FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cetirizin Mylan

Mylan

Filmdragerad tablett 10 mg
(Vit, kapselformad, filmdragerad tablett, med brytskåra och märkt med CZ och 10 på ena sidan och märkt med G på den andra sidan.)

Antihistamin för systemisk användning

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AE07
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01–14.

Indikationer

Vuxna och barn från 6 år:

- Cetirizin är indikerat för lindring av nasala symtom och ögonsymtom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit.

- Cetirizin är indikerat för lindring av symtom på kronisk idiopatisk urtikaria.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges listade i avsnitt Innehåll, hydroxizin eller andra piperazinderivat.


Patienter med gravt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mindre än 10 ml/min

Dosering

Dosering


Barn 6-12 år: 5 mg (½ tablett) 2 gånger dagligen.


Vuxna och ungdomar över 12 år: 10 mg (1 tablett) 1 gång dagligen.


Äldre: Data indikerar inte att minskning av dosen är nödvändig för äldre med normal njurfunktion.


Pediatrisk population

Användning av den filmdragerade tabletten rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom det inte går att anpassa dosen korrekt.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion: Doseringsintervallen måste justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion. Justera dosen i enlighet med tabellen nedan. För att använda doseringstabellen behövs en beräkning av patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. CLcr (ml/min) kan beräknas från serumkreatinin (mg/dl) med hjälp av följande formel:


CLCR=

[140-ålder (år)] × vikt (kg)

(×0,85 för kvinnor)

72 × serumkreatinin (mg/dl)

Dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion


Grupp

Kreatininclearance

(ml/min)

Dos och frekvens

Normal

≥80

10 mg en gång dagligen

Lätt

50-79

10 mg en gång dagligen

Måttligt

30-49

5 mg en gång dagligen

Allvarligt

<30

5 mg varannan dag

Njursjukdom i slutstadiet - Patienter som genomgår dialys

<10

Kontraindicerat


För barn med nedsatt njurfunktion justeras dosen individuellt med hänsyn till patientens renala clearance, ålder och kroppsvikt.


Nedsatt leverfunktion: Dosjustering behövs inte för patienter med enbart nedsatt leverfunktion.


Nedsättning av både lever- och njurfunktion: Dosjustering rekommenderas (se Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion ovan).


Administreringssätt

Tabletterna behöver sväljas med ett glas vätska.

Varningar och försiktighet

Vid terapeutiska doser har inga kliniskt signifikanta interaktioner visats med alkohol (blodalkoholnivå 0,5 g/l). Försiktighet rekommenderas ändå vid samtidigt intag av alkohol.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med predispositionsfaktorer för urinretention (t.ex. ryggmärgsskada, prostatahyperplasi) eftersom cetirizin kan öka risken för urinretention.


Försiktighet rekommenderas hos patienter med epilepsi och risk för konvulsioner.


Allergitester hämmas av antihistaminer och en utsättningsperiod (på 3 dagar) krävs innan dessa tester utförs.


Patienter med sällsynta ärftliga problem av galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos malabsorption bör inte ta Cetirizin Mylan.


Interaktioner

På grund av cetirizins profil beträffande farmakokinetik, farmakodynamik och tolerans förväntas inga interaktioner med denna antihistamin. Faktiskt har varken farmakodynamiska eller signifikanta farmakokinetiska interaktioner rapporterats i läkemedelsinteraktionsstudier, i synnerhet inte med pseudoefedrin eller teofyllin (400 mg/dag).


Graden av absorption av cetirizin minskas inte av mat även om absorptionshastigheten minskas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Graviditet

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är mycket begränsad för cetirizin. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för påverkan på graviditet, embryo/fosterutveckling, nedkomst eller postnatal utveckling. Försiktighet bör iakttagas vid förskrivning till gravida kvinnor.


Amning:

Cetirizin utsöndras i modersmjölk i koncentrationer som motsvarar 0,25 till 0,90 av de som utmätts i plasma, beroende på provtagningstidpunkt efter administrering. Förskrivning till ammande kvinnor skall därför ske med försiktighet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Cetirizin utsöndras i modersmjölk i koncentrationer som motsvarar 0,25 till 0,90 av de som utmätts i plasma, beroende på provtagningstidpunkt efter administrering. Förskrivning till ammande kvinnor skall därför ske med försiktighet.

Trafik

Objektiva mätningar av körförmåga, sömnlatens och monteringsprestation har inte visat några kliniskt relevanta effekter vid rekommenderad dos på 10 mg.


Patienter som avser att köra bil, deltaga i potentiellt farliga aktiviteter eller använda maskiner bör inte överskrida rekommenderad dos och bör beakta sin respons på läkemedlet.


Hos känsliga individer kan användning tillsammans med alkohol eller CNS-dämpande medel leda till ytterligare nedsättning av uppmärksamhet och prestation.

Biverkningar

Kliniska studier har visat att cetirizin vid rekommenderad dos har små oönskade effekter på CNS, inklusive dåsighet, trötthet, yrsel och huvudvärk. I vissa fall har paradoxal CNS-stimulering rapporterats.


Även om cetirizin är en selektiv antagonist till perifera H1-receptorer och är relativt fritt från antikolinerg aktivitet, har enstaka fall av urineringssvårigheter, ackommodationsstörningar i ögonen och muntorrhet rapporterats.


Tillfällen med onormal leverfunktion med förhöjda leverenzymer följt av förhöjt bilirubin har rapporterats. Detta upphör oftast vid avbrytande av behandlingen med cetirizindihydroklorid.


a) Kliniska prövningar

Dubbelblinda kontrollerade kliniska eller farmakokliniska prövningar som jämfört cetirizin med placebo eller andra antihistaminer vid rekommenderad dos (10 mg dagligen för cetirizin), för vilka kvantifierade säkerhetsdata finns tillgängliga, inkluderade mer än 3200 personer som exponerats för cetirizin. Från dessa poolade data rapporterades följande biverkningar för cetirizin 10 mg, i de placebokontrollerade studierna, med frekvenser på 1,0% eller mer:


Biverkning (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 3260)

Placebo

(n = 3061)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet

1,63 %

0,95 %

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

1,10 %

7,42 %

0,98 %

8,07 %

Magtarmkanalen

Buksmärta

Muntorrhet

Illamående

0,98 %

2,09 %

1,07 %

1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psykiska störningar

Sömnighet

9,63 %

5,00 %

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Faryngit

1,29 %

1,34 %


Sömnighet, som visserligen förekom statistiskt sett oftare i cetirizingruppen än placebogruppen, var mild till måttlig i de flesta fallen. Objektiva tester i andra studier har visat att normala dagliga aktiviteter inte påverkas av den rekommenderade dagliga dosen hos friska, unga försökspersoner.

Biverkningar med frekvenser på 1% eller mer hos barn i åldern 6 månader till 12 år, som ingått i placebokontrollerade kliniska eller farmakokliniska prövningar, är:


Biverkning (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg (n = 1656)

Placebo (n = 1294)

Magtarmkanalen

Diarré

1,0 %

0,6 %

Psykiska störningar

Sömnighet

1,8 %

1,4 %

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Rinit

1,4 %

1,1 %

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Trötthet

1,0 %

0,3 %


b) Erfarenhet efter marknadsföringen

Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och som angetts ovan har enstaka fall av följande biverkningar rapporterats efter marknadsföringen.


Biverkningarna är beskrivna enligt MedDRA-klassificieringen av organsystem och frekvens baserad på erfarenhet efter marknadsföringen.

Frekvenserna definieras enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta: Trombocytopeni


Immunsystemet

Sällsynta: Överkänslighet

Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock


Metobolism och nutrtion

Ingen känd frekvens: ökad aptit


Psykiska störningar

Mindre vanliga: Agitation

Sällsynta: Aggression, konfusion, depression, hallucinationer, insomnia

Mycket sällsynta: Tics

Ingen känd frekvens: självmordstankar


Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Parestesi

Sällsynta: Konvulsioner

Mycket sällsynta: Dysgeusi, dyskinesi, dystoni, synkope, tremor

Inte känd: Amnesi, minnesnedsättning


Ögon

Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okulogyr kris


Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens: vertigo


Hjärtat

Sällsynta: Takykardi


Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Diarré


Lever och gallvägar

Sällsynta: Onormal leverfunktion (ökade transaminaser, alkaliskt fosfatas, γ-GT och bilirubin)


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Klåda, utslag

Sällsynta: Urtikaria

Mycket sällsynta: Angioneurotiskt ödem, fixt läkemedelsutslag


Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta: Dysuri, enures

Ingen känd frekvens: urinretention


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Asteni, sjukdomskänsla

Sällsynta: Ödem


Undersökningar

Sällsynta: ViktökningRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

a) Symtom

Symtom som observerats efter en överdos av cetirizin är huvudsakligen kopplade till CNS-effekter eller med effekter som tyder på en antikolinerg effekt.

Biverkningar som observerats efter intag av minst fem gånger rekommenderad dos är konfusion, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, mydriasis, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stupor, takykardi, tremor och urinretention.


b) Behandling

Det finns inget känt motgift mot cetirizin.

Vid överdos rekommenderas symtomatisk och understödjande behandling. Ventrikeltömning bör övervägas om intaget skett nyligen.

Cetirizin elimineras inte effektivt vid dialys.

Farmakodynamik

Cetirizin, en human metabolit av hydroxizin, är en potent och selektiv antagonist till perifera H1-receptorer. Receptorbindningsstudier in vitro har inte visat någon mätbar affinitet till annat än H1-receptorer.


I tillägg till dess anti-H1-effekt har cetirizin visat anti-allergisk aktivitet; vid en dos på 10 mg en eller två gånger dagligen, hämmas senfasrekryteringen av eosinofiler, i huden och konjunktiva hos atopiska personer utsatta för allergenstimulering.


Studier på friska försökspersoner visar att cetirizin vid doser om 5 och 10 mg kraftigt hämmar hudrodnad med kvaddelbildning inducerad av mycket höga histaminkoncentrationer i huden men sambandet med effekt är inte säkerställt.


I en 35-dagarsstudie på barn i åldern 5-12 år hittades ingen tolerans för cetirizins antihistamineffekt (dämpning av hudrodnad med kvaddelbildning). När behandling med cetirizin avslutas efter upprepad dosering, återfår huden sin normala histaminreaktivitet inom 3 dagar.


I en sex-veckors placebokontrollerad studie på 186 patienter med allergisk rinit och samtidig mild till måttlig astma, förbättrade cetirizin 10 mg en gång dagligen rinitsymtomen utan förändring av lungfunktionen. Denna studie stödjer säkerheten vid administrering av cetirizin till patienter med mild till måttlig astma.


I en placebokontrollerad studie orsakade cetirizin, som gavs i en hög daglig dos om 60 mg i sju dagar, ingen statistiskt signifikant ökning av QT-intervallet.


Vid rekommenderad dosering har det visats att cetirizin förbättrar livskvaliten för patienter med perenn och säsongsbunden allergisk rinit.

Farmakokinetik

Maximal plasmakoncentration vid steady-state är ca 300 ng/ml och uppnås inom 1,0 ± 0,5 h. Ingen ackumulering visas för cetirizin efter 10 mg dagligen i 10 dagar. Distributionen av farmakokinetikparametrar som maximal plasmakoncentration (Cmax) och AUC är unimodal hos friska försökspersoner.

Absorptionen av cetirizin minskar inte med mat även om absorptionshastigheten minskar. Biotillgängligheten är liknande vid administrering av cetirizin som lösningar, kapslar eller tabletter.


Den skenbara distributionsvolymen är 0,50 l/kg. Plasmaproteinbindningen av cetirizin är 93 ± 0,3%. Cetirizin ändrar inte proteinbindningen av warfarin.


Cetirizin genomgår ingen större first-pass-metabolisering. Omkring två tredjedelar av dosen utsöndras oförändrad i urin. Den terminala halveringstiden är ungefär 10 timmar.


Cetirizin visar linjär kinetik i intervallet 5-60 mg.


Särskilda patientgrupper

Äldre: Efter en enstaka oral dos om 10 mg ökade halveringstiden med 50% och clearance minskade med 40% hos 16 äldre försökspersoner jämfört med normala försökspersoner. Minskningen i cetirizinclearance hos dessa äldre försökspersoner verkade ha samband med nedsatt njurfunktion.


Pediatrisk population: Halveringstiden för cetirizin var omkring 6 timmar hos barn 6-12 år och 5 timmar hos barn 2-6 år. Hos barn 6-24 månader är den reducerad till 3,1 timmar.


Nedsatt njurfunktion: Farmakokinetiken för läkemedlet var liknande hos patienter med lätt nedsättning (kreatininclearance > 40 ml/min) och friska försökspersoner. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70% minskning av clearance jämfört med friska försökspersoner. Patienter som genomgår hemodialys (kreatininclearance < 7 ml/min) som gavs en enstaka oral dos om 10 mg cetirizin hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70% minskning av clearance jämfört med normala försökspersoner. Cetirizin eliminerades dåligt vid hemodialys. Dosjustering är nödvändig hos patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Nedsatt leverfunktion: Patienter med kronisk leversjukdom (hepatocellulär, kolestatisk och gallcirros) som gavs 10 eller 20 mg cetirizin som en enstaka dos hade 50% ökad halveringstid tillsammans med 40% minskning i clearance jämfört med friska försökspersoner.

Dosjustering är endast nödvändigt hos patienter med nedsatt leverfunktion om nedsatt njurfunktion förekommer samtidigt.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter, genotoxicitet och karcinogenicitet har inte visat några särskilda risker för människa.

Innehåll

Varje filmdragerad tablett innehåller cetirizindihydroklorid 10 mg.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller: 74,3 mg laktosmonohydrat


Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Pregelatinerad majsstärkelse

Povidon K29/32

Magnesiumstearat


Dragéhölje:

Titandioxid (E171)

Hypromellos 5cP (E464)

Makrogol 400

Talk

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Plastburk: 2 år

Blisterförpackningar: 3 år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 10 mg Vit, kapselformad, filmdragerad tablett, med brytskåra och märkt med CZ och 10 på ena sidan och märkt med G på den andra sidan.
100 tablett(er) blister, 64:49, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
250 tablett(er) burk (endast för dosdispensering), 400:99, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
50 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
2 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
7 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
14 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av