Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Miniderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 20 %
(Vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Miniderm.20 % kräm

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g kräm innehåller glycerol 200 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Kräm.

Vit kräm.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutisk indikation

Torr hud.

4.2 Dosering och administreringssätt

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Miniderm kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Miniderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

4.6 Graviditet och amning

Miniderm kan användas under graviditet och amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inget som tyder på att Miniderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Vanliga (>1/100, <1/10)

Övergående sveda, klåda, stickningar, och rodnad. Miniderm ger dock inte upphov till fler oönskade hudreaktioner än dess krämbas.

4.9 Överdosering

Ingen känd risk.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel

ATC-kod D02AX

Miniderm kräm innehåller 20% glycerol i en mjukgörande krämbas med 24% fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.


Miniderm kräm kan användas vid behandling av torr hud hos barn och vuxna.

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

Inga formella farmakokinetiska studier utförda.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Hydrerad rapsolja

Kolesterol

Glycerolmonostearat

Makrogolstearat

Cetostearylalkohol

Dimetikon

Lättflytande paraffin

Fast paraffin

Vaselin

Etylparahydroxibensoat (E 214)

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25oC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

16221

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2000-12-15

Förnyat godkännande: 2010-12-15

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-04-13

Hitta direkt i texten
Av