Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xerodent®

Teva

Sugtablett 28,6 mg/0,25 mg
(Tillhandahålls ej) (vita, runda, välvda tabletter, diameter 10 mm)

Medel mot muntorrhet och karies

ATC-kod: A01AA30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Xerodent® (Sugtablett 28,6 mg/0,25 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2018-02-22
Prognos för slutdatum: 2021-01-08
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-01.

Indikationer

För symtomatisk behandling av muntorrhet och förebyggande mot karies hos patienter med xerostomi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vanlig dos för vuxna:

1 tablett vid behov, vanligen 6 gånger per dag.

Vid svår muntorrhet kan dosen höjas till 12 tabletter per dag under en begränsad period.

Tabletten får långsamt smälta i munnen.

Dosen bör fördelas jämnt över dagen

Varningar och försiktighet

Vid behandling med Xerodent bör andra produkter som innehåller fluor undvikas, man kan dock fortsätta att använda flourtandkräm.

Xerodent bör inte användas i områden med hög koncentration av fluor i

dricksvattnet.

På grund av xylitolinnehållet kan Xerodent ha laxerande effekt.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Natriumfluorid passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Xerodent försämrar inte reaktionsförmågan vid bilkörning eller vid användning av andra maskiner.

Biverkningar

Vid regelbunden användning från 6 månaders ålder under tändernas mineraliseringsperiod är förekomsten av en mycket lätt emaljfluoros vanlig (35-80%). Denna emaljfluoros är dock i huvudsak endast iakttagbar i god belysning vid torrläggning av emaljytan. Enstaka opaka fläckar kan förekomma på emaljytan (1-20%). Vid användning på barn över 12 år och vuxna saknas sannolikt biverkningar.

Vanliga (>1/100)

Övriga: Emaljfluoros

Mycket sällsynta

(<1/10000)

Hud och subkutan vävnad: Svullnad i munslemhinnan, Angioödem

Rapportering av biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Äppelsyra:

Det finns inga rapporter publicerade om överdosering av äppelsyra vid oral tillförsel.


Natriumfluorid:

Toxicitet: Letal dos av natriumfluorid för vuxen är ca 5 g (motsv 2,2 g fluor) och för barn

33 mg/kg (motsv 15 mg fluor/kg). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation. Upp till 110 mg natriumfluorid (motsvarande 50 mg fluor) till barn >1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsvarar 200 tabletter á 25 mg fluor eller 65 tabletter á 0,75 mg fluor).

Symtom: Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depression, tetani, ev kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, kalciumlaktat p.o., vid hypokalcemi 5-10 ml kalciumglubionat

(9 mg Ca/ml) långsamt i.v. i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Rehydrering, sörj för god diures. I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Den sura smaken på Xerodent sugtabletter fås av äppelsyra, buffrad med dinatriumfosfat till pH 5, och påverkar den gustatoriska reflexen till ökad salivproduktion.


Kariesprocessen initieras av den bakteriella fermentationen av kolhydrater, vilket leder till bildande av organiska syror som sänker salivens pH och demineraliserar emaljen genom att lösa upp hydroxyapatit. Om fluor finns i saliven bildas stark, syra-resistent fluorapatit. Fluorapatit påverkas inte genom demineralisering förrän pH sjunker under 4,5. Vid behandling med Xerodent förekommer pH-nivåer under 4,5 endast hos ett fåtal patienter, under kort tid. Den kariesförebyggande effekten av fluor, som svårlöslig fluorapatit, fås genom bindning till emalj.


Xylitol fermenteras inte av kariesframkallande bakterier och minskar tillväxt av Streptococcus mutans.

Farmakokinetik

All fluor utlöses ur tabletten i munhålan.

Äppelsyra absorberas nästan fullständigt från gastrointestinalkanalen, metaboliseras och utsöndras via njurarna.

Absorptionen av fluor är snabb och nästan fullständig. Absorptionen sker genom passiv diffusion från gastrointestinalkanalen.

Fluor distribueras till alla organ och inkorporeras i ben och i tandanlag. Fluor utsöndras huvudsakligen via njurarna. Ca 10 % utsöndras med feces.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 tablett innehåller 28,6 mg äppelsyra och natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor, xylitol (E 967), dinatriumfosfatdihydrat (E 339), makrogol, povidon, natriumstearylfumarat, apelsinarom, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551).


Hjälpämne: Xylitol (E 967) 421,5 mg/ tablett


Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Natriumfluorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Plastburk: Förvaras vid högst 25ºC.

Blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Sugtablett 28,6 mg/0,25 mg (vita, runda, välvda tabletter, diameter 10 mm)
90 styck blister, receptfri, tillhandahålls ej
90 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej
270 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av