FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cilaxoral

Ferring

Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml
(Färglös till svagt gulbrun lösning. Neutral smak)

Laxantia, tarmirriterande medel

ATC-kod: A06AB08
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-19.

Indikationer

Alla former av tillfällig förstoppning. Underlättande av defekation vid hemorrojder, analfissurer etc.

Kontraindikationer

Akuta kirurgiska bukfall, tarmobstruktion, svår dehydrering.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosen bör anpassas individuellt. Hos vuxna och barn över 12 år är initialdosen 10 droppar på kvällen. Efter initialdosen ökas eller minskas antalet droppar så att avföringen får önskad konsistens.

Maximal dygnsdos är 20 droppar. Dosering varje dag under högst en vecka. Därefter eventuellt varannandagsmedicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredjedagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.

10 droppar CILAXORAL motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.

CILAXORAL kan blandas med dryck eller mat.

Varningar och försiktighet

Långvarigt bruk kan leda till störningar i vätske- och elektrolytbalansen samt hypokalemi. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas.

Barn under 12 år bör inte använda CILAXORAL.

CILAXORAL innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Natriumpikosulfat passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

CILAXORAL har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Symtom relaterade till preparatets farmakologiska effekt kan uppträda. Vanligast är magknip (10%).


Vanliga (1/10 - 1/100)

GI: Magknip


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: ExantemRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

CILAXORAL är ett väl fördragbart laxermedel i droppform, som vid individuellt anpassad dos ger en lagom mjuk avföring. Genom droppformen kan dosen lätt anpassas individuellt. Natriumpikosulfat bryts ner enzymatiskt i cekum och kolon av sulfatasproducerande mikroorganismer. De fria fenoler som bildas har en laxativ effekt, via kemoreceptorer och intramurala neuron i tarmväggen, och genom hämning av tarmens resorption av vatten, vilket ger en volymökning av faeces. Effekten av en kvällsdos inträder efter cirka 10 timmar.

Innehåll

Natriumpikosulfat 7,5 mg/ml, natriumbensoat E211, sorbitol 70% E420 (sötningsmedel) 650 mg, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml Färglös till svagt gulbrun lösning. Neutral smak
30 milliliter flaska, receptfri, 54:50, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av