Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

MultiHance®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bracco

Injektionsvätska, lösning 334 mg/ml
(klar, färglös)

Paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT)

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bracco omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-07.

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.


MultiHance är ett paramagnetiskt kontrastmedel för användning vid diagnostisk magnetisk resonanstomografi (MRT) av levern hos vuxna och barn (över 2 års ålder).


MultiHance ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT), samt när fördröjd (sen) avbildning krävs.

Kontraindikationer

MultiHance är kontraindicerat hos:

  • Patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • patienter med känd allergi mot eller biverkningar av andra gadoliniumkelater.

Dosering

Rekommenderad dos av gadobensyra hos vuxna och barn är 0,05 mmol/kg kroppsvikt (0,1 ml/kg av 0,5 M lösning). Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas. Dosen ska beräknas utifrån patientens kroppsvikt och ska inte överstiga den rekommenderade dosen per kilogram kroppsvikt som beskrivs i detta avsnitt.


Om så krävs kan injektionen upprepas hos personer med normal njurfunktion.


Administreringssätt

MultiHance skall dras upp i sprutan omedelbart före användningen och skall ej spädas. All oanvänd produkt skall kasseras och ej användas för andra MRT-undersökningar.

För att minimera de potentiella riskerna av att injektionsvätska skall hamna extravasalt är det viktigt att försäkra sig att kanylen är korrekt insatt i en ven.

Produkten skall ges intravenöst antingen som bolusinjektion eller som långsam injektion (10 ml/min) (se tabell ”Bildtagning efter kontrasttillförsel”).

Injektionen skall följas av sköljning med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).


Bildtagning efter kontrasttillförsel:

Lever

Dynamisk avbildning:

omedelbart efter bolusinjektionen.

Fördröjd (sen) avbildning:

mellan 40 och 120 min efter injektionen beroende på de individuella avbildningsbehoven.


Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Användning av MultiHance ska undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2) och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT (se information om nedsatt njurfunktion i avsnitt Varningar och försiktighet).

Om användning av MultiHance inte kan undvikas ska dosen inte överstiga 0,05 mmol/kg kroppsvikt. Eftersom information om upprepad administrering saknas ska injektioner med MultiHance inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


Nedsatt leverfunktion
Ingen dosjustering anses nödvändig för patienter med nedsatt leverfunktion eftersom nedsatt leverfunktion hade liten effekt på farmakokinetiken av MultiHance.


Äldre (65 år och äldre)

Ingen dosjustering anses vara nödvändig. Försiktighet ska iakttas hos äldre patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population
Ingen dosjustering anses vara nödvändig.
Användning av MultiHance rekommenderas inte till barn under 2 år.

Varningar och försiktighet

Patienter skall övervakas noga under 15 minuter efter injektionen, eftersom de flesta allvarliga reaktioner sker under denna tid. Patienten skall förbli inom sjukhusområdet under 1 timme efter injektionen.


Vedertagna säkerhetsprocedurer som krävs vid magnetisk resonanstomografi särskilt exkluderande av magnetiska föremål, såsom pace-makers och aneurysmklämmor, gäller också vid användning av MultiHance.


Försiktighet rekommenderas hos patienter med kardiovaskulär sjukdom.


Hos patienter med epilepsi eller hjärnskada kan risken vara förhöjd att drabbas av konvulsioner under undersökningen. Försiktighetsåtgärder är nödvändiga när dessa patienter undersöks (t.ex. övervakning av patienten) och utrustning och läkemedel som behövs för snabb behandling av eventuella konvulsioner ska finnas tillgängliga.


Användning av kontrastmedel för diagnostik, såsom MultiHance, skall begränsas till sjukhus eller kliniker bemannade för intensivvård och där hjärt-lungräddningsutrustning för återupplivning är lätt tillgänglig.


Efter administrering av gadobensyra kan gadolinium ansamlas i hjärnan och andra kroppsvävnader (skelett, lever, njurar, hud) och orsaka dosberoende ändringar i T1-viktad signalintensitet i hjärnan, särskilt i nucleus dentatus, globus pallidus och talamus. Kliniska följder är okända. De eventuella diagnostiska fördelarna med att använda gadobensyra hos patienter som kommer att behöva upprepade MRT-undersökningar ska vägas mot risken för ansamling av gadolinium i hjärnan och andra vävnader.


Överkänslighetsreaktioner

Liksom med andra gadoliniumkelater, är risken för en reaktion, inklusive allvarliga, livshotande eller dödliga anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner som involverar ett eller flera organ, framför allt respiratoriska, kardiovaskulära och/eller mukokutana systemet. Detta ska alltid tas i beaktning, speciellt hos patienter som har en bakgrund av astma eller andra allergiska sjukdomar.


Säkerställ före administrering av MultiHance att det finns utbildad personal och läkemedel för att behandla överkänslighetsreaktioner.


Obetydliga mängder bensylalkohol (<0,2%) kan frigöras av gadobenatdimeglumin under förvaring. Likväl skall inte MultiHance användas till patienter med anamnes på känslighet för bensylalkohol.


Liksom efter bruk av andra gadoliniumkelater, skall en kontrastförstärkt MRT inte utföras inom 7 timmar efter en MultiHance-förstärkt MRT-undersökning. MultiHance ska hinna utsöndras från kroppen.


Utöva försiktighet för att undvika lokal utgjutning under intravenös administration av MultiHance. Ifall utgjutning sker, utvärdera och behandla efter behov om lokala reaktioner utvecklas (se avsnitt Biverkningar).


Nedsatt njurfunktion

Före administrering av MultiHance rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.


Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med MultiHance, bör danvändning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT. Hemodialys kort tid efter administrering av MultiHance kan vara till nytta för att avlägsna MultiHance från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.


Äldre

Eftersom renalt clearence av gadobenatdimeglumin kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.

Interaktioner

Interaktionsstudier med andra läkemedel har ej genomförts under utvecklingen av MultiHance. Några interaktioner med andra läkemedel har dock ej rapporterats under det kliniska utvecklingsprogrammet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga data från användningen av gadobenatdimeglumin i gravida kvinnor med. Djurstudier har visat på reproduktionstoxikologiska effekter vid upprepade höga doser (se avsnitt Prekliniska uppgifter). MultiHance skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadobenatdimeglumin.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Gadolinuminnehållande kontrastmedel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Vid kliniska doser förväntas inga effekter på spädbarn på grund av de små mängder som utsöndras i mjölken och låg absorption från tarmen. Om amning ska fortsätta eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av MultiHance ska beslutas av läkaren och den ammande modern.

Trafik

MultiHance har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar iakttogs under den kliniska utvecklingen av MultiHance.

Organsystem

Kliniska prövningar

Data efter marknadsföring

Vanliga

(>1/100, <1/10)

Mindre vanliga (>1/1000, <1/100)

Sällsynta

(>1/10000, <1/1000)

Ingen känd frekvens**

Immun-systemetAnafylaktisk/anafy-laktoid reaktion, överkänslighets-reaktion

Anafylaktisk chock

Centrala och perifera nerv-systemet

Huvudvärk

Parestesi, hypoestesi, yrsel, smakförändringar

Kramper, synkope, tremor, parosmi

Medvetslöshet

ÖgonSynrubbningar

Konjunktivit

Hjärtat


1:a gradens atrioventrikulärt block, takykardi

Myokardiell ischemi, bradykardi

Hjärtstopp, cyanos

Blodkärl


Högt blodtryck,

lågt blodtryck, rodnadAndnings-organ, bröstkorg och media-stinumAndnöd, laryngospasm, väsande eller pipande andningsljud, rinit, hosta

Andningssvikt, strupödem, hypoxi, bronkospasm, lungödem

Magtarm-kanalen

Illamående

Diarré, kräkningar, buksmärta

Fekal inkontinens, ökad salivutsöndring, muntorrhet

Munödem

Hud och subkutan vävnad


Utslag, klåda inklusive erytematösa utslag, makulära, makulo-papulära och papulära utslag, klåda, ökad svettning

Ödem i ansiktet

Angioödem

Muskulo-skeletala systemet och bindvävMuskelsmärta


Njurar och urinvägar


ProteinuriAllmänna symtom och/eller symtom vid administrer-ingsstället

Reaktion på injektionsstället, inklusive smärta vid injektionsstället, inflammation, brännande känsla,

värmekänsla, köldkänsla, obehag, erytem, domningar och klåda

Bröstsmärta, feber, hetta

Asteni, sjukdomskänsla, rysningar

Svullnad på injektionsstället

Under-sökningar


Avvikande EKG*, ökning av bilirubin i blodet, ökning av järn i blodet, ökning av transaminaser, gamma-glutamyl-transferas, mjölksyre-dehydrogenas och kreatinin i serum

Minskning av albumin i blodet, ökning av alkaliska fosfataser


*EKG-avvikelser inkluderar QT-förlängning, QT-förkortning, T-vågsinversion, PR-förlängning och QRS-komplexförlängning.

**Eftersom dessa reaktioner inte observerades under kliniska prövningar med 4956 deltagare, är bästa möjliga uppskattning att den relativa förekomsten är sällsynt (≥1/10 000 till <1/1 000)


Den mest lämpliga MedDRA-termen (version 16.1) används för att beskriva en viss reaktion och dess symtom samt relaterade tillstånd.


Laboratorieförändringar iakttogs främst hos patienter med tecken på redan existerande nedsatt leverfunktion eller befintlig metabol sjukdom.


Majoriteten av dessa biverkningar var inte allvarliga. De var övergående och försvann spontant utan kvarstående effekter. Det fanns inga tecken på korrelation till ålder, kön eller given dos.


Liksom för andra gadoliniumkelater har anafylaktiska/anafylaktoida/hypersensitivitetsreaktioner rapporterats. Dessa reaktioner manifesterades med olika allvarlighetsgrad ända till anafylaktisk chock och död, och involverade ett eller flera system i kroppen, främst respiratoriska, kardiovaskulära och/eller mukokutana system.

Hos patienter som tidigare haft kramper, hjärntumör eller metastas, eller andra cerebrala syndrom, har kramper rapporterats efter administrering av MultiHance (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Reaktioner på injektionsstället som följd av utgjutning av kontrastmedlet som lett till lokal smärta, brännande känsla, svullnad, blåsbildning, och i sällsynta fall vid allvarlig svullnad har nekros rapporterats. I sällsynta fall har även lokal tromboflebit rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Enstaka fall av nefrogen systemisk fibros (NSF) har rapporterats i samband med användning av MultiHance hos patienter som samtidigt fått andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Organsystem

Biverkningar

Kliniska prövningar

Vanliga (>1/100, <1/10)

Mindre vanliga (>1/1000, <1/100)

Centrala och perifera

nervsystemet


Yrsel

Ögon


Ögonsmärta, Ögonlocksödem

Blodkärl


Rodnad

Mag-tarmkanalen

Kräkning

Buksmärta

Hud och subkutan vävnad


Utslag,
Ökad svettning

Allmänna symtom

och/eller symtom vid administreringsstället


Bröstsmärta,

Smärta vid injektionsstället,

Pyrexi


De biverkningar som rapporterats hos pediatriska patienter som behandlats med MultiHance under kliniska prövningar som listats ovan var inte allvarliga. De biverkningar som identifierats vid användning efter marknadsföring indikerar att säkerhetsprofilen för MultiHance är liknande hos barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga fall av överdosering rapporterade. Därför har inga symtom på överdosering karakteriserats. Doser upp till 0,4 mmol/kg har givits till friska frivilliga, utan att några allvarliga biverkningar uppkommit. Doser överskridande den godkända doseringen rekommenderas ej. Vid överdosering skall patienten övervakas noggrant och behandlas symtomatiskt.


MultiHance kan elimineras med hemodialys. Det finns dock inga belägg för att hemodialys är lämpligt för att förhindra nefrogen systemisk fibros (NSF).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Gadoliniumkelatet, gadobenatdimeglumin, förkortar den longitudinella (T1) och den transversella relaxationstiden (T2) hos vävnaders vattenprotoner.


Gadobenatdimeglumins relaxerande egenskaper i vattenlösningar är: r1 = 4,39 och r2 = 5,56 mM-1s-1 vid 20 Mhz.


Gadobenatdimeglumins relaxerande egenskaper ökar kraftigt vid övergång från vattenlösningar till lösningar som innehåller serumproteiner; r1 = 9,7 och r2 = 12,5 mM-1s-1 i human plasma.


Klinisk effekt och säkerhet

Vid avbildning av levern kan MultiHance avslöja lesioner som inte kan ses med icke kontrastförstärkt MRT-undersökning av patienter med känd eller misstänkt hepatocellulär cancer eller metastaserande sjukdom. Karaktären hos de lesioner som synliggörs efter kontrastförstärkning med MultiHance har inte verifierats genom patologisk, anatomisk undersökning. Vidare var, i de fall där detta bedömdes, avslöjandet av lesioner genom kontrastförstärkning inte alltid åtföljt av en förändring i handläggningen av patienter.

I levern ger MultiHance en stark och konstant förstärkning av signalintensiteten av normala parenkymet på T1-viktade bilder. Förstärkningen av signalintensiteten kvarstår på en hög nivå i minst två timmar efter administrering av doser om 0,05 eller 0,10 mmol/kg. Kontrasten mellan fokala leverlesioner och normal levervävnad ses nästan omedelbart efter bolusinjektion (upp till 2-3 min) på T1-viktade dynamiska bilder. Kontrasten tenderar att minska vid en senare tidpunkt på grund av ickespecifik förstärkning av lesionen.


Emellertid leder successiv urtvättning av MultiHance från lesionerna och den konstanta förstärkningen av signalintensiteten av normala parenkymet till bättre detekterbarhet av lesionerna och lägre tröskelvärde för detektionerna efter mellan 40 och 120 minuter efter administrering av MultiHance.


Data från de pivotala Fas II och Fas III studierna av patienter med levercancer indikerar att jämfört med andra bildgivande metoder (t ex intraoperativt ultraljud, datortomografisk angio-portografi, CTAP, eller datortomografi efter intraarteriell injektion av jodhaltiga kontrastmedel), var det med MultiHance-förstärkta MRT bilder en medelkänslighet på 95% och medelspecificitet på 80% för upptäckt av levercancer eller metastaser hos patienter där hög misstanke för dessa tillstånd förelåg.

Farmakokinetik

Humanfarmakokinetiken har beskrivits väl genom att använda en biexponentiell modell. Halveringstiden för distributionsfasen varierar mellan 0,085 och 0,117 timmar och för eliminationsfasen mellan 1,17 och 1,68 timmar. Den apparenta totala distributionsvolymen, som varierar mellan 0,170 och 0,248 l/kg kroppsvikt, indikerar att substansen distribueras i plasma och extracellulära rummet.


Gadobenatjonen avlägsnas snabbt från plasma och utsöndras huvudsakligen i urinen och i mindre utsträckning i gallan. Total plasmaclearance som varierar mellan 0,098 och 0,133 l/tim/kg kroppsvikt och renalt clearance, som varierar mellan 0,082 och 0,104 l/tim/kg kroppsvikt, indikerar att substansen huvudsakligen elimineras genom glomerulär filtration. Plasmakoncentrationen och AUC-värdet visar statistiskt signifikant linjär dosberoende kinetik. Gadobenatjonen utsöndras oförändrad i urinen i mängder som motsvarar 78% - 94% av given dos inom 24 timmar. Mellan 2% och 4% av dosen återfinns i feces.

Skadad blod-hjärn-barriär eller abnorm vaskularisering gör det möjligt för gadobenatjonen att passera in i lesionen.


En farmakokinetisk populationsanalys gjordes på data från 80 försökspersoner (40 vuxna friska frivilliga och 40 pediatriska patienter) i åldern 2 till 47 år, för systemisk läkemedelskoncentration över tid efter intravenös administrering av gadobenatdimeglumin. Kinetiken hos gadolinium ned till 2 års ålder kan beskrivas av en två-kompartment modell med standard allometriska koefficienter och en kovariateffekt av kreatininclearance (återspeglar glomerulär filtrationshastighet) på gadoliniumclearance. Värden av farmakokinetiska parametrar (med referens till kroppsvikten hos vuxna) överensstämmer med tidigare rapporterade värden för MultiHance och är i linje med den fysiologi som antas föreligga distributionen och eliminationen för MultiHance: distribution i extracellulärvätska (cirka 15 l hos en vuxen, eller 0,21 l/kg) och elimination genom glomerulär filtration (cirka 130 ml plasma per minut hos en vuxen, eller 7,8 l/tim och 0,11 l/tim/kg). Clearance och distributionsvolym minskade gradvis för yngre försökspersoner på grund av deras mindre kroppsstorlek.

Denna effekt kunde till största delen förklaras genom att normalisera farmakokinetiska parametrar för kroppsvikt. Grundat på denna analys ger viktbaserad dosering av MulitHance till pediatriska patienter en liknande systemisk exponering (AUC) och maximal koncentration (Cmax) som rapporterats för vuxna och bekräftar att ingen dosjustering är nödvändig för den pediatriska populationen över den föreslagna åldern (2 år och äldre).


Gadobensyra är ett linjärt gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Studier har visat att efter exponering av gadoliniuminnehållande kontrastmedel stannar gadolinium kvar i kroppen. Detta omfattar ansamling i hjärnan samt andra vävnader och organ. Med de linjära gadoliniuminnehållande kontrastmedlen kan detta orsaka dosberoende ökningar i T1-viktad signalintensitet i hjärnan, särskilt i nucleus dentatus, globus pallidus och talamus. Signalintensitetsökningar och icke-kliniska data visar att gadolinium frisätts från linjära gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa. I toxikologiska studier sågs effekter endast vid höga exponeringar. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.


Djurförsök visade en dålig lokal tolerans för MultiHance särskilt vid oavsiktlig paravenös applikation då allvarlig lokal reaktion som nekros och sårskorpsbildning kunde iakttagas. Lokal tolerans vid oavsiktlig intraarteriell applikation har inte undersökts, varför det är särskilt viktigt att kanylen blir korrekt införd i en ven. (se avsnitt Dosering)


Graviditet och amning

I djurstudier uppkom inga ogynnsamma effekter på embryo- eller fosterutvecklingen efter dagliga intravenösa doser av gadobenatdimeglumin till råttor. Inte heller observerades några avvikelser i fysisk eller beteendemässig utveckling hos råttornas avkomma. Efter upprepade dagliga doser till kanin rapporterades emellertid enstaka fall av skelettförändringar och två fall av invärtes missbildningar.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: gadobensyra 334 mg (0,5 mmol) som dimegluminsalt. [Gadobenatdimeglumin 529 mg = gadobensyra 334 mg + meglumin 195 mg]

5 ml injektionsvätska innehåller: gadobensyra 1670 mg (2,5 mmol) som dimegluminsalt. [gadobenatdimeglumin 2645 mg = gadobensyra 1670 mg + meglumin 975 mg]

10 ml injektionsvätska innehåller: gadobensyra 3340 mg (5 mmol) som dimegluminsalt. [gadobenatdimeglumin 5290 mg = gadobensyra 3340 mg + meglumin 1950 mg]

15 ml of injektionsvätska innehåller: gadobensyra 5010 mg (7.5 mmol) som dimegluminsalt. [gadobenatdimeglumin 7935= gadobensyra 5010 mg + meglumin 2925 mg]

20 ml of injektionsvätska innehåller: gadobensyra 6680 mg (10 mmol) som dimegluminsalt. [gadobenatdimeglumin 10580 mg = gadobensyra 6680 mg + meglumin 3900 mg]


Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Gadobensyra

Miljörisk: Användning av gadobenat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att gadobenat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Gadobenat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.0084 µg/L

Where:

A = 56.0423 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health)

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of gadobenat is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit of 0.01 μg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Algae, Selenastrum capricornutum:

Acute toxicity:

EC50 72 h (growth inhibition): > 110 mg/L

Protocol: OECD 201

(Ref II)


Water flea, Daphnia magna :

Acute toxicity:

EC50 (not determined) > 961 mg/L.

Protocol: OECD 202

(Ref II)


Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss:

Acute toxicity:

LC50 (mortality) > 875 mg/L.

Protocol: OECD 203

(Ref II)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 110 ug/L

PNEC (μg/L) = lowest EC50 110 000/1 000, where 1 000 is the assessment factor used (acute toxicity data only). EC50 for algae, Selenastrum capricornutum has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC= 0.0084/110 = 0.000076

PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “use of gadobenat has been considered to result in insignificant environmental risk".


Degradation

No data available, hence the potential for persistence of gadobenat cannot be excluded.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient

Log Pow = -4.1 at pH 7 (estimated with ChemAxon) (Ref III)


Justification for chosen bioaccumulation phrase: 

Since log Pow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (Metabolism)

Gadobenat is eliminated predominately via the kidneys, with 78% to 96% of an administered dose recovered in the urine. The substance is not metabolised. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment

  2. Internal document: Dimeglumin gadobenat Safety Data Sheet, version no 3, Bracco, revised: 2016-03-18.

  3. Drug Bank Drug bankDate of information retrieval: 2017-03-17.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Från mikrobiologisk synvinkel skall produkten användas omedelbart efter uppdragning i sprutan


Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion

MultiHance skall dras upp i sprutan alldeles före användning och skall ej spädas.
Före användning skall det kontrolleras att behållaren och förslutningen ej har skadats, att lösningen ej har missfärgats och att ingen typ av partiklar förekommer.


När MultiHance används tillsammans med ett autoinjektorsystem skall anslutningsslangar till patient och relevanta engångsdelar kasseras efter varje patientundersökning. Ytterligare instruktioner från tillverkaren av utrustningen måste också följas.


Den avtagbara spårningsetiketten på injektionsflaskan ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadolinuminnehållande kontrastmedel som använts. Dosen som använts ska också dokumenteras. Om elektroniska journaler används ska produktnamn, batchnummer och dos registreras i journalen.


Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Klar vattenlösning i färglösa injektionsflaskor, för engångsdosering, av glas.
Osmolalitet vid 37 °C: 1,97 osmol/kg. Viskositet vid 37 °C: 5,3 mPa.s.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 334 mg/ml (klar, färglös)
1 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
1 x 15 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
1 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
1 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av