Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Simdax®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Orion Pharma

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2,5 mg/ml
(klar gul eller orange lösning)

Kalciumsensitiserare

Aktiv substans:
ATC-kod: C01CX08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Levosimendan, etanol.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Levosimendan är skadligt vid inandning och hudkontakt.*

Etanol är mycket lättantändligt.*

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten och använd skyddshandskar. Vid risk för ögonkontakt, använd ögonskydd.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 "Kemiska arbetsmiljörisker").

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast och mycket noga med vatten.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

* "COMMISSION DIRECTIVE 2004/73/EC of 29 April 2004 adapting to technical progress for the 29 time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances”.

 

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 10 februari 2012.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av