FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propyless®

Trimb Healthcare

Kutan emulsion 200 mg/g
(vit till ljust grå emulsion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-12-14.

Indikationer

För behandling av torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Lotionen appliceras vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Propyless innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Propyless ska inte användas på brännskadad hud.

Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) och bensylalkohol, som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

För att barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Hud: Hudirritation i form av värmekänsla och sveda.

Allergiska reaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

-

Farmakodynamik

Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, framför allt Malassezia Pityrosporum ovale har rapporterats.

Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kutan emulsion innehåller propylenglykol 200 mg


Hjälpämnen: cetylalkohol 4 mg, bensylalkohol 8 mg


Förteckning över hjälpämnen

Karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Burk: Förvaras vid högst 30 oC.

Tub: Förvaras vid högst 25 oC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan emulsion 200 mg/g vit till ljust grå emulsion
100 gram tub, receptfri, 61:30, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
480 gram burk, receptfri, 194:01, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
300 gram burk, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av