FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Crinone®

Merck

Vaginalgel 8 %
(Vit till benvit gel)

Könshormoner, gestagener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03DA04
Läkemedel från Merck omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2011–09–14

Indikationer

Lutealfasstöd till kvinnor som nedreglerats med GnRH-agonister under ovulationsinduktion med gonadotropiner.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Odiagnosticerad vaginal blödning. Akut porfyri. Malignitet i bröst eller genitalia. Tidigare eller pågående tromboembolisk sjukdom, stroke.

Dosering

Intravaginal applicering.
Lutealfasstöd: 90 mg progesteron (en applicering) varje dag med början dagen för ovulation eller dagen för in vitro-fertilisering. Lämpligaste behandlingstiden är ej studerad.

Varningar och försiktighet

Vid oregelbundna vaginala blödningar, bör annan bakomliggande orsak uteslutas. Vid odiagnostiserad vaginal blödning, skall alltid undersökning genomföras för att ställa diagnos. Försiktighet vid allvarlig leverinsufficiens. Vid behandling med Crinone bör graviditeten följas. I händelse av missed abortion bör behandlingen avbrytas. Konserveringsmedlet sorbinsyra kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Interaktioner

Crinone bör inte användas tillsammans med annan lokal vaginal behandling.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Crinone kan användas under första trimestern, vid fall av underfunktion av corpus luteum.

Amning  (Läs mer om amning)

Crinone skall ej användas under amningsperioden.

Trafik

Crinone har mindre eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Somnolens kan förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Biverkningar

Vanliga (≥1/100, <1/10)
Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Ömma bröst, vaginal flytning
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: Huvudvärk, somnolens


Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100)
Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Olaga blödning (spotting)
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: Vaginal irritation på applikationsstället

Hud och subkutan vävnad: Överkänslighetsreaktioner som vanligtvis manifesteras som hudutslag

Överdosering

Inga kända fall av överdosering föreligger.

Farmakodynamik

Den farmakologiska verkningsmekanismen är densamma som för naturligt förekommande progesteron. Det föreligger inga studier som visar att lutealfasstöd med Crinone förbättrar graviditetsutfallet hos kvinnor med fungerande ovarier jämfört med obehandlade.

Farmakokinetik

Progesteron vaginalgel är baserad på ett polykarbofilt releasesystem som fäster sig vid vaginans slemhinna vilket medför en frigörelse av progesteron under minst 3 dagar. Vaginal administration av progesteron ger upphov till lokala endometriekoncentrationer som är avsevärt högre än under normal lutealfas.

Prekliniska uppgifter

Inga prekliniska data finns utöver vad som beaktats i övriga sektioner i produktresumén.

Innehåll

1 dos innehåller: Progesteron 90 mg, glycerol, lättflytande paraffin, hydrerade palmoljeglycerider, karbomer, polykarbofil, sorbinsyra (konserveringsmedel), natriumhydroxid, renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Vaginalgel 8 % Vit till benvit gel
6 styck endosbehållare, 214:75, F
15 styck endosbehållare, 470:83, F

Hitta direkt i texten
Av