Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propyless®

Förmånsstatus
Trimb Healthcare

Kutan emulsion 200 mg/g
(vit till ljust grå emulsion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Propyless 200 mg/g kutan emulsion

2 Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 g kutan emulsion innehåller propylenglykol 200 mg

Hjälpämnen: cetylalkohol 4 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Kutan emulsion

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

För behandling av torr hud av olika genes.

4.2 Dosering och administreringssätt

Lotionen appliceras vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Propyless ska inte användas på brännskadad hud.

Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet: Inga kända risker under graviditet.

Amning: För att barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Hud: Hudirritation i form av värmekänsla och sveda.

Allergiska reaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

-

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel, ATC-kod D02A X


Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, framför allt Malassezia Pityrosporum ovale har rapporterats.

Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

6.2 Blandbarhet

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Burk: Förvaras vid högst 30 oC.

Tub: Förvaras vid högst 25 oC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

100 g. Tub av HDPE med kork av polypropen.

300 g. Plastburk av HDPE med pump.

480 g. Plastburk av polypropen med pump.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

15241

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2000-09-08

Förnyat godkännande: 2010-09-08

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-03-09

Hitta direkt i texten
Av