Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydroxyurea medac

ReceptstatusFörmånsstatus
Medac

Kapsel, hård 500 mg
(vita)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX05
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-06-29.

Indikationer

Behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk eller accelererad fas av sjukdomen.

Behandling av patienter med essentiell trombocytemi eller polycytemia vera med hög risk för tromboemboliska komplikationer.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. Behandlingen bör avbrytas om överkänslighet mot Hydroxyurea medac uppstår.

  • Allvarlig benmärgsdepression, leukocytopeni (< 2,5 x 109 leukocyter/l), trombocytopeni (< 100 x 109 blodplättar/l) eller svår anemi.

Dosering

Dosering: Behandlingen får endast ges av läkare med erfarenhet av onkologi eller hematologi. Doserna är baserade på patientens verkliga eller idealiska kroppsvikt, beroende på vilken som är lägst.

Vid KML ges hydroxikarbamid vanligen med en begynnelsedos på 40 mg/kg dagligen, beroende på antal vita blodkroppar. Dosen minskas med 50 % (20 mg/kg dagligen) om antalet vita blodkroppar har fallit under 20 x 109/l. Dosen regleras sedan individuellt för att hålla antalet vita blodkroppar vid 5 – 10 x 109/l. Hydroxikarbamid-dosen bör minskas om antalet vita blodkroppar faller under 5 x 109/l och ökas om antal vita blodkroppar > 10 x 109/l observeras.

Om antalet vita blodkroppar faller under 2,5 x 109/l, eller antalet blodplättar under 100 x 109/l, bör behandlingen avbrytas tills värdena ökar väsentligt mot det normala.

En adekvat försöksperiod för att bestämma den antineoplastiska effekten av Hydroxyurea medac är sex veckor. Behandlingen bör avbrytas på obestämd tid vid tydlig progression av sjukdomen. Om en signifikant klinisk respons observeras kan behandlingen fortsätta på obestämd tid.

Vid essentiell trombocytemi ges hydroxikarbamid vanligen med en begynnelsedos på 15 mg/kg/dag med justering av dosen för att bibehålla antalet blodplättar under 600 x 109/l, utan att antalet vita blodkroppar sjunker till under 4 x 109/l.

Vid polycytemia vera bör hydroxikarbamid ges med en begynnelsedos 15 – 20 mg/kg/dag.

Hydroxikarbamid dosen bör justeras individuellt för att bibehålla hematokritvärdet under 45 % och antalet blodplättar under 400 x 109/l. För de flesta patienter kan detta uppnås genom att hydroxikarbamid kontinuerligt ges med en genomsnittlig daglig dos på 500 till 1000 mg.

Om hematokritvärdet och antalet blodplättar kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt kan behandlingen fortsättas på obestämd tid.

Pediatrisk population: Dessa tillstånd är sällsynta hos barn och därför har inte någon dosregim fastställts.

Äldre: Äldre patienter kan vara mer känsliga för hydroxikarbamid och kan kräva lägre dos.

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion: Inga data finns tillgängliga. Dosrekommendationer kan ej ges för patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion (se Varningar och försiktighet).

Administreringssätt: Kapslarna skall sväljas hela och får inte lösas upp i munnen.

Varningar och försiktighet

Hydroxikarbamid kan orsaka benmärgsdepression med leukopeni som första och vanligast förekommande tecken. Trombocytopeni och anemi är mindre vanligt och sällsynt utan föregående leukopeni. Fullständigt blodstatus inklusive bestämning av hemoglobinnivån, totala leukocytantalet och blodplättar bör göras regelbundet, även efter att individuell optimal dos har fastställts. Kontrollintervallet bör individualiseras, men normalt är en gång i veckan. Om antalet vita blodkroppar faller till under 2,5 x 109/l eller blodplättarnas antal faller under 100 x 109/l bör behandlingen avbrytas tills antalet ökar signifikant mot det normala (se Dosering).

Vid anemi före eller under pågående behandling kan röda blodkroppar transfunderas vid behov. Megaloblastisk erytropoes som är självbegränsande, observeras ofta tidigt i behandlingen med hydroxikarbamid. De morfologiska förändringarna liknar perniciös anemi, men är inte relaterade till B12 eller folsyrebrist.


Under behandling med Hydroxyurea medac bör lever- och njurfunktion regelbundet kontrolleras. Erfarenheten är begränsad hos patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion. Därför bör speciell försiktighet iakttas när det gäller dessa patienter, särskilt i början av behandlingen.

Patienten bör instrueras att dricka rikligt med vätska.

Hos patienter som får långvarig behandling med hydroxikarbamid för myeloisk proliferation, såsom polycytemia vera och trombocytemi, kan sekundär leukemi utvecklas. I vilken utsträckning detta härrör från den underliggande sjukdomen eller beror på behandlingen med hydroxikarbamid är för närvarande okänt.

Kontroll av hudförändringar rekommenderas under behandling med hydroxikarbamid, eftersom skivepitelcancer och basalcellscancer har rapporterats.

Hydroxikarbamid kan medföra smärtfulla bensår, vilka vanligen är svåra att behandla och som kräver att behandlingen upphör. Avbrytande av behandlingen med hydroxikarbamid leder vanligen till en långsam läkning av såren på några veckor.

Kutan vaskulär toxicitet, inklusive vaskulära ulcerationer och gangrän, har förekommit hos patienter med myeloproliferativa störningar under behandling med hydroxikarbamid. Risken för vaskulär toxicitet ökar hos patienter som tidigare behandlats med eller får samtidig behandling med interferon. På grund av de potentiellt allvarliga kliniska konsekvenser för de kutana vaskulära sår som rapporterats hos patienter med myeloproliferativa störningar bör hydroxikarbamid sättas ut om kutana vaskulära ulcerationer utvecklas och behandling med alternativa cytoreduktiva läkemedel sättas in enligt indikation.
Interferens med laboratorietester
En publicerad studie har visat förhöjda laboratorievärden för urea, urinsyra (5 – 9%) och mjölksyra (6 – 11%), uppmätta genom enzymatiska analyser in vitro, i närvaro av hydroxikarbamid (0.1 – 1 mM), vilket tyder på analytisk interferens. Den kliniska relevansen av dessa resultat är okänd.

Om hydroxikarbamid kombineras med nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas (NRTI) kan risken för biverkningar av NRTI öka, se även avsnitt Interaktioner.

Hydroxikarbamid kan ge fosterskador. Därför rekommenderas män som genomgår behandling, att använda säkra preventivmedel under åtminstone 3 månader efter behandlingen. De bör informeras om möjligheten att donera spermier före behandlingen.

Hydroxyurea medac bör inte ges till patienter som är gravida eller till mödrar som ammar, om inte nyttan för modern bedöms vara större än eventuella risker för fostret (se Graviditet och Amning).

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Vaccinationer

Samtidig användning av Hydroxyurea medac och vaccin med levande virus kan förstärka replikationen av vaccinviruset och/eller kan öka vissa av vaccinvirusets biverkningar eftersom hydroxikarbamid kan hämma normala försvarsmekanismer. Vaccination med ett levande vaccin av en patient som tar Hydroxyurea medac kan leda till allvarlig infektion. Patientens antikroppssvar på vacciner kan minska. Användning av levande vacciner ska undvikas under behandling och i minst sex månader efter avslutad behandling och individuell rådgivning hos specialist (se Interaktioner).


Interaktioner

Hydroxikarbamid bör ges med försiktighet till patienter med tidigare eller samtidig strålbehandling eller cytostatikabehandling. I dessa fall löper patienter en ökad risk att utveckla benmärgsdepression, gastrisk irritation och mukosit (svårare, högre frekvens). Vidare kan ett förvärrande av hudrodnad orsakad av tidigare eller samtidig strålbehandling förekomma.

In vitro-undersökningar har visat hydroxikarbamids förmåga att förstärka cytotoxiciteten hos både ara-C och fluoropyrimidiner.

Hydroxikarbamid kan förstärka den antiretrovirala aktiviteten hos nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas såsom didanosin och stavudin. Hydroxikarbamid hämmar HIV-DNA-syntes och HIV-replikation genom att minska mängden intracellulära deoxynukleotider. Dessutom kan hydroxikarbamid öka potentiella biverkningar av NRTI såsom hepatotoxicitet, pankreatit och perifer neuropati (se Biverkningar).

Vaccinationer

Det finns en ökad risk för allvarliga eller dödliga infektioner vid samtidig användning av levande vacciner. Levande vacciner rekommenderas inte för immunsupprimerade patienter (se Varningar och försiktighet).


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Hydroxikarbamid kan vara en potent mutagen. Djurstudier med hydroxikarbamid indikerade en ökad förekomst av fosterskador (se Prekliniska uppgifter). Hydroxyurea medac skall användas under graviditet endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med hydroxikarbamid. Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod före och under behandlingen med hydroxikarbamid.

Om graviditet inträffar under behandlingen bör genetisk rådgivning erbjudas.

Hydroxikarbamid passerar placenta.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Hydroxyurea medac utsöndras i bröstmjölk. Amning ska avbrytas innan behandlingen inleds.

Fertilitet

Hydroxikarbamid kan ge fosterskador, därför rekommenderas genetisk rådgivning om en patient avser bli gravid efter behandling med hydroxikarbamid. Män som genomgår behandling bör använda effektiva preventivmedel under och åtminstone 3 månader efter behandlingen. De bör informeras om möjligheten att frysa ned spermier före behandlingen. Fertiliteten hos män kan påverkas av behandlingen. Reversibel oligo- och azoospermi observeras mycket ofta.

Trafik

Reaktionsförmågan kan vara nedsatt under behandling med Hydroxyurea medac. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet behövs, t. ex. vid bilkörning och användande av maskiner.

Biverkningar

Benmärgsdepression är den dosbegränsande toxiciteten. Gastrointestinala biverkningar är vanliga, men kräver sällan en sänkning av dosen eller upphörande med behandlingen.


Biverkningsfrekvenserna kategoriseras enligt följande: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Benmärgsdepression, leukopeni, megaloblaster

Mindre vanliga

Trombocytopeni, anemi

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Anorexi

Sällsynta

Tumörlyssyndrom

Ingen känd frekvens

Hyperkalemi

Psykiska störningar

Sällsynta

Hallucinationer

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Perifer neuropati1

Sällsynta

Neurologiska rubbningar inklusive huvudvärk, yrsel, förvirring,

kramper

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta

Akuta lungreaktioner bestående av diffusa förändringar i lungvävnad p.g.a. infiltration, feber och dyspné, allergisk alveolit.

Mycket sällsynta

Lungfibros

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré, förstoppning

Mindre vanliga

Pankreatit1, illamående, kräkningar, stomatit

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Hepatoxicitet1, förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudsår (särskilt bensår)

Mindre vanliga

Makulopapulösa utslag, ansiktserytem, akralt erythema, aktinisk keratos, hudcancer (skivepitelcancer, basalcellscancer)

Sällsynta

Alopeci

Mycket sällsynta

Dermatomyosit-liknande hudförändringar, hyperpigmentering av hud, hudatrofi, nagelpigmentering, nagelatrofi, klåda, violetta papler, fjällning, kutan vaskulit, gangrän

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Övergående nedsättning av njurarnas tubulära funktion åtföljd av förhöjd nivå av urinsyra, urea och kreatinin i blodet

Sällsynta

Dysuri

Mycket sällsynta

Försämrad njurfunktion

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket vanliga

Azoospermi, oligospermi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Läkemedelsfeber, frossa, sjukdomskänsla

1Fatal och icke-fatal pankreatit och hepatoxicitet och allvarlig perifer neuropati har rapporterats hos HIV-infekterade patienter som fick hydroxikarbamid i kombination med antiretrovirala medel, särskilt didanosin och stavudin.


Benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper): Hos patienter som får långvarig behandling med hydroxikarbamid för myeloproliferativa störningar såsom polycytemi vera och trombocytemi kan sekundär leukemi utvecklas. I vilken utsträckning detta härrör från den underliggande sjukdomen eller beror på behandlingen med hydroxikarbamid är för närvarande okänt.

Blodet och lymfsystemet: Under behandlingen med hydroxikarbamid kan megaloblastos uppstå som inte svarar på behandling med folsyra eller B12.

Benmärgsdepression avtar emellertid när behandlingen avbryts.

Hydroxikarbamid kan reducera plasmaclearance av järn och erytrocyternas järnutnyttjande. Det förefaller dock inte förändra de röda blodkropparnas överlevnadstid.

Metabolism och nutrition: Fall av hyponatremi har observerats under lansering.

Centrala och perifera nervsystemet: Höga doser kan orsaka måttlig dåsighet.

Magtarmkanalen: Svår gastritisk stress (illamående, kräkning, anorexi) beroende på en kombination av hydroxikarbamid och strålbehandling kan vanligtvis kontrolleras genom att tillfälligt avbryta behandlingen med hydroxikarbamid.

Hud och subkutan vävnad: Hydroxikarbamid kan förvärra inflammation i slemhinnor efter bestrålning. Det kan orsaka att rodnad och hyperpigmentering kan återuppträda på tidigare bestrålade vävnader.

Rodnad, förtvining av hud och naglar, avfjällning, violetta blåsor, håravfall, hudförändringar liknande dermatomyosit, aktinisk keratos, hudcancer (skivepitelcancer, basalcellscancer), hudulcerationer (särskilt bensår), kutan vaskulit, gangrän, hudklåda och hyperpigmentering av hud och naglar, har observerats delvis efter år av långvarig, daglig underhållsbehandling med hydroxikarbamid.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akuta symtom på slemhinnorna har observerats hos patienter som får hydroxikarbamiddoser flera gånger högre än den rekommenderade dosen. Smärtande, violett hudrodnad, ödem på handflator och fotsulor åtföljt av avfjällning på händer och fötter, allvarlig allmän hyperpigmentering av huden och stomatit har också observerats.

Omedelbar behandling består av magsköljning åtföljt av stödjande behandling och övervakning av det hematopoetiska systemet.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism: Den exakta verkningsmekanismen för hydroxikarbamid är okänd. Den viktigaste effekten av hydroxikarbamid verkar vara en blockering av ribonukleotidreduktassystemet, vilket resulterar i hämning av DNA-syntesen. Cellulär resistens orsakas vanligen av ökade ribonukleotidreduktasnivåer  som ett resultat av genamplifiering.

Farmakokinetik

Absorption: Den farmakokinetiska informationen är mycket begränsad. Hydroxikarbamid absorberas väl och den orala biotillgängligheten är fullständig. Efter oral dosering uppnås maximala plasmakoncentrationer inom ca 0,5 till 2 timmar.

Distribution: Hydroxikarbamid passerar blod-hjärnbarriären.

Metabolism: Metabolism hydroxikarbamid har inte studerats ingående på människa.

Eliminering: Hydroxikarbamid elimineras delvis via renal utsöndring. Bidraget av denna eliminationsväg till totala eliminationen av hydroxikarbamid är oklart, då mycket varierande fraktioner av given dos återfunnits i urinen (9–95%).

Prekliniska uppgifter

Toxicitet vid upprepad dosering: Benmärgsskador, lymfoid atrofi i mjälten och degenerativa förändringar i tunn- och tjocktarmens epitel är toxiska effekter som iakttagits i djurförsök. Den potentiella risken för liknande effekter hos människa måste beaktas.

Reproduktionstoxicitet: I flera species inkluderande råtta, mus och kanin visades teratogenicitet av hydroxikarbamid. De teratogena effekterna varierade från död hos ett stort antal embryon till deformiteter i extremiteter, neurala defekter och t o m beteendestörningar.

Dessutom påverkade hydroxikarbamid spermatogenesen och spermamotiliteten hos möss efter upprepad administrering.

Gentoxicitet: Hydroxikarbamid uppvisade gentoxiska egenskaper i gängse testsystem.

Karcinogenicitet: Den prekliniska informationen gällande hydroxikarbamids karcinogena potential är knapphändig. I en 12-månaderstudie i möss, i vilken förekomst av lungtumörer undersöktes, påvisades inte någon karcinogen potential hos hydroxikarbamid.

Innehåll

1 kapsel innehåller: Hydroxikarbamid 500 mg, kalciumcitrat, dinatriumcitrat, magnesiumstearat, laktosmonohydrat 25 mg. Kapselskal: titandioxid E 171, gelatin.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 500 mg (vita)
50 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 styck blister, 228:82, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av