprinodon variegatus) Under Static-Renewal Conditions," Study No. 359.6596, SV, Wareham, MA, 27 March 2012.


VIII. Smithers Viscient, 2012. "Mometasone Furoate - Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Fleas, (Daphnia magna), Under Flow-Through Conditions Following OECD Guideline #211," Study No. 359.6439, SV, Wareham, MA, 1 May 2012.


IX. Smithers Viscient, 2012. "Mometasone Furoate - Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Fleas, (Daphnia magna), Under Flow-Through Conditions Following OECD Guideline #211," Study No. 359.6439, SV, Wareham, MA, 1 May 2012.


X. Smithers Viscient, 2011. "[14C]Mometasone - Determination of the Biodegradability of a Test Substance in Activated Sludge Based on OECD Method 314B," Study No. 359.6446, SV, Wareham, MA, 01 September 2011.


XI. Smithers Viscient, 2011. "[14C]Mometasone - Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems Following OECD Guideline 308," Study No. 359.6445, SV, Wareham, MA, 06 September 2011.


XII. Smithers Viscient, 2011. "Mometasone Furoate – Determination of the Water Solubility of a Test Substance Following OECD Guideline 105," Study No. 359.6436, SV, Wareham, MA, 29 June 2011.


XIII. Smithers Viscient, 2011. "Mometasone Furoate – Determining the Partition Coefficient (n-Octanol/Water) by the Flask-Shaking Method Following OECD Guideline 107," Study No., 359.6385, SV, Wareham, MA, USA, 10 March 2011.


XIV. Smithers Viscient, 2012. "[14C]Mometasone - Flow-Through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus) Following OECD Guideline 305," Study No. 359.6497, SV, Wareham, MA, 21 May 2012.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Öppnad förpackning: 3 månader. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras vid högst 30 °C.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Inhalationspulver 200 mikrog (vitt till benvitt pulveragglomerat)
60 dos(er) inhalator, 164:38, F
30 dos(er) inhalator (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av