FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kabiven Perifer

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, emulsion
(Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula. Fettemulsionen är vit)

Näringslösning med aminosyror, fett, kolhydrater och elektrolyter för intravenös nutrition i central eller perifer ven

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-13.

Indikationer

Parenteral nutrition till patienter, vuxna och barn över 2 år, när oral eller enteral näringstillförsel är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot ägg-, soja- eller jordnötsprotein, mot någon av de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Svår hyperlipemi.

 • Svår leversvikt.

 • Svåra koagulationsrubbningar.

 • Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen.

 • Grav njursvikt då dialysmöjlighet saknas.

 • Akut chock.

 • Hyperglykemi som kräver behandling med mer än 6 enheter insulin/timme.

 • Patologiskt förhöjda serumkoncentrationer av någon av de ingående elektrolyterna.

 • Allmänna kontraindikationer mot infusionsbehandling: Akut lungödem, övervätskning, okompenserad hjärtsvikt och hypoton dehydrering.

 • Hemofagocyterande syndrom.

 • Instabila tillstånd (t.ex. allvarliga post-traumatiska tillstånd, okompenserad diabetes, akut hjärtinfarkt, metabolisk acidos, allvarlig sepsis och hyperosmolär koma).

 • Nyfödda och barn under 2 år.

Dosering

Patientens förmåga att eliminera tillfört fett och att metabolisera glukos bör styra dosering och infusionshastighet. Se avsnitt Varningar och försiktighet.


Dosering
Individuell dosering, påsstorlek väljs med hänsyn till patientens kliniska tillstånd, kroppsvikt och nutritionsbehov.


Vuxna
Den mängd kväve som krävs för att bibehålla kroppens proteinmassa är beroende av patientens tillstånd (t.ex. nutritionsstatus och grad av katabolisk stress).


Vid normal nutritionsstatus är behovet 0,10-0,15 g kväve/kg kroppsvikt/dygn.


Hos patienter med måttlig till hög metabolisk stress, med eller utan malnutrition, är behovet 0,15-0,30 g kväve/kg kroppsvikt/dygn (1,0-2,0 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn). Motsvarande allmänt accepterade mängder är för glukos 2,0-6,0 g och för fett 1,0-2,0 g.


Totalbehovet av energi är beroende av patientens kliniska tillstånd och ligger oftast mellan 20-30 kcal per kg/kroppsvikt och dygn. Hos överviktiga patienter skall dosen beräknas från den uppskattade idealvikten.


Kabiven Perifer tillhandahålls i tre storlekar, avsedda för patienter vars parenterala nutritionsbehov är lätt förhöjt, basalt respektive lågt. För att ge en total parenteral nutrition kan tillägg av spårämnen och vitaminer krävas.


En dos på 0,10-0,15 g kväve/kg kroppsvikt/dygn (0,7-1,0 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn) och ett totalbehov av energi av 20-30 kcal/kg kroppsvikt/dygn, motsvarar 27-40 ml Kabiven Perifer/kg kroppsvikt/dygn.


Pediatrisk population
Förmågan att metabolisera individuella näringsämnen måste bestämma doseringen.


För små barn (2-10 år) skall infusionen generellt börja med en låg dos d.v.s. 14-28 ml/kg/dygn (motsvarande 0,49-0,98 g fett/kg/dygn, 0,34 -0,67 g aminosyror/kg/dygn och 0,95-1,9 g glukos/kg/dygn) och ökas med 10-15 ml/kg/dygn upp till maximalt 40 ml/kg/dygn.


För barn över 10 år kan doseringen för vuxna tillämpas.


Kabiven Perifer rekommenderas inte för barn under 2 år för vilka aminosyran cystein kan anses vara konditionellt essentiell.


Infusionshastighet

Maximal infusionshastighet av:

Glukos

0,25 g/kg kroppsvikt/timme

Aminosyror

Bör inte överskrida 0,1 g/kg kroppsvikt/timme

Fett

Bör inte överskrida 0,15 g/kg kroppsvikt/timme

Infusionshastigheten skall inte överskrida 3,7 ml/kg kroppsvikt/timme (motsvarande 0,25 g glukos, 0,09 g aminosyror, 0,13 g fett per kg kroppsvikt). Rekommenderad infusionstid är 12-24 timmar.


Maximal dygnsdos
40 ml /kg kroppsvikt / dygn, Detta motsvarar en påse (största storleken) till en patient som väger 64 kg och ger 0,96 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn (0,16 g kväve/kg/dygn), 25 kcal icke-protein energi (2,7 g glukos/kg/dygn och 1,4 g fett/kg/dygn)
Den maximala dygnsdosen varierar med det kliniska tillståndet och kan också ändras från dag till dag.


Administreringssätt
Ges som infusion i perifer eller central ven.
Infusionsbehandlingen kan fortgå så länge som patientens kliniska tillstånd kräver det.


För att minska risken för tromboflebiter vid perifer administrering rekommenderas dagligt byte av infusionsställe.

Varningar och försiktighet

Förmågan att eliminera fett bör följas, Det rekommenderas att detta sker genom mätning av triglyceridkoncentrationen i serum efter en fettfri period om 5-6 timmar.
Serumkoncentrationen av triglycerider bör ej överstiga 3 mmol/l under pågående infusion.


Påsstorlek skall väljas omsorgsfullt med hänsyn till volym och kvantitativ sammansättning. Volymerna skall anpassas efter barnets hydrering och näringsstatus. En blandad påse är avsedd för engångsbruk.


Störningar i elektrolyt- och vätskebalansen (t.ex. onormalt höga eller låga elektrolytnivåer i serum) skall korrigeras innan infusionen av Kabiven Perifer påbörjas.


Vid start av intravenös nutrition krävs alltid noggrann klinisk övervakning. Om något onormalt inträffar måste infusionen avbrytas. På grund av ökad risk för infektioner vid infusion i central ven skall strikt aseptisk teknik tillämpas för att undvika kontaminering, särskilt vid kateterinläggning.


Försiktighet bör iakttas vid tillstånd när det uppstått en störd fettmetabolism, vilket kan inträffa hos patienter med njurinsufficiens, okontrollerad diabetes, pankreatit, leverinsufficiens, hypotyroidism (om hypertriglyceridemi föreligger) och sepsis. Ges Kabiven Perifer vid dessa tillstånd skall koncentrationen av triglycerider i serum följas dagligen.


Regelbunden kontroll av serumglykos, elektrolyter och osmolaritet såväl som vätskebalans, syra-basbalans och leverenzymtest rekommenderas.
Blod- och koagulationsvärden skall följas om fett ges under en längre tidsperiod.


Hos patienter med nedsatt njurfunktion skall intaget av fosfat och kalium följas noga för att förebygga hyperfosfatemi och hyperkalemi.


Tillsatt mängd av extra elektrolyter bör styras av regelbunden kontroll där hänsyn tas till patientens kliniska tillstånd.


Emulsionen innehåller inte vitaminer eller spårelement. Tillägg av vitaminer och spårelement krävs alltid.


Parenteral nutrition skall användas med försiktighet till patienter med metabolisk acidos (t.ex. laktacidos), förhöjd serumosmolaritet eller de som behöver akut vätsketerapi vid återupplivningsförsök.


Kabiven Perifer skall ges med försiktighet till patienter som har tendens till elektrolytretention.


Varje tecken till anafylaktisk reaktion nödvändiggör omedelbart avbrytande av infusionen.


Fettinnehållet i Kabiven Perifer kan störa vissa analyser (bilirubin, laktat, dehydrogenas, syremättnad, Hb etc.) om blodprov tas innan det tillförda fettet eliminerats från blodet. Hos de flesta patienter elimineras fettet från blodet inom 5-6 timmar efter avslutad infusion.


Intravenös näringstillförsel med aminosyror är förenad med ökad utsöndring av de essentiella spårelementen, i synnerhet zink. Ytterligare tillägg av spårelement kan krävas hos patienter som behöver långvarig intravenös nutrition.


Kabiven Perifer innehåller sojabönsolja och äggfosfolipider, vilka i enstaka fall kan orsaka allergiska reaktioner. Det har även förekommit korsallergireaktioner mellan sojabönor och jordnötter.


Hos undernärda patienter kan insättande av parenteral nutrition, och därmed en snabb ändring av vätskebalansen, orsaka lungödem och hjärtsvikt på grund av vätskeansamling.
Dessutom kan en minskad serumkoncentration av kalium, fosfor, magnesium och vattenlösliga vitaminer inträda inom 24 till 48 timmar. Försiktig och långsamt insättande av behandlingen rekommenderas, samt noggrann övervakning och behövliga justeringar i tillförseln av vätska, elektrolyter, mineraler och vitaminer.
Kabiven Perifer skall inte ges parallellt med blod eller blodprodukter i samma infusionsset.


Hos patienter med hyperglykemi kan det vara nödvändigt att tillföra insulin.


Perifer infusion
Som vid alla hypertona lösningar kan tromboflebit uppträda om perifera vener används vid infusion. Flera faktorer bidrar till tromboflebit: val av kanyl och dess diameter och längd, infusionens duration, pH och osmolalitet hos de infunderade lösningarna, infektion och antal behandlingar. Det rekommenderas att venösa anslutningslägen för TPN inte används för andra intravenösa tillsatser eller lösningar.

Interaktioner

Heparin i kliniska doser ger en övergående ökad frisättning av lipoproteinlipas. Detta kan ge en initial ökning av lipolys i plasma, följt av en tillfälligt minskad elimination av triglycerider.


Andra läkemedel, såsom insulin, kan påverka kroppens lipassystem, men det finns inget som indikerar att det påverkar det terapeutiska värdet ogynnsamt.


Sojaolja har ett naturligt innehåll av vitamin K1, vilket kan interferera med den terapeutiska effekten av kumarinderivat. Patienter som behandlas med kumarinderivat bör därför kontrolleras noga.
Det finns inga kliniska data som visar att ovan nämnda interaktioner har någon avgörande klinisk betydelse.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Specifika studier som bedömer säkerheten vid användning av Kabiven Perifer under graviditet har ej utförts. Förskrivaren bör värdera risk kontra nytta före administrering av Kabiven Perifer till gravida eller ammande kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Specifika studier som bedömer säkerheten vid användning av Kabiven Perifer under amning har ej utförts. Förskrivaren bör värdera risk kontra nytta före administrering av Kabiven Perifer till ammande kvinnor.

Biverkningar

 

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Blodet och lymf­systemet

  

Hemolys, retikulocytos

Immun­systemet

  

Allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, hudutslag, nässelfeber)

Centrala och perifera nerv­systemet

 

Huvudvärk

 

Blodkärl

Tromboflebit

 

Hypotension, hypertension

Andnings­vägar, bröstkorg och mediastinum

  

Andnings­besvär (tachypné)

Magtarm­kanalen

 

Buksmärta, illamående, kräkningar

 

Reproduktions­organ och bröstkörtel

  

Priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Förhöjd kropps­temperatur

Frysningar, trötthet

 

Under­sökningar

 

Höjning av lever­enzymvärden

 

Liksom för alla hypertona infusionsvätskor kan tromboflebit uppkomma om infusion sker i perifer ven.


"Fat overload syndrome"
Försämrad förmåga hos patienten att eliminera fett kan leda till ”Fat overload syndrome”. Detta kan uppstå beroende på överdos, men också vid rekommenderad infusionshastighet i samband med plötslig förändring av patientens tillstånd som leder till försämring av njur- eller leverfunktionen.


”Fat overload syndrome” karaktäriseras av hyperlipidemi, feber, hepatosplenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulationsrubbningar samt koma. Dessa förändringar är alltid reversiblainfusionen av fett avbryts.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Se avsnitt Biverkningar, ”Fat overload syndrome”.


Vid infusion av aminosyror har illamående, kräkningar och svettning observerats när den rekommenderade maximal infusionshastigheten överskridits.
Om symtom på överdosering uppträder skall infusionshastigheten minskas eller infusionen avbrytas.


Överdosering kan leda till övervätskning, elektrolytobalans, hyperglukemi och hyperosmolalitet.


I några sällsynta allvarliga fall kan hemodialys, hemofiltrering eller hemo-diafiltrering behövas.

Farmakodynamik

Fettemulsion
Intralipid, vilket är den fettemulsion som ingår i Kabiven Perifer, innehåller essentiella och icke-essentiella långa fettsyror för energimetabolism och uppbyggnaden av cellmembran.


Intralipid i rekommenderade doser orsakar ej hemodynamiska förändringar. Inga kliniskt signifikanta förändringar i lungfunktionen har beskrivits när Intralipid används med korrekta infusionshastigheter. Den övergående ökningen av leverenzym, som observerats hos vissa patienter vid parenteral nutrition inklusive Intralipid, är reversibel och försvinner när den parenterala nutritionen upphör. Liknande förändringar kan även ses vid parenteral nutrition utan fettemulsioner.


Aminosyror och elektrolyter
Aminosyror ingår i proteiner i vanlig föda. De används vid syntes av kroppens protein och eventuellt överskott går till glukoneogenes.
Studier har visat att aminosyrainfusion har en temperaturhöjande effekt och en viss ökning i metabolism.


Glukos
Glukos har inga farmakodynamiska effekter förutom bidraget till normal homeostas.

Farmakokinetik

Fettemulsion
Intralipid har biologiska egenskaper som liknar egenskaperna hos endogena kylomikroner.

Till skillnad från kylomikroner innehåller Intralipid inte kolesterolestrar eller apolipoproteiner, eftersom dess fosfolipidinnehåll är signifikant högre.


Intralipid elimineras från cirkulationen via samma väg som endogena kylomikroner. Den exogena fettpartikeln hydrolyseras i cirkulationen och tas upp av LDL-receptorer perifert och av levern. Eliminationshastigheten bestäms av kompositionen av fettpartiklarna, patientens nutritions- och kliniska status och infusionshastigheten. Hos friska frivilliga är maximal elimineringshastighet av Intralipid efter fasta över natten 3,8 ± 1,5 g triglycerid/kg kroppsvikt/dygn.


Både eliminerings- och oxidationshastighet är beroende av patientens kliniska status; eliminationen sker snabbare och oxidationshastigheten ökar vid infektionstillstånd och vid trauma, medan patienter med nedsatt njurfunktion och hypertriglyceridemi visar lägre eliminations- och oxidationshastighet.


Aminosyror och elektrolyter
De principiella farmakokinetiska egenskaperna hos de infunderade aminosyrorna och elektrolyterna är väsentligen de samma som för aminosyror och elektrolyter som tillförs via vanlig föda.


Glukos
De farmakokinetiska egenskaperna för infunderad glukos är i huvudsak de samma som för glukos tillfört via födan.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsstudier har inte utförts med Kabiven Perifer. Prekliniska säkerhetsstudier för Intralipid, Vaminbaserade aminosyralösningar, elektrolyter och glukos, både enskilda produkter och i blandningar av olika sammansättning och koncentration, bekräftar tillfredsställande tolerans med minimal skadlig effekt.

Innehåll

Kabiven Perifer tillhandahålls som trekammarpåse. Varje påse innehåller följande olika volymer beroende på de tre förpackningarnas storlek.

 

2400 ml

1920 ml

1440 ml

Glukos (Glukos 110 mg/ml)

1475 ml

1180 ml

885 ml

Aminosyror och elektrolyter (Vamin 18 Novum)

500 ml

400 ml

300 ml

Fettemulsion (Intralipid 200 mg/ml)

425 ml

340 ml

255 ml


Vilket motsvarar följande totalinnehåll:

Aktiva ingredienser

2400 ml

1920 ml

1440 ml

Sojabönsolja, renad

85 g

68 g

51 g

Glukos­monohydrat

178 g

143 g

107 g

   motsvarande glukos (vattenfritt)

162 g

130 g

97 g

Alanin

8,0 g

6,4 g

4,8 g

Arginin

5,6 g

4,5 g

3,4 g

Asparaginsyra

1,7 g

1,4 g

1,0 g

Fenylalanin

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Glutaminsyra

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Glycin

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Histidin

3,4 g

2,7 g

2,0 g

Isoleucin

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Leucin

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Lysinhydroklorid

5,6 g

4,5 g

3,4 g

   motsvarande lysin

4,5 g

3,6 g

2,7 g

Metionin

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Prolin

3,4 g

2,7 g

2,0 g

Serin

2,2 g

1,8 g

1,4 g

Treonin

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Tryptofan

0,95 g

0,76 g

0,57 g

Tyrosin

0,12 g

0,092 g

0,069 g

Valin

3,6 g

2,9 g

2,2 g

Kalciumklorid 2 H2O

0,49 g

0,39 g

0,29 g

   motsvarande kalciumklorid

0,37 g

0,30 g

0,22 g

Kaliumklorid

3,0 g

2,4 g

1,8 g

Magnesiumsulfat 7 H2O

1,6 g

1,3 g

0,99 g

   motsvarande magnesiumsulfat

0,80 g

0,64 g

0,48 g

Natriumacetat 3 H20

4,1 g

3,3 g

2,5 g

   motsvarande natriumacetat

2,4 g

2,0 g

1,5 g

Natrium­glycerofosfat (vattenfritt)

2,5 g

2,0 g

1,5 g

motsvarande:

 

2400 ml

1920 ml

1440 ml

-Aminosyror

57 g

45 g

34 g

-Kväve

9,0 g

7,2 g

5,4 g

-Fett

85 g

68 g

51 g

-Kolhydrater

   -glukos (vattenfri)

162 g

130 g

97 g

-Energiinnehåll

   -totalt cirka

1700 kcal

1400 kcal

1000 kcal

   -icke-protein cirka

1500 kcal

1200 kcal

900 kcal

-Elektrolyter

   -natrium

53 mmol

43 mmol

32 mmol

   -kalium

40 mmol

32 mmol

24 mmol

   -magnesium

6,7 mmol

5,3 mmol

4,0 mmol

   -kalcium

3,3 mmol

2,7 mmol

2,0 mmol

   -fosfat1

18 mmol

14 mmol

11 mmol

   -sulfat

6,7 mmol

5,3 mmol

4,0 mmol

   -klorid

78 mmol

62 mmol

47 mmol

   -acetat

65 mmol

52 mmol

39 mmol

1 Bidraget är från både Intralipid och Vamin


Hjälpämnen är renade äggfosfolipider, glycerol, natriumhydroxid (för pH-justering), ättiksyra, koncentrerad (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Kabiven Perifer får endast blandas med produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats. Se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glutaminsyra

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Lysin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Magnesiumsulfatheptahydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumglycerofosfat, hydratiserat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Endast för engångsbruk.


Produkten skall inte användas om förpackningen är skadad. Innehållet i de separata kamrarna måste blandas före användning.
Efter svagsvetsarnas öppnande skall innerpåsen vändas vid ett antal tillfällen för att säkerställa en homogen blandning.


Använd innehållet endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa eller svagt gula och om fettemulsionen är vit och homogen.


KOMPATIBLITET


Tillsatser
Endast läkemedel- och nutritionslösningar för vilka blandbarhet har dokumenterats får tillsättas Kabiven Perifer.


Tillsatser ska utföras aseptiskt.


Blandbarhetsdata tillhandahålles på förfrågan.


Efter slutförd infusion skall eventuellt kvarvarande infusionsvätska kasseras.


Hållbarhet efter blandning:
Efter brytandet av förslutningssvetsarna är blandningen av lösningarna i de tre kamrarna kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar vid förvaring vid 25 ºC.


Hållbarhet efter tillsatser
Efter brytandet av förslutningssvetsarna och blandning av de tre lösningarna kan spårelement, vitaminer och elektrolyter tillföras genom tillsatsporten.
På grund av risken för mikrobiologisk kontamination bör infusionen tillföras patienten omedelbart efter att tillsatser är gjorda. Om blandningen inte används omedelbart är användaren ansvarig för att lagringstider och förhållanden före användning (normalt inte längre än 24 timmar i 2-8 ºC) iakttas. Om lagring inte kan undvikas och om tillsatserna görs under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden kan den blandade emulsionen förvaras upp till 6 dygn i 2-8 ºC före användandet. Från det att den blandade emulsionen inte längre förvaras i 2-8 ºC skall infusionen vara slutförd inom 24 timmar.


Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.
Förvaras i obruten ytterpåse.

Egenskaper hos läkemedelsformen

 • Osmolalitet cirka 830 mosm/kg vatten

 • Osmolaritet cirka 750 mosmol/l

 • pH cirka 5,6

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, emulsion Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula. Fettemulsionen är vit
4 x 1440 milliliter påse, 1351:85, F
4 x 1920 milliliter påse, 1563:46, F
3 x 2400 milliliter påse, 1376:54, F

Hitta direkt i texten
Av