FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cisplatin Pfizer

Pfizer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
(En klar, ofärgad till svagt gul lösning)

Cytostatikum/cytotoxiskt medel, platinaförening

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-06.

Indikationer

Cisplatin är avsett för behandling av:

 • Avancerad eller metastaserande testikelcancer.

 • Avancerad eller metastaserande ovarialcancer.

 • Avancerad eller metastaserande urinblåsecancer.

 • Avancerad eller metastaserande skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.

 • Avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer.

 • Avancerad eller metastaserande småcellig lungcancer.

 • Cisplatin är indikerat som behandling av livmoderhalscancer i kombination med annan cellgiftsbehandling eller strålning.

Kontraindikationer

Cisplatin Pfizer är kontraindicerat:

 • vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra platinasubstanser, eller mot något hjälpämne.

 • vid befintlig njurinsufficiens, benmärgsinsufficiens, skador på innerörat eller dehydrering. Cisplatin kan vara kumulativt nefrotoxisk och neurotoxisk (framför allt ototoxisk) vid dessa tillstånd.

 • vid amning.

 • i kombination med levande vaccin bl a vaccin mot gula febern.

Dosering

Dosering

Cisplatin kan användas som monoterapi eller ingå i kombinationsterapi.


Vuxna och barn:

Cisplatindosen avgörs utifrån den primära sjukdomen, förväntad reaktion och huruvida cisplatin används som monoterapi eller i kombination med annan cellgiftsbehandling. Doseringsanvisningarna gäller både för vuxna och barn.


För monoterapi rekommenderas följande dosering:

 • En singeldos på 50–120 mg/m² kroppsyta var tredje till fjärde vecka.

 • 15-20 mg/m² per dag under en femdagarsperiod, var tredje till fjärde vecka

Dosen ska reduceras om cisplatin ingår i kombinationsterapi. En typisk dos är 20 mg/m² eller mer, en gång var tredje till fjärde vecka.


Cisplatin används tillsammans med strålning för att behandla livmoderhalscancer. En vanlig dos är 40 mg/m2 per vecka i sex veckor.


I avsnitt Varningar och försiktighet finns information om varningar och försiktighet som ska iakttas före start av behandlingscykel.


Dosen ska reduceras på lämpligt sätt hos patienter med nedsatt njurfunktion eller benmärgshämning (se avsnitt Kontraindikationer).


Cisplatin infusionslösning ska beredas enligt anvisningar (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering) och administreras genom intravenös infusion under 6–8 timmar.


Lämplig hydrering ska ges under 2–12 timmar före behandling och under minst 6 timmar efter behandling med cisplatin. Hydrering är nödvändigt för att skapa tillräcklig diures under och efter behandling med cisplatin. Hydrering ska ske genom intravenös infusion av någon av följande lösningar:

 • Natriumkloridlösning 0,9 %

 • En blandning av natriumkloridlösning 0,9 % och glukoslösning 5 % (1:1)

Hydrering före cisplatinbehandling:

Intravenös infusion med 100–200 ml/timme under 6-12 timmar, med en total mängd av minst 1 liter.


Hydrering efter avslutad administrering av cisplatin:

Ytterligare 2 liter intravenös infusion med en infusionshastighet om 100–200 ml/timme under 6–12 timmar.


Om urinvolymen efter hydrering är mindre än 100-200 ml/timme, kan forcerad diures vara nödvändig. Sådan kan uppnås genom intravenös administrering av 37,5 g mannitol som 10 % lösning (375 ml mannitollösning 10 %) eller genom att ge diuretika om njurarna fungerar normalt. Mannitol (eller diuretika) ska också ges om tillförda cisplatindoser är högre än 60 mg/m2 kroppsyta.


För att säkerställa tillräcklig urinproduktion måste patienten dricka stora mängder vätska under 24 timmar efter infusion med cisplatin.


Cisplatin Pfizer skall inte ges om serumkreatinin eller serumurea är över 130 µmol/l respektive 9 mmol/l eller vid patologiskt audiogram. Ny dos bör inte heller ges förrän blodvärdena återgått till acceptabel nivå:

B-leukocyter >4x109/l samt B-trombocyter >100x109/l.

Vid tecken på neurotoxiska symtom bör terapin med Cisplatin Pfizer avbrytas.


Behandlingskontroll: Den perifera blodbilden bör kontrolleras med veckovisa intervaller.

Följande data bör regelbundet kontrolleras: Njurfunktion: serumkreatinin, serumurea, serumurinsyra och kreatininclearance. Elektrolyter: magnesium, kalium, kalcium. Audiometriundersökningar bör göras före varje behandling. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras regelbundet. Neurologisk undersökning bör regelbundet utföras.


För att förebygga och reducera njurtoxicitet är fullgod diures och en noggrann vätsketillförsel av största vikt. Adekvat vätsketillförsel reducerar grad och frekvens av njurkomplikationer. (Se avsnitt Varningar och försiktighet)


Administreringssätt

Cisplatin 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning ska spädas före administrering. Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. Den spädda lösningen ska endast ges intravenöst genom infusion. Undvik vid administrering att använda utrustning innehållande aluminium (infusionssystem, nålar, katetrar, sprutor) om den kan komma i kontakt med cisplatin (se avsnitt 6.2).


Patienter som behandlas med Cisplatin Pfizer bör observeras noggrant för eventuell förekomst av anafylaktoida reaktioner och utrustning för behandling av sådan komplikation bör finnas tillgänglig.


Kontrollera att kanylspetsen stannar kvar i venen under hela administreringstiden. Det är mycket viktigt att med korta mellanrum kontrollera att så är fallet.

Biverkningar i form av illamående och kräkningar kan i viss utsträckning lindras med profylaktisk antiemetikabehandling. Behandling med allopurinol sänker urinsyranivån effektivt. Vanligtvis återställs normala serumelektrolytnivåer genom tillförsel av elektrolyt-supplement och utsättande av Cisplatin Pfizer.

Varningar och försiktighet

Cisplatin interagerar med aluminium och bildar en svart fällning av platina. Aluminiuminnehållande i.v.-utensilier, kanyler, katetrar och sprutor ska undvikas.


Behandling med Cisplatin Pfizer ska ske under noggrant överinseende av läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling.

Nefrotoxicitet

Cisplatin Pfizer har kumulativ nefrotoxicitet som kan potentieras av aminoglykosider. (Se avsnitt Interaktioner)


Försiktighet bör iakttas med dehydrerade patienter samt vid kombinerad behandling med andra potentiellt nefrotoxiska cytostatika eller sådana med tendens att ackumuleras vid nedsatt njurfunktion. (Se avsnitt Interaktioner)


Nefrotoxiciteten kan minimeras med en urinproduktion på ≥ 100 ml/h. Hydrering med 2 liter av passande intravenös lösning före behandling och med 2500 ml/m2/24 timmar efter behandling minskar risken för nefrotoxicitet. Om inte tillräcklig urinproduktion uppnås med hydrering kan ett osmotiskt diuretikum (t.ex. mannitol) administeras. Forcerad diures med loop-diuretika bör undvikas p.g.a. en interaktion med risk för skada på njurvägarna samt ototoxicitet, med undantag för patienter som får högre cisplatindoser än 60 mg/m2, och vars urinproduktion är mindre än 1 000 ml per dygn. (Se avsnitt Interaktioner)


Det bör verifieras före cisplatin-behandling att patientens njurfunktion är normal (genom kontroll av serumkreatinin, serumurea och kreatinin-clearance), liksom blodbilden (Hb, leukocyter och trombocyter). Nivåerna av magnesium, natrium, kalium och kalcium bör uppmätas före behandling. Parametrar som speglar leverfunktionen bör även mätas liksom att neurologisk undersökning bör genomföras. Någon upprepad dos av Cisplatin Pfizer bör ej ges förrän kreatinin-värdet är under 130 µmol/l eller serumurea är under 9 mmol/l, leukocyterna blivit 4x109/l, trombocyterna 100x109/l samt Hb blivit tillfredsställande.


Neuropatier

Svåra neuropatier, vilka kan vara irreversibla, har rapporterats hos patienter som erhållit behandling med högre doser eller med doseringsintervaller kortare än de rekommenderade. Neuropatierna kan manifesteras som parestesier, areflexi, förlust av proprioception och en känsla av vibrationer. Det har även rapporterats bortfall av motorisk funktion. Neurologiska undersökningar ska utföras regelbundet.


Ototoxicitet

Ototoxicitet har observerats hos upp till 31 % av patienter behandlade med en engångsdos av 50 mg/m2 cisplatin. Ototoxicitet manifesteras som tinnitus och/eller hörselnedsättning i högfrekvensområdet (4000 till 8000 Hz). En minskad förmåga att höra samtalstoner kan ibland förekomma. Ototoxiciteten är kumulativ och kan vara mer uttalad hos barn. Hörselbortfall kan vara unilateralt eller bilateralt och tenderar att bli mer frekvent och allvarlig vid upprepad dosering. Det har endast i sällsynta fall rapporterats dövhet efter initial dos av cisplatin. Ototoxiciteten kan förstärkas av profylaktisk kranialbestrålning och kan ha ett samband med den maximala plasmakoncentrationen av cisplatin. Samtidig behandling med aminoglykosider eller loop-diuretika kan pga en interaktion förstärka cisplatins ototoxiska effekt. (Se avsnitt Interaktioner) Det är inte känt om cisplatininducerad ototoxicitet är reversibel. Noggrann monitorering med audiometri ska utföras före behandlingsstart och innan en ny behandlingsomgång med cisplatin påbörjas. Vestibulär toxicitet har rapporterats. Se avsnitt Biverkningar.


Allergi

Som för andra platinabaserade läkemedel kan det, vanligtvis under infusionen, förekomma överkänslighetsreaktioner som kräver att infusionen avbryts och att lämplig symtomatisk behandling ges. Korsreaktioner, ibland med dödlig utgång, har rapporterats för samtliga platinabaserade läkemedel. Se avsnitt Biverkningar och 4.3.


Anafylaktoida reaktioner har rapporterats hos patienter som tidigare exponerats för cisplatin. Patienter som erhåller Cisplatin Pfizer bör observeras noga med avseende på eventuell anafylaktoid reaktion.


Leverfunktion och hematologiska parametrar

Leverfunktion och hematologiska parametrar ska kontrolleras regelbundet.


Karcinogen potential

Utveckling av akut leukemi i samband med cisplatin-behandling har rapporterats i enstaka fall. Cisplatin Pfizer har då i allmänhet givits i kombination med andra leukemiframkallande medel.


Reaktioner vid injektionsstället

Reaktioner vid injektionsstället kan inträffa under administrering av cisplatin. På grund av risken för extravasering bör infusionsstället noggrant kontrolleras under administreringen av läkemedlet avseende möjlig infiltration. Det finns ingen specifik behandling för extravasering.


Natrium

Detta läkemedel innehåller 3,5 mg natrium per milliliter. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Latex

Injektionsflaskans gummipropp innehåller latex som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Interaktioner

Samtidig administrering av cisplatin och nefrotoxiska, ototoxiska eller benmärgstoxiska läkemedel, t.ex. antibiotika tillhörande aminoglykosidgruppen, bör undvikas.


Nefrotoxiska substanser

Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t ex cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) eller ototoxiska läkemedel (t.ex. aminoglykosider) potentierar den njurtoxiska effekten av cisplatin. Under eller efter behandling med cisplatin bör försiktighet iakttas vad gäller substanser som framför allt utsöndras via njurarna, t.ex. cytostatika som bleomycin och metotrexat, eftersom renalt clearance kan minska.


Den njurtoxiska effekten av ifosfamid kan öka hos patienter som behandlas eller som tidigare har behandlats med cisplatin.


Litium

Vid behandling med cisplatin i kombination med bleomycin och etoposid har det i ett enstaka fall observerats en minskning av litiumnivåerna i blodet. Kontroll av litiumnivåerna i blodet rekommenderas.


Ototoxiska substanser

Samtidig administrering av ototoxiska läkemedel (t.ex. aminoglykosier eller loop-diuretika) potentierar den toxiska effekten av cisplatin på hörseln. Med undantag för patienter som får högre cisplatindoser än 60 mg/m2, och vars urinproduktion är mindre än 1 000 ml per dygn, bör forcerad diures med loop-diuretika undvikas p.g.a. risken för skada på njurvägarna samt ototoxicitet. (Se avsnitt Varningar och försiktighet.)


Ototoxicitet orsakad av cisplatin kan öka vid samtidig användning av ifosfamid.


Levande vacciner

Vaccin mot gula febern är strängt kontraindicerat på grund av risken för fatala systemreaktioner (se avsnitt Kontraindikationer). Det rekommenderas att om möjligt använda ett inaktivt vaccin.


Orala antikoagulantia

Vid samtidig användning av orala antikoagulantia rekommenderas det att kontinuerligt kontrollera INR.


Antihistaminer, fentiaziner m.fl.

Samtidig administrering av antihistaminer, buklizin, cyklizin, loxapin, meklozin, fentiaziner, tioxantener eller trimetobensamider kan dölja ototoxicitetssymptom som yrsel och tinnitus.


Antiepileptika

Plasmakoncentrationen av antikonvulsiva läkemedel kan bli subterapeutisk under cisplatinbehandling. Sänkt plasmakoncentration av fenytoin har setts vid kombinationsbehandling med cisplatin/karmustin, cisplatin/adriamycin respektive cisplatin/bleomycin.


Pyridoxin i kombination med altretamin

I en randomiserad studie på behandling av avancerad ovarialcancer påverkades terapisvaret negativt när pyridoxin gavs i kombination med Cisplatin Pfizer och altretamin (hexametylmelamin).


Paklitaxel

Hos patienter behandlade med cisplatin före paklitaxel-infusion har paklitaxel-clearance varit nedsatt med c:a 33 %, vilket kan medföra att neurotoxiciteten förstärks

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Cisplatin kan vara toxiskt för fostret när det ges till en gravid kvinna. Under graviditet, speciellt under den första trimestern, skall cytostatika ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Cisplatin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Amning är kontraindicerat under behandlingstiden.

Fertilitet

Både kvinnliga och manliga patienter i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod för att undvika graviditet under och minst 6 månader efter avslutad behandling med cisplatin.


Genetisk konsultation rekommenderas om patienten önskar få barn efter avslutad behandling.


Behandling med cisplatin kan orsaka irreversibel infertilitet. Det rekommenderas att män som önskar bli fäder i framtiden söker rådgivning angående frysförvaring av sperma före behandlingen.

Trafik

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Cisplatin kan på grund av dess biverkningar påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är dosberoende och kan vara kumulativa.


De mest frekvent rapporterade biverkningarna (>10 %) är hematologiska (leukopeni, trombocytopeni och anemi), gastrointestinala (anorexi, illamående, kräkningar och diarré), hörselrubbningar (nedsatt hörsel), njurpåverkan (njursvikt, nefrotoxicitet, hyperurikemi) samt feber.


Allvarliga toxiska effekter på njurarna, benmärgen och öronen har rapporterats hos upp till en tredjedel av patienterna som fått en engångsdos av cisplatin. Effekterna är i allmänhet dosrelaterade och kumulativa. Ototoxicitet kan vara mer allvarlig hos barn.


Frekvenser av biverkningar definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, ≤1/1 000); mycket sällsynta (≤1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).


Behandling med Cisplatin Pfizer kan medföra en hög frekvens allvarliga biverkningar. Njurfunktionsnedsättning utgör dosbegränsande biverkan.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Sepsis

Ingen känd frekvens

Infektioner (som kan leda till döden)

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Benmärgssvikt, trombocytopeni, leukopeni, anemi

Ingen känd frekvens

Positivt Coombs test (hemolytisk anemi), neutropeni

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Sällsynta

Akut leukemi

Immunsystemet

Mindre vanliga

Anafylaktoida reaktioner (ansiktsödem, väsande andning, bronkospasm, takykardi, hypotension)

Ingen känd frekvens

Flush

Endokrina systemet

Ingen känd frekvens

Ökning av amylas i blodet, abnorm insöndring av ADH.

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Hyponatremi

Mindre vanliga

Hypomagnesemi

Ingen känd frekvens

Dehydrering, hypokalemi, hypofosfatemi, hyperurikemi, hypokalcemi, tetani

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Neurotoxiska symtom (tremor, muskelsvaghet, baksträngsmyelopati, opticusneurit, smakförlust)

Sällsynta

Kramper, perifer neuropati (med parestesier), leukoencefalopati, reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS), cerebral insult

Ingen känd frekvens

Cerebrovaskulär sjukdom, hemorragisk stroke, ischemisk stroke, ageusi, cerebral arterit, Lhermittes symtom, myelopati, autonom neuropati

Ögon

Mindre vanliga

Ändrat färgseende

Sällsynta

Olika grader av synförlust

Ingen känd frekvens

Papillödem, dimsyn, förvärvad färgblindhet, kortikal blindhet, optisk neurit, retinal pigmentering

Öron och balansorgan

Mycket vanliga

Ototoxiska biverkningar hos ca 30 % manifesterat som tinnitus eller hörselnedsättning (frekvensområdet 4000‑8000 Hz)

Vanliga

Minskad förmåga att höra normala konversationstoner

Sällsynta

Vestibulär toxicitet

Ingen känd frekvens

Dövhet

Hjärtat

Vanliga

Arytmi, bradykardi, takykardi

Sällsynta

Myokardinfarkt

Mycket sällsynta

Hjärtstillestånd

Ingen känd frekvens

Hjärtsjukdom

Blodkärl


Vanliga

Venös tromboemboli

Ingen känd frekvens

Trombotisk microangiopati (hemolytiskt uremiskt syndrom), Raynauds fenomen

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar, anorexi, diarré


Vanliga

Aptitförlust

Sällsynta

Stomatit

Ingen känd frekvens

Hicka

Lever och gallvägar

Mindre vanlig

Leverpåverkan

Ingen känd frekvens

Ökad mängd av leverenzymer, förhöjda nivåer av bilirubin i blodet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Lungemboli

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hudutslag, alopeci

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Muskelspasm

Njurar och urinvägar

Vanliga

Tubulär nekros hos ca 30 %

Ingen känd frekvens

Akut njursvikt, njursvikt (ökning av blod-urea-kväve [BUN]- och kreatinin, förhöjda urinsyranivåer i serum, och/eller minskning av kreatininclearance) renal tubulär störning

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Störningar av spermatogenes

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Feber

Vanliga

Asteni, sjukdomskänsla, extravasation vid injektionsstället med lokala vävnadsskador som cellulit, fibros och nekros, smärta, ödem och erytem som följd


Njurfunktionsnedsättningen är kumulativ och inträffar 7-14 dagar efter behandlingens insättande, men kan emellertid vara reversibel.

Njurtoxiciteten kan potentieras av aminoglykosid-antibiotika. Njurtoxicitet, som visar sig som ökning av urea, kreatinin och urinsyra samt minskning av kreatininclearance, är en kraftigt begränsande faktor för preparatets användning. Denna njurpåverkan kan vara mer uttalad efter upprepad tillförsel. Njurfunktionsvärdena måste återgå till normalnivå innan ytterligare doser tillförs. Kliniskt signifikant njurtoxicitet är mest frekvent vid snabb engångsinfusion i doser >50 mg/m2. De skador som erhålles på njurarna liknar de vid förgiftningar med tungmetaller, dvs tubulär nekros med tubulär degeneration och interstitiellt ödem.

Maximal urinsyrastegring noteras 3-5 dagar efter given dos.

Maximal benmärgshämning har noterats 18-23 dagar efter tillförd dos. Blodstatus har hos de flesta patienterna återgått till normala värden vid dag 39 (spridning 13-62).

Leukopeni och trombocytopeni är mer uttalade vid höga doser (>50 mg/m2).

Anemi inträffar i ungefär samma frekvens och tidsintervall som leukopeni och trombocytopeni.

Illamående och kräkningar kan kvarstå i flera dygn efter behandling.


Hos patienter som behandlats med engångsdoser av Cisplatin Pfizer >50 mg/m2 kroppsyta har ototoxiska biverkningar rapporterats. Ototoxiteten kan vara mer uttalad hos barn. Hörselnedsättningen kan vara unilateral eller bilateral och tenderar att bli mer frekvent och allvarlig vid upprepad dosering. Kranial strålbehandling före eller under behandling med Cisplatin Pfizer kan förvärra ototoxiciteten. Det är oklart om ototoxiteten är reversibel.

Neurotoxiska symtom uppträder ofta efter 4-7 månaders behandling. Erfarenheter hittills antyder att perifer neuropati kan vara irreversibel hos en del patienter. Frekvensen för denna biverkan är låg.

Serumelektrolytnivåerna är troligen relaterade till en tubulär njurskada. Kramp har rapporterats hos patienter med hypokalemi och hypomagnesemi.

Olika grader av synförlust har i sällsynta fall rapporterats vid kombinationsbehandling där cisplatin ingått som en del av kombinationen. Synförmågan återkom i de flesta fall då cisplatin omedelbart utsattes.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akut överdosering med Cisplatin Pfizer kan ge upphov till njur- och leversvikt, dövhet, ögontoxicitet (inklusive näthinneavlossning), benmärgshämning, svårbehandlat illamående och kräkning och/eller neurit. Dödsfall kan inträffa.

Behandling vid överdos består av generellt understödjande behandling.


Specifik antidot saknas. Hemodialys påbörjad t o m fyra timmar efter överdosering synes sakna nämnvärd effekt med avseende på avlägsnande av cisplatin från kroppen p g a snabb och hög grad av proteinbindning.

Farmakodynamik

Cisplatin Pfizer (cisplatin) är ett tungmetallkomplex som består av en central platinaatom omgiven av två kloratomer och två ammoniakmolekyler i cis-ställning. Det tillhör en grupp av platinakomplex med cytotoxisk effekt. Cisplatin har biokemiska egenskaper, som liknar de alkylerande preparatens, och hämmar DNA-syntesen men är inte cellcykelspecifikt.

Farmakokinetik

Efter bolusinjektion eller intravenös infusion under 2-7 timmar av doser om 50-100 mg/m2 är plasmahalveringstiden för cisplatin ca 30 minuter. Kvoten av cisplatin och totalt fritt (ultrafiltrerbart) platina i plasma är 0,5-1,1 efter en dos om 100 mg/m2.


Reversibel proteinbindning med omedelbar jämvikt mellan fri och bunden fraktion, som är karakteristiskt för många läkemedel, förekommer ej med cisplatin. Det platina som frigörs från cisplatin binds emellertid irreversibelt till plasmaproteiner. Dessa komplex elimineras långsamt med en halveringstid om 5 dagar eller längre.


Efter cisplatindoser om 20-120 mg/m2 erhålles de högsta platinakoncentrationerna i lever, prostata och njure; något lägre koncentrationer i urinblåsa, muskel, testikel, pankreas och mjälte samt lägst i tjocktarm, binjure, hjärta, lunga, cerebrum och cerebellum. Platina finns närvarande i vävnaderna så länge som 180 dagar efter sista administrering. Med undantag för intracerebrala tumörer är platinakoncentrationen i tumörvävnad generellt något lägre än koncentrationen i det organ där tumören är lokaliserad. Metastaser med olika lokalisation hos samma patient kan ha olika platinakoncentrationer. Levermetastaser har högst platinakoncentration, men denna är i nivå med platinakoncentrationen i den normala levervävnaden.


Över ett brett intervall av dosnivåer givna som bolusinjektion eller som infusion med upp till 24 timmars duration, utsöndras ca 10-40 % av administrerat platina i urinen under 24 timmar. I stort sett samma genomsnittliga fraktioner av platina återfinnes i urinen efter daglig administrering under fem på varandra påföljande dagar. Huvuddelen av den platina som utsöndras i urinen inom en timme efter administrering utgörs av intakt cisplatin. Renalt clearance av cisplatin överstiger kreatinin-clearance. Även renalt clearance av fritt (ultrafiltrerbart) platina överskrider kreatinin-clearance samt är icke-linjärt och beroende av dos, urinflödeshastighet och individuell variabilitet i tubulär sekretion och reabsorption. Ingen tydlig korrelation föreligger mellan renalt clearance av antingen fritt (ultrafiltrerbart) platina eller cisplatin och kreatinin-clearance. Det föreligger en viss risk för ackumulation av fritt (ultrafiltrerbart) platina i plasma när cisplatin administreras dagligen, men inte när det ges intermittent.


Även om små mängder av platina finns närvarande i gallan och i tjocktarmen efter administrering av cisplatin, förefaller fekal exkretion vara utan betydelse.

Prekliniska uppgifter

Cisplatin är mutagent i bakterier och ger upphov till kromosomskador i odlade däggdjursceller samt är teratogent och embryotoxiskt i möss. Cisplatin har påvisats vara carcinogent i försöksdjur.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

 • Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 1 mg cisplatin

 • En injektionsflaska med 10 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg cisplatin

 • En injektionsflaska med 50 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 50 mg cisplatin

 • En injektionsflaska med 100 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 100 mg cisplatin

Hjälpämne med känd effekt:

Varje milliliter koncentrat innehåller 3,5 mg natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Mannitol 1 mg, natriumklorid 9 mg, natriumhydroxid och saltsyra till pH 3,6-3,7, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Blandbarhet

Den platina som finns i cisplatin kan orsaka en svart fällning på ytan av aluminiuminnehållande delar av infusionsaggregatet. Detta försämrar läkemedlets effekt. För att undvika detta bör plastkanyl med aluminiumfri nål användas.


Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan

Cisplatin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av cisplatin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att cisplatin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att cisplatin kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Obruten förpackning: 2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Obruten förpackning

Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Färdigberedd infusion

Av mikrobiologiska orsaker skall produkten användas omedelbart. Andra hållbarhetstider och förvaringsbetingelser sker på användarens ansvar, och skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid <25 °C, om inte rekonstituering/spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser. Den utspädda produkten skall inte förvaras i kylskåp. Vid förvaring över 6 timmar bör infusionen skyddas för ljus.


Särskilda anvisningar för destruktion

Anvisningar för hantering

Som med andra potentiellt toxiska produkter, krävs försiktighetsåtgärder vid hantering av cisplatinlösningen. Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas till nationella gällande föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

Hudskador kan uppstå vid kontakt med läkemedlet. Det rekommenderas att använda handskar.


Skyddsinstruktioner

Kommer Cisplatin Pfizer i kontakt med hud eller slemhinnor, skölj med stora mängder rinnande kallt vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kvarstående besvär, uppsök läkare. Kommer Cisplatin Pfizer i ögonen, skölj mycket noga med stora mängder kallt vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.


Spädning före intravenös infusion

Infusionslösningen ska beredas under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Beräknad mängd av Cisplatin Pfizer koncentrat till infusionsvätska, lösning späds med 1 liter natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml (0,9 %). Kloridjonerna i lösningen stabiliserar cisplatinmolekylen. Kontrollera att lösningen är klar och fri från partiklar innan den administreras till patient.


Administrering

Går infusionen extravasalt ska den avbrytas omedelbart. Kyl direkt ned och håll kroppsdelen i stillhet och nedkyld under 6‑12 timmar. Kontrollera noggrant området kring infusionsstället. Uppstår tecken på nekros, behandla som brännskada och kontakta plastikkirurg.


Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml En klar, ofärgad till svagt gul lösning
50 milliliter injektionsflaska, 225:23, F
100 milliliter injektionsflaska, 381:16, F
10 milliliter injektionsflaska, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av