Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Magnesium Meda

Förmånsstatus
Meda

Tuggtablett 120 mg
(vita, runda)

Medel för förebyggande och behandling av magnesiumbrist

ATC-kod: A12CC30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-01

Indikationer

Förebyggande och behandling av magnesiumbrist vid ensidig kost eller vid otillräckligt födointag samt magnesiumbrist av olika genes, ensamt eller i kombination med annan brist.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot magnesiumlaktat, magnesiumcitrat eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll

Allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance under 30 ml/minut).

Vid urinvägsinfektioner med förhöjd urinutsöndring av fosfat finns en övergående risk för utfällning av ammonium-magnesium fosfat.

Dosering

1 tablett 1-3 gånger dagligen motsvarande 5-15 mmol eller 120-360 mg magnesium per dygn.

Tabletterna kan tuggas eller få smälta på tungen.

Varningar och försiktighet

På grund av aspartaminnehållet skall behandling av patienter med fenylketonuri undvikas.

Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Interaktioner

Får ej användas tillsammans med fosfatinnehållande beredningar. Vid samtidig behandling med 4-quinoloner, aminoglycosider, vankomycin och tetracyklin rekommenderas ett intervall på minst tre timmar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Det finns inga kända risker vid användning av magnesium som substitutionsbehandling under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har observerats.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

GI: diarré, flatulens, illamående, magsmärtor, förstoppning.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Förekommer endast vid allvarlig njursvikt. Behandling: hemo- eller peritonealdialys.

Farmakodynamik

Magnesium är en katjon som distribueras till 99% i det intracellulära rummet. Fysiologiskt spelar magnesium en viktig roll vid nerv- och muskeltransmissionen och det ingår som en co-faktor i mer än 300 enzymreaktioner. Magnesium har betydelse vid syntes av fettsyror, aktivering av aminosyror, proteinsyntes, fosforylering av glukos och dess derivat i glykolyskedjan, dekarboxylering av citrat och transketolasreaktioner. Magnesium behövs också vid bildandet av cykliskt adenosinmonofosfat.

Magnesiumkoncentrationen är noggrant reglerad och förändringar kan leda till avsevärda effekter på hjärtats fysiologi, bindningen av neurotransmittorer till dess receptorer, regleringen av K+ och Ca2+ kanalerna samt mekanismerna för att upprätthålla Ca2+ koncentrationen på en reaktiv nivå.

Även om plasmamagnesium svarar för bara 1% av totalt kroppsmagnesium, är det accepterat att plasmamagnesium under 0,7 mmol/l (17 mg/l) är ett tecken på måttlig brist. Bristen anses svår när värden under 0,5 mmol/l (12 mg/l) föreligger.

En jämförande placebokontrollerad studie, utförd på äldre patienter med magnesiumbrist, visade att 6 veckors behandling med Magnesium Meda återställde magesiumbalansen.

Rekommenderat dagligt intag enl. Livsmedelsverkets rekommendationer: Barn 4-14 år: 120-280 mg. Kvinnor: 280 mg. Män: 350 mg.

Farmakokinetik

Efter oral tillförsel absorberas magnesium i tunntarmen och distribueras till 99% i det intracellulära rummet, inkluderande 2/3 i skelettet. Njurarna anpassar den renala utsöndringen till den gastrointestinala absorptionen, den glomerulära filtrationen, omfattande cirka 70% av plasmamagnesium, följs av tubulär reabsorption av, i genomsnitt, 96%.

Absorptionen av magnesium från magtarmkanalen styrs i huvudsak av den fysiologiska magnesiumstatusen. Friska personer med fyllda magnesiumförråd har därför en lägre absorptionsgrad än personer som har brist på magnesium.

Den genomsnittliga absorptionen av Magnesium Meda tabletter har i studier visats variera mellan 10-30% beroende på magnesiumstatus hos försökspersonerna.

Innehåll

1 tablett innehåller: Magnesiumlaktat 1078 mg motsvarande 110 mg Mg2+ samt magnesiumcitrat 125 mg motsvarande 10 mg Mg2+, sorbitol 100 mg, povidon, isomalt, citronolja, mono- och diglycerider, aspartam 4 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat. 1 tablett innehåller 120 mg eller 5 mmol Mg2+.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid höst 25 °C. Tillslut burken väl efter varje uttag för att förhindra uppkomst av ljust gula fläckar på ytan av tabletterna, orsakade av citronoljan. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 120 mg vita, runda
60 styck burk, receptfri, 75:13, F

Hitta direkt i texten
Av