På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

DiTeKiPol

Scandinavian Biopharma

Injektionsvätska, suspension
(Tillhandahålls ej) (Rosa till rödviolett suspension)

Vaccin mot Difteri, Tetanus, Pertussis (acellulär, komponent) och Poliomyelit (inaktiverat, adsorberat)

ATC-kod: J07CA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Scandinavian Biopharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-02-22.

Indikationer

Vaccination av barn mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Kontraindikationer

Tidigare allvarlig reaktion på vaccinet, eller överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Barn med progressiva neurologiska sjukdomar skall ej vaccineras.

Dosering

Omskakas före användning.

Vaccinet ska ges intramuskulärt. Vid vissa sjukdomstillstånd (t ex vid ökad blödningsbenägenhet), kan vaccinet DiTeKiPol ges djupt subkutant. Kliniska studier har visat färre antal lokala reaktioner efter intramuskulär injektion jämfört med subkutan injektion.

Grundvaccination påbörjas tidigast vid 2 månaders ålder och omfattar 2 eller 3 doser à 0,5 ml med 1-2 månaders intervall beroende på nationella rekommendationer för vaccinationsschema.

Den första boostervaccinationen bör ges tidigast 6 månader efter den primära vaccinationsserien i andra levnadsåret.


Den första boostervaccinationen bör ges tidigast 6 månader efter den primära vaccinationsserien i andra levnadsåret.

Vaccination ges i Sverige normalt vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Ges andra vaccinationer samtidigt, ska separata sprutor och injektionsställen användas.


Varningar och försiktighet

Vaccination bör uppskjutas vid akut sjukdom med feber.

Hos barn med nedsatt immunförsvar kan det serologiska svaret på vaccination försämras.

P.g.a. högt innehåll av difteriantigen bör vaccinet ej ges individer som tidigare grundvaccinerats mot difteri och tetanus.

Trots att anafylaktisk reaktion är ovanlig så skall beredskap för behandling alltid finnas vid vaccinering.

Om någon av följande biverkningar inträffar i samband med pertussisvaccin ska beslutet att administrera ytterliggare doser noggrant övervägas:

  1. Hypotonisk-hyporesponsiv episod (HHE) inom 48 timmar efter vaccinationen,

  2. Feber >40,5oC med start inom 48 timmar efter vaccinationen utan annan påvisbar orsak,

  3. Otröstlig gråt utan annan påvisbar orsak som varade mer än 3 timmar med början inom 48 timmar efter vaccinationen,

  4. Kramper med eller utan feber inom 3 dagar efter vaccinationen.


Interaktioner

Vaccination kan ske vid samtidig immunosuppresiv behandling men kan då medföra sämre immunologiskt svar.

Samtidig användning av DiTeKiPol och andra inaktiverade vacciner har inte studerats. Det är inte troligt att samtidig användning skulle påverka det immunologiska svaret. Om nödvändigt, kan DiTeKiPol ges samtidigt med andra vacciner men på separata injektionsställen.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Ej relevant.

Amning  (Läs mer om amning)

Ej relevant.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

 

Vanliga

(≥1/100, 1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000, 1/1 000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Centrala och perifera nervsystemet

• Huvudvärk

 

• Feberkramp

• Hypotoniska hyporesponsiva episoder

• Kramp

Hud och subkutan vävnad

 

Eksem och/eller dermatit

Urticaria

 

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

  • Sjukdomskänsla

  • Feber ≥ 38ºC

  • Rodnad, ömhet och svullnad vid injektionsstället

.

Rodnad, ömhet och svullnad ≥ 6 cm vid injektionsstället.

• Hög feber ≥ 40ºC

• Granulom eller steril abscess vid injektionsstället.

 

Immunsystemet

  

• Anafylaktiska

reaktioner

 

Psykiska störningar

 

• Irritation

• Ihållande gråt.

  

Rapportering av misstänkta biverkningar


Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Erfarenhet saknas.

Farmakodynamik

Kort tid efter vaccinering bildas antikroppar mot samtliga i vaccinet ingående antigener. Skyddande antikroppsnivå mot difteri, tetanus och polio uppnås 1-2 veckor efter andra dosen. Efter den första boostervaccinationen förväntas man vara skyddad mot difteri och tetanus i ungefär 10 år.

Varaktigheten av skyddet mot pertussis och polio, och behovet av senare boostervaccination har ännu ej kunnat fastställas.

Skyddseffekt av pertussiskomponenten har visats i en klinisk studie med ett difteri-, tetanus-, pertussisvaccin (DiTeKik), efter ett 3, 5, 12 månaders schema.

Säkerheten och immunogeniciteten av DiTeKiPol har undersökts i en klinisk studie efter ett 3, 5 och 12 månaders vaccinationsschema. Säkerheten och immunogeniciteten av DiTeKiPol i andra vaccinationsscheman har undersökts i överbryggande studier och stödjes av andra vetenskapliga data.

Farmakokinetik

Ej undersökt.

Prekliniska uppgifter

Subakut och akut toxicitet har undersökts i djurförsök för vaccinet. Inga kliniska symptom eller systemisk toxicitet har rapporterats.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Per dos = 0,5 ml:

Difteritoxoid

25 Lf / ≥ 30 IE

Tetanustoxoid

7 Lf / ≥ 40 IE

Pertussistoxoid

40 mikrogram

Inaktiverat poliovirus (Salk) typ 1

40 DU

Inaktiverat poliovirus (Salk) typ 2

8 DU

Inaktiverat poliovirus (Salk) typ 3

32 DU

Aluminiumhydroxidhydrat motsv.

Aluminiuminnehåll

1 mgDifteri- och tetanustoxin, erhållna från kulturer av Corynebacterium diphtheriae och Clostridium tetani är renade och detoxifierade. Pertussistoxin erhållet från odling av Bordetellapertussis är renat och detoxifierat.

Poliovirus typ 1 (Brunhilde), typ 2 (MEF-1), och typ 3 (Saukett) odlade i Vero celler är renade och detoxifierade med formaldehyd.

Innehållet av varje poliovirustyp är ≥ 60 % av ovan deklarerade mängder. Vaccinet innehåller spårmängder av formaldehyd.

Alla komponenterna är adsorberade till aluminiumhydroxidhydrat. Inga substanser av humant ursprung används vid tillverkningen av vaccinet.


Förteckning över hjälpämnen

Per dos = 0,5 ml:

Medium 199 (innehåller fenolrött som pH-indikator), natriumhydroxid.


För innehåll av adjuvans, se 2.


Vaccinets pH-värde är mellan 7 och 8.

Blandbarhet

Vaccinet får inte blandas med andra vacciner eller läkemedel.

Miljöpåverkan

Bordetella pertussistoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Clostridium tetanitoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Corynebacterium diphtheriae toxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Poliovirus typ 1, stam Brunhilde, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Endos glasspruta med 0,5 ml: 3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp 2oC - 8oC.

Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset skall kasseras.Särskilda anvisningar för destruktion

Omskakas före användning.

Efter kraftig omskakning av vaccinet bör en rosa till rödviolett färg framträda. Vaccinet får ej användas om en gul färg framträder.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av