Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Opnol

Trimb Healthcare

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Glukokortikoid

Aktiv substans:
ATC-kod: S01BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-09.

Indikationer

Allergisk blefarit och konjunktivit. Inflammatoriska tillstånd i ögats yttre delar och främre segment.

Kontraindikationer

Akut herpes simplex keratit, vattkoppor samt de flesta andra virussjukdomar som engagerar kornea och konjunktiva. Tuberkulos i ögat.

Infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter såvida inte kausal terapi ges samtidigt. Purulent konjunktivit och purulent blefarit är kontraindicerade även vid samtidig behandling med antibiotika.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Preparatet bör endast förskrivas av ögonspecialist.


Behandlingen startar med 1-2 droppar i konjunktivalsäcken varje timme under dagen och varannan timme under natten. När gynnsam effekt uppnåtts ges 1 droppe var fjärde timme under hela dygnet. En ytterligare dosminskning till 1 droppe 3-4 gånger dagligen kan senare vara tillräckligt för att kontrollera symtomen.

Innehållet i en endosbehållare räcker till behandling av båda ögonen.


Behandlingstidens längd varierar med sjukdomens typ och kan sträcka sig från några dagar till flera veckor. Recidiv (ofta vid kroniska aktiva tillstånd) svarar vanligen på ny behandling.


Dokumentation för behandling av barn saknas.


Det intraokulära trycket skall kontrolleras med jämna mellanrum om behandlingen pågår under längre tid än 1-2 veckor.

Varningar och försiktighet

Systemterapi kan erfordras vid svårbehandlade sjukdomstillstånd i ögats främre segment eller när ögats inre partier är angripna.

Glukokortikoider kan maskera, aktivera och förvärra en ögonsjukdom, även korneala svampinfektioner. Patienten skall därför kontrolleras avseende eventuell försämring av begynnande infektion.

Hereditära och degenerativa ögonsjukdomar svarar vanligtvis inte på behandling med glukokortikoider.


Cushings syndrom och/eller binjuresuppression som är förknippat med systemisk absorption av okulärt administrerad dexametason kan uppkomma efter intensiv behandling eller långtidsbehandling hos predisponerade patienter, inkluderat barn och patienter som behandlas med CYP3A4-hämmare (såsom ritonavir och kobicistat). I dessa fall ska behandlingen sättas ut gradvis.

Interaktioner

CYP3A4-hämmare (såsom ritonavir och kobicistat): kan minska dexametasonclearance, vilket leder till ökade effekter och binjuresuppression/Cushings syndrom. Kombinationen ska undvikas förutom om nyttan uppväger den ökade risken för systemiska kortikosteroidbiverkningar, i detta fall ska patienter uppföljas för systemiska kortikosteroidbiverkningar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Reproduktionstoxikologiska effekter har visats i djurförsök för kortikosteroider (se Prekliniska uppgifter). Relevansen för människa är okänd.

Efter långtidsbehandling har hos människa konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför kortikosteroider ges först efter särskilt övervägande.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Dexametason passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Trafik

Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn uppstå efter installation av Opnol. Patienten bör därför instrueras att ej köra bil eller använda maskiner innan synen helt klarnat.

Biverkningar

Ögon:

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10): Lokal sveda, hornhinneskada (vid långtidsbehandling), intraokulär tryckstegring (företrädesvis vid långtidsbehandling)

Mindre vanliga (>1/1000, <1/100): Aktivering av viruskeratit

Sällsynta (≥1/1 0000 till <1/1 000): Korneaperforation (vid långtidsbehandling), katarakt (vid långtidsbehandling)


Endokrina systemet:

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Cushings syndrom, binjuresuppression (se Varningar och försiktighet)


Vid långtidsbehandling har systemeffekter som försämrad sårläkning rapporterats. Användning av dexametason ögondroppar efter kataraktoperationer har i sällsynta fall rapporterats ge upphov till så kallade filtrationsblåsor.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom:

Akut toxicitet, även vid massiva doser, utgör i allmänhet inget kliniskt problem. Möjligen kan akut överdosering förvärra redan existerande sjukdomstillstånd som ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner och ödem.

Bradyarytmier, ventrikulära arytmier och hjärtstillestånd finns observerade vid intravenös tillförsel av stora doser dexametason.

Farmakodynamik

Dexametason är en fluorsubstituerad glukokortikoid med huvudsakligen glukokortikoid verkningsmekanism och effekt. Den antiinflammatoriska effekten är kraftigare än hos prednisolon och hydrokortison.

Akuta tillstånd svarar bättre på behandling än kroniska.

Farmakokinetik

Biologiska halveringstiden för antiinflammatorisk effekt är 36-54 timmar (bestämd som hämning av hypotalamus-hypofys-binjureaxeln). Dexametason metaboliseras i levern och metaboliter utsöndras huvudsakligen via urinen.


Opnol penetrerar kornea. Avsaknaden av bensalkoniumklorid påverkar inte dexametasonnivåerna i ögats främre segment.

Prekliniska uppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling har hos djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Innehåll

1 ml innehåller dexametasonnatriumfosfat 1,1 mg motsvarande dexametasonfosfat 1,0 mg


Förteckning över hjälpämnen;


Natriumklorid 7,4 mg

Dinatriumfosfatdihydrat 4,0 mg

Natriumdivätefosfatdihydrat 0,65 mg

Hypromellos 0,5 mg

Dinatriumedetat 0,1 mg

Vatten för injektionsvätskor till 1 ml

Blandbarhet

Inte relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år i obrutet foliekuvert.

3 månader i brutet foliekuvert.

Innehållet i öppnad endosbehållare får inte sparas.

Endosbehållarna skall förvaras i tillslutet foliekuvert.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml Klar, färglös lösning
3 x 10 x 1 styck endosbehållare, 136:62, F

Hitta direkt i texten
Av