Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hyalgan

Takeda Pharma

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (En klar, viskös lösning.)

Lokalt verkande medel vid osteartros i knäleden

Aktiv substans:
ATC-kod: M09AX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-16

Indikationer

Behandling av mild till måttlig knäledsartros.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

  • Vid venös och lymfatisk stas i det aktuella benet, ska Hyalgan ej injiceras.

  • Allergi mot kycklingprotein.

Dosering

1 intraartikulär injektion om 2 ml ges med en veckas intervall under 3 till 5 veckor. Värdet av upprepade behandlingsomgångar är ofullständigt studerat.

Varningar och försiktighet

Då natriumhyaluronat i Hyalgan är höggradigt renat är risken för immunologiska reaktioner mycket liten. Det kan dock ej helt uteslutas, då preparatet har biologiskt ursprung.

Vid intraartikulära injektioner finns en risk för infektion, och för att minimera denna skall god aseptisk teknik tillämpas.

Om överskott av ledvätska föreligger, bör denna avlägsnas före injektion av Hyalgan.

Hyalgan ska ej heller användas vid hudinfektioner eller hudsjukdomar i injektionsområdet eller i svårt inflammerade knäleder.

Hyalgan får ej ges intravasalt.

Klinisk erfarenhet av behandling på barn saknas.


Man bör undvika ansträngande fysiska aktiviteter och att bära tungt timmarna efter infiltration.


Hyalgan bör ej användas samtidigt med desinfektionsmedel som innehåller kvartära ammoniumsalter, eftersom hyaluronsyra då kan fällas ut.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill natriumfritt.

Interaktioner

Hyalgan bör ej administreras samtidigt med andra intraartikulära injektioner i knäleden då sådan erfarenhet saknas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet: Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.

Djurexperimentella data är ofullständiga.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Amning: Natriumhyaluronat eller dess depolymeriseringsprodukter passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Hyalgan kan i sällsynta fall orsaka smärta och svullnad i knät. Skulle dessa symtom uppträda ska patienten undvika att framföra fordon.

Biverkningar

Beräknade biverkningsfrekvenser anges enligt följande:


Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Lokala reaktioner, såsom smärta, utgjutning, svullnad, irritation, inflammation, rodnad, nedsatt rörlighet i leden, obehag, värmekänsla i leden, överkänslighet, klåda, utslag

Mycket sällsynta

Lokala reaktioner, såsom blödning, knöl, knuta, parestesier, pustel, blåsa.

Allmän värmekänsla, pyrexi


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket sällsynta

Synovit, reaktiv artrit, ledstelhet


Infektioner och infestationer

Mycket sällsynta

Septisk artrit orsakad av stafylokocker


Immunsystemet

Mycket sällsynta

Överkänslighet, anafylaktoid reaktion, anafylaktisk chock, serumsjuka, olika typer av ödem, såsom angioödem och ansiktsödem


Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Olika typer av hudutslag, hudrodnader, eksem, pruritus, dermatit, urtikaria


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Natriumhyaluronat (hyaluronsyra, hyaluronan) är en biologisk substans tillhörande gruppen glukosaminglukaner, uppbyggda av flera disackaridenheter förenade med glukosbindningar. Natriumhyaluronat finns endogent hos djur och människa, i kemiskt identisk form. Höga koncentrationer förekommer extracellulärt i ledbrosk, ledvätska, navelsträng och ögat. I leden bildas den av kondrocyter och synoviocyter och är viktig för ledbroskets struktur samt ger ledvätskan dess segflytande konsistens.

Den aktiva substansen i Hyalgan är en väldefinierad fraktion av natriumhyaluronat (molekylvikt 500000-730000D) som är utvunnen ur höggradigt renat biologiskt material. Klinisk effekt: Verkningsmekanismen är ofullständigt utredd. Vid knäledsartros sjunker koncentrationen av natriumhyaluronat i ledvätskan. Tillförsel av exogent natriumhyaluronat som ingår i Hyalgan, antas stimulera synoviocyterna till ökad syntes av endogent natriumhyaluronat. Kliniskt verkar Hyalgan smärtlindrande och förbättrar ledens funktion. Effekten varar några månader.

Farmakokinetik

Natriumhyaluronat i Hyalgan elimineras från ledvätskan inom 48 timmar efter administrering med nedbrytning såväl lokalt som i lymfkörtlar och lever.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén. Toxikologiska studier har visat att natriumhyaluronat är atoxiskt i rekommenderade doser, vilket också är att förvänta av en endogen substans.

Innehåll

Natriumhyaluronat 10 mg/ml utvunnen från tuppkammar.

En förfylld spruta innehåller 2 ml injektionsvätska (20 mg natriumhyaluronat).

En injektionsflaska innehåller 2 ml injektionsvätska (20 mg natriumhyaluronat).


Hjälpämnen: Natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hyaluronsyra

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Injektionsflaskorna/sprutorna är endast avsedda för engångsbruk och överblivet innehåll ska kasseras.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml En klar, viskös lösning.
2 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av