Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

RescueFlow®

Pharmanovia

Infusionsvätska, lösning
(klar, ofärgad)

Hyperton/kolloidosmotiskt verksam lösning för snabb intra­vaskulär volymexpansion

Aktiva substanser:
ATC-kod: B05AA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pharmanovia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
RescueFlow® (Infusionsvätska, lösning ) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Finns inga utbytbara läkemedel. Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: dextran 70, natriumklorid [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2018-10-02
Prognos för slutdatum: 2020-03-31
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-08-16.

Indikationer

Initial behandling av hypovolemi med hypotoni i samband med trauma.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot aktiva innehållsämnen eller något hjälpämne.


Graviditet strax före förlossning eller i samband med förlossning.

Dosering

RescueFlow ges som en engångsdos om 250 ml intravenöst som initial behandling efter stabilisering av patienten främst med avseende på respiration och blödning. RescueFlow ska ges som snabb intravenös infusion (hela dosen på två till fem minuter). Behandling med RescueFlow bör omedelbart följas av tillförsel av isotona lösningar, som doseras efter patientens kliniska behov.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttagas om patienten samtidigt behandlas med farmaka som påverkar koagulationsstatus. Den mängd dextran 70 som ingår i RescueFlow (15 g) påverkar i sig inte blödningstiden då förändringar av hemostasen endast uppträder vid doser över 1,5 g dextran/kg kroppsvikt. Aggressiv vätskeresuscitering kan emellertid leda till utspädning av koagulationsfaktorerna i sådan utsträckning att blödningsdiates kan uppkomma.


Eftersom RescueFlow är en potent volymexpander bör försiktighet iakttagas vid behandling av patienter med sviktande hjärtfunktion.

Hypertona lösningar skall användas med försiktighet i patienter med diabetes mellitus med svår hyperglykemi och hyperosmolalitet. Om detta tillstånd är känt eller misstänks bör annan vätskebehandling övervägas.


Vid infusion av hypertona natriumlösningar utan kolloid till patienter med kronisk njursjukdom har kliniskt relevant hyperkalemi observerats.


Förbehandling med haptendextran (Promiten) har visats minska risken för överkänslighetsreaktioner vid dextrananvändning. I de kliniska studier som gjorts för dokumentation av RescueFlow för initial behandling av traumainducerad hypotoni gavs ej sådan förbehandling. Beroende på hur akut chocktillståndet är bör förbehandling med haptendextran övervägas om det finns tillgängligt. I de fall haptendextran inte används bör den potentiellt högre risken för anafylaktisk reaktion vägas mot nyttan för patienten.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Klinisk erfarenhet från behandling av gravida kvinnor saknas. I djurstudier har fosterpåverkan noterats med dextran 70. Huruvida dessa data är relevanta för människa är ej känt.


Anafylaktiska reaktioner hos modern har i samband med förlossning observerats ge anoxi hos fostret. Fosterdöd eller neurologiska skador har inträffat när infusionslösning innehållande dextran 40 har givits till modern utan föregående injektion av haptendextran (Promiten).

RescueFlow bör inte ges till gravida kvinnor i graviditetens slutskede eller vid förlossning.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Amning:

Det är inte känt i vilken omfattning RescueFlow passerar över i bröstmjölk. Vad beträffar de aktiva substanserna så anses användning hos ammande mödrar inte innebära någon risk för barnet.


Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar hänförbara till RescueFlow har ej observerats i de kliniska traumastudierna. Lokal smärta vid infusionsstället har observerats hos friska frivilliga. Denna smärta lindrades av försiktig massage ovanför injektionsstället. Se Varningar och försiktighet beträffande risken för anafylaktiska reaktioner mot dextran och användningen av haptendextran.

Överdosering

Ej relevant. RescueFlow, 250 ml, ges som engångsdos.

Farmakodynamik

Både dextran 70 och natriumklorid bidrar till effekten av RescueFlow på intravaskulär volym. Den hypertona komponenten, 7,5% NaCl, åstadkommer en snabb flux av främst intracellulärt vatten till blodbanan. Effekten av hyperton koksaltlösning avtar dock snabbt till följd av utsvämning av Na och Cl från blodbanan. Dextrankomponenten bidrar till förlängd volymseffekt eftersom dextran 70 stannar kvar i cirkulationen under betydligt längre tid. Den intravaskulära volymökning som erhålles med 250 ml RescueFlow har visats vara två till tre gånger den infunderade volymen, vilket motsvarar den volymökning som erhålls efter intravenös tillförsel av 3 liter kristalloidlösning. Statistiskt säkerställd ökning i överlevnad för RescueFlow jämfört med standardbehandling har inte demonstrerats för totalpopulationen i de kliniska prövningarna. I subgruppanalyser har behandlingsfördelar observerats för patienter med svårare trauma såsom vid penetrerande skador som kräver kirurgisk behandling och för patienter för vilka intensivvård krävs.

Farmakokinetik

De farmakokinetiska egenskaperna hos natriumklorid respektive dextran 70 förändras inte vid samtidig infusion. Efter infusion av RescueFlow ökar natriumkoncentrationen i plasma med 9 till 12 mmol och återgår till normal nivå inom 4 timmar. Halveringstiden i plasma för dextran 70 är 6 till 8 timmar. Dextran med molekylstorlek under tröskeln för glomerulär filtration (d.v.s. med molekylvikt lägre än 50 000 D) utsöndras oförändrat i urinen medan större molekyler tas upp i RES där de bryts ner till glukos av endogent dextranas.

Prekliniska uppgifter

I akuta och subakuta toxikologiska studier av RescueFlow och ingående aktiva komponenter har doser 4 till 5 gånger högre än den kliniska dosen i förhållande till kroppsvikten givit toxiska effekter såsom desorientering, inaktivitet, kräkning, ökad salivutsöndring och några fall av letalitet, huvudsakligen orsakade av den hypertona natriumkomponenten.


I studier där dräktiga kaniner och möss gavs 6% dextran 70 dagligen under organogenesen, i doser två till sex gånger högre än vad som motsvaras av dextraninnehållet i en enhet RescueFlow till människa, noterades fördröjd benbildning i foster hos båda species. Hos möss noterades även en ökning i förekomst av exencephali. Det är inte känt om den hypertona komponenten kan förstärka detta. Studier omfattande graviditetens sista trimester har ej gjorts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 000 ml innehåller

Aktivt innehållsämne

Dextran 70 ad iniect

Natrii chloridum

Kvantitet

60 g

75 g


pH 3.5 till 7.0


Förteckning över hjälpämnen

Acidum hydrochloricum, conc

Natrii hydroxidum

Aqua ad iniect.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas, skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda.


Särskilda anvisningar för destruktion

Före användning ska produkten kontrolleras med avseende på partiklar och färgning/missfärgning.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, ofärgad
6 x 250 milliliter påse (fri prissättning), EF
12 x 250 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av