FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Encepur®

Bavarian Nordic

Injektionsvätska, suspension

ATC-kod: J07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bavarian Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-05-10.

Indikationer

Aktiv immunisering mot fästingburen virusencefalit (TBE) för personer från och med 12 år.

Vaccinet är avsett för personer som temporärt eller permanent vistas i nära kontakt med naturen inom TBE endemiska områden.


Encepur ska användas enligt nationella rekommendationer.

Kontraindikationer

Akut febersjukdom.

Skulle komplikationer uppträda efter immunisering med Encepur är ytterligare vaccinationer med Encepur att betrakta som kontraindicerade tills komplikationsorsaken utretts.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller mot formaldehyd, klortetracyklin, gentamycin, neomycin, ägg och kycklingproteiner.

Dosering

Dosering


0,5 ml dos till ungdomar och vuxna från 12 års ålder.


a) Grundimmunisering:

Grundimmuniseringen består av 3 doser och bör helst ske under den kalla delen av året för att skydda under riskperioden (vår/sommar).


Encepur kan administreras enligt följande immuniseringsschema:


Konventionellt schema

Snabbschema

Dos 1

Dag 0

Dag 0

Dos 2

14 dagar till 3 månader efter 1:a dosen*

Dag 7

Dos 3

9-12 månader efter den 2:a vaccinationsdosen

Dag 21

*Administrering av andra dosen 14 dagar efter första dosen kallas förkortat konventionellt immuniseringsschema i avsnitt Farmakodynamik medan administrering 1-3 månader efter första dosen står som konventionellt schema.

Serokonversion kan förväntas tidigast 14 dagar efter den andra vaccinationsdosen. När grundimmuniseringsschemat är fullföljt, upprätthålls antikroppstitrarna i minst 12-18 månader (efter förkortat immuniseringsschema) eller i minst 3 år (konventionellt schema) varefter den första boosterdosen rekommenderas.


Se avsnitt Varningar och försiktighet för ytterligare information om vaccinering av personer med någon form av nedsatt immunförsvar.


b) Boostervaccination:

Efter grundimmuniseringen enligt något av vaccinationsschemana, ska en boosterdos ges enligt följande:

Snabbschema


Första boosterdosen

Efterföljande boosterdoser

12-49­ år

12-18 månader efter sista grundimmuniseringsdosen

Var 5:e år

> 49 ­­­år

12-18 månader efter sista grundimmuniseringsdosen

Var 3:e år

Konventionellt schema


Första boosterdosen

Efterföljande boosterdoser

12-49­ år

3 ­år efter sista grundimmuniseringsdosen

Var 5:e år

> 49 ­år

3­ år efter sista grundimmuniseringsdosen

Var 3:e år

Enligt WHOs officiella rekommendationer kan Encepur ges som booster efter grundimmunisering med något annat inaktiverat vaccin mot fästingburen encefalit (3 doser).


Administreringssätt

Vaccinet ska omskakas väl innan injicering.

Vaccinet ska administreras intramuskulärt, helst i överarmen (M.deltoideus).

Vid behov (t.ex. hos patienter med hemorragisk diates) kan vaccinet injiceras subkutant.

Får ej injiceras intravaskulärt.

Varningar och försiktighet

Nödvändigheten av att vaccinera personer med svåra neurologiska skador bör övervägas noga.


Som alltid vid injektion av vacciner skall sedvanlig övervakning och lämplig medicinsk behandling finnas tillgängliga i händelse av anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Encepur kan innehålla rester av ägg- och kycklingprotein såsom ovalbumin. Patienter som är allergiska mot ägg och reagerat med kliniska symtom som urtikaria, svullna läppar och struplock, laryngospasm eller bronkospasm, blodtrycksfall eller chock efter att ha ätit ägg, bör immuniseras endast under noggrann klinisk övervakning och med beredskap för omedelbar akutbehandling vid behov. I normalfallet föreligger ingen ökad risk vid vaccination med Encepur för personer som klassats med ”allergi mot kycklingprotein” endast baserat på ett frågeformulär eller positivt pricktest. Vaccination med Encepur innebär normalt ingen förhöjd risk för sådana personer.


Latex-känsliga personer:


Förfylld spruta utan nål:

Trots att sprutans spetsskydd inte innehåller naturgummilatex har säker användning av Encepur hos latex-känsliga personer inte fastställts.


Förfylld spruta med nål:

Nålskyddet är tillverkat av latex (naturgummi) som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner hos latex-känsliga personer.


Liksom med alla vaccin är det möjligt att ett skyddande immunsvar inte frambringas hos alla vaccinerade.


Det kan förväntas att adekvat immunsvar inte uppstår hos patienter som får immunosuppressiv behandling och patienter med immunbrist (inklusive iatrogen och åldersrelaterad). I sådana fall bör antikroppssvaret analyseras med serologi och en ytterligare dos bör ges vid behov.


TBE-vaccination skyddar inte mot andra fästingburna sjukdomar (tex borrelia) även om de överförs samtidigt som fästingburen encefalit-virus.


Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilation och stressrelaterade reaktioner, kan förekomma i samband med vaccination som en psykogen reaktion på injektionen med nål (se avsnitt Biverkningar). Det är viktigt att det finns rutiner för att undvika skador vid svimning.


Encepur innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. Är näst intill "natriumfritt".

Interaktioner

Om vaccinet ges till patienter som får immunsuppressiv behandling kan effekten av vaccinationen bli nedsatt eller oviss.


Skilda injektionsställen måste användas om fler än ett injicerbart vaccin administreras.


Intervall till andra vaccinationer

Intervall till andra vaccinationer behövs inte.

Graviditet 

Klinisk erfarenhet saknas för gravida och ammande kvinnor. Djurexperimentella data finns ej tillgängliga.

Encepur skall ges till gravida kvinnor endast efter noggrann bedömning av risker och nytta för moder och barn.

Amning 

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Klinisk erfarenhet saknas för ammande kvinnor. Djurexperimentella data finns ej tillgängliga.

Encepur skall ges till ammande kvinnor endast efter noggrann bedömning av risker och nytta för moder och barn.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Encepur påverkar förmågan att köra bil.

Biverkningar

Följande biverkningar rapporterades hos 3 223 försökspersoner som rekryterades till randomiserade, kontrollerade prövningar. Biverkningar från kliniska prövningar är listade efter organsystemklass enligt MedDRA. Inom varje organsystemklass är biverkningarna ordnade efter frekvens, med de vanligaste biverkningarna först. Inom varje frekvensgrupp redovisas biverkningar efter minskande allvarlighet. För varje biverkning anges dessutom motsvarande frekvenskategori i enlighet med följande konvention (CIOMS III): mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).


Biverkningar rapporterade i kliniska studier

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Mycket vanliga

Magtarmkanalen

Illamående

Vanliga

Kräkningar

Mindre vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi

Mycket vanliga

Artralgi

Vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Smärta vid injektionsstället

Mycket vanliga

Allmän sjukdomskänsla

Mycket vanliga

Feber >38 ºC

Vanliga

Erytem, ödem vid injektionsstället

Vanliga

Influensaliknande symtom

Vanliga


Beskrivning av valda biverkningar från kliniska studier

Influensaliknande symtom (inklusive feber, hyperhidros, stelhet) förekommer, framför allt efter den första vaccinationen. Dessa symtom avklingar vanligen inom 72 timmar.


Följande biverkningar har identifierats på basis av spontan rapportering efter marknadsintroduktionen och anges efter systemorganklass. Eftersom dessa biverkningar rapporteras frivilligt från en population av okänd storlek går det inte alltid att tillförlitligt beräkna frekvensen.


Biverkningar rapporterade efter marknadsintroduktion

Organklass

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Lymfadenopati

Immunsystemet

Allergiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Parestesi, yrsel, presynkope, synkope

Magtarmkanalen

Diarré

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi, artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Granulom vid injektionsstället, trötthet, asteni

Beskrivning av valda biverkningar från rapporter efter marknadsintroduktion

Allergiska reaktioner såsom generaliserad urtikaria, angioödem, stridor, dyspné, bronkospasm, hypotoni och andra cirkulatoriska reaktioner möjligen åtföljda av transitoriska, icke-specifika synstörningar och transitorisk trombocytopeni, som ibland kan vara svår.


Parestesi kan rapporteras som domningar, eller stickningar.

Granulom vid injektionsstället har emellanåt rapporterats med bildning av serom.

Myalgi och artralgi lokaliserat i nackregionen kan tyda på meningism. Dessa symtom är mycket sällsynta och går över inom ett par dagar utan några följdsymtom.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Kända symtom: Redan efter administrering av dosen 3 mikrogram riskeras en kraftigt ökad risk för biverkningar.

Farmakodynamik

I de kliniska studierna användes en validerad NT-metod där NT>2 indikerar seropositivitet och NT≥10 har valts som den mest konservativa antikroppsgräns som kan anses kliniskt meningsfull.


Grundimmunisering

Totalt 12 kliniska studier, från fas I till fas IV, designades för att utvärdera immungenicitet och säkerhet med olika grundimmuniseringsscheman och boosterscheman med Encepur och inkluderade fler än 2600 ungdomar och vuxna.

Andelen försökspersoner med TBE antikroppstiter NT≥10 och respektive geometriskt medelvärde avseende antikroppar (GMT) visas i nedanstående tabell:


Förkortat konventionellt immuniseringsschema

Konventionellt immuniseringsschema


Snabbschema


4 veckor efter dos 2

2 veckor efter dos 2
NT≥10

NT GMT

NT≥10

NT GMT

NT≥10

NT GMT

79 %

23

95 %

66

79 %

23

3 veckor efter dos 3


100 %

1107

100 %

1155

97 %

51

*Förkortat konventionellt schema är konventionellt schema men med andra dosen given 14 dagar efter första dosen.


Serokonversion kan förvänts inom cirka 14 dagar efter vaccinationsdos 2 då snabbschemat används.


Boostervaccination

Andelen ungdomar och vuxna med TBE-antikroppstiter NT ≥ 10 efter boosterdos visas i nedanstående tabell:


10 år efter boosterdos

NT ≥ 10: >97 % oberoende av vilket grundimmuniseringsschema som använts.
NT GMT: 260-301


NT och GMT-värden var desamma oberoende av grundimmuniseringsschema.


Publicerade data från vaccinerade som fått 3 doser grundimmunisering indikerar att Encepur även inducerar >antikroppar mot några Fjärran Östern-isolat av TBE-virus.

Prekliniska uppgifter

Vaccinet förefaller att tolereras väl. Inga allvarliga lokala eller systemiska skadliga effekter noterades efter injektion hos sedvanliga försöksdjur.

Innehåll

En dos (0,5 ml) innehåller: 1,5 mikrogram inaktiverat TBE (fästingburen encefalit) virus, stam K23 (värdsystem: primära kycklingembryoceller (PCEC)) adsorberad på aluminiumhydroxid (hydrerad) (0,3‑0,4 mg AL3+), trometamol, sackaros, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.


Encepur innehåller spårmängder av formaldehyd, klortetracyklin, gentamycin och neomycin, och kan innehålla rester av ägg och kycklingproteiner (se avsnitt Kontraindiationer och Varninger och försiktighet).

Blandbarhet

Vaccinet ska ej blandas med andra injektionsvätskor i samma spruta.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2 °C-8 °C. Ljuskänsligt.


Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.

Används omedelbart efter att behållaren har öppnats.


Särskilda anvisningar för destruktion

Vaccinet ska skakas väl före användning.

Parenterala läkemedel ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Vacciner med avvikande utseende ska kasseras.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätska, suspension, i förfylld spruta.

Encepur är en vitaktig grumlig injektionsvätska, suspension, i en förfylld spruta.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
1 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
10 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
1 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
20 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av