Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pentasa

Ferring

Rektalsuspension 1 g
(Vit till svagt gul suspension)

Medel vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-10-31

Indikationer

Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot innehållsämnen eller salicylater.

Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Dosering

100 ml suspension ges rektalt en gång per dygn helst före sänggående. Dosen bör hållas kvar i tarmen helst 8 timmar.

Behandlingsperiodens längd är vanligen 3-6 veckor och bestäms enligt symtom och sigmoidoskopiska fynd.


Pediatrisk population

Det finns endast begränsade kliniska data för användning till barn (6-18 år).


Behandlingskontroll

Vid långtidsbehandling bör njurfunktionen regelbundet kontrolleras.


Administreringssätt

Ett toalettbesök rekommenderas före administrering av rektalsuspensionen.

Se bipacksedeln för bruksanvisning.

Varningar och försiktighet

Blodprover (differentialräkning, leverfunktions­parametrar som ASAT/ALAT, serumkreatinin) och urintest (teststicka) bör tas före och under behandlingen enligt behandlande läkares bedömning. Som riktlinje rekommenderas uppföljning 14 dagar efter initiering av behandling, därefter ytterligare två eller tre gånger med 4-veckorsintervaller.

Om provsvaren är normala bör uppföljning ske var tredje månad. Om nya symtom uppkommer bör provtagning ske omgående.


Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som är överkänsliga mot sulfasalazin (risk för allergi mot salicylater). De flesta patienter som är intoleranta eller överkänsliga mot sulfasalazin kan dock använda PENTASA rektalsuspension utan risk för liknande reaktioner. Patienter som tidigare upplevt biverkningar mot läkemedel innehållande sulfasalazin ska hållas under strikt medicinsk övervakning vid påbörjande av behandling med PENTASA. Vid akuta symtom på överkänslighet dvs kramper i buk, buksmärta, feber, svår huvudvärk och hudutslag, ska behandlingen omedelbart avslutas.


Försiktighet rekommenderas hos patienter med nedsatt leverfunktion.

PENTASA rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion. Misstanke om mesalazininducerad nefrotoxicitet ska tas i beaktande om patienten drabbas av nedsatt njurfunktion under behandlingen. Samtidig användning av andra kända potentiellt nefrotoxiska läkmedel såsom NSAID-preparat och azatioprin kan öka risken för njurreaktioner.

Fall av nefrolitiasis har rapporterats vid användning av mesalazin, inklusive stenar med ett mesalazininnehåll på 100%. Det rekommenderas att se till att tillräcklig mängd vätska intas under behandlingen.


Patienter med lungsjukdom, i synnerhet astma, bör övervakas mycket noga under behandling med PENTASA.


Mesalazininducerade överkänslighetsreaktioner i hjärtat (myo- och perikardit) har rapporterats i sällsynta fall. Allvarlig bloddyskrasi har rapporterats i mycket sällsynta fall. Samtidig behandling med mesalazin kan öka risken för bloddyskrasi hos patienter som får azatioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin. Behandlingen ska avbrytas vid misstanke om, eller tecken på, dessa biverkningar.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Kombinationsterapi med PENTASA och azatioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin har visat en högre frekvens av myelosuppressiva effekter och en interaktion kan inte uteslutas, mekanismen bakom denna interaktion är dock inte fastställd. Regelbunden kontroll av vita blodkroppar rekommenderas och doseringen av tiopurin ska justeras i förekommande fall.


Samtidig användning av andra kända potentiellt nefrotoxiska läkemedel såsom NSAID-preparat och azatioprin kan öka risken för njurreaktioner.


Det finns tecken på att mesalazin kan minska den antikoagulerande effekten av warfarin.


Preparat som förhöjer tarminnehållets pH kan öka absorptionen av PENTASA i tjocktarmen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

PENTASA ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan överstiger de möjliga riskerna. Den inflammatoriska tarmsjukdomen i sig kan öka risken för oönskade effekter under graviditet.


Mesalazin passerar placentabarriären och dess koncentration i navelsträngsplasma är lägre än koncentrationen i moderns plasma. Metaboliten acetylmesalazin återfinns i samma koncentrationer i navelsträngen och moderns plasma. Det finns inga adekvata välkontrollerade studier beträffande användning av Pentasa hos gravida kvinnor. Begränsade publicerade humandata på mesalazin visar ingen ökning i den totala frekvensen medfödda missbildningar. Vissa data visar en ökad frekvens av tidig födsel, fosterdöd och låg födelsevikt. Emellertid kan dessa graviditetsutfall även förknippas med aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.

Rubbningar i blodbilden (leukopeni, trombocytopeni, anemi) har rapporterats hos nyfödda vars mödrar behandlats med Pentasa.

Ett enstaka fall av njursvikt hos det nyfödda barnet har rapporterats efter hög, långvarig dos mesalazin (2-4 g peroralt) under graviditet.


Djurstudier med peroralt givet mesalazin tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet, embryofetal utveckling, förlossning eller postnatal utveckling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

PENTASA ska endast användas under amning om den förväntade nyttan överstiger de möjliga riskerna.

Mesalazin passerar över i modersmjölk. Mesalazinkoncentrationen är lägre i modersmjölken än i moderns plasma, medan däremot metaboliten acetylmesalazin förekommer i samma eller högre koncentrationer. Erfarenheten efter peroral administrering hos ammande kvinnor är hittills endast begränsad. Överkänslighetsreaktioner såsom diarré hos spädbarnet kan inte uteslutas. Om det ammade barnet utvecklar diarré ska amningen avslutas.

Fertilitet

Djurdata på mesalazin visar inga effekter på fertiliteten hos män eller kvinnor.

Trafik

Pentasa har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna observerade i kliniska prövningar med mesalazin är diarré, illamående, buksmärta, huvudvärk, kräkningar och hudutslag. Överkänslighetsreaktioner och läkemedelsinducerad feber kan uppträda ibland.

Efter rektal administrering kan ibland lokala reaktioner såsom klåda, rektala besvär och trängningar uppträda.


Biverkningsfrekvens baserad på kliniska prövningar och spontanrapportering

Organklass

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Blodet och lymfsystemetFörändring i blodstatus (anemi, aplastisk anemi, agranulocytos, neutropeni, leukopeni (inkl. granulocytopeni), pancytopeni, trombocytopeni och eosinofili (som del av en allergisk reaktion))

ImmunsystemetÖverkänslighets­reaktion, anafylaktisk reaktion, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Perifer neuropati

Benign intrakraniell hypertension hos ungdomar

Hjärtat


Myokardit*, perikardit*

Perikardexsudat

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumAllergiska och fibrotiska lungreaktioner (inkl. dyspné, hosta, bronkspasmer, allergisk alveolit, lungeosinofili, interstitiell lungsjukdom, lunginfiltration, pneumonit)

Magtarmkanalen

Diarré,

buksmärta, illamående, kräkningar, gasbesvär

Akut pankreatit*, förhöjt amylas (blod och/eller urin)

Pankolit

Lever och gallvägarTransaminasstegring, förhöjning av kolestatiska parametrar (alkalinfosfatas, gammaglutamyltransferas och bilirubin), levertoxicitet (inkl. hepatit*, kolestatisk hepatit, cirrhos, leversvikt)

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag (inkl. urtikaria, erytematöst utslag)

Fotosensitivitet**

Reversibel alopeci

Quinckes ödem, allergisk dermatit, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons Syndrom (SJS)

Muskoloskeletala systemet och bindvävMyalgi, artralgi

SLE-liknande syndrom (Systemisk Lupus Erythematosus)

Njurar och urinvägar***Försämrad njurfunktion inklusive interstitiell nefrit* (akut och kronisk), nefrotiskt syndrom, renal insufficiens (akut/kronisk), missfärgad urin

Reproduktions­organ och bröstkörtelOligospermi (reversibel)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-stället

Utspänd buk

Lokala reaktioner såsom klåda, rektala besvär och smärtsamma trängningar


Läkemedelsinducerad feber

*) Mekanismen vid mesalazininducerad myo- och perikardit, pankreatit, nefrit och hepatit är inte känd, men kan ha allergiskt ursprung.

**) Mer allvarliga reaktioner rapporteras hos patienter med befintliga hudsjukdomar såsom atopisk dermatit och atopiskt eksem.

***) Icke känd: Nefrolitiasis (se Varningar och försiktighet för mer information)


Det är viktigt att observera att flera av dessa biverkningar kan bero på den inflammatoriska tarmsjukdomen i sig.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Erfarenhet hos djur: En intravenös engångsdos av mesalazin på 920 mg/kg till råtta och en oral engångsdos av mesalazin upp till 5 g/kg till gris var inte letal.


Erfarenhet hos människa: Det finns begränsad erfarenhet av överdosering med Pentasa, som inte visar renal eller hepatisk toxicitet. Eftersom mesalazin är ett aminosalicylat kan symtom på salicylat-toxicitet förekomma. Symtom på överdosering av salicylater är väl beskrivet i litteraturen.

Det finns rapporter om patienter som tagit orala doser om 8 gram under en månad utan biverkningar.


Det finns ingen specifik antidot och behandlingen är symtomatisk och stödjande. Behandling på sjukhus omfattar noggrann övervakning av njurfunktionen.

Farmakodynamik

Mesalazin utgör den aktiva komponenten av sulfasalazin, som har använts under lång tid för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Den terapeutiska effekten av mesalazin tycks bero på en lokal effekt på den inflammerade tarmslemhinnan snarare än på en systemeffekt. Det finns uppgifter som tyder på att svårighetsgraden av tarminflammationen hos patienter med ulcerös kolit som behandlas med mesalazin är omvänt korrelerad mot koncentrationen av mesalazin i tarmslemhinnan.

Hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom förekommer ökad leukocytmigration, abnorm cytokinproduktion, ökad produktion av arachidonsyremetaboliter, speciellt leukotrien B4, och ökad bildning av fria radikaler i den inflammerade tarmvävnaden. Mesalazins verkningsmekanism är fortfarande oklar men omfattar mekanismer såsom aktivering av γ-formen av peroxisomproliferator-aktiverade receptorer (PPAR-y) och hämning av nukleär faktor-kappa B (NF-κB) i tarmslemhinnan. Mesalazin har farmakologiska effekter in-vitro och in-vivo som hämmar leukocytkemotaxi, minskar cytokin- och leukotrienproduktionen och bildningen av fria radikaler. Det är ännu okänt vilken, om någon, av dessa mekanismer som spelar en framträdande roll för den kliniska effekten av mesalazin.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska egenskaper hos substansen

Disposition och lokal tillgänglighet: Den terapeutiska aktiviteten hos mesalazin beror sannolikt på en lokal kontakt av läkemedlet med det inflammerade området av tarmslemhinnan.


Pentasa rektalsuspension har utformats för att åstadkomma höga koncentrationer av mesalazin i den distala delen av tarmen och en låg systemisk absorption. Man har visat att rektalsuspensionen når fram till och med colon descendens.


Absorption

Absorptionen efter rektal administrering är låg, men beror på dosen, formuleringen och omfånget av spridningen. Minst 15-20% av dosen absorberas efter administrering av Pentasa rektalsuspension hos friska försökspersoner efter en daglig dos på 2 g (1 g x 2).


Distribution

Mesalazin och acetylmesalazin passerar inte blod‑hjärnbarriären. Proteinbindningen är ca 50% för mesalazin och ca 80% för acetylmesalazin.


Metabolism

Mesalazin metaboliseras både lokalt i tarmslemhinnan och systemiskt i levern till N-acetylmesalazin (acetylmesalazin) huvudsakligen via N-acetyltransferas 1. En viss acetylering sker också via kolonbakterier. Acetyleringen tycks vara oberoende av patientens acetylerings-fenotyp. Acetylmesalazin anses vara kliniskt och toxikologiskt inaktivt.


Eliminering

Halveringstiden i plasma efter intravenös administrering är ca 40 minuter för mesalazin och ca 70 minuter för acetylmesalazin.


Både mesalazin och acetylmesalazin utsöndras via urin och feces. Utsöndringen via urin består till största delen av acetylmesalazin.


Patientfaktorer

Den systemiska absorptionen efter administrering av Pentasa rektalsuspension har visat sig vara signifikant lägre hos patienter med aktiv ulcerös kolit jämfört med patienter i remission.

Hos patienter med nedsatt lever- och njurfunktion minskar eliminationshastigheten, och den ökade systemkoncentrationen av mesalazin kan innebära en ökad risk för nefrotoxiska biverkningar.

Prekliniska uppgifter

Definitiv nefrotoxicitet och möjlig gastrointestinal toxicitet har visats i alla undersökta species. Nefrotoxicitet är tydlig vid doser 5-10 gånger högre än de som givits till människa.


Testsystem in vitro och studier in vivo har inte visat tecken på mutagena effekter. Den tumörframkallande potentialen har studerats på råttor. Det visades inga tecken på någon substansrelaterad ökning av tumörincidens.


Djurstudier utförda med orala mesalazinformuleringar indikerar inte några direkta eller indirekta skadliga effekter med tanke på fertilitet, graviditet, fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling.

Innehåll

100 ml innehåller 1 g mesalazin, dinatrium­edetat, natriummetabisulfit, natriumacetattrihydrat, renat vatten, koncentrerad saltsyra (för pH-justering).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Mesalazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av mesalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att mesalazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Mesalazin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Risk of environmental impact cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available


PEC baseras på följande data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 1,5 x 10-6 x 21054,8201(100–0)

PEC = 3,38 μg/L


Where:

A = 22550,7740 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = X % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200

(ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10

(ECHA default) (Ref. I)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (Ref. II)

Log Kow = 0.98 (est)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 the substance has low potential for bioaccumulation


References

I. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

II. US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver.3.12. Nov 30, 2004. Available from, as of Jan 4, 2007: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm

Hållbarhet, förvaring och hantering

Rektalsuspensionen i plastflaskan är skyddad av aluminiumfoliepåsen. Bruten förpackning ska användas omedelbart efter öppnande.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får inte frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Rektalsuspensionen kan missfärga tyg och toalettstol.

Förpackningsinformation

Rektalsuspension 1 g Vit till svagt gul suspension
7 x 100 milliliter flaska, 267:02, F

Hitta direkt i texten
Av