Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bettamousse

ReceptstatusFörmånsstatus
Navamedic

Kutant skum 1 mg/g
(vitt skum)

Stark glukokortikoid (Grupp III)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-08-28.

Indikationer

Bettamousse är indicerat för steroidkänsliga dermatoser i hårbotten, exempelvis psoriasis.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Bakteriella infektioner, svampinfektioner, parasitinfektioner eller virusinfektioner i hårbotten såvida inte samtidiga behandlingar har påbörjats.

Dermatoser hos barn under sex år.

Dosering

Dosering

Vuxna, äldre och barn (från sex års ålder): En klick skum av högst en golfbolls storlek (innehåller ungefär 3,5 mg betametason) och proportionellt mindre för barn två gånger dagligen (morgon och kväll) tills tillståndet förbättras. Om ingen förbättring sker inom 7 dagar bör behandlingen avbrytas. När tillståndet förbättrats kan appliceringen reduceras till en gång om dagen och efter att ha behandlat en gång dagligen kan det vara möjligt att bibehålla förbättringen med ännu lägre applikationsfrekvens.


Pediatrisk population

Hos barn (över 6 år) skall behandlingen generellt inte överstiga 5 till 7 dagar.


Administreringssätt

Masseras in på angripna ställen i hårbotten. Patienter ska rådas att använda medlet sparsamt.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen, öppna sår och slemhinnor. Får ej användas nära öppen eld.

Använd minsta möjliga mängd skum under kortast möjliga tid för att kontrollera sjukdomen. Detta minskar risken för negativa långtidseffekter. Detta gäller särskilt när barn behandlas eftersom binjuresuppression kan uppträda även utan kombination med ocklusionsförband.

Liksom för andra lokala kortikosteroider rekommenderas klinisk kontroll minst en gång i månaden vid förlängd behandling och uppmärksamhet avseende tecken på systemeffekter rekommenderas.

Användning av lokala kortikosteroider vid psoriasis kräver noggrann övervakning.

Glukokortikoider kan maskera, aktivera och förvärra en hudinfektion. Utveckling av sekundär infektion kräver lämplig antimikrobiell behandling och kan framtvinga ett avbrytande av den lokala kortikosteroidbehandlingen. Ocklusionsbehandling bör undvikas vid tecken på sekundärinfektion. P.g.a. försämrad barriärfunktion hos huden finns det en risk för utveckling av generell pustulös psoriasis eller lokal eller systemisk toxicitet.

Patienter kan utveckla tolerans eller få återfall när behandlingen sätts ut.

Bettamousse innehåller cetylalkohol och stearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Bettamousse innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Interaktioner

Ej relevant vid lokal användning.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av betametasonvalerat i gravida kvinnor. Bettamousse skall användas under graviditet endast om den eventuella nyttan överväger den eventuella risken.

Lokal administrering av kortikosteroider till dräktiga djur kan ge upphov till missbildningar under fosterutvecklingen, som gomspaltor, men relevansen  för människa är inte känd. Reducerad placenta- och födelsevikt har konstaterats hos människa och djur efter långtidsbehandling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Bettamousse skall användas under amning endast om den eventuella nyttan överväger den eventuella risken.

Betametasonvalerat utsöndras i bröstmjölk, och en risk för påverkan av terapeutiska doser på ammade nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas.

Fertilitet

Ingen information.

Trafik

Bettamousse har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma vid lokalbehandling med steroider:


De är ordnade under frekvensrubriker enligt följande konvention:


Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Klassificering av Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Sekundärinfektion

Sällsynta

Follikulit

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighet (steroid)

Endokrina systemet

Ingen känd frekvens

Långvarigt bruk av stora mängder eller behandling av stora ytor kan leda till tillräcklig systemabsorption för att förorsaka en symtombild av hyperkortisolism och suppression av hypothalamus-hypofys-binjure axeln. Dessa effekter förekommer med större sannolikhet hos barn och om ocklusionsförband används.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Individuella fall av huvudvärk har beskrivits.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Hudatrofi, striae distensae. Rosacea-liknande dermatit (ansiktet). Ekkymoser

Sällsynta

Hypertrikos, hypo-/hyperpigmentering, telangiektasi.

I sällsynta fall tros psoriasisbehandling med kortikosteroider (eller utsättning av steroider) ha utlöst den pustulösa formen av sjukdomen (se Försiktighetsmått).

Sällan, perioral dermatit.

Ingen känd frekvens

Individuella fall av stickningar och klåda har beskrivits. Andra biverkningar innefattar: purpura, akne (särskilt vid förlängd behandling).

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Systemeffekter

Om tecken på överkänslighet uppträder ska behandlingen avbrytas omedelbart.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akut överdosering är mycket osannolik. Cushing-symptom kan emellertid uppträda vid kronisk överdosering eller felaktig användning. I detta läge skall behandlingen med lokala steroider avbrytas under noggrann klinisk övervakning med stödbehandling om det behövs.

Farmakodynamik

Betametasonvalerat är en glukokortikosteroid med lokal anti-inflammatorisk aktivitet.

Farmakokinetik

Vid normal användning finns det inga tecken på kliniskt signifikanta systemeffekter vid lokal administrering av betametasonvalerat.

Prekliniska uppgifter

Lokal administrering av kortikosteroider till dräktiga djur har varit förenad med fostermissbildningar och tillväxthämning. Relevans för människa är okänd.

Innehåll

1 g skum innehåller 1 mg betametason (0,1 %) som valerat.


Hjälpämnen med känd effekt:

Cetylalkohol 1,1 % w/w, stearylalkohol 0,5 % w/w, propylenglykol 2,0 % w/w


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se ansvitt 6.1.

Cetylalkohol

Stearylalkohol

Polysorbat 60

Etanol

Renat vatten

Propylenglykol

Vattenfri citronsyra

Kaliumcitrat

Butan/Propan

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla.

Inga särskilda anvisningar. Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutant skum 1 mg/g vitt skum
100 gram tryckbehållare, 129:-, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av